DetDanskeNationalteater_5-I

'

. .

¿2 / ■

s

x k

DETDANSKE NATIONALTEATER 1748 - 1889 .

E N S T A T I S T I S K F R E M S T I L L IN G

A F

D E T K O N G E L IG E T E A T E R S H IS T O R IE F R A S K U E P L A D S E N S A A B N IN G P A A K O N G E N S

N Y T O R V 18 . D E C E M B E R 1748 T I L U D G A N G E N A F S Æ S O N E N 1888 — 89

VED

ARTHUR AUMONT O G EDGAR COLLIN.

U D G I V E T M E D S T A T S U N D E R S T Ø T T E L S E .

FEM TE A F SN IT : I. S K U E S P IL - O G O P E R A -R E P E R T O IR E T , A .— K .

K Ø B E N H A V N .

T r y k t h o s J . J ø r g e n s e n & Co, (M. A. H a n n o v e r ) .

1897.

%i i

SKUESPIL- OG OPERA-REPERTOIRET

A . - K .

Aabenbar Krig e l l e r Høg over Høg , K om edie i 3 A kter af D u m a n i a n t ( Gnerre ouverte ou ruse contre ruse), oversat a f F r. S c h w a r z . Baron Frydenhjelm , forhen O fficer: Schwarz. H aack, 20. A pril 1814. F ry d en d a h l, 7. Jan. 1815. Schwarz (17. Jan. 1816). H aack (13. A pril 1817). Ryge, 26. Sept. 1825. F ry d en d ah l (3. Sept. 1830). — Charlotte, hans B roder­ d a tte r: Jfr. A strup. Jfr. Suhm, 16. Jan. 1800. Jfr. A strup ( n . Nov. 1800). Jfr. M annerup, 20. A pril 1814. Mad. Spindler, 7. Jan. 1815. Mad. A ndersen, 17. Jan. 1816. Jfr. H eger, 18. Juni 1830. — Jfr. S ø ren sen , H usholderske hos B aronen: Mad. K nudsen. Jfr. W inther, 28. Nov. 1796. Mad. R ongsted, 3. Marts 1806. Jfr. H ed eb erg , 20. A pril 1814. Mad. A. D. L iebe, 7. Jan. 1815. Jfr. H ed eb erg (17. Jan. 18x6). Mad. R ong sted (26. Sept. 1825). Mad. A. D. L iebe (18. Juni 1830). Mad. R o ng sted (3. Sept. 1830). — L ise, F røkenens K amm erjom fru: Mad. G ielstrup. Jfr. K rag, 14. Febr. 1795. Mad. Bournonville, 28. Nov. 1796- Mad. M. Poulsen [(1. Dec. 1797).] Jfr. Sølver, 25. A pril 1804. Mad. M. E. Zinck, 20. April 1814. Mad. Schall, 7. Jan. 1815. Jfr. Falk, 17. Jan. 1816. Mad. M. E. Zinck (13. A pril 1817). Jfr. G aleotti, 11. Maj 1818. Mad. A. D. L iebe [(26. Sept. 1825).] Jfr. J. Patges, 8. Febr. 1828. — S ietfod , en invalid Soldat, som er i H u set hos B aro n en : G ielstrup. Due, 28. Nov. 1796. G ielstrup (16. Jan. 1800). Due (11. Nov. 1800). H ass, 20. A pril 1814. D ue (7. Jan. 1815). H ass (17. Jan. 1816). C. Foersom , 26. Sept. 1825. H ass (18. Juni 1830). — Claus, B aronens T je n e r: K emp. L indgreen, 14. Febr. 1795. W ildt, 20. A pril 1814. R ind, 7. Jan. 1815. W ildt (17. Jan. 1816). C. Winsløw, 11. Maj 1818. Over- skou, 26. Sept. 1825. Patges, 18. Juni 1830. Overskou (3. Sept. 1830). — Frands, B aronens T je n e r: L indgreen. Beck, 14. Febr. 1795. K ruuse, 1. Dec. 1795. H . R ongsted, 20. A pril 1814. K ruuse (7. Jan. 1815). H . R ongsted

2

Aabenbar K rig. — Den aabne Brevveksling.

(17. Jan. 1816).

C. W insløw , 26. Sept. 1825.

J. W insløw , 18. Juni 1830. —

Grev K rogen sk jo ld : P reisler.

Saabye, 14. F ebr. 1795.

G. J. L iebe, 20. A pril

1814. — G eorg, h ans T je n e r: H . C. K nudsen. H ein sv ig , xo. Nov. 1801. H . C. K nud sen (7. F ebr. 1803). C. L und, 20. A pril 1814. L indg reen , 7. Jan . 1815. C. L und (17. Jan. 1816). L indg reen (26. Sept. 1825). E enholm , 8. F ebr. 1828. Aabenbar Krig o pførtes: 1791-92 : D ec. 1., 5., 8., 1 2 .; 1794-95: F ebr. 14. (for Jfr. A strup), 23.-, 1795-96: Nov. 23.; 1796-97: Nov. 2 8 .; Dec. 2 0 ; 1797-98 • Dec. 1., 19.-, A pril 2 0 .; 1798-99: Sept. 24.-, Maj 7 .; 1799-1800: Jan. 16.; 1800-01 : Nov. x i . ; 1801-02: Nov. 1 0 .; 1802-03: F ebr. 7 .; Maj 1 0 .; 1803-04: A pril 2 5 .; 1804-05: D ec. 1 8 .; M arts 2 5 .; 1805-06: M arts 3 .; Maj 13.; 1807-08: D ec. 3 .; 1813-14: A pril 20. (D ra n x . S k .; for M ad. Z inck); 1814-15: Jan. 7. (for Mad. S chall); 1815-16: Jan. 17. (for Jfr. F alck ); 1816-17: A pril 1 3 .; 1817-18: Maj 11.; 1825-26: Sept. 2 6 .; Okt. 2 2 ; 1827-28: F ebr. 8. 1 3 .; S.-F. 1830: Jun i 18. (for L iebe og S tag e); 1830-31: Sept. 3 ; Nov. 20. — ialt 37 Gange. Euphem ia, M od er: M ad. L enkiew itz. ±_ ]_ Mad. K nud sen (? 10. Nov. ! 7 7 8). — D am is, den A a b enm u n d ed e: Musted. 1 1 U rb erg (? 10. Nov. 1778). — C litandre, hans R iv a l: R eersløv. f f E isberg (? 10. Nov. 1778). — Frasi- mon, H o rten sias F æ tte r: A l s . Busch, 10. Nov. 1778. — H o rten sia : Jfr. G lad. 1 1 Jfr. A strup (? 10. Nov. 1778). — Cathrine, hendes P ig e: Jfr. Lewer. - Jfr. Salathé (? 10. Nov. 1778). — Lorentz, C litandres T je n e r: L ondem ann. Schwarz, 19. A pril 1775. K em p (? 10. Nov. 1778). — En T jen er: Printzlau. f ]_ B eck (? 10. Nov. 1778) eller G ielstrup, 10. Nov. 1778. Den Aabenmundede opførtes 1759-60: Jan. 2., 4 .; 1774 - 7 5 '- A pril 1 9 .; 1775-76: Okt. 1 3 .; Jan. 2 6 .; M arts 15.; I 778 ~ 7 9 : N o v - IOG D e c - 7 - ' ialt 8 Gange. ( Der offene Briefwechsel), oversat a f E. C. K. M u n t h e . Goldbach, en A ag erk arl: Schwarz. H . C. K nudsen, 17. Sept. 1793. F ryd end ah l, 10. Juli 1827. — Caroline, hans M yndling: Jfr. A strup. Jfr. Beck, 20. F eb r. 1800. Jfr. A strup (3. Nov. 1800). M ad. L ange, 5. M arts 1804. Jfr. M. E. T hom sen, 2. M arts 1809. Jfr. P. C lausen, 10. Juli 1827. — S o p h ie , en fattig S lægtning a f G o ld b ach : Mad. Preisler. Mad. M artens, 10. Maj 1796- M ad. Den Aabenmundede, »Komedie i 1 A kt af V o l t a i r e ( L ’indiscret ), oversat a f J o h a n n e s V a l e u r . Den aabne Brevveksling, Lystspil i 5 A kter af J. F. J ü n g e r

3

Den aabne Brevveksling. — Abekatten.

P reisler (13. Sept. 1796).

M ad. M årtens (23. Okt. 1797).

Jfr. N ielsen, 10. Juli

i 8 27 . — Braunsberg, C arolines E lsk er: Saabye.

G. J. L iebe, 23. Nov. 18x0.

— Freisim , hans V en : R osing. E enholm , 10. Juli 1827. — En Opvarter: Ibsen. K ruuse, 21. Dec. 1797. Ibsen (30. Nov. 1798). O ’D onnel, 20. F ebr. 1800. R ind. 1. F ebr. 1805. O ’D onnel (10. A pril 1807). R in d (2. M arts 1809). C. B ruun, 10. Juli 1827. D en aabne Brevveksling opførtes: 1792-93 • M arts 7 -, I 2 G 2793-94 ■ Sept. i 7 ., 2 3 .; Okt. 24.-, 1 7 94 -95 • Okt. 2., 1 0 .; F ebr. 1 0 .; i 795 ' 9 6 : Sept. 2 1 .; Jan. 2 1 .; Maj 1 0 .; 1796-97: Sept. 1 3 .; F ebr. 7.-, i 797 ' 9 8 : 0 k t - 2 3 G D e c - 2 I G 1798-99: Nov. 3 0 .; 1799-1800: F ebr. 20.-, 1800-01: Nov. 3.-, 1801-02: Marts 2 9 .; 1802-03: Dec. 1 3 .; 1803-04: M arts 5 .; Maj 1 .; 1804-05: F ebr. 1 .; 1806-07: A pril 1 0 .; 1808-09: M arts 24 1809-10: Nov. 20.-, 1810-11 : Nov. 2 3 .; Jan. 17.; Maj 2 1 .; S.-F . 1827: Juli 10. — ialt 3 0 Gange. Aagerkarl O g Sanger, O perette i I A k t, Musiken af H e n r i k R u n g , T ek sten a f H . H . N y e g a a r d ( ? ) , D ansen af F r a n ç o i s L e f e b v r e . Leopardi, en A ag erk arl: Phister. — G iovannina, hans D atte r: Mad. R ung. — Filippo Palm i, en italiensk S ang er: Jfr. Bergnehr. — Grev Amorelli: Chr. H ansen. — P ierro t: Schram . — P ierrette: P. K nudsen. — A rlech ino: A lbrecht. — Sm aa A rlech ino ’er og K arnevalsm asker. H an d lin g en foregaar i Rom i M idten a f det forrige A arhundrede. A ag erka rl og Sanger opførtes 1845 -46 ' Nov. 18. I Gang. Abekatten, V audeville i 1 A kt af J o h a n n e L u i s e H e i b e r g . Iv ersen : C. N. Rosenkilde. Ad. R osenkilde, 9. Jan. 1863. Vald. R o l­ ling, 21. F ebr. 1883. — Margrethe, hans B ro d erd atter: F ru H eiberg. Jfr. Julie Sm ith, 26. Dec. 1860. [Mad. P aetz, 14- Sept. 1864.] Jfr. Cam illa Jensen, 17. A pril 1866. F ru O da Petersen, 21. Febr. 1883. Frk. Emm a L ange, 25. Nov. ■£883. — Frøken S ø ren sen , Iversens H ush o ld ersk e: Jfr. Julie Rosenkilde. [Mad. Sødring, 28. Maj 1849.] F ru H ilm er, 21. F ebr. 1883. — Ole, i Iversens T jen este: Phister. O laf Poulsen, 11. F ebr. 1883. — Linddal, juridisk K a n d id a t: M. Wiehe. H ultm ann , 9. Nov. 1855. A. M adsen, 21. Febr. 1883. H and ling en foregaar i Iversens H us i P ilealléen paa F rederiksberg. Abekatten opførtes: 1848-49: Maj 12., 13., 16., 28., 29., 3 1 .; 1849-50. Sept. 16., 2 8 .; Okt. 8., 23.-, Dec. 6.-, 1850-51: Sept. 2 9 .; Okt. 5., 15., 2 5 .; Nov. 14.; Dec. 2 .; Jan. 19., 3 1 .; M arts 4.-, 1851-52: Nov. 11., 23.-, D ec. 13.-, C lausen, 2. Okt. 1 7 9 4 -

Abekatten. — Abracadabra.

4

Jan. 16.. 2 9 .; M arts 15.-, Maj 16., 2 4 .; 1852-53: Maj 11., 2 9 .;

1853-54: Febr.

2 6 .; M arts 9 .; Maj 13.-, 1854-55: Okt. 9., 1 5 .; D ec. 2 6 .; F eb r. 9 .; M arts 2 7 .; 1855-56: Nov. 9., 18.; D ec. 6., 1 7 .; F eb r. 26.-, Maj 4.-, 1860-6-1: D ec. 26., 2 9 .; Jan. 3., 14., 16.; F ebr. 24. (50. O p f) ; M arts 5., 15.; A pril 15., 2 8 .; 1861-62: Sept. i . ; 1862-63: Jan. 9., n . , 17., 1 9 .; F eb r. 3., 12.-, M arts 2 .; A pril 25.-, 1863-64: Jan. 27.-, F ebr. 8., 1 9 .; M arts 13.-, A pril 5 .; 1864-65: Sept. 14., 2 5 .; Okt. 11.; 1865-66: A pril 17., 21., 25., 3 0 .; Maj 2., 11., 3 1 .; 1866-67: Nov. 6., 1 2 .; D ec. 2 0 .; Jan. 6 .; F ebr. 8 .; A pril 2 7 .; Maj 2 7 .; 1867-68: Nov. 17.; Jan. 15., 3 1 .; M arts 1 5 .; Maj 1 6 .; i8 6 8 -6 g : Nov. 2 6 .; Dec. 1., 1 1 .; Jan . 13.; 1870-71: Nov. 16., 2 4 .; D ec. 4., 1 6 .; Jan. 7., 17. (100. O p f.); A pril 2 4 .; 1871-72: Sept. 2 8 .; Dec. 1 6 .; F ebr. 2 5 .; M arts 1 9 .; 1872-73: Sept. 1 3 .; Dec. 2 2 .; Jan. 6 .; Febr. 1 8 .; M arts 3 0 .; 1882-83: F ebr. 21., 2 3 .; M arts 6., 12., 2 6 .; A pril 2., 7., 2 6 .; 1883-84: Nov. 25., 2 9 ; D ec. 2., 11., 17., 2 2 .; Jan . 2 3 .; F ebr. 5., 2 0 .; A pril 2 5 .; 1884-85: Jan. 18., 22.; F ebr. 2., 1 0 .; M arts 7 .; A pril 27. — ialt 134 G ange. A nd reas Gritti, D oge i V enedig: F ryd end ah l. — R o sam unda a f Corfu, h ans B ro d e rd a tter: Mad. Spindler. — Iduella, hendes H o vm e ste rin d e: Mad. A. D. L ie b e .— Dandoli (1), Canari (2), G rittis F o rtro lig e: (1:) H ass. (2:) K ruuse. — F eodoardo a f F lo r e n s : Ryge. — P a r o z z i(i), Falieri (2), Cantarino (3), Memmo (4), venetianske N obili og S amm ensvorne: (1 :) Stage. (2:) R ind. (3 :) G. J. L iebe. (4:) E enholm . — M atteo, B and ithøvd ing : H aack. — T o Banditter: P. H olm og J. Winsløw. A f Abellino gaves 2 A k ter: 1816-17-. Sept. 11. (for F igurantinderne). Abellino e l l e r Den Store Bandit, Sørgespil i 5 A kter a f H e i n ­ r i c h Z s c h o k k e ( Abällino, der grosze B a n d it), oversat a f N. T . B r u u n . Jeronim u s, en gamm el M and: C lem entin. H aack , 23. Nov. 1806. Ryge, 18. Jan. 1817. C. N. R osenkilde, 3. Jun i 1847. v - Rolling. 26 Nov. 1882. — Leander, hans S øn : Rose. Carl B ruun, 23. Nov. 1806. J. W insløw , 18. Jan. 1817. H u ltm a n n , 3 Juni 1847. Z ang enb erg , 26. Nov. 1882. — O ctaviu s, L eanders S tald b ro d e r: — — Simonsen, 23. Nov. 1806. Stage, 18. Jan. 1817. W. H olst, 3. Ju n i 1847. C. Price, 26. Nov. 1882. — Leonard, Jeronim i N a b o : Ø rsted. Jordhøy, 23. Nov. 1806. O. R ongsted d. æ., 18. Jan. 1817. N. P. Abracadabra e l l e r Husspøgelset, K om edie i 3 A kter a f L u d v i g H o l b e r g .

Abracadabra. — Den adelige Borger.

5

N ielsen, 3. Ju n i 1847. S teenberg, 26. Nov. 1882. — Henrik, T je n ere n : Londe- m ann. Chr. L und, 23 Nov. 1806. L indgreen, 18. Jan. 1817. Phister, 3. Juni 1847. O. Poulsen, 26. Nov. 1882. — Jesper, F o g d en : Als. H . R ongsted, 23. Nov. 1806. H ass, 18. Jan. 1817. K ragh, 3. Jun i 1847. Schram , 26 Nov. 1882. — A r v , G a a rd sk a rl: H ortulan. W ildt, 23. Nov. 1806. F ry d e n d a h l, 18 Jan. 1817. P. H olm 4. F ebr. 1817. Overskou. 4. Maj 1821. Schneider, 3. Juni 1847. S tephensen, 26. Nov. 1882. Poul N ielsen, 1. Jan. 1886. — Ephraim , en Jø d e : P rintzlau. H o ch b ran d t, 23. Nov. 1806. R ind, 18. Jan. 1817. H einsvig, 4. Maj 1821. C. Foersom , 3. Jun i 1847. C. Meyer, 26. Nov. 1882. Abracadabra opførtes: 1752-53'- Nov. 3., 8.-, 1806-07: Nov. 23. ( D r a m . S k .); 1816-17: Jan. 18. (for Solodanser D ahlén); Feb. 4 .; 1817-18: Okt. 1 0 .; 1820-21: Maj 4 ; S.-F . 1847: Jun i 3 .; 1882-83: Nov. 2 6 .; Dec. 3., 9., 14., 2 6 .; Jan. 3., 8., 14., 26., 3 0 .; Feb. 5 .; M arts 1., 2 6 .; A pril 7 .; 1883-84: Sept. 6., 17.; Okt. 7., 10.; Nov. 3., 13., 3 0 .; 1885-86: Jan. 1., 2 1 .; — ialt 31 Gange. Abu Hassan, Syngestykke i 1 Akt, Musiken af C a r l M a r ia v. W e b e r ( Abu H assan), T ek sten efter et E ventyr i Tusind og én N a t af J. F. H i em e r, oversat af T h . O v e r s k o u . Abdallah Harun al R asch id , K alif i B agdad : G. J. Liebe. — Zobeide, hans G em alin d e: Mad. A ndersen. — Abu H a ssan , K ongens Y n d lin g : G. B. Cetti. -¿C Zephana, H assan s K o n e : Jfr. Zrza. — Mesrur, K islar A g a: Th. Overskou. —- Zemrud, Zobeides Amm e: Mad. A. D. Liebe. — Omar, en V eksellerer: P. H olm . Abu Hassan opførtes: 1823-24: M arts 11., 13., 2 3 .; — ialt 3 Gange. Den adelige Borger, K om edie i 3 A kter af M o l i è r e (L e bourgeois gentilhomme'), oversat af B. J. L o d d e , senere (fra 1845— 46) u nd er T itlen Den adelsgale Borger, af T h . O v e r s k o u . D en adelige Borger: Mr. Jourdain: Ø rsted. Als (? 3. Okt. 1755). F eldt, 3. Nov. 1775 — Madam Jourdain: Mad. Lenkiew itz. Mad. J. S. K nudsen, 3. Nov. 1775. — Lucilia: Jfr. Thielo. Jfr. Bøttger, 3. Okt. 17 5 • Jfr. A strup, 3. Nov. 1775. — Pern ille: Mad. Lund. Jfr. Fogh, 3. Nov. 1775. C leon tes: Rose. Eisberg, 3. Nov. 1775. — C ovielle: Londem ann. Kemp, 3. Nov. 1775. Grev D o r a n t e : -----------Buch, 4. Okt. 1752 (?) R eersløw ? U rberg, 3. Nov. 1775. — Dorimene, M arkise: Jfr. M aterna. Jfr. Petrejus, 3. Okt. 1755. Jfr. J. C. O lsen el. Mad. W alter, 3. Nov. 1775. — En Musikant (el. Musikmester):

Den adelige Borger. — Adolfine.

6

H o rtu lan . Musted, 3. Nov. 1775- ~ M u sikm esteren s S k o la r (kun i 1775-76): A rends. — En D an sem ester : Rose. Schwarz, 3. Nov. 1775. — En Fæ g te­ m ester : B iostrup. C lem en tin , 3. Okt. 1 7 5 5 - H o lb e rg , 3. Nov. 1775- En S p rogm ester: L ond em ann . Beck, 3. Nov. 1775. En Skrædder. To Lak ajer: Ø rsted og P rintzlau. Suhm , 3. Nov. 1775. F o ru d e n adskillige P erso n er i de ind faldn e Interm ezzer. D en adelsgale Borger: Jou rd ain , en B o rg er: C. N. R osenkilde. — Madame Jourdain, hans K o n e : M ad. A. N ielsen. — Lucile, deres D a tte r: Jfr. F r. Ryge. — C leonte, O fficer: M .JV ie h e . — Grev D oran te: H v id . — G rev­ inde D o rim on t : Jfr. N. Ryge. — N ico lette, P ige i Jou rd ain s H u s: Jfr. L. Petersen. [Mad. L. Phister, 15. F ebr. 1846.] — Scap in , C leontes s T je n e r. Phister. - - En Sanger: A lbrecht. [U deladt 19. F ebr. 1846.] Wolf, 23. F eb r. 1846. A lb rech t (28. M arts 1846). — En D an ser: F un ck . — En M u sikm ester: G undersen. Patges, 19. F ebr. 1846. G undersen (27. F ebr. 1846). — En Fæ g tem ester: K ragh. — En D a n sem ester : Schneider. — En F ilo so fim este r: N. P. N ielsen. — En Skrædderm ester: P. K nudsen. — En Skræddersvend . — En N otariu s. — 'Po T jen ere hos Jourdain. — E n Person, forklæ dt som M u fti : Schram . Fork læ d te. H an d lin g en foregaar i P aris i Jou rd ain s H us. D en adelige Borger opførtes: 1749-50: A pril 16., 1 8 .; Juni 20.-, 1750-51: Maj 27.-, Aug. 14.-, 1752 - 5 3 : Okt. 4-1 1 7 5 5 3 b : Okt. 3.4 1756-57: M arts 2., 1 6 4 1775-76: Nov. 3., 6^-, 1 8 4 5 3 6 (D en adelsgale Borger): F ebr. 11., r 5■> 19-» 2 3 -> 27.-, M arts 28. — ialt 17 G ange. Adolfine e l l e r Skinnet bedrager, Skuespil i 1 A kt a f J. N. B o u i l l y , oversat efter A u g . v. K o t z e b u e s Om arbejdelse (D ie hubsche kleine Putzmacherin) af N. T . B r u u n . Adolfine, en ung fader- og m oderløs P ig e: Jfr. B. E. O lsen. — Fru L am ­ bert, en rig E nke, u n d er N avn af Mad. L e h m a n n : Jfr. A rends. Jfr. I. R osenkilde, 8. Okt. 1809. [Mad. Hammeleff, 13. Jan. 1 8 1 1 .J— W ilh elm Lambert, h endes S øn: Chr. L und. C. W insløw, 13. Nov. 1814. — Hr. Bach , en gamm el Aager- k arl: C arl B ruun. W ildt, 13. Nov. 1814. — H erm an S teln er, hans H a lv b ro d e r: H ass. — En T jener: O. R ong sted d. y., 21. M arts 1813 og 13. Nov. 1814. Adolfine opførtes (af D r a m . S k .): / 808-09: Nov. 1 3 .; Jan. 8.-, 1809-10: Okt. 8.-, 1810-11: Jan. 13.•, 1811-12: Nov. 1 0 .; 1812-13: Okt. 1 1 4 M arts 2 1 4 1813-14: Nov. 7 .; 1814-15: Nov. 13. — ialt 9 Gange.

7

A d o lf og Clara. — A d o lf og Lovise.

Adolf og Clara e l l e r De to Arrestanter, Syngestykke i i Akt, Musiken a f N i c o l a s d ’A l a y r a c , T ek sten a f M a r s o l l i e r ( Adolphe et Clara ou les deux prisonniers) lyrisk b earb ejd et a f J e n s B a g g e s e n . Adolf: Rosing. D u Puy, 19. Okt. 1804. Ant. B ournonville, 8. F ebr. 1812. E enholm , 6. Sept. 1816. Bauer, 16. A pril 1820. Aug. Bournonville, 5. Jun i 1832. Sahlertz, 6. A pril 1837. — Clara: Mad. F ryd end ah l. Jfr. W alter, 6. Sept. 1816. [Mad. R ind, 2. Sept. 1817.] Jfr. A braham sen, 5. Juni 1832. M ad. Stage, 6. A pril 1837. — Limburg: F rydendahl. H vid, 5. Jun i 1832. — Caspar: K ruuse. J. W insløw, 16. Dec. 1822. Phister, 6. A pril 1837. — En Soldat: Eenholm , 17. A pril1807. H aack , 8. og 20. Febr. 1812. Overskou, 27. F ebr. 1821 til 16. D ec. 1822. — En Betjent: R in d til 21. Okt. 1806 og 20. F ebr. 1812. G. B. Cetti, 2. Sept. 1817 og 29. Maj 1818. C. Winsløw, 18. Maj 1820. Adolf og Clara op fø rtes: 1801-02: Dec. 17., 21., 29.', Jan. 8 .; 1802-03: Nov. 18.•, A pril i.', 1804-03: Okt. 1 9 .; 1803-06: Sept. 26.-, 1806-7: Okt. 21.; A pril 17.-, 1807-08: Nov. 12.-, 1811-12: F ebr. 8 (for Ant. B ournonville), 20.; 1816-17: Sept. 6. ; Okt. 7.-, Nov. 21.; Jan. 7.-, A pril 20.-, 1817-18: Sept. 2.; Maj 29.", i8 ig -20 : A pril 16. (for B lind ein stitu tet); Maj. 18. •, 1820-21: F ebr. 2 7 .’, M arts 12.-, 1822-23: Dec. 16. ; S.-F. 1832: Juni 5. (for Stage); 1836-37: A pril 6. — ialt 27 Gange. Adolf og FCenriette opførtes: S.-F. 1844: Juli 8 .; 1844-43: Sept. 1., 6., 1 0 .; Nov. 9., 1 7 .; Jan. 19.; F ebr. 2., 20., 2 4 .; Marts 2., 9., 3 0 .; 1843-46: Sept. 21.; Okt. 20., 2 6 .; Nov. 15., 3 0 . ; 'A pril 26. — ialt 19 G ange. Adolf og Lovise e l l e r Hvem vinder? Komedie i 5 Akter af A. W. I ff i an d (Die Selbstbeherrschung), frit oversat af N. T. Bruun. Baronesse Rosenstein, en E n k e : Mad. Rosing. Jfr. Jørgensen, 2. Marts 1833. — O ber-H ofm ester Werthal, hendes B rod er: F rydendahl. — Lovise Selling, S elskabsdam e i Baronessens T je n e ste : Mad. H eger. Mad. O Donnel, 18. F ebr. 1814. M ad. H eg er (31. Jan. 1815). Mad. A ndersen, 9. Jan. 1818. Jfr. H eger, 2. M arts 1833. — Constant, H ushovm ester i Baronessens. T jeneste: Adolf O g Henriette, V audeville i 1 A kt af D u m a n o i r og B a y a r d ( Indiana et Charleviagne') , oversat a f A. L. A r n e s e n . Adolf: Phister. — Henriette: Jfr. L. Petersen. [Mad. L. Phister, 26. A pril 1846.] — R etsbetjente.

A d o lf og Lovise. — Advokatens Datter.

8

G ielstrup. E enholm , 9. Dec. 1803. — Villnang, Sekretæ r i B aronessens T je n e s te : P. Foersom . J. W insløw , 9. Jan. 1818. F.F. P rin tz lau , 2. M arts 1833. Madame Villnang, hans M oder: Jfr. W inther. Mad. R o n g ste d , 5. Okt. 1805. Mad. W insløw, 2. M arts 1833. — Sophie, hend es D a tte r: M ad. Foersom . Jfr. S. C lausen, 9. Jan. 1818. [Mad. S. Poulsen, 3. D ec. 1818.] M ad. L arch er, 2. M arts i g 3 3. — A ssessor Villnang, M adam e V illnangs Svog er: L indgreen. R ind, 18. F ebr. 1814. L indg reen (31. Jan. 1815). R in d (19. Dec. 1815). L indgreen (2. M arts 1833). — Herman Sm idt, en gamm el B onde fra et af B aronessens G od ser: H . C. K nudsen. Due, 31. Jan. 1815. P. H o lm , 2. M arts 1833. Jakob , B aronessens T je n e r: K ruuse. W ildt, 9. Jan. 1809. K ruuse (3. F ebr. 1809). W ildt (9. Nov. 1809). P. H olm , 9. Jan. 1818. J. W insløw , 2. M arts i 8 3 3 . _ En Jæger: Pio til 9. Nov. 1809. H aack , 13. M arts 1810— 27. Jan. 18x2. Adolf og Lovise opførtes: 1803-04: Nov. 15., 2 1 .; D ec. 1., 9 .; 1804-03: Okt. 5 .; 1803-06: Okt. 4 .; 1806-07 : Okt. 1 0 .; 1807-08'. Nov. 1 6 .; 1808-09: Jan. g .; F eb r. 3.-, 1809-10: Nov. 9.-, M arts 13.-, 18 10 -11 : Sept. 6 .; 1811-12: Jan. 2 7 .; 1813-14 ■ F ebr. 1 8 .; 1814-13: Jan. 31. •, 1813-16: D ec. 1 9 .; 1816-17: Okt. 1 1 .; 1817-18: Jan. g.\ M arts 1 1 .; 1818-19: Dec. 3.-, 1819-20: Nov. 15.; 1832-33: M arts 2. — ialt 23 G ange. M e s s ir Andruccio, A d v o k at: K r. M antzius. — Climene, hans M yndling: Jfr. A. L ange. — Carlo, hans fjæ rnere S læ gtning: H ultm ann . — Laura, Carlos F o rlo v e d e : Jfr. B. N ielsen. — Ottavio, en ung A d elsm an d : V ilh. W iehe. — Giberto, L auras O nkel: Ad. R osenkilde. — Bastiano, A dvokatens Skriver: V. K olling. — Mateo, T jen er hos A d v o k aten : Aug. N ielsen. H an d lin g en foregaar i B ologn a, i den første A kt p aa en offentlig Plads, siden i A dvokatens H us. Advokaten og hans Myndling opførtes: 1864-63: F ebr. 3., 5., 9., 14., 18.; M arts 6., 24.-, A pril 8., 25.-, Mal 1 5 .; 1863-66: Nov. 4., 27. — ialt 12 G ange. Advokaten O g hans Myndling, rom antisk Lystspil i 4 A k ter af H e n r i k H e r t z .

Advokatens Datter, D ram a

i 2A k ter af M a r g u e r i t e L. V. A n -

c e 'l o t ( Clémencef oversat a f A. L. A r n e s e n .

Rambert, A d v o k at: N. P. N ielsen. — Baron Chateauneuf: H vid. — Hermann, hans S øn : Bruus. Edv. H an sen , 30. Sept. 1842. H u ltm ann , 15. D ec.

9

Advokatens Datter. — A dvokat Patelin.

I g 4 3 _ — N Ryge.

D uvern ey: C. N. Rosenkilde. — C lemence, R am berts D a tte r: Jfr. _ Mad. Durand: Mad. Winsløw. — En Tjener. — E n Sekretær.

E n K amm erpige. T jenere.

H an d lin g en foregaar i Paris. Advokatens D a tter opførtes: 1841-42: Sept. 21., 25., 2 7 ; Okt. 8., 14., 6., 14.; Dec. 2 2 .; Jan. 2 5 ; F ebr. 2 ; A pril 29.; 1842-43: Sept. 30.-, Jan. 9 .; 1843-44: D ec. 1 5 ; 1844-45: Okt. 2 7 .; Dec. 28.-, 1845-46:

27 .; Nov. D ec. 17.-,

Okt. 10. — ialt 19 Gange.

Advokatens Kone, L y sts p ili I A kt af M é l e s v i l l e og C a r m o u c h e

( L a femm e de l ’avoué), oversat af C a r l B o r g a a r d .

Aubry, A d vok at: Stage. — Delphine, hans K o n e : Fru H eiberg. — V ictor d’H erv illy : Vilh. Holst. — C larissa, hans K o n e : Mad. L archer. — d’Ar- b o ise, hendes O n k el: C. N. R osenkilde. — L efevre, Aubrys K o n to rb e tje n t: Waltz. — En Kammerpige. — En Tjener. — H e rre r og D am er, T jenere. H a n d lin g en foregaar i Aubrys Hus. Advokatens Kone op fø rtes: 1834-35: Marts 19. — I Gang.

Advokaterne, K om edie i 5 A kter af I f f l a n d (D ie Advokaten), oversat

af F r. S c h w a r z .

E ta tsra ad C larenbach: P. F o ersom , 21. Sept. 1809. — T ømm erm ester C larenbach: Schwarz. O lsen, 4. D ec. 1800. — Fredericia: Jfr. M. Sm idt. [Mad. H eger, 4. Dec. 1800.] Jfr. E. Beck, 6. Nov. 1801. Mad. H eg er (18. Sept. 1804). Jfr. S. C lausen, 2. Nov. 1813. — Ju stitsraad G ieiser: F ryd end ah l. — Soph ie: Jfr. A strup. — Raadm and S ellin g: Quist. K øhne, 23. Dec. 1796. H einsvig, 4. Dec. 1800. H aack , 2. Nov. 18x3. Advokat W ellen b erg er : L indgreen. — H o lzfø rster Gernau: C lausen. G. J. Liebe, 2. Nov. 1813. — Grohman: A rends. O. R ongsted d. æ., 6. Nov. 1801. Ludvig: Ibsen. K ruse, 6. Nov. 1801. Møller, 18. Sept. 1804. Enholm , 21. Sept. 1809. H aack , 2. A pril 1812. Chr. Lund, 2. Nov. 1813. En Tjener: K øhne. K ruse, 23. Dec. 1796- R ind, 6. Nov. 1801. G. B. Cetti, 2. Nov. 1813- Advokaterne opførtes: 17 )6 -97 : Nov. 14., 2 4 .; Dec. 2 3 .; 1800-01: Dec. 4 .; 1801-02: Nov. 6 .; 1804-05: Sept. 18.; 1809-10: Sept. 2 1 .; 1810-11: Marts 2 2 .; 1811-12: A pril 2 .\ 1813-14: Nov. 2. — ialt 10 Gange. Rosing.

Advokat Patelin (Komedie) se: D e n l i s t i g e A d v o k a t .

A dvokat Pathelin. — Den afbrudte Rejse.

Advokat Pathelin, Sangspil i I Akt, M usiken a f B a z i n , a f de L e u v e n og L a n g l é ( Maître Pathelin ), oversat a f O t t o Z i n c k . P a t h e lin , A d v o k at: E. Poulsen. — J o sse a um e, K læ d efab rik an t: Ad. Rosenkilde. — A gnelet, F a a rev o g ter: O. Poulsen. — Jacquinard, F red sd om m er: Schram . — Chariot, Josseaum es M yndling: Jerndorff. -r- G u illem ette, P athelins H u stru : F rk. C. Jensen. — Angélique, hans B ro d e rd atte r: F rk. B etzonick. — Bob in ette, hans T jen estep ig e : F ru Schiem ann. — En R e tssk r iv e r . — En R e t s ­ betjen t. — E n T romm eslager, R etsbetjente, P olitisoldater, L andsbyfolk. H an d lin g en fo reg aar i en lille By i N o rm and iet i d et 15de A arhund red e. Advokat Pathelin o p fø rtes: 1874-75: M arts xo., 12., 16., 22., 29. ; Maj 11.; 1 eksten Den afbrudte Koncert, Syngestykke i I Akt, T ek sten a f M a r s o l l i e r og F a v i è r e s ( Le concert interrompu ) oversat a f N. T . B r u u n , Musiken a f H . M. B e r t o n . R ennw ald , en rig P riv atm an d : F ryd end ah l. — Caroline, hans D a tte r: Jfr. E. R osing. — Cecilie, hans B rod erd atter, en ung E nk e : Mad. F ryd end ah l. — Dalm er, h endes E lsk er: P. Foersom . — Lindorf, O fficer: D u Puy. — Fernau, O fficer: Chr. L und. — M o ses, en Jø d e : H . C. K nudsen. — Johan, T je n e r i R ennw alds H u s: R ind. — Zam or: F. K nudsen. Den afbrudte Koncert o p fø rtes: 1807-08: Dec. 11., 21. ; Jan. 5., 21. — ialt 4 G ange. F lorimon, M usikus: Saabye. E nholm , 2. Okt. 1812. — D orlis, M aler: P. Foersom . G. J. L iebe, 2. Okt. 1812. J. W insløw , 15. A pril 1819. — V ictor, d e r e s T je n e r: H . C. K nudsen. R ind, 28. Okt. 1813. Stage, 8. Maj 1821. Phister, 10. A pril 1829. — Mad. Dercour, en rig E n k e : Mad. C lausen. Mad. Spindler, 11. Maj 1824. — Soph ie, hendes D a tte r: Mad. L ange. Jfr. Bassøe, 18. Jan . 1808. Jfr. Busk, 2. Okt. 1812. M ad. Spindler, 28. Okt. 1813. M ad. E isen, 11. Maj 1824. Jfr. F. L ange, 10. A pril 1829. — La Mortilliere, Sophies bestem te B rud ­ g om : C lausen. C. W insløw, 9. Jan. 1817. Bauer, 10. A pril 1829. — Jo livet, N o tariu s: L indgreen. — R ichard, ligeledes N o tariu s: H einsvig. H aack , 28. Okt. 1813. H einsvig (3. Okt. 1814). H aack (27. A pril 1817). H einsvig (27. Nov. Den afbrudte Rejse, K om edie i 3 A k ter a f P i c a r d ( Le voyage interrompu), b earb ejd et a f N. T . B r u u n . 1875-76: Sept. 14., 18., 2 4 .; Nov. 2 2 .; 1876-77: F ebr. 12., 2 2 .; M arts 9.-, A pril 7. — ialt 14 G ange.

Den afbrudte Rejse. — De aftakkede Officerer.

1817). Smith, 11. Maj 1824. Schou, 9. Maj 1826. K ragh, 10. A pril 1829. — Mad. Derval, Jo rd em o d er: Jfr. W inther. Mad. R ongsted, 15. Febr. 1806. Mad. A. D. L iebe, 28. Okt. 1813. Mad. R ong sted (3. Okt. 1814). — Bernard, L a M ortillieres T je n e r: K ruse. C. B ruun , 12. Jan. 1809. K ruse (14. Nov. 1809). H aack, 16. M arts 1815. K ruse (9. Jan. 1817). H aack (13. A pril 1818). K ruse (15. A pril 1819). Overskou, 11. Maj 1824. — Javotte, M ad. D ervals P ig e : Jfr. Beck. Mad. Poulsen, 9. Dec. 1802. Mad. Foersom , 18. Febr. 1804. Jfr. Sølver, 18. Jan. 1808. Mad. Foersom (12. Jan. 1809). Jfr. A bildgaard, 10. Jan. 1814. Mad. Foersom (3. Okt. 1814). Mad. Poulsen (11. Maj 1824). [Mad. S chou, 7. Jan. 1826.] Jfr. Irrgang, 10. A pril 1829. — Julien, Jolivets Skriverdreng: Aug. Bournonville, 27. Nov. 1817 — 15. A pril 1819. Phister, 8. Maj 1821. Jfr. Joh. Pätges, 11. Maj 1824— 9. Maj 1826. Den afbrudte Rejse opførtes: 1801-02 : Jan. 19., 22., 27.; M arts 8.-, Maj 4.-, 1802-03: Dec. 9-, 1803-04: Febr. 18. (for Ant. Bournonville)-, M arts 2 0 ; 1804-03: Nov. 5.-, 1803-06: F ebr. 1 5 .; 1806-07: Okt. 23.-, 1807-08: Jan. 1 8 . 1808-09: Jan. 1 2 .; M arts 6 .; 1809-10: Nov. 1 4 .; 1812-13: Okt. 2 .; Nov. 12.-, 1813-14: Okt. 28.-, Jan. io.-, 1814-13: Okt. 3.-, M arts 16.-, 18 16 -17 : Jan. 9 .; A pril 27.-, 1817-18 : Nov. 2 7 .; A pril 1 3 .; 1818-19: A pril 15.-, 1819-20: Okt. i.-, 1820-21: Maj 8.-, 1823-24 Maj 1 1 .; 1824-23: Maj 2 4 .; 1823-26: Jan. 7.-,Maj 9 .; 1828-29: A pril 10. — ialt 3 3 Gange. Afdansning, E pisode i 1 A kt af J u l i u s L e h m a n n . Dr. Bang : E. Poulsen. — Frk. H o lst : F ru E ckardt. Afdansning opførtes: 1883-84: Jan. 9., 11., 15., 16., 26., 3 1 .; Marts 3., 22.-, April 15., 28.-, 1884-83: Sept. 2 3 .; Okt. 1.; Nov. 10.; D ec. 8., 11., 27.; Feb. 17. — ialt 17 Gange. Grev Reichenthal : Rose. Schwarz, 19. A pril 1787. — Frøken Goschen- born: Mad. W alter. Mad. P reisler (? 11. M arts 1782). Jfr. N ick, 17. M arts 1800. [Mad. Lange, 6. Nov. 1800.] — Grev Fraugeville: Rosing. P. Foersom , 4. Okt. 1804. — Baron Kreutzen: E isberg. Saabye, 21. A pril 1795. — Baron Schir­ mer: U rberg. Preisler, 8. A pril 1790. C lausen, 21. A pril 1795. — v. Fannen- berg: Busch. F rydendahl, 8. A pril 1790. Due, 9. D ec. 1790. Quist, 21. April 1795. St. H e g e r, 23. Nov. 1801. P. F o ersom , 16. Sept. 1803. Schønberg, De aftakkede Officerer, K om edie i 5 A kter af G o t t l i e b S t e ­ p h a n i e d. y. CDie abgedankten Offiziere}, oversat af P. D . B a s t.

De aftakkede Officerer. — Aftenen.

4. Okt. 1804. — K ranz: Musted. A rends, 21. A pril 1795. Due, 23. Nov. 1801. — L o v ise : Mad. R osing. Jfr. F red elund , 8. A pril 1790. M ad. R osing (9. Dec. 1790). Jfr. M. Schm idt, 21! A pril 1795. [Mad. H eger, 17. M arts 1800.] M ad. Foersom , 23. Nov. 1801. M ad. H e g e r (16. Sept. 1803). — K irstin e: Jfr. Aas- lew. Jfr. K ragh, 19. Apr. 1787. M ad. C lausen [(8. A pril 179°)]. Jfr- Beck, 17. M arts 1800. Jfr. G uldberg, 6. Nov. 1800. — S ch rep f: Beck. E egholm , 17. M arts 1800. H einsvig, x6. Sept. 1803. — P inku s: Schwarz. H . C. K n u d sen 19. A pril 1787. P io , 23. Nov. 1801. H . C. K nud sen (16. Sept. 1803). — B link: K em p.L indg reen , 9. D ec. 1790. — L e v ée : A rends. Due, 21. A pril 1795. O lsen, 23. Nov. 1801. — L o tte: M ad. G ielstrup. Jfr. P etersen (? 11. M arts 1782). Mad. G ielstrup (20. F ebr. 1783). Jfr. P etersen (21. A pril 1795). M ad. M. Poulsen, 17. M arts 1800. Jfr. F unck, 4. Okt. 1804. — P om tra ison : P reisler. K øhne, 8. A pril 1790. Ibsen, 23. A pril 1790. H einsvig, 17. M arts 1800. Enholrn, 16. Sept. 1803. — Caspar: G ielstrup. Ibsen, 19. A pril 1787. L indg reen , 23. A pril 1 7 9 0 . Ib sen (20. Nov. 1795). Møller, 17. M arts I g0 0 _ — En Løb er: G ielstrup. Saabye (? 11. M arts 1782). Ib sen , 19- A pril 1787. L indgreen, 23. A pril 1790. K em p, 9. Dec. 1790. K øhne, 21. April 1 7 9 5 • R ind, 17. M arts 1800. O ’D onnel, 6. Nov. 1800. R in d (16. Sept. 1803). De aftakkede Officerer opførtes: 1778-79 •' 0 k t - 2 9 .; Nov. 2., 5., 9.', Maj 1 0 .; 1779-80: F ebr. 2 4 .; A pril 1 7 .; 1780-81: A pril 2 6 .; 1781-82: M arts 1 1 .; 1782-83: F ebr. 2 0 .; 1783-84: Dec. i x . ; 1786-87: A pril 1 9 .; 178(4-90: A pril 8., 2 3 .; 1790-41: Dec. 9 .; 1794-95 • A pril 2 1 .; 1795-96 ■ N o v - 2°G M arts 8 C 1744-1800: M arts 1 7 .; 1800-01: Nov. 6 .; 1801-02: Nov. 23. •, 1803-04: Sept. 1 6 .; 18 04 -05 : Okt. 4 .; 1806-07: Okt. 3. — ialt 24 Gange.

Et Aftenbesøg, dram atisk Situation af E m m a G a d . V ibe, Z oo log : K arl M antzius. — S op h u s K lein : Poul N ielsen.

N elly, hans H u stru : F rk. L indem ann.

E t Aftenbesøg o p fø rte s : 1885-86: A pril 15-, 17 •> I 9 -? 28-i Maj 4., 8., 12., 14., 25., 2 7 .; 1886-87: Sept. 30.-, Okt. 8., 13.', Nov. 12.; Dec. 14., 20.-, Jan. 19., 22., 26.-, M arts 15. — ialt 2 0 Gange.

Aftenen, Syngestykke i 1 A kt a f F r . H ø e g h - G u l d b e r g , Musiken af

C l a u s S c h a l l .

Cathrine Mollerup: Jfr. W inther. —

Marie:

Mad. D ahlén.

Conrad: F ryd end ah l. —

O le: L indgreen. —

V ilhelm S teen b erg : Saabye.

Aftenen. — En Aften 1722.

!3

— Ludvig Th ord sen : H . C. K nudsen. — B o ste r: G ielstrup. — W itters- dorff: Quist. Aftenen opførtes: 17g4 -^ 3 : A pril 23., 2 8 .; Maj 5. — ialt 3 Gange.

Aften er ikke Morgen lig, Lystspil i 4 A kter a f F r e d e r i k

H ø e g h - G u l d b e r g .

Kammerraad W illersgaard , H errem an d : F rydendahl. — W ilhelm ine A lbert W illersgaard : G. J. Liebe. — Lene, H usholderske hos K am m e rra a d e n : Mad. A. D. L iebe. — Jen s Knabstrup, G artn er og K ro h o ld er: Ryge. —- L ise, hans D a tte r: Mad. Spindler. — Frands, A lberts T je n e r: R ind. — P eter Treu, en gamm el Baads- m and og P en sionæ r: L indgreen. O. R ongsted d. æ., 31. Jan. 1818. A ften er ikke Morgen lig opførtes: 1817-18: Jan. 13., 19., 31. (for F o r­ fatteren) — ialt 3 Gange. Lars P otved , B ræ nd ev in sb ræ nd er: Phister. — Jomfru M ette P o tved , hans Søster: Jfr. J. R osenkilde. — L o v ise, hans S ø sterd atter: Jfr. L iebert. — F ran ts S torm , S tyrm and: H ultm ann . — Ole P o rs, B a a d sm a n d : N. P. N ielsen. — Trine, hans Kæ reste, T jenestepigehos P o tv ed : Jfr. L. Petersen. — A lexander P inke, K a p ita lis t: C. N. Rosenkilde. — Slagenberg, P o litib e tje n t: Schneider. — En H erre: G undersen. — Publikum . E n A ften i Tivoli op fø rtes: S.-F . 1 8 44 : Juli 2., 4., 6. — ialt 3 Gange. Mønberg, hans M yndling: Mad. M. E. Zinck. — En Aften i Tivoli, Vaudeville i I A kt af F. J. H a n s e n , Musik­ num rene arrang ered e a f C. H e l s t e d . En Aften paa Giske, historisk Skuespil i I A kt a f A. M u n c h . Thorberg A r n e s s ø n : H erre til G iske: Joh. Wiehe. — Ragnhild Erlings- Jern- dorff, 26. Sept. 1873. — S te in S k a fte ssø n , en ung Islæ n d er: V. Wiehe. — En Fremm ed: Nyrop. H and ling en foregaar paa G iske G aard paa Søndm øre en H østaften A ar 1027. E n A ften p a a Giske op fø rtes: 1872-73: F ebr. 6., 10., 14., 16., 18., 22. Marts 17.; A pril 1. •, 1873-74: Sept. 2 6 .; Okt. 6. -— ialt 10 Gange. datter, hans H u stru : F ru Nyrop. — E y ste in Orre, deres Søn: Scharff.

En Aften 1722, Forspil til D en politiske Kandestøbers Jubilæum (o: 100.

Opførelse) paa d et kongelige T eater a f H e n r i k H e r t z .

^

En A ften 1722. — Aglae.

Mr. V egner, A k to r: P h ister. - M a d e m o is e lle S o p h ie H j o ^ A k t r i c e :

F ru H e ib e r» — E n Officer: N. P. N ielsen. — Mr. Joa ch im u s

• • •

En ung K ava ler: M. W iehe. -

En Bogtrykkerdreng: Moller.

H d e -

M ln e rV a sc e n e n H erb T Skuespillernes Forsam lings-Væ relse i d et første dan sk e K om ediehus i G r o n n e g a c i e ^ ^ ^ ^ ^ ^ ; ^ ^

— ialt 4 G ange.

Det aftvungne Samtykke, K om edie i i A k t (Le consentement forcf ),oversat af B. J. L o d d e . Orgon: .C lem entin. A rends, 17. D ec. .7 7 8 - - L eander R ose. E s h ere 17 D ec 1778. — C larice: Jfr. M aterna. Jfr. B øttger, 30. S ept i 7 S 4-(0 S K n u d s ” 3. N O . , ? S M adp « £ - = ; a f G u y o t d e M e r - v i l l e

2 Okt. r „ t .

Mad. H allesen ,73- D ec. r „ a ) .

TfrM orell 3. Nov. 1773. [Mad. G ielstrup, 17. D ec. 1 7 7 8 -J J

D e t aftvungneSam tykke opførtes: W J « , : Okt. 2 t„ 24 30-5 « » O

75 5

D e r 10 ■ F e b r 20 • 1750-51 : A pril 2 9 .; Jun i 2 6 .; Sept. 2 3 ., Jan. 8 .,

Z . S . ;

1754 -5 5 : Sept. 30

l i V ;

O kk r , ; ^

Nov. -

„ „ r g - F e b r 1 3 .; 1758-59: Jan. l o . i 1 7 5 9 ^ 0 : F e b r' J "

Jum I 7 ' ’

L é y Nov.' 76 ,7 6 3 -6 4 : Jan. , 8 . ; 1 7 6 * 6 5 : ! » • » ■ ! ^ 6 - 6 7 : Nov. „ ,6 - 1768-69: Dec. 3 0 .; Juni » 8 .; r/d p -y o : Dec. 4 .; M arts a 8 .: 1771-72: Okt. 28 D ec 23.-, A pril 1 6 .; Juni 4-1 1773 - 7 4 ■ Nov. 3., 2 3 .; M arts 2 3 ., ’ 774 7 5 ■ Z \ t m s - 7 9 : D ec. r , „ 23.1 April r 3 .; 4779-So: Nov. 4G I ® . - G Maj 9-1 , 7S o -S i : F ebr. 2 0 .; 1782-83 : Okt. 9 .; Jan, 1 7 .; A p n l 1 0 .; 1783-84: Nov. 1 4 ., F eb r. 24. — ialt 4 8 G ange. Aglae e l l e r Støtten, K om edie i i A kt a f P o t n s i n e t d e S i v r y (Aglae), oversat a f C l a u s F a s t i n g , m ed originale Sange af A. G. C a r s e n , M usiken til disse af G. S a r t i .____________________________________________________ __ Palæm on : Musted. Rosing, 2. Nov. r , 8 i . S aaby e, 28. D ec. . 78 j _ A g la e : M a d .'W a lte r. M ad. P reisler (? 2. Nov. r , 8 t ) . Jfr. M orthorst, ^ D e . x , 8 , - R odop e: i i M ad. R osing (? 23. D ec. .7 ,7 ) . M ad G .elstrup (■> 2 Nov 1781). Tfr. W inther, 8. M arts 1782. M ad. G ielstrup (14. Maj 1782). Jfr M orthorst, to . Maj . , 8 6 . Jfr. W inther (28. D ec. r , 8 , ) . Jfr. Steenberg, .6 .

Aglae. — Agnes Sorel.

15

Dec. 1788. Jfr. W inther ( n . Febr. 1791). Jfr. S teenberg (27. M arts 1792). — E r a sten e s: ]_ ]_ U rberg (? 23. Dec. 1777). Saabye, 8. Okt. 1784. U rb erg (28. Dec. 1787). F rydendahl, 16. Dec. 1788. — G lycerie: ]_ ]_ Mad. G ielstrup (? 23. Dec. 1777). i . Jfr- Aaslew, 2. Nov. 1781. Jfr. W inther, 8. Okt. 1784. Mad. G ielstrup (27. A pril 1787). Jfr. C. Schm idt, 8. Sept. 1789. — Dromon: ]_ Suhm (? 23. Dec. 1777). G ielstrup (? 2. Nov. 1781). Ibsen, 8. Sept. 1789. Aglae opførtes: 1773-74: Febr. 16., 2 3 .; M arts 2 3 .; Maj 4., 1 9 .; 1774-73: Nov. 1 6 .; D ec. 2 1 .; Jan. 2 5 .; A pril 26.-, 1775-76: Dec. 1 9 .; 1776-77: Jan. 1 6 .; 1777-78: Dec. 23., 2 9 .; 1778-79: Jan. 5 .; M arts 2 3 .; 1779-80: Okt. 6 .; Dec. 28.-, M arts 17.; 1780-81: D ec. 19.; Febr. 6 .; April 24.-, 1781-82: Nov. 2. ; M arts 8. • Maj 14.', 1782-83: Jan. 3 .; M arts 21.-, 1783-84: Jan. 9.-, 1784-85: Okt. 8 .; Febr. 22.-, 1785-86: Maj 10. 1786-87: A pril 2 7 .; 1787-88: D ec. 2 8 .; 1788-89: Dec. 16.; 1789-90: Sept. 8. ■ April 9 .; 1790-91 : Febr. n . ; 1791-92: Sept. 1 3 .; Marts 27. — ialt 38 Gange. Grev Uberto: G. B. Cetti. — A gn ese, hans D atter, gift m ed E rn e sto : Mad. W exschall. — E r n e sto : G. Zinck. — Don G irolamo, L æ g e : K irchheiner. — Don P a squa le, H o sp italsfo rstand er: P. H olm . -— Charlotte, hans D atter: Mad. Winsløw. — A g n e se s og E m e s to s Datter, 6 A ar g am m e l: Jfr. J. L. Patges. — V esp ina, Pige i H o sp italet: Jfr. Zrza. — S y g e v o g te r e n : C. Foersom . Agnese opførtes: 1823-24: Sept. 1., 4., 20., 26.-, F ebr. 10. — ialt 5 Gange. Agnes Sorel, Syngestykke i 3 A kter, Musiken a f A d a l b e r t G y r o - w e tz , T ek sten a f J. N. B o u i l l y og E. D u p a t y (Agnes- Sorel), oversat a f N. T. B r u u n . Carl den syv end e, K onge a f F ra n k rig : G. Zinck. — Jean d’Orleans, G reve a f Dunois, K ongens Ven, siden G eneralissimus over R igets H æ re : F ryd en ­ dahl. — S ire de la M eignelais, K astelian, Agnes Soreis Onkel : Ryge. — A gnes S o rel, m ed T iln av n : den skønneste b lan d t de skønn e: Jfr. W alter. [Mad. R ind, 24. Maj 1817.] — Bertha, K astellanens eneste D a tte r: Mad. M. E, Zinck. — E rneste, K ongens P ag e: Bauer. — De la Ratiniere, H errem an d : C. N. R osen­ kilde. — En Kurer: G. B. Cetti. C. Winsløw, 17. Maj 1817. G. B. Cetti (22. Maj 1817). C. W insløw (24. Maj 1817). — En V aab end rag er : J. Winsløw. Agnes Sorel opførtes: 18 16 -17 : MaJ l 6 -> 1 7 -, 22., 24., 27. — ialt 5 Gange. Agnese, O pera i 3 Akter, Musiken af F e r d i n a n d o P a é r , T eksten, en anonym italiensk L ibretto ( Agnese ), oversat ved N. T . B r u u n .

A gn ete og Havmanden. — A-ing-fo-hi.

i6

Agnete O g Havmanden, dram atisk D igtning i 2 A fdelinger af

H . C. A n d e r s e n , Musiken af N. V. G a d e .

Første Afdeling: Moer Gertrud, F isk er-E n k e: Mad. W insløw . — A gnete, H emm in g, S p illem and , b o end e hos Moer G e rtru d : Chr. H ansen. — H in tze , en rig S lagter: K ragh. — H avm and en : H olst. — — Anden Afdeling: Hemm ing. — F isk erdrengen : W altz [findes ikke 2. Maj 1843]. — En Jæger. — Jægere. — A gnete. — Havm anden. Agnete og Havmanden opførtes: 1842-43: April 2 0 .; Maj 2. — ialt 2 G ange. hendes D a tte r: F ru H eiberg. —

A'ida, O pera i 4 A kter, Musiken a f G i u s e p p e V e r d i ( A'ida), T ek sten

af G i s l a n z o n i , oversat af A. Z i n c k , m ed tilhørende D ans.

Kongen: A. L ange. B randt, 3. Nov. 1885. A. L ange(13. Nov. 1885). Frk. Wellander, 3. Okt. 1886. — Amo- n a stro , K onge i Æ th io p ie n : N. J. Simonsen. — A'ida, hans D atter, i ægyptisk F a n g e n sk ab : F ru K eller. Frk. Schrøder, 3. Nov. 1885. F ru K eller (13. Nov. 1885). — R a d am é s, ægyptisk H æ rfø re r: Tørsleff. Jastra u , xx. Okt. 1885. T ørsleff (17. Okt. 1885). Jastrau (23. Okt. 1885). T ørsleff (3. Nov. 1885). Danckwardt, 13. Nov. 1885. Tørsleff, (3. Dec. 1885). Jastrau (3. Okt. 1886). — R am sis, Y p p erstep ræ st: H artm an n . A. L ange, 3. Nov. 1885. H a rtm a n n (13. Nov. 1885). — E t Bud: C hristophersen. — H offolk og H øvedsm æ nd, P ræ ster og P ræ stinder, K rigere, æ thiopiske F anger, d et ægyptiske Folk. H an d lin g en foregaar i Æ g y p te n p aa F araon ern es T id. Aida o p fø rtes: 1883-86: Okt. 4., 7., 11., 15., 17., 19., 23., 2 7 .; Nov. 3., 13., 15., 18.; Dec. 3., ii.- , 1886-87: Okt. 3., 6. — ialt 16 Gange. — Amneris, hans D atter: F rk. Dons. R oberto L an zi, A dvok at: E. Poulsen. — Carlo V itelli, hans Ven, Læ g e: O. Poulsen. — En tilslø r e t Dam e: Frk. D ehn. — P iccion e, Politisergent: V. K olling. F. A. Cetti, 9. Nov. 1878. V. K olling (21. Nov. 1878). — Negri, P o litiserg en t: L. P etersen. — Gæ ster p aa et M askebal, T jenere. H an d lin g en foregaar i G enua 1830. A-ing-fo-hi op fø rtes: 1876-77 : Jan. 12., 14., 15., 17., 23., 28.; F ebr. 1., 4., 21., 2 3 .; M arts 1., 6., 10., 2 6 .; A pril 8.-, Maj 1 3 .; 1877-78: Okt. 7., 19., 27.-, Nov. 8 . , i i . - , Dec. 1 0 .; M arts 1 3 .; A pril 1 3 .; 1878-79: Okt. 21. Nov. 9., 2i.-, F ebr. 7 .; M arts 11. — ialt 2 9 Gange. A-ing-fo-hi e l l e r Det Ubekendte, versificeret Lystspil i 1 Akt af H . P. H o l s t .

i 7

Aktierne. — Aladdin.

Aktierne e l l e r De Rige, K om edie i 5 A kter af C l a u s F a s t i n g . R obert G yld en stolt, G rosserer: A rends. — Frøken Augu sta, hans D a tte r: Jfr. A strup. — Ludvig G yld en stolt, hans S øn : Saabye. — Hr. Kron- sk jold , G rosserer: Musted. — Frands K ronskjold, hans Søn, S k ip p er: Fryden- dahi. — Frederik K ronskjold, K andidat, Fæ tter af den forrige: Rosing. — Fru G yld en stolt, Enke af G yldenstolts B roder, und er N avn af A m a l i a N o r d - •fe id : Mad. J. S. K nudsen. — Hr. L ow son , Ju stitsb etjen t: E lsberg. — N athan Levi, en Jø d e : G ielstrup. — L o v ise, K amm erpige hos F røken G yldenstolt: Mad. Schall. — Gottfried, T jen er hos G yldenstolt: K emp. — En Gadejunker: Preisler. En K ostgæ nger: Thessen. — En gamm el Officer: H . C. K nudsen. — En Kandidat: Busch. — En M arketenderske: Mad. Siersted. — En R etsb etjen t: Beck. _ En M atros: Ibsen. — En T jener: Ibsen. T ildragelsen foregaar i K øbenhavn, og Skuepladsen forestiller et Væ relse i G yldenstolts Hus. Aktierne opførtes: 1788-89: Okt. 9. — ialt I Gang. Aladdin e l l e r Den forunderlige Lampe, dram atisk E ventyr i 5 A kter af A d a m O e h l e n s c h l a g e r - , Musiken af F. K u h l a u , D ansen af A u g . B o u r n o n v i l l e . Lampen s Aand: K ragh. Chr. H an sen , 21. Maj 1839. K rag h (26. Nov. 1839). Chr. H an sen (17. Okt. 1840). K ragh (6. Jan. 1841). — R ingen s Aand: Påtges. Waltz, 31. Okt. 1839. Påtges (26. Nov. 1839). Waltz (20. Nov. 1840). Patges (6. Jan. 1841). — Paribanou: Mad. Simonsen. Jfr. Ø sterberg, 19. April i839- _ To B jærgpiger: F ø r s t e : Mad. L archer. Jfr. R ing, 27. Sept. 1839. A n d e n : Jfr. L. Petersen. Jfr. Levin, 27. Sept. 1839. [Mad. F aaborg, 30. Okt. 1842.] — Zephyr og Lympha, D ansende (kun i 1838-39 og 1839-40): Petrine F red strup og P auline Funck. — — Solim an , Sultan i P ersien : Ryge. K ragh, 27. Sept. 1839. R yge (26. Nov. .1839). K ragh (17. Okt. 1840). R yge (6. Jan. 1841). H ass, 30. Okt. 1842. — Gulnare, hans D a tte r: Mad. H olst. Mad. E. H a n ­ sen, 30. Okt. 1842. — Stor-V eziren : Overskou. Schneider, 30. Okt. 1842. Salad in , hans S ø n : Waltz. Edv. H ansen, 4. Maj 1839. Waltz (7. Maj 1839). Edv. H an sen (17. Maj 1839). Waltz (21. M a j.1839). Edv. H an sen (31. Okt. 1839). W altz (26. Nov. 1839). Edv. H an sen (20. Nov. 1840). W altz (6. Jan. 1841). — Mustapha, Sk ræ dd er: C. Foersom . C. N. R osenkilde, 17. Okt. 1840. C. Foersom (20. Nov. 1840). — Morgiane, hans K on e: Jfr. H . Jørgensen. Mad. A. N ielsen, 27. Sept. 1839. Jfr. H . Jørgensen (26. Nov. 1839). — Aladdin, V. 3

A laddin. — • A lbert von Thurneisen.

1 8

deres Søn: H olst. M. W iehe, 30. Okt. 1842. — Nureddin, T ro ldm a n d : N. P. N ielsen. — S elim : C. Lund. Møller. G lass, 30. Okt. 1842. — Sindbad : Kruse. R avnkilde. — Gulnares Amm e: Mad. W insløw . — Ali-Baba, S tjern e­ tyd er: H vid. — K asem , v ag th av end e O fficer: Seem ann. — En J ød e: Phister. Schneider, 6. Jan. 1841. Phister (30. Okt. 1842). — En Guldsmed: J. Winsløw. —■ En S la v e : G undersen. E dv. H an sen , 30. Okt. 1842. G und ersen (7. Nov. 1842). Edv. H an sen (25. Nov. 1842). — En K obbersm ed (kun 17. og 19. A pril 1839): C. N. R osenkilde. — En Bøddel: P etersen. — To gam le Mænd: F ø r s t e : P. H olm . A n d e n : Schneider. H ass, 6. Jan. 1841. G. B. Cetti, 30. Okt. 1842. — En Karl: Schram . — En S an g er (kun i 1842-43): Schw artzen — En Sangerinde (kun i 1842-43): Jfr. M archer. — Hof, L ivvagt, Folk, Slaver, K o r af syngende og d an send e A ander. Aladdin, h v o raf en Scene gaves 21. Juli 1 8 1 5 x) ved K ruses Benefice, o p fø rtes: 1838-39: A pril 17. (for de ved S torm floden Skadelidte), 19., 2 9 .; Maj 2., 4., 7., 11., 13., 17., 2 1 .,.2 3 .-, 1839-40: Sept. 27.-, Okt. 19., 3 1 .; Nov. 26.-, 1840-41: Sept. 15.-, Okt. 1., 1 7 .; Nov. 20.-, Jan. 6.- 1842-43: Okt. 30.-, Nov. 7., 25. — ialt 2 3 G ange. Aladdin, E ventyr-O pera i 4 A kter (efter Tusind og én N a t) a f E .H o r n e ­ m a n , m ed tilhø rend e D an s af E m i l H a n s e n . S u ltan S olim an : Schram . — Gu lnare, hans D a tte r: Frk. D ons. — V iziren: B randt. — Morgiane: Frk. F. C hristensen. — A laddin, hendes S ø n : O dm an. — Nureddin: Simonsen. — F ø r ste T ern e: Frk. R othe. — Anden T ern e: Frk. R . N ielsen. — E t Sendebud: C a rls e n .— Lampen s Aand: A. L ange. — R ingen s A and : Frk. Fabricius. — F ø r ste A lf: Frk. Schrøder. — Anden A lf: Frk. H . C hristensen. — Hoffolk, Vagt, A lmue, Slaver. A laddin opførtes: 1888-89: Nov. 18. (Festforestilling i A n ledn ing a f K ong C hristian IX ’s 25 A ars R egeringsjubilæum ), 23., 25., 28.- Dec. 18., 20.-, Jan. 28.-, F ebr. 9. — ialt 8 Gange. Albert von Thurneisen, Sørgespil i 5 A k ter a f A. W. I f f l a n d ( Albert von Thurneysen), oversat a f K . L. R a h b e k . General D alzig: Jordhøy. -— Soph ie, hans D a tte r: Jfr. B. E. O lsen. — Mad. Berg, hendes O p d rag erin d e: Jfr. A rends.— Grev H oh en th a l: C. L und.

J) Tidligere var ved en Aftenunderholdning 23 Marts 1814 givet nogle Scener i Kostyme: Nureddin: R yge; A lad d in : Mad. Dahlén; Gulnare : Mad. Heger.

A lbert von Thurrieisen. — Alexis.

19

G. J. L iebe, 26. Marts 1809. — K ap tajn B aron A lbert von Thurneisen: Scbiern. — Major S ellan i: H aack. — Adjutan ter: F ø r s t e : F. B ruhn. A n d e n : H . R ongsted. W ildt, 26. M arts 1809. — Lebrecht, G eneralens S ek retæ r: W ildt. H . R ongsted, 26. M arts 1809. —■ S o ld a t Grim: H ass. — Carl, G eneralens T je n er: F. K nudsen. A lbert von Thurneisen opførtes (af D r a m . S k .): 1808-og: Okt. 2.; Marts 26. — ialt 2 Gange. G em alinde: Jfr. H . A ndersen. — A lexei, hans Søn af første Æ g te sk a b : Hult- m ann. •— Lou ise, Prinsesse af O st-F rieslan d : Jfr. B. N ielsen. — F y r st A le x ­ ander M en tsch ik ow : L. Winsløw. — Gehejm eraad T o lsto j: Flvid. — F y r st W a ssili Dolgoruck i: Schneider. — Oberstløjtnan t S teph an G lebow : K ragh. — A lexand er Kikin: K r. Mantzius. — F y r st Gagarin: A lbrecht. — D osithei, E rkebiskop a f R ostow : Ferslew . — Iw an , K amm ertjener hos A lexei: Th. Liebe. — S oph ia, K amm erpige hos P rinsessen: Jfr. A. Price. — Dimitri, en gamm el R usser: Patges. — Eudoxia, Czarens fraskilte G em alinde: Jfr. Muller. — En Officer. — En Tjener. — Bojarer. Floffolk. T jenere. Officerer. Soldater. H and ling en foregaar dels i Moskow, dels i Susdal K losteret i A aret 1718. Alexei opførtes: 1855-56: M arts 5., 7., 9., 13., 2 5 .; A pril 5 .; Maj 19. — Alexis e l l e r Faderens Vildfarelser, Syngestykke i 1 A kt af B. J. M a r s o l l i e r ( Alexis ou- L ’erreur d ’un bon pert), oversat a f N. T. B r u u n til Musik a f N i c. D ’A l a y r a c . Nelcour, H errem a n d : Rosing. F ryd end ah l, 21. Maj 1807. R osing (13. Febr. 1808). F ry d en d ah l (29. Nov. 1808). Ryge, 29. Maj 1815. — A lex is, G a rtn e rd ren g : Schønberg. Jfr. Rosing, 13. Febr. 1808. Enholm , 9. Maj 1812. Bauer, 5. Sept. 1817. Jfr. Wulff, 10. Juli 1827. — Caroline, N elcours M yndling: Mad. F rydendahl. Jfr. Funck, 29. Nov. 1808. Jfr. R. Løffler, 29. Maj 1815. Mds. Pohlmann (paa Dansk), 10. Juli 1827. Mad. F u n ck [ ( n . Dec. 1827)]. — P icard, hans G artn er: H . C. K nudsen. R ind, 29. Maj 1815. Stage, 10. Juli 1827. — N elcours Venner, B ønder og T jenestefolk. A lexis opførtes: 1805-04: Sept. 3 0 .; Okt. 6., 18., 3 1 .; Febr. 2 1 .; 1804-05: Sept. 14.-, 1805-06: Jan. 16.; 1806-07: Maj 21.-, 1807-08: Febr. 13. (for Rosing); Alexei, tragisk D ram a i 5 A kter af A t h a l i a S c h w a r t z . P eter den sto re, Czar af R u slan d : W. Flolst. — Catharina, hans ialt 7 Gange.

Alexis. — Alferne.

20

1808-00: Nov. 2 9 .; Maj 5 .; 1809-10: Nov. 1 6 .; 1811-12: Maj 9., 2 0 .; Maj 29.-, 1815-16: Dec. 7 .; 1817-18: Sept. 5.-, 1819-20: Okt. 5.-, S.-F . 1827: J111 10., 19.-, 1827-28: Dec. 1 1 .; F eb r. 21. — ialt 2 2 Gange. Alfen som Page , T ryllespil i 3 A k ter af T h é a u l o n ( L a clochette), oversat a f A d a m O e h l e n s c h l a g e r ; M usiken a f L. J. H e r o l d , D an sen af P. F u n c k . B irm anernes Su ltan : G. Zinck. — A zo lin : K irchhem er. — Bedour, en latterlig kinesisk H e rre : G. B. Cetti. — Zedir, h ans F o itio lig e, ligeledes en latterlig K in eser: Overskou. — H ispa l, H ø v d in g ved Sultanens V ag t: P. H olm . — F ø r ste Calender: J. W insløw. — Anden C alender: C. W insløw . Sm ith, 10 Nov. 1825. C. W insløw (13. Dec. 1825). — Tred je Calender: B auer. Overbram inen: H ass. Schou, 10. Nov. 1826. - A riel, en A lf: Jfr. Wulff. Palm ire, Sultanens D a tte r: Jfr. Zrza. — N oureda, Azolm s M o d er: Mad. A. D. L iebe. — Nair, Palm ires V en in d e: Mad. Funck. A lfen som Page o p fø rtes: 1825-26: Okt. 29., 3 1 .; Nov. 4., 1 0 .; D ec. 1 3 .; 1826-27: Nov. 10. — ialt 6 Gange. C o ron a ta , A lfernes D ro n n in g : M ad. H olst. Jfr. N. R y g e , 20. Mad. H o lst (6. A pril 1838). Jfr. N. Ryge (29. A pril 1840). M ad. H o lst Jfr. J. T h o rb e rg , 19. Sept. 1861. [Mad. E c k a rd t, 20. b eb r. F rk. E. L ange, 18. A pril 1886. — Zerina, A lf: Em ilie L assen. Sigurd L und, 25. A pril 1837. Axel F red stru p , 10. Jan. 1844. P etrin e G iødesen, 5. Sept. 1852. L. Cetti, 26. Okt. 1860. Betty Schnell, 20. F ebr. 1865. A ugusta And- kjæ r, 30. Nov. 1870. E d v ard B iickner, 3. Sept. 1878. V alborg Jørgensen, 18. A pril 1886. — Z eretta, A lf: Sophie N ielsen. P etrin e F red strup , 25. A pril 1837. C aroline Lum bye, 10. Jan. 1844. A delaide R asm ussen, 20. Maj 1847. C hristiane L arsen, 5. Sept. 1852. E. Muller, 26. Okt. 1860. A n n a Scholl, 20. F eb r. 1865. Em ilie Egense, 30. Nov. 1870. Juliette H aase, 3. Sept. 1878. E llen A ndersen, 18. A pril 1886. — Martin, L a n dm a n d : P. H olm . Schneider, 24. Jan. 1844. P. H olm (29. Jan. 1844). T h. L ieb e, 5. Sept. 1852. S. P e te rse n , 18. A pril 1886. — T h er ese , h ans H u stru : M ad. W insløw. M ad. Sødring, 26. Okt. 1860. F rk. B. N ielsen, 30. Nov. 1870. F ru N yrop, 18. A pril 1886. — Marie, deres D atte r: B a r n e t : R in d a L und. Jfr. F jeldsted, 29. M arts 1835. R. L u n d (30. Nov. 1837. (10. Jan. 1844). 1865.] Alferne, E ventyr-K om edie i 1 A k t a f J. L. H e i b e r g , Musiken af L. Z i n c k , D an sen a f P. F u n c k .

Made with