kraks vejviser 2004-05 officielle danmark

Folketinget

STATEN

191

Statsregister Afsnittet omhandler Hoffet, Folketinget og ministerier.

HOFMARSKALLATET Det Gule Palæ, Amaliegade 18, 1256 Kø­ benhavn K, Postboks 2143, 1015 Køben­ havn K @33 401010(10-16) B 33 40 11 11 H.M. Dronningens hofstat: Chef: Hofmarskal, kammerherre, ambas­ sadør Ove Ullerup Ceremonimester, kammerherre, oberst­ løjtnant, Chr. Eugen-Olsen Økonomikontor: Økonomichef Søren Kruse Fuldmægtig Susanne Brix Hoffourer Steen Kudsk Larsen Hofdamer: Kammerdame Wava Kitty komtesse Arm­ felt Fru Marianne Boel Kammerherreinde Camilla Castenskiold Oberstinde Annette de Scheel Fru, cand.mag Ane Vibeke Foss Den Kongelige Stald-Etat: Christiansborg Ridebane, 1218 Køben­ havn K @33 40 10 10 Staldmester, major Peter Michael Mentz @33 40 26 76 Vognmester, major Bjarne Sørensen @33 40 26 64 H. M. Dronningens Adjudantstab: Prins Jørgens Gaard Christiansborg Slot 1218 København K @33 40 26 93 (10-15) B 33 4011 23 Adjudantstabschef: Oberst, kammerherre Søren Lyder Jacobsen Adjudanter: Orlogskaptajn Jens Vester Major Micheael de Voss H.M. Dronningens Jagtkaptajn og chef for Kongeskibet Dannebrog: Kommandør Kai Rasch Larsen Kgl. Jægermester ved statsskovene: Statsskovrider, hofjægermester Klaus Waage Sørensen Kgl. konfessionarius: Professor, dr.phil. Chr. Thodberg Kabinetssekretariatet: Christian Vlll's Palæ, Amalienborg, 1257 København K @33 401010(10-16) B 33 4011 17 Kabinetssekretær, kammerherre, dr.jur. Niels Eilschou Holm Kst. kontorchef Anne Birgitte Fisker H.K.H. Prins Henriks hofstat: Sekretariatschef, oberst, kammerherre Mogens Christensen H.K.H. Kronprinsens hofstat: Hofchef, kammerherre Per Thornit D.K.H. Prins Joachims og Prinsesse Alexandras hofstat: Hofchef, kammerherre Per Thornit Hofdame, fr. Christine Lyng H.K.H. Prinsesse Benediktes hofstat: Hofdame, Karin grevinde af Rosenborg Privatsekretær, kammerherre, oberst Pe­ ter A Lauritzen Ordenskapitlet: Det Gule Palæ, Amaliegade 18, 1256 Kø­ benhavn K, Postboks 2143, 1015 Køben­ havn K @ 33 401010(10-14) Ordenskansler: H.K.H. Prins Henrik Ordensskatmester: Kammerherre, ambassadør, dr.jur. Paul Fischer Major Ernst Højgård Clausen Orlogskaptajn Peter SStamp Major Hans Jørgen Andersen Major Thomas Nymand Bork

Ordenshistoriograf: Professor, dr.phil. Knud J. V. Jespersen Våbenmaler: Johan Alkjær Amalienborg Slot se Indeks på de gule blade De Danske Kongers Kronologiske Sam­ ling se Indeks på de gule blade Museet Kgl. Stalde og Kareter se Indeks på de gule blade FOLKETINGET Christiansborg, 1240 København K @33 37 55 00 B 33 32 85 36 Folketingets administration: Direktør Henrik Tvarnø Folketingssekretær: Claus Dethlefsen Formandssekretariat/Ledeisessekretariat: Afdelingschef Pernille Randrup Deleuran Pariementarisk afdeling: Afdelingschef Jens Adser Sørensen Administrations- og serviceafdeling: Afdelingschef vakant Kommunikations- og iT-afdeiing Afdelingschefchef Per Anker Hansen Folketingets EU-Opiysning: Christiansborg 1240 København K Iflg. grundloven, §3, er den lovgivende magt hos kongen og Folketinget i for­ ening, idet Folketingets beslutninger får lovskraft ved kongens stadfæstelse. Fol- •ketinget består iflg. grundloven af een for­ samling, hvis medlemmer vælges ved al­ mindelige, direkte og hemmelige valg for et tidsrum af 4 år. Nyvalg kan dog udskri­ ves til enhver tid. Valgret til Folketinget hj»r iflg. grundlo­ vens §29, jfr. valgloven (Lovbkg 488 11/6 1997) enhver, som har dansk indfødsret, fast bopæl i riget og er fyldt 18 år, med­ mindre vedkommende er umyndiggjort. Valgbar til Folketinget er enhver, som har valgret til dette, medmindre vedkommen­ de er straffet for en handling, der i almin­ deligt omdømme gør ham uværdig til at være medlem af Folketinget, jfr. grundlo­ vens §§ 30 og 33. Folketinget består af 179 medlemmer, hvoraf 2 vælges på Færøerne og 2 i Grøn­ land, der hver udgør særlige valgområder, for hvilke der er givet regler ved særlige love. Det øvrige land er iflg. valgloven inddelt i 3 landsdele: København-Frederiksberg bestående af 3 storkredse, øerne beståen­ de af 7 amtskredse og Jylland bestående af 7 amtskredse. Hver stor- og amtskreds er igen inddelt i et antal opstillingskredse. Af de 175 mandat

te valglister. Disse udarbejdes i Kbh af kommunens statistiske kontor; de frem­ lægges til offentligt eftersyn på kontoret i dagene 1.-8. februar. Tror nogen sig uden føje at være udeladt eller mener, at en uberettiget er optaget, kan anke indgives senest 11 februar. På Frederiksberg ud- færdiges listerne af kommunalbestyrel­ sen; iøvrigt er reglerne om eftersyn og indsigelser de samme som i Kbh. Valglisterne har gyldighed fra 1. marts til den sidste dag i februar. I nedenstående fortegnelse er partibetegnelsen anført i parentes efter hvert enkelt medlems navn og stilling; efter partibetegnelsen er an­ ført, i hvilken kreds (amts- eller storkreds) pågældende medlem er valgt. Følgende forkortelser for partibetegnelser er an­ vendt (tallene i parentes angiver partiets medlemstal i tinget 4. næstformand: Margrete Auken FOLKETINGETS MEDLEMMER: Valg fandt sted 20/11 2001 Venstre, Danmarks Liberale Parti (V): 55 mandater Socialdemokratiet (A): 52 mandater Dansk Folkeparti (O): 22 mandater Det Konservative Folkeparti (C): 16 man­ dater Socialistisk Folkeparti (F): 12 mandater Det Radikale Venstre (B): 9 mandater Kristeligt Folkeparti (Q): 4 mandater Enhedslisten - De rød-grønne (0): 4 man­ dater Valgt på Færøerne: 1 mandat Valgt på Grønland: 2 mandater Udenfor partierne: 1 mandat Adelskov Thqjnas, daghøjskolelærer Johannes Olsens Vej 15, 4500 Nykøbing Sj. @ 59 93 01 40 E-mail: sthad@folketinget.dk Vestsjællands Amtskreds (A) Albrechtsen Keld, cand.scient.pol. Jernaldervej 247, lejl. 7, 8210 Arhus V @ 86 24 51 50 B 86 24 51 50 E-mail: elkeal@ft.dk Århus Amtskreds (0) Andersen Else Winther, fh. minister Rensdyrvej 38, 8900 Randers @ 86 43 90 92 B;86 41 91 09 E-mail: velwa@folketinget.dk Århus Amtskreds (V) Andersen Hans, cånd.merc. aud., control­ ler : Fredskovehellet 30,1. th., 3400 Hillerød @ 48 24 93 88 \ Frederiksborg Amtskreds (V) Andersen Jytte, fh. mmister Hal’vtolv 31, st. tv., 14E-6 København K @ 33 37 40 02 \ E-mail: sjyan@ft.dk \ Østre Storkreds (A) \ FOLKETINGETS PRÆSIDIUM: Formand: Christian Mejdahl 1. næstformand: Svend Auken 2. næstformand: Poul Nødgaard 3. næstformand: Kaj Ikast

Andersen Sophie Hæstorp, stud.sci- ent.pol. Arkonagade 9, 1. tv., 1726 København V @33 37 40 01 Vestre Storkreds (A) Antonsen Charlotte, konsulent Mothsvej 61, 2840 Holte @ 45 80 00 61 E-mail: vchan@folketinget.dk Frederiksborg Amtskreds (V) Arnold Elisabeth, cand.scient.pol. Østbanetorvet 4, 3. th., 8000 Århus C Auken Margrethe, præst, cand.theol. Strindbergsvej 3, 2500 Valby @ 36 46 60 23 B 36 46 60 55 E-mail: sfmaau@ft.dk Frederiksborg Amtskreds (F) Auken Svend, fh. minister, cand.sci­ ent.pol. Voldmestergade 9, 2100 København 0 @33 23 24 10 Århus Amtskreds (A) Barfod Line, advokat Nørrebrogade 168, 3. th., 2200 Køben- havnN @ 35 84 08 26 E-mail: line.barfod@ft.dk Østre Storkreds (0) Barfoed Lars, direktør, cand.jur. Brøndsted 211, 3670 Veksø Sjælland @ 47 17 04 04 E-mail: lars.barfod@ft.dk Frederiksborg Amtskreds (C) Bautrup Jette Bergenholz, socialrådgiver Nålemagerstien 55, 2300 København S @32 58 14 41 E-mail: jette.bautrup@ft.dk Søndre Storkreds (A) Bech Gitte Lillelund, cand.merc.mat. Ryesgade 74, 4., 2100 København 0 @ 33 37 45 44 B 33 37 53 44 E-mail: vgilb@folketinget.dk Københavns Amtskreds (V) Bendtsen Bendt, økonomi- og erhvervs­ minister Østergaard Allesøvej 38, Allesø, 5270 Odense N @ 65 97 86 75 B 63 94 60 52 Fyns Amtskreds (C) Bierbaum Inger, lærer E-mail: sinbi@folketinget.dk Sønderjyllands Amtskreds (A) Bjerregaard Ritt, fh. minister Stenstrup Old 17, 4360 Kirke Eskilstrup @ 59 18 04 60 Roskilde Amtskreds (A) Bjornsson, René Skau, cand.oecon. Lykkenshøj 66, 8220 Brabrand @ 86 26 52 22 B 86 26 52 22 E-mail: sresj@ft.dk Århus Amtskreds (A) Boel Mariann Fischer, fødevareminister Østergaard Østergårdsvej 25 A, 5330 Munkebo @ 65 97 41 00 B 65 97 79 00 @ 86 13 41 78 B 86 13 41 78 E-mai: rvelar@folketinget.dk Århus Amtskreds (B) Møllehaven 4, 6430 Nordborg @ 74 45 09 10 B 74 45 27 67

Andersen Kim, informationschef Egholmsvej 20, 8660 Skanderborg @ 86 51 10 70 E-mail: vkian@folketinget.dk Århus Amtskreds (V) Andersen Poul, telefonmontør Drejøvænget 45, 5500 Middelfart @ 64 41 41 50 B 64 41 78 50 Fyns Amtskreds (A)

E-mail: mfb@fvm.dk Fyns Amtskreds (V) Brinck Sandy, cand.scient.pol.

Se næste side.

65

64

67

66

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online