kraks vejviser 1997 erhvervsvirksomheder

Erhvervs virksomheder

• 60.000 virksomheder • Navn / adresse • Telefon / telefax / telex • Gironr. • Bankforbindelse • Antal ansatte

• Afdelinger • Faggrupper

MdBbNI-tAVNS RÅDHUSBIBUOTEK

Fra vision til vækst

VækstFonden tilbyder risikovillig kapital til virksomheder med per ­ spektivrige internationa ­ liseringsprojekter. Her fortæller divisionschef Kim Guldberg Petersen fra Caljan Ground Sup ­ port A/S om et projekt, der gav ny vækst ’ ’ Caljan A/S har gennem hårdt arbejde udviklet sig til at være verdens største leverandør af teleskopirans ­ portører til bl.a. postvæsener og distributionsselskaber. Vi har 40% af verdens ­ markedet, så det er logisk, at vi konstant har blikket rettet mod nye produkter og nye kundekredse, som kan sikre den fortsatte vækst. Derfor besluttede vi os for at opnå en synergieffekt ved at overføre vores teknologiske erfaringer til bagagetrans ­ port i lufthavne og passager ­ trapper til fly. Vores internationalise - ringsprojekt var perspektiv ­ rigt, men der var også store

risici for, at det ikke lykke ­ des. Det krævede store in ­ vesteringer, og der var allerede flere etablerede europæiske og amerikanske spillere på markedet. VækstFondens risikodeling virkede igangsættende på projekterne VækstFondens idé er at satse på de risikobetonede pro ­ jekter, hvis de samtidig åbner økonomiske perspek ­ tiver for virksomheden. Derfor kunne VækstFonden yde el lån på 45% af de om ­ kostninger, der var forbun ­ det med internationalise- ringsprojektet. Man tilbød at dele risikoen med os. Og hvis projektet måtte opgives, kunne VækstFonden give os gældsnedskrivning. Uden VækstFondens risikodeling havde Caljan Ground Support A/S nok ikke kastet sig ud i dette nye område. Nu har en mål ­ rettet indsats i de nordeuro ­ pæiske lande samt de tysk ­ sprogede områder i Europa været en succes.

slutter Kim Guldberg Peter ­ sen, der også er stolt af, at Caljan netop er kåret som den mest innovative virk ­ somhed af fagpressen i Frankrig.

I Ground Support Division ­ en regner vi med om 3 år at stå for 10% af Caljan kon ­ cernens samlede omsætning, på trods af at projektet først blev iværksat i 1995 ” ,

VækstFonden Tagensvej 137 2200 København N Tlf. 35 86 86 35 Fax 35 86 86 36

E-mail vf@vaekstfonden.dk www.vaekstfonden.dk

VækstFonden tilbyder risikodeling og finansiering af internationalise ­ ring, kompetenceudvikling samt forskning og udvikling. Informa ­ tionsmateriale kan bestilles via Internettet.

VÆKSTFONDEN Finansiering af virksomhedsudvikling

Erhvervsvirksomheder

Kraks '97 Vejviser for dansk erhvervsliv

KRAK

2

Kraks Forlag AS Vi rumgårdsvej 21 2830 Virum

Kraks Vejviser 1997 Copyright ®

KRAK

Kraks Forlag AS Satsleverandør: Dansk EDB Satscentrum A/S Trykning: Jydsk Centraltrykkeri A/S Indbinding: Chr. Hendriksen & Søn A/S, Skive Omslagsdesign: Kjeld Brandt Grafisk Tegnestue ApS Printed in Denmark 1997 ISSN 09002243 ISBN (Komplet) 87 7225 626 5 Hvem leverer hvad? 87 7225 622 2 Erhvervsvirksomheder i Danmark 87 7225 623 0 Danmarks 30.000 største virksomheder 87 7225 625 7 Distribueret oplag i 1997: 30.000 eksemplarer Tekst, systematik og udformning er beskyttet i henhold til loven om ophavsret og må ikke eftergøres uden tilladelse fra Kraks Forlag AS. Forlaget har eneretten til at fremstille eksemplarer af værket og til at gøre det, eller dele deraf, tilgængeligt for almenheden i oprindelig eller ændret form, oversættelse eller omarbejdelse. Krænkelse af eneretten vil medføre retsforfølgning.

Telefon 45 83 45 83 Telefax 45 83 10 11 E-mail krak@www.krak.dk Medlem af European Association of Directory Publishers og (SADT Scandinavian Association of Directory Publishers

3

Forord

Kraks Vejviser "Erhvervsvirksomheder" indeholder oplysninger om ca. 60.000 erhvervsvirksomheder i Danmark. Virksomheder inden for følgende områder er medtaget: Fabrikation Engroshandel Bygge og anlægsvirksomhed Finansiering

KRAK

Forsikring Transport Servicevirksomhed Liberale erhverv Oplysningerne om hvert firma indeholder: Navn Adresse

Telefonnr. Teletexnr. Telexnr. Telefaxnr. Mobiltelefoner. Girokontoer. Bankforbindelse Antal ansatte Afdelinger

Henvisning til de fag virksomheden står opført i i "Hvem leverer hvad?" Og for mange virksomheders vedkommende endvidere:

Indehaver Direktion Ledende medarbejdere

\ Oplysningerne om hvert enkelt firma er indhentet fra virksom ­ hederne selv, enten gennem et personligt besøg eller gennem vores årlige korrekturudsendelse.

Redaktionen er afsluttet 23. januar 1997

4

Alfabetiseringsregler

Personnavne F.eks. Niels Jørgen Jensen sorteres som: Jensen Niels Jørgen. Præfikser 'Den', 'Det', 'De' og tilsvarende uden ­ landske præfikser tages der ikke hensyn til i alfabetiseringen. Tal Indledes et firmanavn med tal samles de under talordets stavemåde, f.eks. sorteres '4K Beton' som 'Fire K Beton'. Firmaer med et tal andetsteds i navnet sorteres for tallets vedkommende efter talværdien, altså 'Agentur 7' før 'Agentur 35'. Tal kommer før bogstaver, altså 'Agentur 7' før 'Agentur Andersen', Datoer i firma ­ navne vil være at finde i kronologisk orden (år, måned og dag). Forkortelser Gængse forkortelser sorteres, som om ordet var skrevet helt ud, f.eks. A/S = Ak ­ tieselskab, Aim. = Almindelig, Brd. og Brdr. = Brødrene, Eftf. = Efterfølger, GI. = Gammel, Mr. = Mister, Sdr. = Søndre, Set. og Skt. = Sankt, St. = Store, Sv. = Svend.

Alfabetet Firmaer ordnes bogstav-for-bogstav frem til ordmellemrum. D.v.s. at firmaer med 'Jydsk' som første led samles foran firmaer, der starter med 'Jysk'. Endvidere firmaer uden ejefalds 's' samles foran firmaer med ejefalds 's'. Denne bogstav-for-bogstav regel gælder også 'ae', 'oe' og 'ue' uanset udtalen. 'Aa' sorteres som 'å', hvor det udtales på denne måde, u, a og o sorteres som y, æ og ø. Bogstaver med accent sor ­ teres uden hensyn til denne. 'V'-er samles foran 'W'-er. Der ses bort fra tegn. Ordmellemrum Hvert ord i en virksomheds navn betragtes som en helhed for sig, og sorteres ord-for ­ ord. Et ordmellemrum regnes for et selv ­ stændigt tegn og samles foran andre tegn ud fra princippet intet-kommer-før-noget. Ordet "og", "+" og behandles som ordmellemrum. Dette medfører f. eks. at 'Frugt- og Kartoffelcentralen, kom ­ mer før 'Frugtcentralen'. Initialer og enkeltstående bogstaver Drejer det sig om initialer i forbindelse med et personnavn bibeholdes mellem ­ rummene f. eks. 'Ingeniørfirma A H Hansen' sorteres som 'Ingeniørfirma A H Hansen'. Enkeltstående bogstaver sorteres som et sammenhængende ord f. eks. 'A H Gulvservice' som 'AH Gulvservice'.

KRAK

5

Erhvervsvirksomheder

Nye telefonnumre i 1997 Telefonering fra Danmark til udlandet Postdistrikter Erhvervsvirksomheder 60.000 virksomheder i alfabetisk orden

side 6 side 7

KRAK

side 10 side 13

6

Nye telefonnumre i 1997

Gældende i perioden 15. april 1997 til 31. december 1997

Nuværende 53 46 40 00 42 23 10 00 42 23 30 00 53 41 00 00 31 58 00 00 53 46 70 00 53 46 50 00 31 19 00 00 53 46 30 00 53 46 00 00 53 70 00 00 53 51 00 00 53 50 90 00 53 50 70 00 53 44 90 00 53 47 00 00 42 57 00 00 42 86 00 00 53 50 10 00 53 50 80 00 53 49 69 99 53 66 80 00 31 56 00 00 53 14 00 00 42 48 00 00 53 49 70 00 53 49 90 00 53 50 20 00 42 89 00 00 53 47 10 00 53 46 10 00 53 50 00 00 53 50 30 00 53 50 40 00 53 43 00 00 53 48 00 00 53 48 30 00 53 48 10 00 53 48 90 00 53 48 80 00 53 71 60 00 53 65 00 00 53 66 00 00 53 82 60 00 53 76 20 00 31 38 00 00 53 41 50 00

Central Kundby Espergærde Slangerup Nykøbing S Sundbyøster Snertinge Svinninge Frederiksberg Gislinge Hagested Holtug Kalundborg Røsnæs Spangsbro

Nyt nummer 59 26 40 00 - 49 13 10 00- 49 13 10 00 - 59 91 00 00 - 32 58 00 00 - 59 26 70 00 - 59 26 50 00 - 38 19 00 00- 59 46 30 00 - 59 46 00 00 - 56 50 00 00 - 59 51 00 00- 59 50 90 00 - 59 50 70 00 - 59 47 90 00 - 59 47 00 00 - 45 57 00 00 - 45 86 00 00 - 59 50 10 00- 59 50 80 00 - 59 59 50 00 - 56 16 8000- 39 56 00 00 - 56 14 00 00- 44 48 00 00 - 59 59 70 00 - 59 59 90 00 - 59 50 20 00 - 45 89 00 00 - 59 47 10 00- 59 46 10 00- 59 50 00 00 - 59 50 30 00 - 59 50 40 00 - 59 43 00 00 - 59 18 00 00- 59 18 30 00- 59 18 1000- 59 18 90 00 - 59 18 80 00 - 56 71 60 00 - 56 65 00 00 - 56 66 00 00 - 56 32 60 00 - 55 56 20 00 - 35 38 00 00 - 59 31 50 00-

Central Ølstykke Karlebo Skævinge

Dato 05.08.97 12.08.97 12.08.97 19.08.97 26.08.97 09.09.97 09.09.97 07.10.97 08.10.97 08.10.97 09.10.97 14.10.97 15.10.97 15.10.97 16.10.97 16.10.97 21.10.97 21.10.97 22.10.97 22.10.97 22.10.97 23.10.97 28.10.97 29.10.97 04.11.97 05.11.97 05.11.97 05.11.97 11.11.97 12.11.97 12.11.97 18.11.97 18.11.97 18.11.97 25.11.97 02.12.97 02.12.97 02.12.97 03.12 97 03.12.97 04.12.97 09.12.97 09.12.97 10.12.97 11.12.97 16.12.97 17.12.97

nummer - 53 46 49 99 - 42 23 69 99 - 42 23 69 99 - 53 41 49 99 - 31 58 99 99 - 53 46 89 99 - 53 46 69 99 - 31 19 99 99 - 53 46 39 99 - 53 46 09 99 - 53 70 09 99 - 53 51 79 99 - 53 50 99 99 - 53 50 79 99 - 53 44 99 99 - 53 47 09 99 - 42 57 29 99 - 42 86 99 99 - 53 50 19 99 - 53 50 89 99 - 53 49 69 99 - 53 66 99 99 - 31 56 59 99 - 53 14 69 99 - 42 48 69 99 - 53 49 79 99 - 53 49 99 99 - 53 50 29 99 - 42 89 49 99 - 53 47 29 99 - 53 46 29 99 - 53 50 09 99 - 53 50 39 99 - 53 50 49 99 - 53 43 99 99 - 53 48 09 99 - 53 48 49 99 - 53 48 29 99 - 53 48 99 99 - 53 48 89 99 - 53 71 79 99 - 53 65 99 99 - 53 66 39 99 - 53 82 69 99 - 53 76 39 99 - 31 38 99 99 - 53 41 79 99

Nu Væl reni de nummer

Ny t nummer

Dato

59 26 49 99 49 13 69 99 49 1 3 69 99 59 91 49 99 32 58 99 99 59 26 89 99 59 26 69 99 38 19 99 99 59 46 39 99 59 46 09 99 56 50 09 99 59 51 79 99 59 50 99 99 59 50 79 99 59 47 99 99 59 47 09 99 45 57 29 99 45 86 99 99 59 50 19 99 59 50 89 99 59 59 69 99 56 16 99 99 39 56 59 99 56 14 69 99 44 48 69 99 59 59 79 99 59 59 99 99 59 50 29 99 45 89 49 99 59 47 29 99 59 46 29 99 59 50 09 99 59 50 39 99 59 50 49 99 59 43 99 99 59 18 09 99 59 18 49 99 59 18 29 99 59 18 99 99 59 18 89 99 56 71 79 99 56 65 99 99 56 66 39 99 56 32 69 99 55 56 39 99 35 38 99 99 59 31 79 99

42 17 40 00-42 17 99 99 47 17 40 00-47 17 99 99

15.04.97 16.04.97 16.04.97 22.04.97 22.04.97 22.04.97 29.04.97 13.05.97 14.05.97 15.05.97 15.05.97 20.05.97 20.05.97 20.05.97

48 28 00 00 - 48 28 09 99

42 18 00 00-42 18 09 99

42 28 80 00-42 28 99 99 48 28 00 00-48 28 09 09

48 39 00 00-48 39 09 99

Esrum Esrum

42 29 00 00-42 29 09 99

42 29 90 00-42 29 99 99 48 39 90 00-48 39 99 99 42 29 10 00-42 29 39 99 48 39 10 00-48 39 39 99

Græsted Brønshøj Egebjærg

38 28 00 00 - 38 28 99 99

31 28 00 00 - 31 28 99 99 53 42 80 00-53 42 99 99 53 42 40 00-53 42 49 99 31 24 00 00 - 31 24 99 99

59 32 80 00 - 59 32 99 99 06.05.97 59 32 40 00 - 59 32 49 99 06.05.97

Asminderup

Vesterbro

33 24 00 00-33 24 99 99

42 24 80 00-42 24 89 99 49 75 80 00-49 75 89 99 42 32 60 00-42 32 69 99 47 52 60 00-47 52 69 99 42 32 90 00-42 32 99 99 47 52 90 00 - 47 52 99 99 42 18 10 00-42 18 19 99 48 18 10 00-48 18 19 99

Ti køb

Vejleby Vejleby Ganløse Ganløse Stenløse Hvidovre Gørløse Lynge

42 18 30 00 - 42 18 49 99

48 18 30 00 - 48 18 49 99

Orø Orø

42 18 60 00 - 42 18 99 99 48 18 60 00 - 48 18 99 99

42 17 00 00 - 42 17 39 99 47 17 00 00-47 17 39 99 21.05.97

Hørsholm Hørsholm Kallerup Kallerup Jerslev Skensved Søborg Solrød Værløse Svallerup Svallerup Svenstrup Trørød Søstrup (Jdby

31 49 00 00-31 49 99 99

36 49 00 00-36 49 99 99

27.05.97 28.05.97

42 27 80 00-42 27 99 99 48 27 80 00 - 48 27 99 99

Frederikssund 42 31 00 00-42 31 79 99

47 31 00 00-47 31 79 99 03.06.97 48 28 60 00-48 28 79 99 04.06.97 48 21 00 00 - 48 21 19 99 04.06.97

Alsønderup

42 28 60 00-42 28 79 99 42 11 00 00-42 11 19 99

Meløse

42 33 70 00-42 33 99 99 47 93 70 00-47 93 99 99 42 34 00 00 - 42 34 09 99 47 94 00 00-47 94 09 99 42 32 10 00-42 32 19 99 47 52 10 00-47 52 19 99 42 50 70 00-42 50 79 99 47 50 70 00-47 50 79 99 42 32 00 00-42 32 09 99 47 52 00 00-47 52 09 99 42 32 50 00-42 32 59 99 47 52 50 00-47 52 59 99

Hundested Hundested

10.06.97 10.06.97 11.06.97 11.06.97 11.06.97 11.06.97

Kyndby Kyndby

Skuldelev Skuldelev

Liseleje 42 34 50 00-42 34 79 99 47 74 50 00-47 74 79 99 17.06.97 Frederiksværk 42 12 00 00-42 12 59 99 47 72 00 00-47 72 59 99 18.06.97 Roskilde 42 36 00 00-42 36 99 99 46 36 00 00-46 36 99 99 24.06.97 Roskilde 42 37 00 00-42 37 39 99 46 37 00 00-46 37 39 99 24.06.97 K. Stillinge 53 54 70 00-53 54 89 99 58 54 70 00-58 54 89 99 25 06.97

Værslev Værslev Årby Holbæk

2. Halvår 1997

K. Eskilstrup Sdr. Jærnløse Vipperød Und I øse Ugerløse Fakse Ladepi.

Herrestrup Hørve Sejerø Greve

53 45 80 00 - 53 45 60 00 - 53 49 00 00 - 42 61 00 00 - 53 20 00 00 - 53 46 90 00 - 53 52 00 00 - 53 53 00 00 - 53 45 00 00 - 42 91 00 00 - 53 47 40 00 - 53 47 30 00 -

53 45 99 99 53 45 79 99 53 49 09 99 42 61 29 99 53 20 09 99 53 46 99 99 53 52 99 99 53 53 59 99 53 45 29 99 42 91 99 99 53 47 59 99 53 47 39 99

Havnsø Havnsø Slagelse Slagelse

Køge Køge Bråby

Toksværd Østerbro Vig

Asnæs Herlev Mørkøv Knabstrup

Kilde: TeleDanmark

7

Telefonering til udlandet fra Danmark

Afghanistan

(Kald 115)

Ecuador Egypten

00 593 00 20 00 503 00 291 00 372 00 251 00 500 00 679

+ område- og tlf.nr. + område- og tlf.nr.

KRAK

Alaska

00 1

+ 907 + tlf.nr.

Albanien Algeriet Andorra

00 355 00 213 00 376 00 244

+ tlf.nr.

El Salvador

+ tlf.nr.

+ område- og tlf.nr.

Eritrea Estland Etiopien

+ 1 + tlf.nr.

+ tlf.nr.

+ område- og tlf.nr. + område- og tlf.nr. + område- og tlf.nr.

Angola

+ område- og tlf.nr.

Anquilla

00 1 00 1

+ 809 + tlf.nr. + 809 + tlf.nr.

Falklandsøerne

Antigua & Barbuda

Fiji

+ tlf.nr.

Arabiske Emirater, Fore.

00 971 00 54 00 374 00 297 00 247 00 994

+ område-og tlf.nr. + område- og tlf.nr. + område- og tlf.nr.

Filippinerne

00 63

+ område- og tlf.nr. + område- og tlf.nr.

Argentina

Finland Frankrig

00 358

Armenien (SNG)

Aruba

+ 8 + tlf.nr.

m. Andora & Monaco

00 33

+ 1 + tlf.nr.

Ascension

+ tlf.nr.

(ingen områdenummer uden for Paris og omegn)

Aserbajdsjan (SNG)

Fransk Guayana Fransk Polynesien

+ område- og tlf.nr. + område- og tlf.nr. + område- og tlf.nr.

00 594 00 689 00 298 00 241 00 220 00 995 00 233 00 350 00 30 00 299 00 590 00 671 00 224 00 245 00 592 00 509 00 599 00 504 00 852 00 375 00 871 00 874 00 873 00 872 00 964 00 98 00 353 00 354 00 972 00 1 00 31 00 91 00 62

+ tlf.nr. + tlf.nr. + tlf.nr. + tlf.nr. + tlf.nr.

Australien

00 61

Australsk Antarktis

00 672

Færøerne Gabon Gambia

Bahamas Bahrain

00 1

+ 809 + tlf.nr.

00 973 00 880

+ tlf.nr.

Bangladesh

Georgien (SNG)

+ område- og tlf.nr.

+ område- og tlf.nr. + område- og tlf.nr.

Barbados

00 1

+ 246 + tlf.nr.

Ghana

Belgien Belize

00 32 00 501 00 229 00 975 00 591 00 387 00 267 00 673 00 359 00 226 00 257 00 855 00 237 00 56 00 57 00 269 00 242 00 682 00 506 00 225 00 357 00 246 00 253 00 1 00 55 00 1 00 1 00 236 00 53

Gibraltar Grenada

+ område- og tlf.nr. + område- og tlf.nr.

+ tlf.nr.

+ 809 + tlf.nr.

Benin

Grækenland

+ tlf.nr.

+ område- og tlf.nr.

Bermuda

Grønland

+ 809 + tlf.nr.

+ tlf.nr. + tlf.nr. + tlf.nr.

Bhutan Bolivia

Guadeloupe

+ område- og tlf.nr. + område- og tlf.nr. + område- og tlf.nr. + område-og tlf.nr. + område- og tlf.nr. + område- og tlf.nr. + tlf.nr.

Guam

Bosnien-Hercegovina

Guatemala

00 502 + område- og tlf.nr.

Botswana Brasilien

Guinea

+ område- og tlf.nr.

Guinea Bissau

+ tlf.nr.

Brunei Darussalam

Guyana

+ område- og tlf.nr.

Bulgarien

Haiti

+ tlf.nr.

Burkina Faso

+ tlf.nr.

Holland

+ område- og tlf.nr. + område- og tlf.nr.

Burma, se Myanmar

Hollandske Antiller

Burundi

Honduras Hongkong

+ område- og tlf.nr. + område- og tlf.nr.

+ tlf.nr. + tlf.nr.

Cambodja Cameroun

+ tlf.nr.

Hviderusland (SNG)

+ område- og tlf.nr. + område- og tlf.nr. + område- og tlf.nr. + område- og tlf.nr. + område- og tlf.nr. + område- og tlf.nr. + område- og tlf.nr. + område- og tlf.nr. + område- og tlf.nr. + område- og tlf.nr.

Canada

+ område- og tlf.nr.

Indien

Caymanøerne

Indonesien

+ 809 + tlf.nr.

Centralafrikanske Rep.

+ tlf.nr.

Inmarsat

Chile

+ område- og tlf.hr. + område- og tlf.nr.

Atlanterhavsregion Øst Atlanterhavsregion Vest Indiske Oceanregtion

Colombia Comorerne

+ tlf.nr. + tlf.nr. + tlf.nr. + tlf.nr. + tlf.nr.

Congo

Stil lehavsregion

Cookøerne Costa Rica

Irak Iran

Cote d'Lvoire

Irland \sland

+ område- og tlf.nr. + område- og tlf.nr.

Cuba

+ tlf.nr.

Cypern

Israel

+ område- og tlf.nr. + område- og tlf.nr.

Diego Garcia

Italien m. Vatikanstaten

+ tlf.nr. + tlf.nr.

00 39

Djibouti

Jamaica

00 1

+ 809 + tlf.nr.

Dominica

00 1 00 1

+ 809 + tlf.nr. + 809 + tlf.nr.

Japan

00 81

+ område- og tlf.nr.

Dominikanske Rep.

Jomfruøerne (U.S.A.)

00 1

+ 809 + tlf.nr.

8

Jordan

+ område- og tlf.nr.

00 962 00 238

Oman

00 968

+ tlf.nr.

Kap Verde

+ tlf.nr.

Pakistan

00 92

+ område- og tlf.nr.

Kasakhstan (SNG)

00 7

+ område- og tlf.nr. + område- og tlf.nr. + område- og tlf.nr. + område- og tlf.nr.

Palauøerne

00 680 00 507 00 675 00 595

+ tlf.nr. + tlf.nr. + tlf.nr.

Kenya

00 254 00 86

Panama

Kina

Papua Ny Guinea

Kirgisistan (SNG)

00 7

Paraguay

+ område- og tlf.nr. + område- og tlf.nr.

Kiribati Kroatien Kuwait Lesotho Letland Libanon Liberia Libyen Litauen Laos

+ tlf.nr.

00 686 00 385 00 965 00 856 00 266 00 371 00 961 00 231 00 218 00 370 00 352 00 853 00 261 00 389 00 60 00 960 00 223 00 356 00 212 00 692 00 596 00 222 00 230

Peru

00 51

+ område- og tlf.nr.

Pitcairnøen

(Kald 115)

+ tlf.nr.

Polen

00 48

+ område- og tlf.nr.

+ område- og tlf.nr.

Portugal m. Azorerne & Madeira

+ tlf.nr.

00 351

+ område- og tlf.nr.

+ område- og tlf.nr. + område- og tlf.nr.

Puerto Rico

00 1

+ 787 + tlf.nr.

Quatar Reunion

00 974 00 262 00 40

+ tlf.nr. + tlf.nr.

+ tlf.nr.

+ område- og tlf.nr. + område- og tlf.nr.

Rumænien

+ område- og tlf.nr. + område- og tlf.nr.

Rusland (SNG)

00 7

Luxembourg

+ tlf.nr. + tlf.nr.

Rwanda

00 250 00 290

+ tlf.nr. + tlf.nr.

Macau

S. Helena

Madagaskar Makedonien,

+ område- og tlf.nr. + område- og tlf.nr.

S. Kitts & Nevis

00 1 00 1

+ 809 + tlf.nr. + 809 + tlf.nr.

S. Lucia S. Martin

Malawi

00 265 + område- og tlf.nr.

00 590 00 508

+ tlf.nr. + tlf.nr.

Malaysia

+ område- og tlf.nr.

S. Pierre & Miquelon

Maldiverne

+ tlf.nr. + tlf.nr. + tlf.nr. + tlf.nr. + tlf.nr. + tlf.nr. + tlf.nr.

S. Vincent og Grenadinerne

Mali

00 1

+ 809 + tlf.nr.

Malta

Saipan

00 670 00 677 00 684 00 685 00 378 00 239 00 966

+ tlf.nr. + tlf.nr. + tlf.nr. ’ + tlf.nr. + tlf.nr.

Marokko

+ område- og tlf.nr.

Salomonøerne

Marshalløerne Martinique Mauretanien

Samoa, amerikansk Samoa, Vestsamoa

San Mariono

Mauritius

Sao Tomé & Principe

+ 12 + tlf.nr.

Mexico

00 52

+ område- og tlf.nr.

Saudi Arabien Schweiz m. Liechtenstein

+ område- og tlf.nr.

Midwayøerne Mikronesien Moldova (SNG) Mongol iet Montenegro Montserrat Mozambique

(Kald 115)

00 691 00 373 00 976 00 381

+ område- og tlf.nr. + område- og tlf.nr. + område- og tlf.nr. + område- og tlf.nr. + område- og tlf.nr. + område- og tlf.nr. + område- og tlf.nr. + 809 + tlf.nr.

00 41

+ område- og tlf.nr.

Senegal Serbien

+ tlf.nr.

00 221 00 381 00 248 00 232

+ område- og tlf.nr.

Seychellerne Sierra Leone

+ tlf.nr.

00 1

+ område- og tlf.nr.

00 258

Singapore Slovakiet Slovenien

+ tlf.nr.

00 65 00 42

Myanmar (tdl. Burma)

00 95

+ område- og tlf.nr. + område- og tlf.nr. + område- og tlf.nr.

Namibia

00 264 00 674 00 977

00 386 00 252

Nauru Nepal Nevis

+ tlf.nr.

Somalia

+ område- og tlf.nr.

Spanien inkl. Kanariske øer

00 1

+ 809 + tlf.nr.

+ område- og tlf.nr. + område- og tlf.nr.

00 34 00 94

New Zealand

00 64

+ område- og tlf.nr. + område- og tlf.nr.

Sri Lanka

Nicaragua

00 505 00 227 00 234 00 683 00 850 00 672

Storbritannien og Nordirland

Niger

+ tlf.nr.

+ område- og tlf.nr. + område- og tlf.nr.

00 44

Nigeria Niueøen

+ område- og tlf.nr.

Sudan

00 249 00 597 00 46 00 268

+ tlf.nr.

Surinam Sverige

+ tlf.nr.

Nordkorea Norfolkøen

+ område- og tlf.nr.

+ område- og tlf.nr.

+ 3 + tlf.nr.

Swaziland

+ tlf.nr.

Norge

00 47

+ tlf.nr. + tlf.nr.

Sydafrikanske Republik

+ område- og tlf.nr. + område- og tlf.nr.

00 27 00 82

Ny Caledonien

00 687

Sydkorea

9

Syrien

00 963

+ område- og tlf.nr. + område- og tlf.nr. + område- og tlf.nr. + område- og tlf.nr.

Mødetelefonen

160

Tadsjikistan (SNG)

00 7

Oplysning:

Taiwan

00 886 00 255 00 235 00 66 00 42 00 228 00 676

Danmark

118 113 164 110 115 123 152 110 119 115 141 157 159 140 153 154 156 144 151

Tanzania

Udlandet (inkl Færøerne og Grønland)

Tchad

+ tlf.nr.

Telex

Thailand Tjekkiet

+ område- og tlf.nr. + område- og tlf.nr.

Samtalebestilling:

Danmark (Notering)

Togo

+ tlf.nr. + tlf.nr.

Udland (inkl. Færøerne og Grønland)

Tonga Tortola

Skrivetelefontjenesten

Sportsavisen

(Jomfurøerne, britiske) Trinidad og Tobago

00 1 00 1

+ 809 + tlf.nr. + 809 + tlf.nr.

Tales der på nummeret?

TeleBureau Danmark-Sekretærservice TeleBureau Danmark-Telefonvagten

80 20 01 44

Tunesien .

00 216

+ område- og tlf.nr. + område- og tlf.nr.

Turkmenistan (SNG) Turks- og Caicosøerne

00 7 00 1

Telefonavisen Telefonmøde:

+ 809 + tlf.nr.

Tuvalu Tyrkiet

00 688 00 90

+ tlf.nr.

Danmark

+ område- og tlf.nr. + område- og tlf.nr. + område- og tlf.nr. + område- og tlf.nr. + område- og tlf.nr. + område- og tlf.nr. + område- og tlf.nr. + område- og tlf.nr.

Udland

Tyskland Uganda

00 49

Telefonservice udland

00 256 00 380 00 36 00 598

Temalinien Træfpunkt

Ukraine (SNG)

Ungarn Uruguay

Vejledning i telefonering

Vejrmelding:

USA

00 1 00 7

Lokal vejrmelding

Usbekistan (SNG)

Hele Danmark

Vanuatu

00 678

+ tlf.nr.

Vejret i de kommende dage

Venezuela

00 58 00 84

+ område- og tlf.nr. + område- og tlf.nr.

Vækning:

Vietnam

Halvautomatisk

80 20 00 49

Wallis og Futuna

(Kald 115)

Yemen

00 967 00 243 00 260 00 263 00 240

+ område- og tlf.nr. + område- og tlf.nr. + område- og tlf.nr. + område- og tlf.nr. + område- og tlf.nr. + område- og tlf.nr.

Kystradiostationer

Zaire

Zambia

Radiosamtaler:

Zimbabwe

Blåvand Radio (for VHF- og MF-samtaler) Lyngby Radio (for VHF- og MF-samtaler)

132 133 134 115 135 126

Ækvatorial Guinea

Østrig

00 43

Lyngby Radio (for HF-samtaler)

i

Færøske, grønlandske og udenlandske kystradiostationer samt via satelit

Andre servicetelefoner

VHF-DSC, selvvalg Radiotelegrammer

Alarm

112

Direkte kontakt med ambulance-brand-politi-miljø Opkaldet er gratis, også fra mønttelefoner Fejlmelding: Aim. telefoninstallationer og mindre omstillingsborde 147 1

Telegrafen

Telebreve, telegrammer, fonotelex og fonofax

122 122 126

Større omstillingsborde

148

Telegrafens oplysning Telegrammer til skibe

Telefax

80 31 01 47

Data, ISDN og øvrige specialnet

145 158 122 155

Folketingsdebat Fonotjenesten

\ !

\

Klokken

10

Postnumre

5320 Agedrup 6753 Agerbæk 6534 Agerskov 2620 Albertslund 3450 Allerød 3770 Allinge 8961 Allingåbro

5464 Brenderup Fyn 6310 Broager 5672 Broby 9460 Brovst 8654 Bryrup 8740 Brædstrup 2605 Brøndby 2660 Brøndby Strand 9700 Brønderslev 2700 Brønshøj 6650 Brørup 6372 Bylderup-Bov 9940 Byrum 6622 Bække 7660 Bækmarksbro 9574 Bælum 7080 Børkop 7650 Bøvlingbjerg 2920 Charlottenlund 6070 Christiansfeld 5380 Dalby 4261 Dalmose 4983 Dannemare 8721 Daugård 4293 Dianalund 2791 Dragør 9330 Dronninglund 3120 Dronningmølle

4944 Fejø 5863 Ferritslev Fyn

5892 Gudbjerg Sydfyn 3760 Gudhjem 5884 Gudme

KRAK

4173 Fjenneslev 9690 Fjerritslev 8762 Flemming 3480 Fredensborg 7000 Fredericia 1800-1999 Frederiksberg C

4862 Guldborg 6690 Gørding 4281 Gørlev 3330 Gørløse 6100 Haderslev 7540 Haderup 8370 Hadsten 9560 Hadsund 9370 Hals 8450 Hammel 7362 Hampen 7730 Hanstholm 7673 Harboøre 8462 Harlev J 5463 Harndrup 4912 Harpelunde 3790 Hasle 4690 Haslev 8361 Hasselager 4622 Havdrup 8970 Havndal 2640 Hedehusene 8722 Hedensted 6094 Hejis 7250 Hejnsvig 3150 Hellebæk 2900 Hellerup 3200 Helsinge 3000 Helsingør 6893 Hemmet 6854 Henne 4681 Herfølge 2730 Herlev 4160 Herlufmagle 7400 Herning 5874 Hesselager 3400 Hillerød

6051 Almind 8592 Anholt 8643 Ans By 6823 Ansager 9510 Arden

2000 Frederiksberg 9900 Frederikshavn 3600 Frederikssund 3300 Frederiksværk 5871 Frørup 7741 Frøstrup 4250 Fuglebjerg 7884 Fur 4591 Føllenslev 6683 Føvling 5600 Faaborg 4540 Fårevejle 8990 Fårup 8882 Fårvang 7321 Gadbjerg 4621 Gadstrup 8464 Galten 9362 Gandrup 4874 Gedser 9631 Gedsted 8751 Gedved 5591 Gelsted 2820 Gentofte 6621 Gesten 3250 Gilleleje 5854 Gislev 4532 Gislinge 9260 Gistrup 7323 Give 8983 Gjerlev | 8883 Gjern 5620 Glamsbjerg 6752 Glejbjerg 8585 Giesborg 2600 Glostrup 4171 Glumsø 6510 Gram 6771 Gredstedbro 8500 Grenaa 2670 Greve

4792 Askeby 4550 Asnæs 5466 Asperup 5610 Assens 9340 Asaa 6440 Augustenborg 5935 Bagenkop 2880 Bagsværd 8444 Balle 2750 Ballerup 4941 Bandholm 7150 Barrit 8330 Beder 7755 Bedsted Thy 9881 Bindslev 3460 Birkerød 8850 Bjerringbro 6091 Bjert 4632 Bjæverskov 9492 Blokhus 5491 Blommenslyst 6857 Blåvand 4242 Boeslunde 6541 Bevtoft 6852 Billum 7190 Billund 7490 Aulum 8963 Auning

9352 Dybvad 5631 Ebberup 8400 Ebeltoft 6320 Egernsund 6040 Egtved 7361 Ejstrupholm 7442 Engesvang 4895 Errindlev 7950 Erslev 6705 Esbjerg 0 6710 Esbjerg V 6700 Esbjerg 6715 Esbjerg N 6701 Esbjerg 8250 Egå 5592 Ejby

5400 Bogense 4793 Bogø By 6392 Bolderslev 7441 Bording

8382 Hinnerup 9850 Hirtshals 9320 Hjallerup 7560 Hjerm 8530 Hjortshøj 9800 Hjørring 9500 Hobro

4791 Borre 4140 Borup

4593 Eskebjerg 4863 Eskilstrup 3060 Espergærde 4654 Fakse Ladeplads

8220 Brabrand 6740 Bramming 7330 Brande 6535 Branderup J 6261 Bredebro 7182 Bredsten

4300 Holbæk 4960 Holeby 4684 Holme-Olstrup 7500 Holstebro 6670 Holsted

4640 Fakse 6720 Fanø 9640 Farsø 3520 Farum

4571 Grevinge 7200 Grindsted z z 523O Græsted 6300 Gråsten

11

2840 Holte

6933 Kibæk

5960 Marstal 5390 Martofte 3370 Melby 5370 Mesinge 5500 Middelfart 5642 Millinge 4735 Mern 5330 Munkebo 9632 Møldrup 8544 Mørke 4440 Mørkøv 2760 Måløv 8320 Mårslet 4900 Nakskov 3730 Neksø 5462 Morud 8381 Mundelstrup 4190 Munke Bjergby

6855 Ovtrup 6330 Padborg 9490 Pandrup 4720 Præstø 7183 Randbol 8900 Randers 9681 Ranum 8763 Rask Mølle 7970 Redsted M

4871 Horbelev 3100 Hornbæk 8543 Hornslet 8783 Hornsyld 8700 Horsens 4913 Horslunde 6682 Hovborg 8732 Hovedgård 3050 Humlebæk 3390 Hundested 8350 Hundslund 7760 Hurup Thy 5932 Humble

4060 Kirke Såby

4070 Kirke Hyllinge 4360 Kirke Eskilstrup

8620 Kjellerup

2930 Klampenborg

9270 Klarup

3782 Klemensker 4672 Klippinge 8765 Klovborg 8420 Knebel 2980 Kokkedal 6000 Kolding

4420 Regstrup

6760 Ribe 5750 Ringe

6950 Ringkøbing

8560 Kolind

4100 Ringsted 8240 Risskov 4000 Roskilde 7870 Roslev

4330 Hvalsø

9293 Kongerslev

6960 Hvide Sande

4220 Korsør 6340 Kruså

2650 Hvidovre 8270 Højbjerg

3490 Kvistgård 5772 Kværndrup

4243 Rude

4573 Højby

9240 Nibe

5900 Rudkøbing 4291 Ruds Vedby 2960 Rungsted Kyst 5350 Rynkeby 8550 Ryomgård 5856 Ryslinge 4970 Rødby 6630 Rødding 6230 Rødekro 8840 Rød kærsbro 8680 Ry

800 Høje Taastrup 6280 Højer 7840 Højslev 4270 Høng 8362 Hørning 2970 Hørsholm

1000-1499 København K 1500-1 799 København V

8581 Nimtofte

2990 Nivå

2100 København 0 2200 København N 2450 København SV 2400 København NV 2300 København S

6430 Nordborg 5800 Nyborg 4800 Nykøbing F 7900 Nykøbing M 4500 Nykøbing Sj

4534 Hørve 5683 Hårby 4652 Hårlev 4872 Idestrup

4600 Køge

4296 Nyrup 4880 Nysted 2850 Nærum 4700 Næstved 9610 Nørager

4772 Langebæk 5550 Langeskov

7430 Ikast 2635 Ishøj

8870 Langå 4320 Lejre 6940 Lem St

2610 Rødovre

4673 Rødvig Stevns

6851 Janderup Vestj

6830 Nørre Nebel 4840 Nørre Alslev 5580 Nørre Aaby 8766 Nørre Snede

6792 Rømø 8410 Rønde 3700 Rønne

7300 Jelling

8632 Lemming 7620 Lemvig

4490 Jerslev Sjælland

9740 Jerslev J

4623 Lille Skensved 6660 Lintrup 3360 Liseleje 4750 Lundby 2800 Lyngby 3540 Lynge 8520 Lystrup 8831 Løgstrup 9670 Løgstør 9480 Løkken 8723 Løsning 8670 Låsby 8340 Malling 9550 Mariager 4930 Maribo 5290 Marslev 6640 Lunderskov 6240 Løgumkloster

4683 Rønnede

9981 Jerup

4572 Nørre Asmindrup

4581 Rørvig 8471 Sabro

6064 Jordrup

4951 Nørreballe 9400 Nørresundby

7130 Juelsminde

4990 Sakskøbing 9493 Saltum 8305 Samsø 4262 Sandved 4592 Sejero 8600 Silkeborg

4450 Jyderup 4040 Jyllinge

8300 Odder

5100 Odense C 5000 Odense C 5200 Odense V 5240 Odense NØ 5220 Odense SØ 5210 Odense NV \5230 Odense M 5,270 Odense N 5250 Odense SV 5260 Odense S

41 74 Jystrup Midtsj 3630 Jægerspris 4400 Kalundborg 4771 Kalvehave

9870 Sindal

7960 Karby 4653 Karise

4583 Sjællands Odde

6093 Sjølund 9990 Skagen

2690 Karlslunde

4736 Karrebæksminde

8832 Skals

7470 Karup J 2770 Kastrup

5485 Skamby

6840 Oksbøl 5450 Otterup

8660 Skanderborg

5300 Kerteminde

4050 Skibby 7800 Skive

4892 Kettinge

5883 Oure

12

6900 Skjern

2860 Soborg

9440 Åbybro 8230 Åbyhoj

2950 Vedbæk 5474 Veflinge

2942 Skodsborg 2740 Skovlunde 4230 Skælskør 6780 Skærbæk 3320 Skævinge 8541 Skødstrup 9520 Skørping 5881 Skårup Fyn 4200 Slagelse 3550 Slangerup 2765 Smørum 7752 Snedsted 3070 Snekkersten 4460 Snertinge

5985 Søby Ærø 4920 Søllested

3210 Vejby 6600 Vejen

3720 Aakirkeby 9200 Aalborg SV 9220 Aalborg Øst 9210 Aalborg SØ 9000 Aalborg 9100 Aalborg 9982 Ålbæk 9620 Aalestrup 3140 Ålsgårde 8210 Århus V 8200 Århus N 8100 ÅrhusC 8000 Århus C

7280 Sønder Felding 7260 Sønder Omme

6853 Vejers Strand

6400 Sønderborg 5471 Søndersø

7120 Vejle Øst

7100 Vejle

7550 Sørvad

5882 Vejstrup

4733 Tappernøje

3670 Veksø Sjælland

6880 Tarm

7570 Vemb

9575 Terndrup 8653 Them 7700 Thisted 8881 Thorsø 7680 Thyborøn 7790 Thyholm

4241 Vemmelev

7742 Veslos

9380 Vestbjerg

5762 Vester Skerninge 4953 Vesterborg 7770 Vestervig 9950 Vestero Havn

8355 Solbjerg

x 6818 Årre

2680 Solrød Strand 6560 Sommersted

3080 Tikob

9600 Aars 5792 Årslev 5560 Aarup

6980 Tim

8800 Viborg

8641 Sorring

6360 Tinglev 6862 Tistrup

4130 Viby Sjælland

4180 Sorø

8260 Viby J

8981 Spentrup 6971 Spjald 8472 Sporup 7860 Spøttrup 7270 Stakroge

3220 Tisvildeleje

6920 Videbæk

8830 Tjele

4560 Vig

6731 Tjæreborg 6520 Toftlund 5690 Tommerup 4891 Toreby L

7480 Vildbjerg

7980 Vi Is

7830 Vinderup 4390 Vipperod

4780 Stege

8781 Stenderup 4295 Stenlille 3660 Stenløse 5771 Stenstrup 4773 Stensved 7850 Stoholm Jyll 4952 Stokkemarke 4370 Store Merløse 4480 Store Fuglede 4660 Store Heddinge

4943 Torrig L

2830 Virum

8310 Tranbjerg ) 5953 Tranekær

5492 Vissenbjerg

6052 Viuf

8380 Trige

9310 Vodskov 6500 Vojens 7173 Vonge 6623 Vorbasse

8570 Trustrup 4682 Tureby 9382 Tylstrup 4340 Tølløse 6270 Tønder 7160 Tørring 2630 Taastrup 4350 Ugerløse 7171 Uldum 6990 Ulfborg 5540 Ullerslev 8860 Ulstrup 9430 Vadum 9830 Tårs

4760 Vordingborg

9760 Vrå

4873 Væggerløse

9280 Storvorde 7140 Stouby 9970 Strandby

3500 Værløse

5970 Ærøskøbing

6870 Ølgod 3310 Ølsted 3650 Ølstykke 5853 Ørbæk 6973 Ørnhoj 8950 Ørsted

7600 Struer 4671 Strøby

4850 Stubbekøbing

9530 Støvring 9541 Suldrup

7451 Sunds

2500 Valby

8586 Ørum Djurs 8752 Østbirk 9750 Øster Vrå 7990 Øster Assels 4894 Øster Ulslev 9960 Østerby Havn 3751 Østermarie

3740 Svaneke 4470 Svebølle 5700 Svendborg 9230 Svenstrup J 4520 Svinninge

2625 Vallensbæk

2665 Vallensbæk Strand

6580 Vamdrup 7184 Vandel 2720 Vanløse

6470 Sydals 9300 Sæby

6800 Varde

6092 Varmark

6200 Aabenraa

APO

13

A 1 Oliea-s Gammel Klausdalsbrovej 476, 2730 Herlev Tlf. 44 53 90 01, Fax 44 53 28 71 Giro 551-8830 Bankforbindelse: Unibank Antal ansatte: 10-19 Se Fag: Fyringsolier 1699; Olie- og gasfyringsanlæg 3492 A-1 Service Park Allé 333, 2605 Brøndby Tlf. 43 43 73 10, Fax 43 43 72 10 Mobiltlf. 40 25 24 39 Giro 419-5841 Antal ansatte: 6 - 9 Se Fag: Oversættelser, Engelsk 3544; Oversættelser, Fransk 3552; Oversæt ­ telser, Spansk 3556; Oversættelser, Tysk 3558; Oversættelser, øvrige sprog 3563 A2 Kontorcenter A/S Hjørringvej 165, 9900 Frederikshavn Tlf. 98 43 88 22, Fax 98 43 88 23 Giro 923-0580 Bankforbindelse: Unibank Antal ansatte: 15 Se Fag: Adresseringsmaskiner 11 ; Dikteremaskiner 965; Frankeringsma ­ skiner 1653; Kontorartikler 2613; Kontormøbler og -inventar 2627; Ko ­ pimaskiner 2661 A 3 TRYK & REKLAME APS Nørskovsmindevej 36 Postboks 23 8882 Fårvang Tlf. 86 8710 33 Fax 86 87 21 62 E-mail: a3-tryk@pip.dknet.dk Giro 610-8652 Bankforbindelse: Den Danske Bank Antal ansatte: 10-19 Direktion: Direktør Michael Jensen Se Fag: Kopiering og lyntryk 2658; Reproduktion 4164; Sats 4391; Trykkerier 5129 Roskildevej 185 A, 2500 Valby Tlf. 36 45 07 47, Fax 36 45 07 47 Antal ansatte: 1 - 5 Se Fag: Trykkerier 5129 A5 Marketing A/S Klostergade 56, 8000 Århus C, Post ­ boks 139, 8100 Århus C Tlf. 86 13 14 55, Fax 86 13 47 74 Giro 134-8701 Bankforbindelse: Sydbank Antal ansatte: 20 - 49 Se Fag: Markedsføringsrådgivning 3073; Reklamebureauer 4043 A-9 Grafisk Produktion Hagelbjergvej 9, Postboks 104, 4100 Ringsted Tlf. 57 67 11 00, Fax 57 67 01 88 Mobiltlf. 20 96 35 11 Giro 790-9896 Bankforbindelse: Den Danske Bank Antal ansatte: 1 - 5 Se Fag: Trykkerier 5129 A-69 Byggeadministration A/S Toldbodgade 79, 1253 København K Tlf. 33 11 15 55, Fax 33 93 47 37 Giro 415-8644 Bankforbindelse: Den Danske Bank Antal ansatte: 6 - 9 Se Fag: Byggekoordinering 716 A-A-1 Color ApS Stockholmsgade 13, 2100 København 0 Tlf. 35 2616 55 Giro 108-2590 Bankforbindelse: Den Danske Bank Antal ansatte: 1 - 5 Se Fag: Fotolaboratorier 1625 A + A Presenning Vagervej 5, 6700 Esbjerg Tlf. 75 12 32 88, Fax 75 12 38 88 Bankforbindelse: Sydbank A4 Gruppen - Arkitekt og Design Skæring Hedevej 80, 8250 Egå Tlf. 86 22 27 28, Fax 86 22 27 58 Mobiltlf. 40 86 27 28 Giro 158-2577 Bankforbindelse: Djurslands Bank Antal ansatte: 1 - 5 Se Fag: Arkitekttegnestuer 179 A 4 Text Design

Antal ansatte: 1 - 5 Se Fag: Presenninger 3855 A Agency ApS

A. GITRE - GITTERMAND Njalsgade 17 2300 København S

A: Management Sømandshvile Park 5, 2960 Rungsted Kyst Tlf. 70 20 30 01, Fax 65 25 53 21 Mobiltlf. 30 45 22 74 Giro 716-3401 Bankforbindelse: Unibank Antal ansatte: 1-5 Se Fag: IT-rådgivning og -systemud ­ vikling 2333; Personaleudvælgelse 3702; Virksomhedsledelse, Konsulen ­ ter i 5636 A-Offset ApS Banevænget 8, Postboks 1001, 7500 Holstebro Tlf. 97 41 01 00, Fax 97 40 25 49 Giro 432-1405 Bankforbindelse: Den Danske Bank Antal ansatte: 10-19 Se Fag: Trykkerier 5129 A-Optik A/S Heimdalsgade 39, 2200 København N Tlf. 35 86 00 00, Fax 35 86 00 06 Giro 728-8883 Bankforbindelse: BG Bank Antal ansatte: 10 Se Fag: Optiske artikler 3507 A P Biler Højby Hovedgade 90 A, 4573 Højby Tlf. 59 30 22 66, Fax 59 30 22 06 Bankforbindelse: Den Danske Bank Antal ansatte: 1 - 5 Se Fag: Autoforhandlere 257 A&P Consulting ApS Vesterbrogade 149, 1620 København V Tlf. 33 27 05 05, Fax 33 27 00 38 Giro 721-8060 Bankforbindelse: Den Danske Bank Antal ansatte: 1 - 5 Se Fag: IT-rådgivning og -systemud ­ vikling 2333 A Photo Studio Søren Frichs Vej 42 A, 8230 Åbyhøj Tlf. 86 75 29 24, Fax 86 75 28 24 Mobiltlf. 30 82 54 55 Giro 550-8525 Bankforbindelse: Sydbank Antal ansatte: 1 - 5 Se Fag: Reklamefotografering og tek ­ nisk fotografering 4092 A-Plan Arkitekt- og Planleggingarvirkid Klettaskot, 100 Torshavn Tlf. 00 298 1 65 46 Se Fag: Arkitekttegnestuer 179 A POST A/S Bankforbindelse: Unibank Antal ansatte: 200-499 Direktion: Mm. direktør Ivan Tol- borg Sa/g; Øst: Områdedirektør Niels Peter Hansen Vest: Områdediretør Jens Haue Marketing/reklame: Områdedirek ­ tør Niels Peter Hansen Økonomi/adm. : Økonomidirektør Leif V Hansen Eksport: Økonomidirektør Leif V Hansen Informatik/edb: Edb-chef Jesper Schmaltz-Jørgensen Kvalitet: Kvalitetschef Berit Lauridsen Salgsafdeling: Birkedam 18-20 6000 Kolding Tlf. 75 5013 55 Fax 75 50 17 53 Se Fag: Pakketransport og -omde ­ ling 3597 Industridalen 9 Postboks 1123 2635 Ishøj Tlf. 43 57 91 00 Fax 43 57 91 01 Giro 315-0038

Finsensvej 82, 2000 Frederiksberg Tlf. 36 17 82 30, Fax 36 17 82 30 Antal ansatte: 1 - 5 Se Fag: Guld- og sølvvarer 1862 A-all tekst & design Roskildevej 171,2500 Valby Tlf. 36 17 34 56, Fax 36 46 95 47 Giro 903-1707 Antal ansatte: 1 - 5 Se Fag: Skilte 4509 A-B-C Stål og Coating A/S Industrivej 4, Postboks 69, 6230 Rø ­ dekro Tlf. 74 66 28 50, Fax 74 66 15 40 Giro 257-8980 Bankforbindelse: Den Danske Bank • Antal ansatte: 100-199 Se Fag: Overfladebehandling 3524; Stålkonstruktioner til bygge- og an ­ lægsindustrien 4825 A. & C. Byg og Inventar ApS Tvedvangen 291,2730 Herlev Tlf. 44 94 20 65, Fax 44 94 64 56 Mobiltlf. 40 33 43 06 Giro 635-4424 Bankforbindelse: Den Danske Bank Antal ansatte: 15 Se Fag: Bygningsrenovering 736; Snedkerforretninger, Inventar- 4623 A-COMP APS Tlf. 31 54 20 40 Fax 32 95 20 43 Giro 735-1445 Bankforbindelse: Amagerbanken & Forstædernes Bank Antal ansatte: 10-19 Direktion: Mm. direktør Vagn Loft A-Consult Agri-Tanken A/S Fabriksvej 8, 7800 Skive Tlf. 97 58 58 00, Fax 97 58 58 01 Mobiltlf. 30 97 07 00 Giro 848-2543 Bankforbindelse: Den Danske Bank Antal ansatte: 10-19 Se Fag: Staldbygninger 4729 A-consult aps Tagensvej 79 2200 København N Tlf. 35 83 35 56 Fax 35 82 06 12 E-mail: aconsult@inet.uni-c.dk Giro 525-8618 Antal ansatte: 6 - 9 Direktion: Direktør, cand.pharm. Bjarne Alstrøm Se Fag: Helseprodukter 1945; Me ­ dicinalvarer 3189 A. Film ApS Tagensvej 85 F, 2200 København N Tlf. 35 82 70 60, Fax 35 82 70 61 Bankforbindelse: Unibank Antal ansatte: 20-49 Se Fag: Reklamefilm og -video 4089 A-Form ApS Vinkelvej 12, 6600 Vejen Tlf. 75 36 12 88, Fax 75 36 45 88 Giro 353-9490 Bankforbindelse: BG Bank Antal ansatte: 6 Se Fag: Støbeforme til plastindustrien 4804 A + G Consult A/S Gentoftegade 35, 2820 Gentofte Tlf. 39 68 03 00, Fax 39 68 00 49 Giro 150-1038 Bankforbindelse: Den Danske Bank Antal ansatte: 20 - 49 Se Fag: Ingeniører, Rådgivende 2136 Jemtelandsgade 3 2300 København S Indkøb: Gert Hinze Salg: Steen Prasse Eksport: Gert Hinze Se Fag: Trykkerier 5129 ao A-COMP OFFSET

Tlf. 32 95 45 80 Fax 32 96 28 40 Mobiltlf. 30 33 68 70 Giro 740-3380 Bankforbindelse: BG Bank Antal ansatte: 6-9

Direktion: Mogens Normann Se Fag: Gitterriste og riste 1796 A-Grafik ApS Allégade 8 F, 2000 Frederiksberg Tlf. 31 22 14 72, Fax 31 22 81 72 Bankforbindelse: Midtbank Antal ansatte: 1-5 Se Fag: Grafiske tegnestuer 1822 A & H Gulvservice ApS Høje Gladsaxe 8, 2860 Søborg Tlf. 31 67 09 21 Mobiltlf. 30 31 57 21 Giro 934-1668 Bankforbindelse: BG Bank Antal ansatte: 8 Se Fag: Gulvafhøvling og -slibning 1867; Gulvbelægning 1870; Rengø ­ ring 4114 A&H REKLAMEPRODUKTION Tlf. 42 26 12 44 Fax 42 26 06 26 Giro 319-1737 Bankforbindelse: Jyske Bank Antal ansatte: 10-19 Se Fag: Reklamebureauer 4043; Seri ­ grafi 4420; Skilte 4509 A H's Snedker- og Trædrejeri Hillerødvej 62, 3250 Gilleleje Tlf. 49 71 98 61, Fax 49 71 78 61 Mobiltlf. 30 45 18 61 Giro 532-4632 Bankforbindelse: Den Danske Bank Antal ansatte: 1 Se Fag: Trædrejerier 5255 A & I Byggerådgivning l/S Fruevej 22, Postboks 8, 7900 Nykø ­ bing M Tlf. 97 72 19 55, Fax 97 71 01 01 Giro 194-8040 Bankforbindelse: Morsø Bank & Mor ­ sø Sparekasse Antal ansatte: 5 Se Fag: Ingeniører, Rådgivende 2136 A - Informatik A/S Bredgade 36 E, 1260 København K Tlf. 33 12 69 69, Fax 33 12 79 79 Antal ansatte: 3 Se Fag: EDB-brancheløsninger for den offentlige sektor 1032; EDB-branche ­ løsninger for private virksomheder 1039 A-Jour Vikar-Bureau Skelbækvej 20, 6710 Esbjerg V Tlf. 75 11 62 05, Fax 75 11 62 05 Giro 622-0169 Bankforbindelse: Unibank Antal ansatte: 1 Se Fag: Vikarbureauer 5595 A-kopi Hovedvejen 66 A, 2600 Glostrup Tlf. 43 43 15 75, Fax 43 43 15 75 Antal ansatte: 1 - 5 Se Fag: Trykkerier 5129 A & L Service Sættravej 2,5)300 Sæby Tlf. 98 46 72 77 Giro 578-7017 Bankforbindelse: Egnsbank Nord Antal ansatte: ,1 - 5 Se Fag: Maskir reparationer 3155 A og L Sikkerhedscenter Jersie Strandvej 1,2680 Solrød Strand Tlf. 53 14 48 88, Fax 53 14 48 88 Mobiltlf. 20 28 4p 88 Giro 925-3939 Bankforbindelse: BG Bank Antal ansatte: 1 \ Se Fag: Tyverisikringsudstyr 5348 A + M Strategy A/S \ Indiavej 1, 2100 København 0 Tlf. 35 25 00 00, Fax 35 25 00 01 Bankforbindelse: Den Danske Bank Antal ansatte: 6 Se Fag: Virksomhedsledelse, Konsu ­ lenter i 5636 Møllebrovej 9 Postboks 143 3400 Hillerød

Opdaterede virksomhedsinformationer - se Internet på adressen: http://www.krak.dk

APR

14

A A Service og Transport Jylland-Fyn A/S Kådhøjvej 4 A, 8530 Hjortshøj Tlf. 86 22 07 33, Fax 86 22 07 04 Giro 106-8733 Bankforbindelse: Unibank Antal ansatte: 10 Se Fag: International flyttetransport 2211 A.A. Service og Transport, Sjælland A/S Holbækvej 162, 4450 Jyderup Tlf. 59 27 88 40, Fax 59 27 88 39 Giro 979-4492 Bankforbindelse: Unibank Antal ansatte: 7 Se Fag: Vognmandsforretninger 5679 AA-Vinduer/Knud Thomsen A/S Nyborgvej 96, 5000 Odense C Tlf. 66 12 46 25, Fax 66 12 45 80 Mobiltlf. 30 69 36 26 Giro 778-3388 Bankforbindelse: Unibank Antal ansatte: 1 -5 Se Fag: Døre 1019; Vinduer 5611 AAA Akademisk Afskrivnings Anstalt Nørregade 15,1165 København K Tlf. 33 11 64 40, Fax 33 11 41 18 Giro 544-6651 Antal ansatte: 1-5 Afdelinger: Lyngbyvej 219, 2900 Hellerup Tlf. 39 40 32 04 Se Fag: Sats 4391; Tekstbehandlings ­ bureauer 4987 AAA Off-Set Nørregade 15,1165 København K Tlf. 33 11 64 40, Fax 33 11 41 18 Antal ansatte: 1 - 5 Se Fag: Reproduktion 4164; Trykkeri ­ er 5129 AAA Offsett Lyngbyvej 219, 2900 Hellerup Tlf. 39 40 32 04, Fax 33 11 41 18 Antal ansatte: 6 - 9 Se Fag: Reproduktion 4164; Trykkeri ­ er 5129 A.A.A.A. Standard Vinduespolering og Specialrengøring ApS Vejlands Allé 12, 2300 København S Tlf. 32 52 12 10, Fax 32 50 12 10 Mobiltlf. 40 20 12 10 Giro 620-1210 Bankforbindelse: Jyske Bank Antal ansatte: 10-19 Se Fag: Rengøring 4114 AABC-Autodele og Værktøj A/S Tøndervej 30, 6200 Aabenraa Tlf. 74 62 43 13, Fax 74 62 63 10 Giro 708-4129 Bankforbindelse: Den Danske Bank Antal ansatte: 50 - 99 Afdelinger: Stormgade 99, 6700 Esbjerg Tlf. 75 13 83 99 Moltrupvej 49, 6100 Haderslev Tlf. 74 52 48 50 Industrivej 20 B, 6760 Ribe Tlf. 75 41 02 00 Faistersgade 4, 6400 Sønderborg Tlf. 74 42 38 59 Se Fag: Autotilbehør og -reservedele 353 Aasiaat Dyk Killepaat 22-24, Postboks 84, 3950 Aasiaat Tlf. 00 299 4 23 64, Fax 00 42360 Se Fag: Dykkerarbejde 997 A B Betonvarer Støberivej 5-7, 4281 Gørlev Tlf. 58 85 65 01, Fax 58 85 67 31 Giro 252-3981 Bankforbindelse: Unibank Antal ansatte: 6 - 9 Se Fag: Belægningssten 474; Betonva­ rer 502; Fliser og klinker til væg og gulv 1537 AB Betonvarer Fabriksvej 13, 3782 Klemensker Tlf. 56 96 60 77, Fax 56 96 61 89 Mobiltlf. 20 33 42 12 Giro 749-3517 Bankforbindelse: BG Bank Antal ansatte: 1 - 5 Se Fag: Betonvarer 502 AB-Byg Vridsted Elmebakken 2, 7800 Skive Tlf. 97 54 71 21 Mobiltlf. 30 97 54 21 Bankforbindelse: Sparekassen Kronjyl-

Mobiltlf. 30 95 33 36 Giro 1-602-5917 Se Fag: Skilte 4509 A2 Tegnestue A/S Østergade 26, Postboks 1252, 7500 Holstebro Tlf. 97 42 64 70, Fax 97 40 28 38 Antal ansatte: 6 - 9 Afdelinger: Vestergade 27, 7620 Lemvig Tlf. 97 81 07 77 Fax 97 82 28 20 Se Fag: Arkitekttegnestuer 179 A 3 Tegnestuen M.A.A. 'Madvigs Allé 13, 4. th, 1829 Frede ­ riksberg C Tlf. 33 25 18 29, Fax 33 25 18 29 Giro 447-7235 Antal ansatte: 1 - 5 Se Fag: Arkitekttegnestuer 179 A4 ARKIVSYSTEMER a-s Danmarksvej 32 E, 8660 Skanderborg Tlf. 86 52 25 00, Fax 86 52 51 10 Giro 169-6238 Bankforbindelse: Den Danske Bank Antal ansatte: 6 - 9 Se Fag: Arkivsystemer 224; Kontorar ­ tikler 2613; Rådgivende virksomhed 4348 A 6 Plast Dildalvej 9, 3650 Ølstykke Tlf. 42 33 44 56, Fax 42 33 46 01 Giro 864-5523 Bankforbindelse: Unibank Antal ansatte: 1 - 5 Se Fag: Plastposer 3801 A 10 Gulve A/S Albuen 9, 6000 Kolding Tlf. 75 50 29 00, Fax 75 50 69 29 Mobiltlf. 40 27 29 00 Giro 095-8476 Bankforbindelse: Sydbank Antal ansatte: 9 Holsbjergvej 19 B, 2620 Albertslund Tlf. 43 64 98 76, Fax 43 64 57 53 Giro 464-3089 Antal ansatte: 1 - 5 Se Fag: Dækforhandlere 1013 AA Chains A/S Ølholm Bygade 68 B, 7160 Tørring, Postboks 15, 7260 Sønder Omme Tlf. 75 80 53 50, Fax 75 80 53 63 Giro 082-1772 Bankforbindelse: Unibank Antal ansatte: 5 Se Fag: Transportanlæg, Artikler og dele til 5095 A. A. El-Center A/S Sofielundsvej 52, Postboks 232, 2600 Glostrup Tlf. 43 45 02 21, Fax 43 43 02 57 Antal ansatte: 13 Se Fag: Antenneanlæg og -materiel 155; Elinstallation 1234 A A International Consulting A/S Gammel Lundtoftevej 1 A, 2800 Lyng ­ by Tlf. 45 93 93 22, Fax 45 93 93 03 Antal ansatte: 1 - 5 Se Fag: Markedsanalyse 3067; Mar ­ kedsføringsrådgivning 3073; Persona ­ leudvælgelse 3702; Virksomhedsle ­ delse, Konsulenter i 5636 A A Kød Seest Bakke 123, 6000 Kolding Tlf. 75 52 62 27 Bankforbindelse: Sydbank Antal ansatte: 1 - 5 Se Fag: Slagteriprodukter 4577 A A & L K Transport Stat-ene-Vej 14, 5220 Odense SØ Tlf. 66 14 64 13 Mobiltlf. 30 69 24 43 Giro 905-2860 Bankforbindelse: Unibank Antal ansatte: 3 Se Fag: Budcentraler 686 A A Revision Sognevej 25, 4000 Roskilde Tlf. 46 35 48 86, Fax 46 32 28 86 Mobiltlf. 30 45 94 48 Giro 222-2132 Bankforbindelse: BG Bank Antal ansatte: 6 Se Fag: Revisorer, registrerede 4195 Se Fag: Gulvbelægning 1870 A.A. Albertslund Autogummi

Se Fag: Befragtningsagenter 448; Re ­ derier 3976 A Sign Consult Fiskebækvej 8, 4600 Køge Tlf. 56 63 03 10, Fax 56 63 03 11 Giro 461-9889 Bankforbindelse: Unibank Antal ansatte: 1 - 5 Se Fag: Flag og faner 1522; Flagstæn ­ ger 1526; Reklameartikler 4023; Skilte 4509; Tavler 4963 A-Skilte Kildevang 8, Postboks 62, 4690 Has ­ lev Tlf. 56 31 49 27 Antal ansatte: 1 Se Fag: Skilte 4509 A-Tech Maskinfabrik Thorupvej 11, 7451 Sunds Tlf. 97 14 28 97, Fax 97 14 17 95 Giro 113-2032 Bankforbindelse: Unibank Antal ansatte: 1-5 Se Fag: Maskinbearbejdning, Spånta ­ gende 3088 A-TEXA/S Tjørring Hovedgade 42, 7400 Herning Tlf. 97 26 72 00, Fax 97 26 70 22 Giro 773-9931 Bankforbindelse:\lest\ys\f. Bank Antal ansatte: 12 Se Fag: Etiketter, vævede og trykte 1388; Knapper og spænder 2549 A til Z Dantox Ny Carlsberg Vej 26,1760 København V Tlf. 31 22 77 22, Fax 31 22 77 24 Giro 367-2271 Bankforbindelse: Unibank Antal ansatte: 1 - 5 Se Fag: Facade- og tagvask 1397; Hy ­ giejneservice 2045; Skadedyrsbe ­ kæmpelse 4464 A-Trading, Fugekemi A/S Bakkelygade 35, Postboks 131, 9400 Nørresundby Tlf. 98 17 05 00, Fax 98 17 30 83 Mobiltlf. 30 27 20 82 Giro 726-1268 Bankforbindelse: Sparekassen Nord ­ jylland Antal ansatte: 8 Se Fag: Fugetætningsmaterialer 1689 A Udlejning Landbrugsvej 18 A, 5260 Odense S Tlf. 66 12 29 27 Mobiltlf. 20 83 29 27 Giro 576-0089 Bankforbindelse: Den Danske Bank Landsbyparken 6, 6933 Kibæk Tlf. 9719 20 22, Fax 97 19 23 18 Bankforbindelse: BG Bank Antal ansatte: 6 Se Fag: Lønsystuer, Konfektion 3025 A & W Perspektiva A/S Østerled 10-14, Postboks 238, 4300 Holbæk Tlf. 53 43 33 00, Fax 59 44 20 60 Mobiltlf. 40 53 33 00 Giro 930-8350 Bankforbindelse: Unibank Antal ansatte: 20 - 49 Se Fag: Facader og facadeelementer 1405; Pavillonbygninger 3658 A-Z Huse Navervej 1, Postboks 116, 8600 Silke ­ borg Tlf. 86 81 66 00, Fax 86 81 66 15 Giro 232-3680 Bankforbindelse: Nordvestbank Antal ansatte: 32 Se Fag: Typehuse 5342 A-Z-Trading Antal ansatte: 1 -5 Se Fag: Telte 5014 A og V Tricotage ApS Damgade 73 B, 6400 Sønderborg Tlf. 74 43 00 55, Fax 74 43 00 45 Giro 739-0807 Bankforbindelse: Sydbank Antal ansatte: 6-9 Se Fag: Døre 1019; Isoleringsmateria ­ ler 2318; Køle- og fryseanlæg og -ma ­ skiner 2793 A-Zhall Skilten Møllebakken 3 A, Postboks 1234, 7600 Struer Tlf. 97 46 58 00, Fax 97 46 59 00

A-Pressens Korrespondance-Bureau Christiansborg, 1240 København K Tlf. 33 37 55 00 lokal 5801, Fax 33 93 61 76 Antal ansatte: 1 - 5 Se Fag: Pressebureauer 3859 A-Print ApS Bybjergvej 15, 3060 Espergærde Tlf. 42 23 14 80, Fax 42 23 65 02 Giro 391-8432 Antal ansatte: 6-9 Se Fag: Trykkerier 5129 ARP- Studiet Lasse Nielsen Skovvejen 11, 8000 Århus C Tlf. 86 12 94 65, Fax 86 12 90 02 Mobiltlf. 30 81 70 51 Giro 992-1036 Bankforbindelse: Arbejdernes Lands ­ bank Antal ansatte: 3 Se Fag: Lydstudier 3000 a-reklame a/s Lillehøjvej 10, Postboks 306, 8600 Sil ­ keborg Tlf. 86 82 55 00, Fax 86 81 63 02 Giro 310-1169 Bankforbindelse: Jyske Bank Antal ansatte: 15 Se Fag: Reklamebureauer 4043 A-Rengøring Sneglebakken 2, 8660 Skanderborg Tlf. 86 51 19 98 Mobiltlf. 40 45 19 98 Giro 639-6364 Bankforbindelse: Unibank Antal ansatte: 2 Se Fag: Rengøring 4114 A-Rens Hindbærvej 10, 8800 Viborg Tlf. 86 61 07 71 Mobiltlf. 30 28 24 40 Bankforbindelse: Sparekassen i Skals Antal ansatte: 3 Se Fag: Facade- og tagvask 1397 A-Revision Steen Aagaard Næsbyvej 78, 5270 Odense N Tlf. 66 18 44 25, Fax 66 18 40 08 Mobiltlf. 40 68 51 25 Giro 082-1217 Bankforbindelse: Unibank Se Fag: Revisorer, statsautoriserede 4226 A + S Ejendomsadministration Vodroffslund 4,1914 Frederiksberg C Tlf. 31 21 44 55, Fax 31 21 40 24 Mobiltlf. 40 40 40 54 Giro 243-3125 Bankforbindelse: Jyske Bank Antal ansatte: 1 Se Fag: Ejendomsadministration 1151 A & S Kræfting Nørregade 5, 6280 Højer Tlf. 74 78 23 15, Fax 74 78 23 15 Giro 505-1363 Bankforbindelse: BG Bank Antal ansatte: 3 Afdelinger: Østergade 2, 6270 Tønder bler, garderobeskabe 3406 A & S Storhusholdning ApS Hans Egedes Vej 11, 9900 Frederiks ­ havn Tlf. 98 42 72 64, Fax 98 43 32 81 Mobiltlf. 30 98 52 60 Giro 284-2297 Bankforbindelse: BG Bank Antal ansatte: 1 - 5 Se Fag: Storkøkken- og kantineindret ­ ning 4780 A-Sats Brøndbytoften 11,2650 Hvidovre Tlf. 36 75 80 90, Fax 36 75 25 82 Antal ansatte: 6 - 9 Se Fag: Sats 4391 A-Ships Marstal ApS Prinsensgade 5, Postboks 30, 5960 Marstal Tlf. 62 53 10 56, Fax 62 53 19 04 Mobiltlf. 4016 05 26 Giro 249-0412 Bankforbindelse: Amtssparekassen Antal ansatte: 1 - 5 Tlf. 74 78 23 15 Fax 74 78 23 15 Se Fag: Kirkeeffekter 2512; Møbler, Borde 3371; Møbler, Siddemøbler 3392; Møbler, Skabs- og skuffemø ­

’ Se Fag" henviser til spaltenumre i "Hvem leverer hvad?'

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online