kraks vejviser 1991 registrerede selskaber

for dansk erhvervsliv

1 1 Målet er at skabe varige forretnings ­ mæssige for ­ dele for vore klienter 9 ?

PA Consulting Group

PA Consulting Group er den førende internationale konsulentvirksomhed inden for ledelse og teknologi. Vi arbejder for klienter inden for industri, handel, service og den offentlige sektor med ledelse af kompleks forandring og skabelse af varige forretningsfordele. Danmarks største konsulentvirksomhed 1 konsulentfirma, 4 forretningsområder, 22 kontorer og 200 medarbejdere. PA ’ s konsulenter tilbyder integrerede ydelser inden for følgende ekspertområder: Strategy & Innovation Management Marketing Teknologi & design

Human Resources Ledelsesudvikling Lederudvælgelse Assessment Operational Services Effektivisering Quality management Management for hire

Information Technology IT-management IT-implementering Yderligere oplysninger kan indhentes hos adm. direktør Palle Bisgaard

PA Consulting Group GI. Lundtofte vej 1 A 2800 Lyngby Telefon 42 88 85 55 Telefax 42 88 85 04

o

% Consulting Group - Creating Business Advantage PA's danske organisation er dannet af følgende virksomheder:

Kenneth Jacobsen & Rebild

PA Consulting Group • T. Bak Jensen • Erhvervs Psykologisk Institut • Foss Michelsen • Team-Mate Mogens Bruun Ledeisesudvikling • Rebild Marketing Management • Rebild'Research Centre Kenneth Jacobsen & Rebild Kommunikation • Larsen & Hviid

„Kraks Vejviser Registrerede selskaber

Kraks Forlag AS Virumgårdsvej 21 2830 Virum Telefon 45 83 45 83 Telefax 45 831011

GRUNDLAGT 1770

Forord Kraks Vejviser bind 3 indeholder oplysninger om 107.500 registrerede selskaber i Danmark. Oplysningerne er de officielle registreringer i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen og Handelsregistrene vedr. selskaber, personlige firmaer, erhvervsdrivende fonde mv. Optagelsen af et firma sker under det navn, som er blevet registreret ifølge firmaets anmeldelser til de officielle registre. Følgende registrerede oplysninger er medtaget: - registreringsnr. og -år - bestyrelse - direktion - indehaver - tegningsregel - kapital For firmaer uden for hovedstadsområdet (se kortet side 7) er geografisk beliggenhed ifølge registrerin ­ gen nævnt efter navnet. Redaktionen er afsluttet den 10. oktober 1990.

KRAKS VEJVISER 1991 Satsleverandører: Dansk EDB Satscentrum A/S, HighTech Sats A/S Trykning: Nørhaven A/S Indbinding: Chr. Hendriksen & Søn A/S Omslagsdesign: Kjeld Brandt Printed in Denmark 1991

copyright © Kraks Forlag AS Tekst, systematik og udformning er beskyttet i hen ­ hold til loven om ophavsret og må ikke eftergøres uden tilladelse fra Kraks Forlag AS. Forlaget har eneretten til at fremstille eksemplarer af værket og til at gøre det, eller dele deraf, tilgængeligt for al ­ menheden i oprindelig eller ændret form, oversæt ­ telse eller omarbejdelse. Krænkelse af eneretten vil medføre retsforfølgning.

EUROPEAN ASSOCIATION OF DIRECTORY PUBLISHERS AND

SCANDINAVIAN ASSOCIATION OF DIRECTORY PUBLISHERS

MEDLEM AF

Registrerede selskaber i Danmark

Hvordan får man et selskab registreret? ........................................................................ side 4 Selskabstyper med engelsk oversættelse ...................................................................... side 6 Kort over hovedstadsområdet ........................................................................................ side 7 Alfabetiseringsregler ...................................................................................................... side 8 Uddrag af registreringer i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen samt Handelsregistrene vedr. 107.500 selskaber .................................................................. side 9

Vejviserens øvrige bind

Erhvervsvirksomheder i Danmark

Hvem leverer hvad?

Myndigheder og organisationer Bykort

1. halvbind Indeks Fagoverskrifter A-K 2. halvbind Fagoverskrifter L-Å

Firmanavn, postadresse, telefon, telefax og andre kommunikationsoplysninger

Offentlige myndigheder Organisationer Institutioner Foreninger mv. Kort med gadefortegnelser over større danske byer

Færøerne Grønland

ISSN 0900-2243 - ISBN 87-7225-378-9 (komplet); 87-7225-380-0 (bd. 1); 87-7225-382-7 (bd. 2); 87-7225-384-3 (bd. 3); 87-7225-388-6 (bd. 4)

4

Hvordan får man et selskab registreret?

Aktie- og anpartsselskaber Aktie- eller anpartsselskaber skal anmeldes til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. Aktieselskaber senest 6 mdr. efter datoen for stiftelsesoverens ­ komstens oprettelse, anpartsselskaber senest 2 mdr. efter oprettelsen. Anmeldelse sker på særlige blanketter fra Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. Anmeldelse om stiftelse af et aktieselskab eller anpartsselskab skal angive: 1. Selskabets navn og adresse. 2. Selskabets første regnskabsperiode. 3. Aktie- eller indskudskapitalens størrelse (for aktieselskabers vedkommende en aktiekapital på mindst kr. 300.000,-, for anpartsselskabers vedkommende en indskudskapital på mindst 80.000,-). 4. Fulde navn, stilling og bopæl på selskabets stiftere, bestyrelsesmedlemmer, direktører, revisorer og eventuelle suppleanter. Med anmeldelsen skal følge: 1. Stiftelsesoverenskomsten eller -dokumentet og andre dokumenter oprettet i anledning af stiftelsen. 2. For aktieselskabers vedkommende en be ­ kræftet udskrift af forhandlingsprotokollen fra den konstituerende generalforsamling. 3. Bevis for at antallet af stiftere for aktiesel ­ skabers vedkommende ikke er under tre, samt at mindst to af stifterne er bosat her i landet, eller er statsborger i et af De Europæiske Fæl ­ lesskabers medlemsstater. For anpartsselskabers vedkommende bevis for at mindst en af stifterne er bosat her i lan ­ det, eller statsborger i et af De Europæiske Fællesskabers medlemsstater. Herudover bevis for at stifterne er myndige, samt at de ikke har anmeldt betalingsstandsning eller er under konkurs. 4. Beviser for at bestyrelsesmedlemmer, direk ­ tører og revisorer samt deres eventuelle sup ­ pleanter opfylder kravet om at være myndige, samt bosat her i landet eller statsborger i et af De Europæiske Fællesskabers medlemsstater. 5. Bevis for at eventuelle vurderingsmænd er uvildige og sagkyndige. 6. Bevis for indbetalingen af hhv. aktiekapital og indskudskapital. For yderligere oplysninger henvises til Bekendt ­ gørelse af lov om aktieselskaber nr. 434 af 20. juni 1989, Bekendtgørelse af lov om anpartssel ­

skaber nr. 435 af 20. juni 1989, Bekendtgørelse om anmeldelser mv. til Erhvervs- og Selskabs ­ styrelsens register for aktie- og anpartsselska ­ ber nr. 100 af 19. februar 1990 samt Lov om æn ­ dring af lov om aktieselskaber, lov om anparts ­ selskaber (elektronisk registrering mv.) nr. 105 af 15. februar 1989. Interessentskaber, kommanditselskaber, selskaber med begrænset ansvar og enkeltmandsfirmaer Er der tale om interessentskaber (l/S), komman ­ ditselskaber (K/S), selskaber med begrænset ansvar (A.M.B.A og S.M.B.A) eller enkeltmands ­ firmaer skal anmeldelse ske til Handelsregistrene - for enkeltmandsfirmaer er anmeldelse dog frivillig. Der registreres udelukkende selskaber, som driver forretning inden for enten håndværk, handel eller industri. Anmeldelse sker på blanketter fra Handels ­ registeret i den pågældende politikreds, - i Kø­ benhavn dog af Magistratens 1. afd. Anmeldelsen af et enkeltmandsfirma skal angive: 1. Stifterens fulde navn og bopæl. 2. Forretningens almindelige beskaffenhed (håndværk, handel og industri). 3. Den kommune hvor forretningskontoret (filialen) findes. Anmeldelse om stiftelse af andre selskaber: 1. Samtlige medlemmers fulde navn og bopæl. 2. Forretningens almindelige beskaffenhed (håndværk, handel eller industridrift). 3. Den kommune, hvor forretningskontoret (filia ­ len) findes og såfremt hvert enkelt medlem ikke har ret til at tegne firmaet: 4. Hvem sådan ret tilkommer, samt om denne ret kun kan udøves af flere i forening. 5. Prokuristers fulde navn. 6. Tegningsberettigede skal vise deres firma ­ tegning. For kommanditselskaber gælder endvidere, at hver enkelt kommanditist på anmeldelsesblan ­ ketten skal angive fulde navn, bopæl samt ind ­ skud. Med anmeldelsen til Handelsregisteret skal føl ­ ge: 1. Legitimation for anmelderens identitet, normalt dåbsattest og for gifte kvinder tillige vielses ­ attest.

For særlige betingelser omkring valg af firma ­ navn, tegningsret og prokuraforhold henvises til »Lov om handelsregistre, firma og prokura af 1. marts 1889«, »Lov om tillæg til Lov om Handels ­ registre, firma og prokura af 1. marts 1889, 27. marts 1929« samt Handelsministeriets cirkulære af 12. november 1953 om anmeldelser til Han ­ delsregisteret og Handelsministeriets cirkulære af 23. december 1971 om tillæg til cirkulære om anmeldelser til Handelsregisteret. Hvad koster det? Aktie- og anpartsselskaber Anmeldelse af nye aktie- og anpartsselskaber .................................. kr. 1.700,- + tillægsbeløb: 4%o af tegnet kapital Interessentskaber, kommanditselskaber, enkelt ­ mandsselskaber og selskaber med begrænset ansvar a) l/S, K/S og enkeltmandsfirmaer ....... kr. 875,- b) Selskaber med begrænset ansvar samt selskaber, herunder kommanditselskaber, med vekslende medlemstal og/eller kapital ............................................. kr. 1.150,- Andre anmeldelser ........................... kr. 725,- Fuldstændig registerudskrift .............. kr. 450,- Sammenskrevet resume ......................... kr. 350,- Tegningsudskrift .................................. kr. 100,- Tilslutning til Erhvervs- og Selskabsstyrelsens Informationssystem: tilmeldingsafgift .................................... kr. 300,- afgift pr. minut ...................................... kr. 1,- adgang til skærmbillede ...................... kr. 0-50,- Der henvises til Bekendtgørelse nr. 106 af 19. februar 1990 om brugen af styrelsens EDB- system samt yderligere satser for special ­ informationer. Udskrifter Erhvervs- og Selskabsstyrelsen

Handelsregis trene 1. Udskrift, der viser alle forhold som ifølge det til Handelsregisteret tilførte gælder for et firma, samt den sidst indførte anmeldelse: a) .................................................... kr. 75,- b) ...................................................... kr. 110,- 2. Udskrift, der viser en eller flere anmeldelser, der i tidens løb er foretaget vedrørende et firma: a) .................................................... kr. 60,- og yderligere ................................ kr. 25,- for hver af de anmeldelser der er medtaget i udskriften. b) .................................................... kr. 75,- og yderligere ................................ kr. 40,- for hver af de anmeldelser der er medtaget i udskriften. 3. Udskrift, der alene viser, at et firma er afmeldt ......................................... kr. 45,-

Adresser: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Kampmannsgade 1,1780 Kbh. V Åbningstider: eksp. 10-15, lø. lukket.

Tlf.: 33 12 42 80. Fax: 33 32 44 80. Handelsregis trene

Optagelsesskemaer kan fås ved henvendelse til politimesteren som bestyrer Handelsregisteret i den pågældende politikreds. I København dog af

Magistratens 1. afd. Københavns Rådhus, Magistratens 1. afd. 1599 Kbh. K Åbningstider: 9.30-15, to. 9.30-16, fre. 9.30-14, lø. lukket. Tlf.: 33 15 38 00.

6 Selskabstyper Registered Firms in Denmark

4 a , _.

Containing 107.500 firms registered in the Danish Commerce and Compagnies Agency and the Trade Registers.

Translations Aktieselskab (Akts. A/S) A.m.b.A. Andelskasse Andelsselskab Anpartsselskab (ApS) Bifirmaer Co. Filial Firma (Frm.) Fond Generalagentur Interessentskab (l/S) I likvidation Kommanditselskab (K/S) Sparekasse Aktiekapital (Aktk.)

Public limited company Ltd. Co-operative savingsbank Co-operative company Private limited company Other registered names Company Branch Firm Foundation (commercial) General Agency

Partnership Liquidation Limited Partnership

Savingsbank Share capital

Registered capital Capital (Account) Contributed capital Management Board of directors Member of board of directors Successor

Garantikapital Grundkapital Indskudskapital (Indsk.Kap.) Direktion Bestyrelse (Best.) Bestyrelsesmedlem (Best.medl.)

Efterfølger (Eftf.) Formand (Fmd.) Likvidator Næstformand (Nfmd.) Sekr. Forr.før. Indehaver

Chairman Liquidator Deputy Chairman Secretary General Manager Proprietor Partners The signature of _____ binds the firm Authority to bind the firm

Interessenter Frm. tegnes af Prokura (Prok.)

7 Hovedstadsområdet

b - ............ 2:^ '•■■■, St. Dyrehave KARLEBO \ 'B/ønatdl

tjæreby ' FW r ' .. •' Mfa

: vinge

Hdrløse

Bor Upfl 4rt\ B0 ' UP r

Strøw

J

V

Sigerslevøster

Tokkekeb"r%]f Hegn Kettirnje

LILLEI

.BLOVSTRØD

: olehave

^sandbjerg

T Jaagersborg / j Dyrehave guuJ

'ftjgiav.d I w G by /

dgby'^jj (Jægersborg Ordtøip o

J X UP HareSk °'' b >'

A ■

MÅLØV '

Hprtesp^

Ss

W&lgP X; .<

Vridsløsemagh

/ndsløsei;lln_ -- '■

tqrslui

KARLSLUNDE '

8

Alfabetiseringsregler Alfabetiseringsreglerne bygger på Dansk Standardiseringsråds regler for indordning.

Initialer Virksomhedsnavne med initialer som første led, indordnes som om initialerne udgør et sammen ­ hængende ord frem til ordmellemrummet før første egentlige ord i navnet. Feks. A + H Gulvservice sorteres før AH Gulvser ­ vice. A & C Tilbehør sorteres før AC Tilbehør. Præfikser Den, Det, De og tilsvarende udenlandske præ ­ fikser indgår ikke i alfabetiseringen, ej heller »ved« med efterfølgende o tekst - eksempelvis indordnes Hiak ved H & Å Pedersen kun efter Hiak. Tal Tal, som indleder et firmanavn, indordnes efter talordets stavemåde, f.eks. indordnes 4K-Beton som Fire K-Beton. Firmaer, som har et tal som andet led i navnet, men et normalt ord som første led, f.eks. Agentur 7, sorteres fsv. angår andet led i numerisk orden, altså Agentur 7 før Agentur 35. Tal kommer efter bogstaver, altså Agentur Ostergaard før Agentur 7. Datoselskaber, f.eks. Handelsselskabet af 23/101970 er sorteret kro ­ nologisk efter år, måned og dato. Forkortelser Gængse forkortelser sorteres som om ordet var skrevet helt ud, f.eks. A/S = Aktieselskab, Aim. = Almindelig, Brd. og Brdr. = Brødrene, Eftf. = Efterfølger, GI. = Gammel, Mr. = Mister, Sdr. = Søndre, Set. og Skt. = Sankt, St. = Store, Sv. = Svend.

Alfabetet Sorteringen sker konsekvent bogstav for bog ­ stav frem til ordmellemrum, dette medfører ek ­ sempelvis, at firmaer med Jydsk som første led indordnes sammen før firmaer med Jysk som første led; endvidere at firmaer uden ejefalds s indordnes sammen før firmaer med ejefalds s. Denne bogstav-for-bogstav regel gælder også ae oe ue, uanset om de udtales æøy; u åo = y æ ø; aa = å uanset om udtalen er a. Bogstaver med accent indordnes sammen med de tilsva ­ rende bogstaver uden accent. W w er selvstæn ­ digt bogstav og ordnes følgeligt ikke sammen med V v. Der ses bort fra apostroffer og parente ­ ser, mens tekst i parentes indgår i sorteringen. Feks. Hansen NP Maskinfabrik sorteres før Han- sens ’ s NP Maskinfabrik. Boeg-Thomsen A/S sorteres ikke som Bøg-Thomsen A/S. Ordmellemrum Hvert ord i en virksomheds navn betragtes som en helhed for sig, og indordning sker ord for ord; et ordmellemrum regnes således for et særligt tegn med lavere sorteringsværdi end andre tegn udfra princippet om at »intet kommer før noget«. Ordet »og«, indgår i sorteringen; & = og, + = og. Streger, f.eks. erstatningsstreg (som erstatter et ord) og bindestreg anses som ordmellemrum; dette medfører eksempelvis, at Frugt- og Kartof ­ felcentralen kommer før Frugtcentralen, og at Hansen Margaard placeres mellem Hansen Mar ­ cus og Hansen Marinus.

9

A69

A-Administration A/S. Reg. nr. 65305(1983). Best.: bankdir. Bodil Nyboe Andersen, bankdir. Arne Charles Rindom Jacobsen, bankdir. Asger Kastbjerg Jensen, Jørn Kristian Jensen. Direktion: Palle Ove Nielsen. Frm. tegnes af 2 best.medl. i foren, eller 1 dir. Aktk. 1.000.000. A. Afsyring & Gulvafslibning ApS. Reg.nr. 187574(1990). Direktion: Michael Carlsen. Frm. tegnes af 1 dir. Indsk.kap. 80.000. A Air Trans A/S (Alternativ Pakkepost Danmark A/S). Reg.nr. 58923. Heru. driver Alternativ Pakkepost Danmark A/S till, virks. A. Amorin ApS. Reg.nr. 1 8541 7(1 990). Direktion: Ivan Holm. Frm. tegnes af 1 dir. Indsk.kap. 100.000. A. (Anterior) Scandinavian Contact Lens Service ved Golf Iversen O.D. Indeh.: G Iversen. A-Arkiv Reklame ApS. Kolding. Reg.nr. 175072(1 989). Direktion: Georg Lillie. Frm. tegnes af direktionen. Indsk.kap. 80.000. A. Auto, Auning ApS. Auning. Reg.nr. 61874(1 984). Best.: varmemester Per Christensen, rørsmed Brian Sørensen, Grethe Ruth Sørensen. Direktion: Grethe Ruth Sørensen. Frm. tegnes af best, i foren, eller 1 dir. Indsk.kap. 80.000. A-Byg ApS. Odense SV. Reg.nr. 17608(1 977). Direktion: Frank Høgstrøm Jensen. Frm. tegnes af 1 dir. Indsk.kap. 80.000. A-Comp. ApS. Reg.nr. 1 71 96(1 977). Best.: Vagn Loft, dir. Anna G M Andersen. Direktion: Vagn Loft. Frm. tegnes af 2 best.medl. i foren, eller 1 dir. i foren.m. 1 best.medl. Indsk.kap. 105.000. A-Company Ortodontiudstyr ApS. Vig. Reg.nr. 50007(1 982). Direktion: F S Andersen. Frm. tegnes af 1 dir. Indsk.kap. 80.000. A-Consult ApS. Reg.nr. 171 994(1 988). Best.: dir. Bjarne Alstrøm, arkit. Jan Alstrøm. Direktion: Bjarne Alstrøm. Frm. tegnes af best, i foren, eller 1 dir. Indsk.kap. 200.000. A Distribution A/S (Alternativ Distribution Danmark A/S). Reg.nr. 168474. Heru. driver Alternativ Distribution Danmark A/S till, virks. A. Film ApS. Reg.nr. 184338(1990). Direktion: Stefan Alvaro Fjeldmark, Karsten Kiilerich, Anders Mastrup. Frm. tegnes af 2 dir. i foren. Indsk.kap. 80.000. A-Finans ApS. Reg.nr. 1 62648(1 987). Direktion: Palle Elmquist Bentsen. Frm. tegnes af 1 dir. Indsk.kap. 80.000. A-FoodApS. Reg.nr. 181244(1989). Direktion: Aase Rud Hagemann, Jan Peter Moldt. Frm. tegnes af 1 dir. Indsk.kap. 80.000. A-Format ApS. Reg.nr. 45288(1 981). Best.: dir. Hans-Henrik Sachs, Karen Vendelbo Sachs. Direktion: Hans-Henrik Sachs. Frm. tegnes af best, i foren, eller 1 dir. Indsk.kap. 100.000. A Foto A/S. Reg.nr. 63924(1 981). Best.: Hans Adamsen, prokurist Lene V Zornig, forretningsfører Poul Nilsson. Direktion: Hans Adamsen. Frm. tegnes af best, i foren, eller 1 dir. Aktk. 100.000. A. Gitre - Amager Trådvarefabrik ved Mogens Normann. (1988). Indeh.: Mogens Normann. A-Go Bil A/S. Gadstrup. Reg.nr. 48234(1 972). Best.: ing. Andreas Beyer, rev. Kjeld Beyer, lær. Merete Beyer, gross. Stephan Michael Hoyos. Direktion: Kjeld Petrus Beyer. Frm. tegnes af 2 best.medl. i foren, eller 1 dir. i foren.m. 1 best.medl. Aktk. 300.000. A Gods A/S (Alternativ Lagerhåndtering Danmark A/S). Reg.nr. 66717. Heru. driver Alternativ Lagerhåndtering Danmark A/S till, virks. A-Gruppen ApS. Reg.nr. 1 57765(1 987). Direktion: Palle Koch Arnold. Frm. tegnes af 1 dir. Indsk.kap. 80.000. A-Gulve ApS. Kokkedal. Reg.nr. 162097(1 987). Direktion: Ib Egeberg. Frm. tegnes af 1 dir. Indsk.kap. 80.000. Aide ApS. Reg.nr. 101206(1985). Direktion: Anne-Grethe Obarzanek. Frm. tegnes af 1 dir. Indsk.kap. 80.000. A Jour Regnskabsservice ApS. Hørup, Sydals. Reg.nr. 189772(1990). Direktion: Hans Lassen. Frm. tegnes af 1 dir. Indsk.kap. 80.000. A Jour Revision ApS. Reg.nr. 1 76565(1989). Direktion: Jytte Annelise Berlac. Frm. tegnes af 1 dir. Indsk.kap. 80.000. A Kurer A/S (Alternativ Pakkepost Danmark A/S). Reg.nr. 58923. Heru. driver Alternativ Pakkepost Danmark A/S till, virks. A la Maison-Diner Transportable ApS. Hillerød. Reg.nr. 151017(1986). Direktion: Svend Raabjerg Svendsen. Frm. tegnes af 1 dir. Indsk.kap. 80.000.

A-Leasing A/S. Rungsted Kyst. Reg.nr. 46555(1 971). Best.: dir. Jørgen Andersen, Ir.sagf. Hans Aage Holstein Koefoed, kont.ch. Joan Yvonne Stribolt. Direktion: Jørgen Andersen. Frm. tegnes af 2 best.medl. i foren. Aktk. 300.000. A-Offset ved Svend Andersen og Niels Andersen. Holstebro. Indeh.: S P Andersen, Niels Østergaard Andersen. A + A Presenning ved Søren og Harald Aa. Esbjerg. (1985). Indeh.: S K Aa, H H Aa. Frm. tegnes af indehaverne i foren. A. & A T. 1 987 ApS. Ringsted. Reg.nr. 1 57284(1 987). Direktion: Alice Bente Topgaard, Anette Blyme Topgaard. Frm. tegnes af direktionen. Indsk.kap. 80.000. A + A Teknodontisk Laboratorium l/S ved Walther Agerskov og Birgit Andersen. Indeh.: W C P Agerskov, Birgit Andersen. Frm. tegnes af indehaverne i foren. A og B Invest ApS. Svogerslev, Roskilde. Reg.nr. 51746(1 982). Direktion: Annie Esther Hjorth. Frm. tegnes af 1 dir. Indsk.kap. 80.000. A & B Udlejning Kædeby ApS. Humble. Reg.nr. 1 68800(1 988). Direktion: Benny Torben Hansen. Frm. tegnes af 1 dir. Indsk.kap. 80.000. A & BC Marked Nyborg ApS. Nyborg. Reg.nr. 56732(1983). Direktion: Bjarne Lisby Christensen. Frm. tegnes af 1 dir. Indsk.kap. 80.000. A og Binders Service ApS. Auning. Reg.nr. 61 588(1 984). Direktion: Morten Binder. Frm. tegnes af 1 dir. Indsk.kap. 80.000. A & C ApS. Sabro. Reg.nr. 1 60693(1987). Direktion: Ann Mosgaard Christensen. Frm. tegnes af 1 dir. Indsk.kap. 80.000. A & C Byg og Inventar ApS. Reg.nr. 64111(1985). Direktion: H C Christophersen, Johnny Algreen Petersen. Frm. tegnes af 2 dir. i foren. Indsk.kap. 80.000. A & E Auto ApS. Reg.nr. 102605(1 985). Direktion: A K Løvendahl Johansen, Ebbe Weile. Frm. tegnes af 2 dir. i foren. Indsk.kap. 80.000. A & E Holding ApS. Ølstykke. Reg.nr. 181 198(1989). Direktion: Kurt Engmann. Frm. tegnes af direktionen. Indsk.kap. 80.000. A og E Leasing ApS. Haderslev. Reg.nr. 105439(1985). Direktion: Arne Ohlsen, Einer Ohlsen. Frm. tegnes af 1 dir. Indsk.kap. 100.000. A & G Consult A/S. Reg.nr. 63905(1981). Best.: civ.ing. Preben Rasmussen Høj fmd., civ.ing. Jørgen Haack-Christensen, civ.ing. Ove Sand, boghold. Kirsten Birgitte Hansen m.repr., teknikuming. Erik Strand m.repr. Direktion: Ove Sand. Frm. tegnes af best, i foren, eller fmd. i foren.m. 1 dir. eller 2 dir. i foren. Aktk. 302.000. A & G International, Consulting Engineers and Planners ApS. Reg.nr. 33537(1 979). Best.: P R Høj (fmd ), civ.ing. Ove Sand, civ.ing. P R Høj, civ.ing. Jørgen Haack-Christensen. Direktion: Ove Sand. Frm. tegnes af best, i foren, eller fmd. i foren.m. 1 dir. eller 2 dir. r foren. Indsk.kap. 80.000. A & G Konfektion, Hans Andersen A/S. Skive. Reg.nr. 43720(1970). Best.: Hans Andersen, fr E Andersen, Lene Andersen, Ulla Andersen. Direktion: Hans Andersen. Frm. tegnes af 2 best.medl. i foren, eller 1 dir. Aktk. 450.000. A & H Gulvservice ApS. Reg.nr. 44804(1 981). Direktion: B K Hansen. Frm. tegnes af 1 dir. Indsk.kap. 80.000. A & H Reklameproduktion ApS. Hillerød. Reg.nr. 5280(1 975). Direktion: P M Henriksen, V Henriksen. Fim. tegnes af 1 dir. Indsk.kap. 80.000. A & H Selskabet ApS. Reg.nr. 102252(1985). Best.: advok. Per Ekelund, Hanne Poulsen, ing. John Winther Poulsen. Direktion: John Winther Poulsen. Frm. tegnes af 2 best.medl. i foren, eller 1 dir. Indsk.kap. 80.000. A & L l/S ved E.Hansen og T Deis. Solrød Strand. (1988). Indeh.: Tage Georg Deis, Ernst Thurø Hansen. Frm. tegnes af indehaverne i foren. A & L International A/S (G & S International A/S). Reg.nr. 48324. Heru. driver G & S International A/S till, virks. A & L Service ApS. Sæby. Reg.nr. 100537(1 985). Direktion: Poul Krogh Andreasen. Frm. tegnes af 1 dir. Indsk.kap. 80.000. 9300 Sæby. Sættravej 2 98 46 72 77. A & M ApS. Reg.nr. 1 761 55(1 989). Direktion: Svend Aage Olav Jakobsen. Frm. tegnes af 1 dir. Indsk.kap. 80.000. A & P Totalindretning Palle Arndt & Jan Poulsen Tømrerfirma ApS. Kolding. Reg.nr. 1 63953(1987). Direktion: Palle Arndt, Jan Poirisen. Frm. tegnes af 1 dir. Indsk.kap. 80.000. A & S Maskinteknik ApS. Frederikshavn. Reg.nr. 176228(1989). Direktion: fortsættes

Svend Adamsen. Frm. tegnes af 1 dir. Indsk.kap. 80.000. A + S Shipping &Transport ved Sonja Skov. Randers. (1987). Indeh.: Sonja Skov. A og V Tricotage ApS. Kibæk. Reg.nr. 56920(1 983). Direktion: Vagn Norman Jensen. Frm. tegnes af 1 dir. Indsk.kap. 80.000. A & W Perspektiva A/S. Holbæk. Reg.nr. 1 1 1 132(1 986). Best.: S E Nielsen, Vagn Thorning Nielsen, advokat Carsten Malby. Direktion: S E Nielsen. Frm. tegnes af 2 best.medl. i foren, eller direktionen. Aktk. 500.000. A Pakkepost A/S (Alternativ Pakkepost Danmark A/S). Reg.nr. 58923. Heru. driver Alternativ Pakkepost Danmark A/S till, virks. A Pakker A/S (Alternativ Pakkepost Danmark A/S). Reg.nr. 58923. Heru. driver Alternativ Pakkepost Danmark A/S till, virks. A-Pel Holding A/S. Reg.nr. 107851 (1 986). Best.: Irene Iris Lund, dir. Poul-Erik Lund, Ir.sagf. Flemming Schrøder. Direktion: Poul-Erik Lund. Frm. tegnes af 2 best.medl. i foren, eller 1 dir. Aktk. 300.000. A-Pex Denmark ApS. Brabrand. Reg.nr. 163478(1987). Best.: Yutaka Kataoga, Hiromori Nagashima, Ken Ueshima. Direktion: Yutaka Kataoga. Frm. tegnes af best, i foren, eller 1 dir. Indsk.kap. 80.000. A-Pil 042 ApS i likvidation Kindertofte, Slagelse. Reg.nr. 107010(1985). Likvidator: advok. Ole Dons Borch. A-Pressen - Fagbevægelsens Presse A/S. Reg.nr. 31 296(1 961). Best.: Max Vitus Bæhring, Jørgen Henning Eiberg, forb.fmd. Hardy Hansen, forb.fmd. Anton Schmidt Johannsen, forb.fmd. Lillian Krogh Knudsen, forb.fmd. Bent Herman Larsen, faglig sekr. Bent Nielsen, lo-fmd. Finn Joost Thorgrimson, annon.kons. Tom Erling Vesth, radiorådsfmd. Birte Weiss, forb.fmd. Poul Winckler, typogr. Bent Frederiksen, typogr. Poul-Erik Kristensen, journ. Ole Lorenzen, kont.ass. Anita Seide Petersen. Direktion: Ludvig Ernst Bramsen adm., Jørgen Flindt Pedersen, Erik Westphal Stephensen, Lisbeth Knudsen. Frm. tegnes af fmd. i foren.m. 1 dir. eller 1 dir. i foren.m. 2 best.medl. eller 7 best.medl. i foren. Aktk. 33.065.000. A Propos Repro A/S (Christensen & Skrydstrup A/S) Heru. driver Christensen & Skrydstrup A/S till, virks. Reg.nr. 45060. a-reklame, autoriseret reklamebureau a/s. Silkeborg. Reg.nr. 36293(1965). Best.: rekl.ch. Vagn Birger Christensen, dir. Steen Poul Høholt, red. Harry Krøjgaard, rekl.bur.indeh. Hardy Nielsen, u.dir. Kaj Aage Nielsen. Direktion: Hardy Nielsen. Frm. tegnes af best, i foren, eller 1 dir. Aktk. 303.000. A-sats A/S. Åbenrå. Reg.nr. 491 70(1972). Best.: Aks. Hansen, Inge Hansen, Dorthe Kragh. Direktion: Aks. Hansen. Frm. tegnes af 2 best.medl. i foren, eller 1 dir. Aktk. 300.000. A Sharq TV ApS. Stenløse. Reg.nr. 187499(1 990). Best.: Affran Isam Mohd Khallash. Direktion: Taleb Khallash. Frm. tegnes af best, i foren, eller 1 dir. i foren.m. 1 best.medl. Indsk.kap. 80.000. A-Ships Marstal ApS. Marstal. Reg.nr. 57242(1983). Direktion: E J Albertsen, Kr. Pasch Albertsen, Dan Harboe Nielsen. Frm. tegnes af 2 dir. i foren. Indsk.kap. 80.000. A. Sommerhuse ApS. Vester Hauge, Hammerum, Herning. Reg.nr. 5484(1 975). Best.: H Jepsen, Birgit Jepsen. Direktion: H Jepsen. Frm. tegnes af best, i foren, eller 1 dir. i foren.m. 1 best.medl. Indsk.kap. 80.000. A Spedition A/S (Alternativ Pakkepost Danmark A/S). Reg.nr. 58923. Heru. driver Alternativ Pakkepost Danmark A/S till, virks. A-stolen ved Bredo Stabeli. Århus. (1 988). Indeh.: Bredo Albert Stabeil. A-Tex, Århus ApS. Mundelstrup. Reg.nr. 62546(1984). Direktion: Kn. Andreassen. Frm. tegnes af 1 dir. Indsk.kap. 80.000. A til Z Entreprenørgruppen ApS. Reg.nr. 46900(1982). Direktion: Torb. Madsen. Frm. tegnes af 1 dir. Indsk.kap. 80.000. A til Z Radio, V.V., Næstved ApS. Næstved. Reg.nr. 160731 (1 9«7). Direktion: Yash Shammi Luthra, Vepan Kumar Luthra. Frm. tegnes af 1 dir. Indsk.kap. 80.000. A-Trading, Fugekemi A/S. Nørresundby. Reg.nr. 67465(1984). Best.: E B Asp, Karen K Asp, J J Asp. Direktion: E B Asp. Frm. tegnes af best, i foren, eller 1 dir. Aktk. 300.000. A Transport A/S (Alternativ Pakkepost Danmark A/S). Reg.nr. 58923. Heru. driver Alternativ Pakkepost Danmark A/S* till, virks.

A 1 - Asfalt Rep./Beton ApS (Djeveska Handel og Industri ApS). Reg.nr. 26429. Heru. driver Djeveska Handel og Industri ApS till, virks. A-1 Full Media Service (A til Z Reklame & PR) ApS (Djeveska Handel & Industri ApS). Reg.nr. 26429. Heru. driver Djeveska Handel & Industri ApS till, virks. . A 1 Lavpris ApS (Købmand Jens Peder Thøgersen, Sorø ApS). Reg.nr. 49196. Heru. driver Købmand Jens Peder Thøgersen, Sorø ApS till, virks. A 1 Olie A/S (Kai Dige Bach Olie A/S). Reg.nr. 53002. Heru. driver Kai Dige Bach Olie A/S till, virks. A 1 Silo Service ApS. Esbjerg. Reg.nr. 47671(1982). Direktion: Robert Rudmose Bindesbøl, Jørn Jørgensen. Frm. tegnes af 1 dir. Indsk.kap. 80.000. A-1 Tekst- og Databehandlingskonsulenterne af 1950 (A-1 Tekst- og Databehandling) ApS (Djeveska Handel & Industri ApS). Reg.nr. 26429. Heru. driver Djeveska Handel & Industri ApS till, virks. a2-grafikved E Rimfaxe. (1987). Indeh.: Esben Rimfaxe. A2 Kontorcenter A/S. Frederikshavn. Reg.nr. 183657(1 990). Best.: dir. Hans Peter Andersen, adv. Lars Sigurd Espersen, installatør Thomas Egon Hansen, økonomi- og finansdir. Arne Sylvester Larsen. Direktion: Arne Sylvester Larsen. Frm. tegnes af 3 best.medl. i foren, eller direktionen. Aktk. 600.000. A2 Revision A/S. Næstved. Reg.nr. 1 7841 7(1 989). Best.: reg. rev. Tommy Kort; reg. rev. Flemming Luttermann, reg. rev. Jesper Olsen. Direktion: Flemming Luttermann. Frm. tegnes af best, i foren, eller 1 dir. i foren.m. 1 best.medl. Aktk. 300.000. A 3 Administration A/S (A/S for Alternativ Administration) i likvidation. Reg.nr. 64882. Heru. driver A/S for Alternativ Administration i likvidation till, virks. A3-Data ved Peter og Ole Hansen. (1988). Indeh.: Ole Hansen. Frm. tegnes af indehaverne i foren. A3 Tryk & Reklame ApS. Fårvang. Reg.nr. 1841 92(1 990). Direktion: Michael Jensen. Frm. tegnes af 1 dir. Indsk.kap. 80.000. A4 Arkivsystemer A/S. Skanderborg. Reg.nr. 65589(1983). Best.: Sven Aage Dam, dir. Søren Holmvang, Hans Jørgen Kristensen. Direktion: Hans Jørgen Kristensen. Frm. tegnes af best, i foren, eller 1 dir. i foren.m. 1 best.medl. Aktk. 1.000.000. A 4 Biologisk Servicevirksomhed ved Frederik V Andreasen. Århus. (1 985). Indeh.: F V V Andreasen. A4-Gruppen Asnæs ApS. Fårevejle. Reg.nr. 1 67760(1 988). Direktion: Curt Andersen, Jens Tolstrup Christensen. Frm. tegnes af 2 dir. i foren. Indsk.kap. 80.000. A-4 Møbler Kalundborg A/S. Kalundborg. Reg.nr. 63451(1 980). Best.: Erik Brun Eriksen, Aase Eriksen, Tania Brun Eriksen. Direktion: Erik Brun Eriksen. Frm. tegnes af 2 best.medl. i foren, eller 1 dir. Aktk. 300.000. A5 Marketing ApS (Investeringsselskabet Faursgaard ApS). Reg.nr. 1 58002. Heru. driver Investeringsselskabet Faursgaard ApS till, virks. A 5 Tegnestuen A/S. Reg.nr. 1 79872(1 989). Best.: arkit. Anders Dragheim, arkit. Robert Grunberger, arkit. Flemming Nøhr, arkit. Niels Sigsgaard. Direktion: Niels Sigsgaard. Frm. tegnes af 1 best.medl. eller 1 dir. Aktk. 500.000. A-9 ApS. Ringsted. Reg.nr. 19608(1 977). Direktion: Jørgen Malte Rasmussen. Frm. tegnes af 1 dir. Indsk.kap. 80.000. A 10 Entreprise ApS. Kolding. Reg.nr. 1 72952(1988). Direktion: Hans Jørn Krog Pedersen. Frm. tegnes af 1 dir. Indsk.kap. 80.000. A 10 Invest A/S. Horsens. Reg.nr. 109224(1 986). Best.: H P Andersen, Rosa Andersen, advokat Evan Herrig. Direktion: H P Andersen. Frm. tegnes af 2 best.medl. i foren, eller 1 dir. Aktk. 750.000. Pedersen, direktør Hans Jørgen Krog Pedersen, fru Sonja Pedersen. Direktion: Hans Jørgen Krog Pedersen. Frm. tegnes af best, i foren, eller 1 dir. Aktk. 500.000. A 16 Biler ApS. Sønderbæk, Randers. Reg.nr. 107465(1986). Direktion: L M ' Grønning. Frm. tegnes af 1 dir. Indsk.kap. \80.000. a-&9 Byggeadministration A/S. Reg.nr. 4,1 11 6(1969). Best.: advokat Stig Gøtzsche fmd., Ellen Kiær, arkitekt Hans A 10 Tæpper A/S. Kolding. Reg.nr. 64289(1982). Best.: Allan Krog

Frisch Kiær, arkitekt Søren Hartvig Nielsen, Mette Elise Søndergård. Direktion: Hans Frisch Kiær, Søren

fortsættes Alfabetisk virksomhedsregister med adresse, tlf.nr. og andre kommunikationsoplysninger - se bind 2. Bind 3-1

10

A69

Hartvig Nielsen. Frm. tegnes af best, i foren, eller fmd. i foren.m. 1 dir. eller 2 dir. i foren. Aktk. 346.000. A-84 Tegnestuen ApS. Reg.nr. 106177(1985). Direktion: Marianne Brønnum, Henrik Hovby Holm. Frm. tegnes af 1 dir. Indsk.kap. 80.000. AA Ambolt og Esse, ved John Efferbach Hansen. (1 987). Indeh.: John Efferbach Hansen. AA-Arkitekten ApS. Sabro. Reg.nr. 10931 7(1 986). Direktion: Preben Hulsbæk. Frm. tegnes af 1 dir. Indsk.kap. 80.000. AA Beverage Equipment A/S (Anker Andersen Maskinfabrik A/S). Reg.nr. 1 50991. Heru. driver Anker Andersen Maskinfabrik A/S till, virks. AA Chains A/S (Anker Andersen Maskinfabrik A/S). Reg.nr. 150991. A.A. Collektion ApS. Tisvildeleje. Reg.nr. 184299(1 990). Direktion: Anne-Lise Andersson. Frm. tegnes af 1 dir. Indsk.kap. 80.000. AA Consult ApS. Reg.nr. 186552(1990). Direktion: Allan Andersen. Frm. tegnes af 1 dir. Indsk.kap. 80.000. A.A. Diner l/S ved Anette Bjerre-Christensen og Claus Bjerre-Christensen. Interessenter: Inge A Bjerre-Christensen, Claus Bjerre-Christensen. A.A. Ejendomsadministration ApS (A.A. Entreprise ApS). Reg.nr. 166992. Heru. driver A.A. Entreprise ApS till, virks. A. A. El-Center A/S. Reg.nr. 1 1 1511 (1987). Best.: el.instal. Arne Wiefred Adellund, elektr. Per Lars Eksten, elektr. Per Sandfeld. Direktion: Per Sandfeld. Frm. tegnes af best, i foren, 1 66992(1 988). Best.: Ann Alexander, market.ch. Anders Eigen Glaser-Møller, Niels Christian Eigen Møller. Direktion: Anders Eigen Glaser-Møller. Frm. tegnes af best, i foren, eller direktionen. Indsk.kap. 80.000. A.A. Factoring ApS (A.A. Entreprise ApS). Reg.nr. 1 66992. Heru. driver A.A. Entreprise ApS till, virks. A.A. Finans ApS (A.A. Entreprise ApS). Reg.nr. 1 66992. Heru. driver A.A. Entreprise ApS till, virks. AA Holding af 1.1.1989 ApS. Herning. Reg.nr. 180007(1 989). Best.: Jens Madsen, Laurits Jørgen Pedersen, Anna Bork Sejerkilde, arkit. Knud Aage Sejerkilde. Direktion: Carna Hopff Pedersen. Frm. tegnes af best, i foren. Indsk.kap. 300.000. AA Holding 2 af 1.1.1 989 ApS. Herning. Reg.nr. 181719(1989). Best.: Jens Østergaard Hansen, Jens Madsen, Laurits Jørgen Pedersen, arkit. Knud Aage Sejerkilde, Lene Sejerkilde, Peter Sejerkilde. Direktion: Lis Irene Madsen. Frm. tegnes af best, i foren. Indsk.kap. 90.000. Heru. driver Anker Andersen Maskinfabrik A/S till, virks. eller 1 dir. Aktk. 300.000. A.A. Entreprise ApS. Reg.nr. AA International A/S (Anker Andersen Maskinfabrik A/S). Reg.nr. 1 50991. Heru. driver Anker Andersen Maskinfabrik A/S till, virks. AA Invest ved Claus Ellegaard Petersen og Peter Wolfgang Jensen. Stenløse. (1984). Indeh.: Claus Ellegaard Petersen, Peter Wolfgang Jensen. Frm. tegnes af indehaverne i foren. A.A. Invest A/S (AB-Holdingaktieselskabet af 10-8-1961). Reg.nr. 31680. Heru. driver AB-Holdingaktieselskabet af 10-8-1961 till, virks. A.A. Låse ved F Friedrichsen. Horsens. Indeh.: Friedel Friedrichsen. A. A. Låsesmeden ApS. Risskov. Reg.nr. A A & S Ingeniørkontor A/S. Reg.nr. 55728(1973). Best.: civ.ing. Erik Andersen, Torben Andersen, Bjørn Simonsen, E F Jeppesen. Direktion: Erik Andersen, Torben Andersen, Bjørn Simonsen, E F Jeppesen. Frm. tegnes af 3 best.medl. i foren, eller 1 dir. Aktk. 300.000. AA Packing Equipment A/S (Anker Andersen Maskinfabrik A/S). Reg.nr. 150991. Heru. driver Anker Andersen Maskinfabrik A/S till, virks. AA Plastpartner A/S. Vordingborg. Reg.nr. 150730(1986). Best.: Lene Hulsbæk Hemmingsen, direktør Ebbe Hulsbæk, direktør Preben Hulsbæk. Direktion: Ebbe Hulsbæk. Frm. tegnes af 2 best.medl. i foren, eller 1 dir. Aktk. 300.000. A.A. Renovering ApS (A.A. Entreprise ApS). Reg.nr. 1 66992. Heru. driver A.A. Entreprise ApS till, virks. A A Revision ApS. Vindinge, Roskilde. Reg.nr. 31603(1979). Direktion: Peter Oldvig. Frm. tegnes af 1 dir. Indsk.kap. 80.000. 156990(1987). Direktion: Per Andersen. Frm. tegnes af 1 dir. Indsk.kap. 80.000.

A.A. Service og Transport, Jylland og Fyn ApS. Hjortshøj. Reg.nr. 3481 1(1979). Direktion: Arne Andersen. Frm. tegnes af 1 dir. Indsk.kap. 80.000. A.A. Service og Transport Sjælland A/S. Hjortshøj. Reg.nr. 188494(1 990). Best.: Per Meldgaard Andersen, depotbest. Arne Andersen, Tove Meldgaard. Direktion: Arne Andersen. Frm. tegnes af best, i foren, eller 1 dir. Aktk. 300.000. AA Thermografi ApS. Frederikssund. Reg.nr. 1 54443(1 986). Direktion: Poul A.A. Totalentreprise ApS (A.A. Entreprise ApS). Reg.nr. 166992. Heru. driver A.A. Entreprise ApS till, virks. A-A-1 Color ApS. Reg.nr. 60123(1984). Direktion: H T Eskildsen. Frm. tegnes af 1 dir. Indsk.kap. 80.000. A.A.A. ApS. Ålborg. Reg.nr. 1 64554(1 988). Best.: Bo Andersen, Børge Andersen, Ingrid Andersen, dir. Tom Andersen. Direktion: Bo Andersen. Frm. tegnes af best, i foren, eller 1 dir. i foren.m. 2 best.medl. Indsk.kap. 80.000. AAA Ejendomsadministration og Formueforvaltning ApS. Reg.nr. 1 84296(1 990). Best.: Patrice Paul Marie Caron, adv. Susanne Flagstad, adv. Mogens Trygve Lied Flagstad, adv. Torben Ingemann Hansen, adv. John Flemming Kahlke, adv. Paul Rolf Meurs-Gerken. Direktion: Torben Ingemann Hansen, John Flemming Kahlke. Frm. tegnes af best, i foren, eller 1 dir. Indsk.kap. 80.000. AAA-Holding ApS. Reg.nr. 1 67386(1 988). Direktion: Poul Aarup. Frm. tegnes af 1 dir. Indsk.kap. 90.000. A.A.A. Kontrolure ved E Birch Petersen (Alle Arter Arbejds-Kontrolure). Indeh.: E B Petersen. AA.B. Support ApS. Ålborg 0. Reg.nr. 42006(1 981). Best.: skolepsyk. H F Petersen fmd., Kjeld Boye, ing. Karl-Otto Madsen, ing. Anthon Nielsen, dir. Jørgen Poulsen. Direktion: Jørgen Poulsen. Frm. tegnes af 3 best.medl. i foren, eller fmd. i foren.m. enten 1 best.medl. eller 1 dir. Indsk.kap. 1 75.000. AABC-Autodele og Værktøj A/S. Åbenrå. Reg.nr. 34455(1 963). Best.: dir. Alex Banke, dir. Bruno Evers, statsaut. rev. Peter Kragh Falkenberg, B Christian Petersen. Direktion: B Christian Petersen. Frm. tegnes af 2 best.medl. i foren, eller 1 dir. Aktk. 1.380.000. A A C ApS i likvidation. Reg.nr. 1 73491 (1 989). Likvidator: adv. Ole Nørregaard. AA.G.H ApS. Roskilde. Reg.nr. 62342(1 984). Direktion: Aage Gregorius Hansen. Frm. tegnes af 1 dir. Indsk.kap. 100.000. A.A.H. Blomstertrans Århus ApS (ApS af 8.3.1 977). Reg.nr. 20419. Heru. driver ApS af 8.3.1 977 till, virks. AAH 46 A/S (Ejendomsaktieselskabet Eki). Reg.nr. 33141. Heru. driver Ejendomsaktieselskabet Eki till, virks. A.A.J. Svendborg ApS i likvidation. Thurø, Svendborg. Reg.nr. 156965(1987). Likvidator: adv. Ole Jørgensen. AAKL af 1972 A/S. Reg.nr. 47391 (1971). Best.: statsaut. rev. Peter Skov Hansen, statsaut. rev. Mogens Wordenskjold Nørregaard, statsaut. rev. Rene Ølgaard Pedersen. Direktion: Mogens Wordenskjold Nørregaard. Frm. tegnes af 2 best.medl. i foren, eller 1 dir. Aktk. 450.000. A. A. M. Electronic A/S (Nykøbing M. Garnlager A/S). Reg.nr. 52278. Heru. driver Nykøbing M. Garnlager A/S till, virks. AAP Finans ApS. Risskov. Reg.nr. 170930(1988). Direktion: Per Frost Sørensen. Frm. tegnes af 1 dir. Indsk.kap. 80.000. AA. S. Grafik S.m.b.a. Århus. (1984). Best.: Aarhuus Stiftsbogtrykkerie S.m.b.a. Best.: prof. dr. oecon. Vagn Madsen (fmd.), dir. cand. oecon. Jørg. Bjerregaard (næstfmd.), dir. T F Duer, dir. H P Bassøe. Direktion: Jørg. Bjerregaard, adm. Frm. tegnes af 3 best.medl. i foren, eller fmd. i foren.m. adm.dir. eller adm.dir. i foren.m. 2 best.medl. Indsk.kap. 500.000. AA.S. Hasselager Tryk. Århus. (1 987). Best.: prof. dr. oecon. Vagn Madsen fmd., dir. cand. oecon. Jørgen Bjerregaard nfmd., dir. Hans Peter Bassøe, adm. dir. Thomas Frederik Duer. Frm. tegnes af 3 best.medl. i foren, eller adm.dir. i foren.m. fmd. eller 2 best.medl. Indsk.kap. 500.000. AA. S.F. Holding A/S. Aalborg 0. Reg.nr. 104938(1 985). Best.: dir. K E Borup fmd., chefred. Erling Brøndum, kreditforen.dir. Povl Bent Rasmussen. Direktion: Jørn Dyhrman Jensen. Frm. tegnes af fmd.alene eller 1 dir. i foren.m. 1 best.medl. Aktk. 3.000.000. AAWJMID ApS. Reg.nr. 39418(1980). Direktion: Aa. Wenzel Jørgensen. Frm. fortsættes Erik Andersen. Frm. tegnes af direktionen. Indsk.kap. 80.000.

tegnes af 1 dir. Indsk.kap. 80.000. A B Air ApS (YNF 8810 ApS). Reg.nr. 16951 1. Heru. driver YNF 8810 ApS till, virks. A B Auto, Vejen ApS (YNF 8788 ApS). Reg.nr. 1 61 749. Heru. driver YNF 8788 ApS till, virks. AB-Bank A/S (Unibank A/S). Reg.nr. 182003. Heru. driver Unibank A/S till, virks. AB Biler, Anderledes Biler A/S. Reg.nr. Direktion: Benny Flemming Andersen. Frm. tegnes af best, i foren, eller 1 dir. eller 1 dir. i foren.m. 1 best.medl. Aktk. 500.000. AB Bogføringsservice ApS. Reg.nr. 41 664(1 981). Direktion: Jens Birch Laursen. Frm. tegnes af 1 dir. Indsk.kap. 80.000. A.B. Byg ApS. Reg.nr. 180806(1 989). Direktion: Finn Birkemose Petersen. Frm. tegnes af 1 dir. Indsk.kap. 80.000. AB-Børs, Børsmæglerselskab A/S (Unibørs Børsmæglerselskab A/S). Reg.nr. 1 59316. Heru. driver Unibørs Børsmæglerselskab A/S till, virks. A.B. Bådproduktion ApS. Næstved. Reg.nr. 63183(1 984). Direktion: Arild Bornakke Hansen. Frm. tegnes af 1 dir. Indsk.kap. 80.000. AB-Camp A/S. Tistrup. Reg.nr. 1 78103(1 989). Best.: arkit. Flemming Bay-Jørgensen, gas- og vandmest. Johannes Christian Løbner, konsulent Carsten Stokholm Laursen, snedk. Christian Lauridsen Nielsen, arkit. Karsten Nordestgaard Rasmussen, dir. Knud Svarre. Direktion: Knud Svarre. Frm. tegnes af best, i foren, eller 1 dir. Aktk. 300.000. A.B. Camping og Sport A/S. Birkerød. Reg.nr. 1 90449(1990). Best.: tekn.tegn. Aase Bjørn Farver, apot.ass. Anni Marie Rasmussen, dir. Ege Dybdal Rasmussen. Direktion: Teddy Farver. Frm. tegnes af 1 best.medl. eller 1 dir. Aktk. 300.000. AB Catering Egå A/S. Egå. Reg.nr. 1 61289(1 987). Best.: dir. Leon Giessing Sørensen fmd., dir. Frank Bliksted Andersen, gross. Børge Porup, afd.led. Niels Ove Rasmussen. Direktion: Niels Ove Rasmussen. Frm. tegnes af best, i foren, eller fmd. Aktk. 300.000. AB Catering Holstebro A/S. Holstebro. Reg.nr. 1 61 293(1987). Best.: dir. Leon Giessing Sørensen fmd., dir. Frank Bliksted Andersen, gross. Børge Porup, afd.led. Helge Ørts. Direktion: Helge Ørts. Frm. tegnes af best, i foren, eller fmd. i foren.m. 1 dir. Aktk. 300.000. AB Catering Aalborg A/S. Ålborg SV. Reg.nr. 1 61294(1 987). Best.: dir. Leon Giessing Sørensen fmd., dir. Frank Bliksted Andersen, dir. Virgil Flou, Kurt Pedersen, gross. Børge Porup. Direktion: Virgil Flou. Frm. tegnes af best, i foren, eller fmd. i foren.m. 1 dir. Aktk. 300.000. AB Center, Sdr. Felding A/S (Sdr. Felding Auto- og Byggecenter Å/S). Reg.nr. 1 61 869. Heru. driver Sdr. Felding Auto- og Byggecenter A/S till, virks. A.B. Collection A/S (Scanbox Danmark A/S). Reg.nr. 52981. Heru. driver Scanbox Danmark A/S till, virks. AB Collection Finans A/S. Reg.nr. 1 10299(1986). Best.: dir. A P Jensen, Vibeke M K Kirkegaard, dir. Jesper Orla Hartmann Weng. Direktion: Jesper Orla Hartmann Weng. Frm. tegnes af 1 best.medl. eller 1 dir. Aktk. 300.000. AB Consult - Nord ved Mogens Christensen. Pandrup. (1990). Indeh.: Mogens Christensen. AB Consulting ApS. Kolding. Reg.nr. 185024(1990). Best.: Mogens Hansen. Direktion: Ole Just. Frm. tegnes af best, i foren, eller 1 dir. Indsk.kap. 80.000. AB Dane A/S (AB-Ejendomsinvest af 31/1 2-1 989 Nr. 4 A/S). Reg.nr. 175169. Heru. driver AB-Ejendomsinvest af 31/12-1 989 Nr. 4 A/S till, virks. AB Data Århus A/S. Galten. Reg.nr. 165545(1988). Best.: dir. Arne Johannes Holm, advok. Ove Søvsø Nielsen, Mariann Møller Wellendorf. Direktion: Arne Johannes Holm, Bent Wellendorf. Frm. tegnes af 2 best.medl. i foren, eller 1 dir. Aktk. 300.000. AB-Ejendomsinvest af 31/1 2-1989 A/S. Reg.nr. 1 76204(1989). Best.: bankdir. Bodil Nyboe Andersen, bankdir. Arne Charles Rindom Jacobsen, mgl. bankdir. Asger Kastbjerg Jensen, bankdir. Jørn Kristian Jensen. Direktion: Elsebeth Rygner Holm. Frm, tegnes af best, i foren, eller fmd. eller næstfmd. i foren.m. 1 best.medl. Aktk. 300.000. AB-Ejendomsinvest af 31/1 2-1989 Nr. 2 A/S. Reg.nr. 104019(1985). Best.: bankdir. Bodil Nyboe Andersen, bankdir. Arne Charles Rindom Jacobsen, bankdir. Jørn Kristian Jensen, bankdir. Asger Kastbjerg Jensen. Direktion: Elsebeth fortsættes 66553(1 984). Best.: dir. Benny Flemming Andersen, Inge Lillian Andersen, Ricki Frank Andersen.

Holm. Frm. tegnes af 2 best.medl. i foren, eller 1 dir. i foren.m. 1 best.medl. eller 1 dir. alene. Aktk. 1.000.000. AB-Ejendomsinvest af 31/1 2-1 989 Nr. 3 A/S. Reg.nr. 1 54374(1986). Best.: bankdir. Bodil Nyboe Andersen, bankdir. Arne Charles Rindom Jacobsen, bankdir. Asger Kastbjerg Jensen, Jørn Kristian Jensen. Direktion: Elsebeth Rygner • Holm. Frm. tegnes af 2 best.medl. i foren, eller 1 dir. i foren.m. 1 best.medl. Aktk. 300.000. AB Ejendomsinvest af 31/1 2-1 989 Nr. 4 A/S. Reg.nr. 1 751 69(1 989). Best.: bankdir. Asger Kastbjerg Jensen fmd., bankdir. Arne Charles Rindom Jacobsen nfmd., bankdir. Bodil Nyboe Andersen, bankdir. Jørn Kristian Jensen. Direktion: Elsebeth Rygner Holm. Frm. tegnes af best, i foren, eller fmd. eller næstfmd. i foren.m. 1 best.medl. eller 1 dir. i foren.m. 1 best.medl. Aktk. 300.000. AB Ejendomsrestaurering ApS. Reg.nr. 1 62406(1 987). Direktion: Erik Ulrik Andersen, Ken Burne. Frm. tegnes af 2 dir. i foren. Indsk.kap. 80.000. AB Electric A/S. Sdr. Bjert, Bjert. Reg.nr. 63134(1 980). Best.: Elin Lund, Jørgen Straarup Lund, N C S Lund. Direktion: N E S Lund, Evald Simonsen. Frm. tegnes af 2 best.medl. i foren, eller 1 dir. i foren.m. 1 best.medl. Aktk. 300.000. AB-Facader ApS. Espergærde. Reg.nr. 31 294(1 979). Direktion: Hans Ring. Frm. tegnes af 1 dir. Indsk.kap. 80.000. A.B. Finans A/S af 1. Juli 1 970. Reg.nr. 46026(1 971). Best.: Jan Gert Andersen, u.dir. Hilmer Juhl Christensen, bankdir. Knud Christensen, borgmest. cand. polit. Torkild Feldvoss, Alla George Ottsen. Direktion: Ebbe Wollenberg Torpegaard. Frm. tegnes af 2 best.medl. i foren, eller 1 dir. i foren.m. 1 best.medl. Aktk. 23.000.000. AB Finans ApS. Sønderborg. Reg.nr. 104046(1985). Best.: Ejvind Wolfsen, Preben Wolfsen. Direktion: Preben Wolfsen. Frm. tegnes af best, i foren, eller 1 dir. i foren.m. 1 best.medl. Indsk.kap. 80.000. A. B. Foto Lab. ApS. Reg.nr. 103271 (1 985). Direktion: Britta A Jehsen. Frm. tegnes af 1 dir. Indsk.kap. 80.000. AB Hardware Systems ApS. Galten. Reg.nr. 42570(1 981). Direktion: Bent Wellendorff, A J Holm. Frm. tegnes af 2 dir. i foren. Indsk.kap. 80.000. AB-Holdingaktieselskabet af 10-8-1 961. Reg.nr. 31 680(1961). Best.: gdr. Holgef Klindt Andersen, gdr. Laurids Caspersen Boisen, prok. Ole Peter Christensen, bankass. Kirsten Jensen, bankfuldm. Svend-Erik Jørgensen, bankass. Fonna Marie Kjelin, borgmest. Erik Larsen, fordforh. Ib Emil Nielsen, advok. Anton Kirstein Pedersen, dir. Jørgen Høeg Pedersen, gdr. Olaf Smitt, hr.sagf. Ib Germain Thyregod. Direktion: Elsebeth Rygner Holm. Frm. tegnes af best, i foren, eller 3 best.medl. i foren, m. 1 dir. Aktk. 10.000.000. AB International, Reinsurance Company P.L.C., Danmark A/S (A/S Det Kjøbenhavnske Reassurance-Compagni). Reg.nr. 1 72965. Heru. driver A/S Det Kjøbenhavnske Reassurance-Compagni till, virks. AB-Invest A/S. Reg.nr. 28724(1 959). Best.: bankdir. Bodil Nyboe Andersen, bankdir. Arne Charles Rindom Jacobsen, bankdir. Asger Kastbjerg Jensen, Jørn Kristian Jensen. Direktion: Hans-Erik Pedersen. Frm. tegnes af 2 best.medl. i foren, eller 1 dir. i foren.m. 1 best.medl. Aktk. 1 5.000.000. AB Invest A/S (A/S Amagerbro). Reg.nr. 2102. Heru. driver A/S Amagerbro till, virks. A. B. Isolering ApS. Viby J. Reg.nr. 22832(1977). Direktion: Aks. Bjerregaard. Frm. tegnes af 1 dir. Indsk.kap. 80.000. AB Kiropraktisk Klinik ApS. Reg.nr. 163756(1987). Direktion: Anne Bornø. Frm. tegnes af 1 dir. Indsk.kap. 80.000. A. B. Kontormontering ApS, Kjellerup. Kjellerup. Reg.nr. 18230(1 977). Best.: John Amden, Lilli K Amden, advokat Niels Bak-Jensen. Direktion: John Amden. Frm. tegnes af best, i foren, eller 1 dir. Indsk.kap. 80.000. AB-Merchant A/S (AB-Holdingaktieselskabet af 10-8-1961). Reg.nr. 31680. Heru. driver AB-Holdingaktieselskabet af 10-8-1961 till, virks. AB Miljø Aalbæk ApS. Ålbæk. Reg.nr. 2342(1975). Direktion: Bent Andersen. Frm. tegnes af 1 dir. Indsk.kap. 80.000. A.B. Musik, ApS. Århus C. Reg.nr. 30077(1 978). Direktion: A H Bak. Frm. tegnes af direktionen. Indsk.kap. 100.000. AB & Cie Guld og Sølv A/S (A/S Gense). Reg.nr. 1 5983. Heru. driver A/S Gense fortsættes

Parentesen efter Reg.nr. indeholder årstallet for selskabets registrering.

11

ABC

fmd., civ.ing. dir. Frank Bottrup, Alfred Hohn, dir. Svend Aage Koch-Christensen, Tina Merete Bertelsen m.repr., ing. Preben Mollerup Lanng m.repr. Direktion: Børge Eigil Salomon Christensen. Frm. tegnes af fmd. i foren.m. enten 1 best.medl. eller 1 dir. eller 1 dir. i foren.m. 2 best.medl. Aktk. 6.000.000. ABB Motors A/S. Odense C. Reg ‘ .nr. 1 50491 (1 986). Best.: dir. Karl Birger Titusson fmd., dir. Svend Erik Christensen Bruun, dir. Bjørn Meier, værkfør. Jørgen Erling Klokker Hansen m.repr., værkt.mag. Aksel Tage Snerling m.repr. Direktion: Ebbe Funk. Frm. tegnes af fmd. i foren.m. enten 1 best.medl. eller 1 dir. eller 1 dir. i foren.m. 2 best.medl. Aktk. 30.000.000. ABB Power A/S (ABB Distribution A/S). Reg.nr. 1 50487. Heru. driver ABB Distribution A/S till, virks. ABB Scandia A/S. Randers. Reg.nr. 1 70555(1 988). Best.: Kaare Vagner Jensen fmd., dir. Jørgen Mølvang Jensen, dir. Peter Leschley, dir. Nils Åke Nilsson, nfmd. Max Vitus Bæhring, dir. Ole Rømer. Direktion: Henning Balle Kristensen, Bror Ragnar Sjostrom. Frm. tegnes af fmd. i foren.m. enten 1 best.medl. eller 1 dir. eller 1 dir. i foren.m. 2 best.medl. eller 2 dir. i foren. Aktk. 236.000.000. ABB Service A/S. Odense C. Reg.nr. 66629(1 984). Best.: dir. Kaare Vagner Jensen fmd., el.mek. Kurt Larsson, advok. Ole Maare, dir. Gøran Olof Wikstrøm. Direktion: Arne Engskov Jensen. Frm. tegnes af fmd. i foren.m. enten 1 best.medl. eller 1 dir. eller 1 dir. i foren.m. 2 best.medl. Aktk. 10.000.000. ABB Steel A/S. Fredericia. Reg.nr. 1 70790(1 988). Best.: dir. Svend Aage Koch-Christensen fmd., Flemming Arnoldsen. Direktion: Jens Nathaniel Romedahl. Frm. tegnes af 2 best.medl. i foren, eller fmd. i foren.m. 1 dir. Aktk. 1.000.000. ABB Thumand A/S (ABB Service A/S). Reg.nr. 66629. Heru. driver ABB Service A/S till, virks. ABBA A/S. Frederikshavn. Reg.nr. 33889(1 963). Best.: dir. Jørn Pedersen fmd., Ir.sagf. Jørgen Findsen Jørgensen nfmd., salgsch. Lars Fanth. Direktion: Lars Fanth. Frm. tegnes af best, i foren, eller fmd.alene eller næstfmd. i foren, m. 1 dir. Aktk. 6.200.000. 9900 Frederikshavn. Jyllandsgade 9 98 42 34 44 Telefax 98 43 35 88. Abbednæs Cementvarefabrik, Næstved A/S. Næstved. Reg.nr. 47787(1972). Best.: civiløkonom Jan Aage Christensen, fabrikant Jens Christian Svend Aage Christensen, fru Ruth Edel Christensen. Direktion: Jens Christian Svend Aage Christensen. Frm. tegnes af 2 best.medl. i foren, eller 1 dir. Aktk. 300.000. Abbetved Trading ApS. Kirke Såby. Reg.nr. 186060(1 990). Direktion: Torben Biltsted. Frm. tegnes af 1 dir. Indsk.kap. 80.000. Abbi Aalborg ApS. Aalborg. Reg.nr. 184783(1990). Direktion: Per Jepsen Larsen. Frm. tegnes af 1 dir. Indsk.kap. 125.000. Abbott Laboratories A/S. Reg.nr. 45449(1971). Best.: Thomas Richard Hodgson fmd., Jonh Duncan Mcintyre, lan Black, Leif Ramtung, Christer Øhlund. Direktion: Leif Ramtung adm. Frm. tegnes af fmd. eller 1 dir. Aktk. 300.000. Abbthien Frimærker ApS. Birkerød. Reg.nr. 106256(1985). Direktion: Vivi Kolding Jensen, Sheila Kolding Jensen. Frm. tegnes af direktionen. Indsk.kap. 80.000. Abby Beauty Cult ApS. Reg.nr. 54099(1 983). Direktion: Anne B Willerslev. Frm. tegnes af 1 dir. Indsk.kap. 80.000. ABC - Antik ApS i likvidation. Reg.nr. 64426(1 985). Likvidatorer: Kim Antons, Søren Hedegaard, Flemming Mørup. Frm. tegnes af likvidatorerne i foren. ABC Aqua Building Contractors ApS. Løgstør. Reg.nr. 152140(1986). Direktion: Poul Erik Nielsen. Frm. tegnes af 1 dir. Indsk.kap. 80.000. ABC Auto og Dæk Service ApS. Græsted. Reg.nr. 1 791 29(1989). Direktion: Margit Gurli Munck.

till, virks. AB Opsætningsservice ApS. Reg. nr. 64784(1 985). Direktion: Bent Stockfleth Olsen. Frm. tegnes af 1 dir. Indsk.kap. 80.000. AB Pharma A/S (Alfred Benzon Pharma A/S). Reg.nr. 1 67454. Heru. driver Alfred Benzon Pharma A/S till, virks. A.B. Plante-Service l/S ved E Lindgaard & Co. Solrød Strand. (1990). Interessenter: Jane Brinkaa, Jytte Frykman Hansen, Eigil Christensen Lindgaard. Frm. tegnes af interessenterne i foren. AB Produktion, Hastrup ApS. Præstø. Reg.nr. 1 63686(1987). Direktion: Alice Stenbæk Rasmussen. Frm. tegnes af direktionen. Indsk.kap. 80.000. AB-Radio, Finans ApS (Sønderborg Radio & TV Finans ApS). Reg.nr. 110177. Heru. driver Sønderborg Radio & TV Finans ApS till, virks. AB-Reklame ApS. Reg.nr. 151351(1 986). Direktion: Claus Søren Almborg. Frm. tegnes af direktionen. Indsk.kap. 80.000. AB Reklameservice ApS (Arbejderforlaget ApS). Reg.nr. 1 55568. Heru. driver Arbejderforlaget ApS till, virks. A.B. Rengøring ApS i likvidation. Padborg. Reg.nr. 641 10(1 985). Likvidator: adv. Jørn Petersen. AB Revision ApS. Reg.nr. 65273(1 985). Direktion: Svend Stubgaard. Frm. tegnes af 1 dir. Indsk.kap. 80.000. AB Revision, Hillerød ApS. Slangerup. Reg.nr. 1 64741 (1 988). Direktion: Jes Kurt Andersen. Frm. tegnes af 1 dir. Indsk.kap. 80.000. AB-Securities A/S (AB-Holdingaktieselskabet af 10-8-1961). Reg.nr. 31680. Heru. driver AB-Holdingaktieselskabet af 10-8-1961 till, virks. AB-Securities Børsmæglerselskab A/S SUnibørs Børsmæglerselskab A/S). leg.nr. 1 59316. Heru. driver Unibørs Børsmæglerselskab A/S till, virks. AB Service ved Bjarne Adamsen. Randers. (1984). Indeh.: Bjarne Adamsen. AB Shipping A/S. Esbjerg. Reg.nr. 49326(1 972). Best.: dir. Torben Nyholm Bertramsen, dir. 0 Hoffmann, Erik Larsen. Direktion: Erik Larsen. Frm. tegnes af 2 best.medl. i foren, eller 1 dir. i foren.m. 1 best.medl. Aktk. 500.000. A.B. Skumplast ApS. Køge. Reg.nr. 4871 2(1 982). Direktion: J I Caspersen. Frm. tegnes af 1 dir. Indsk.kap. 80.000. A B Skålen ved E Jensen. Hørsholm. (1987). Indeh.: Else Marie Jensen. AB Sonic International ApS. Reg.nr. 1 71636(1 988). Best.: jr. president John McWilliams Stone fmd., advok. Erling Borcher, generalmanager Franklin R Link, Svend Aage Schlosrich, Poul Lemming Sørensen. Direktion: Poul Lemming Sørensen. Frm. tegnes af fmd. i foren.m. 1 best.medl. eller fmd. i foren.m. 1 dir. Indsk.kap. 200.000. A.B.-Sport ved A Bundgaard. Indeh.: Grethe Anna Bundgaard. AB Studiedesign ApS. Århus C. Reg.nr. 61850(1984). Direktion: Asger Holm Bak. Frm. tegnes af 1 dir. Indsk.kap. 80.000. AB Svejseteknik ApS. Harlev J. Reg.nr. 1 78270(1 989). Best.: Bent Jørgensen, Allan Steen Levisen, advok. Jens Ulrich Opstrup. Direktion: Bent Jørgensen, Allan Steen Levisen. Frm. tegnes af best, i foren, eller 1 dir. Indsk.kap. 80.000. AB Tax Free Car Exchange A/S. Reg.nr. 65527(1 983). Best.: Ingo Kuhl, Anette Borke, advokat Ove Hansen. Direktion: Ingo Kiihl. Frm. tegnes af 2 best.medl. i foren, eller 1 dir. Aktk. 300.000. AB-Totalentreprise ved Bjørn Onø. (1986). Indeh.: Bjørn Onø. AB Trading ApS. Hårup, Silkeborg. Reg.nr. 176009(1989). Direktion: Hans Jørgen Hansen. Frm. tegnes af direktionen. Indsk.kap. 80.000. AB Trading/Consult Århus ApS. Århus. Reg.nr. 58333(1 983). Direktion: Anna G Bertelsen. Frm. tegnes af direktionen. Indsk.kap. 1 60.000. AB Trading l/S ved Bente Hedegaard Dam dg Ann-Dorrit Jørgensen. Hong. (1 987). Interessenter: Bente Hedegaard Dam, Ann-Dorrit Jørgensen. AB Trail ApS. Mejlby, Arden. Reg.nr. 6491 6(1 985). Direktion: Olaf Steen Andersen. Frm. tegnes af 1 dir. Indsk.kap. 80.000. AB Trans ApS. Kolding. Reg.nr. 159837(1 987). Direktion: Claus Adsbøl Knudsen. Frm. tegnes af 1 dir. Indsk.kap. 80.000. AB Transport Drastrup ApS. Drastrup, Randers. Reg.nr. 1 63944(1 987). Direktion: Inge Linna Busk. Frm. tegnes af 1 dir. Indsk.kap. 100.000. AB-Tryk Vejle A/S. Vejle Øst. Reg.nr. 157279(1987). Best.: Ego Ellis

Direktion: Jan Groot. Frm. tegnes af 2 best.medl. i foren, eller 1 dir. i foren.m. 1 best.medl. Aktk. 300.000. AB Træindustri ApS. Sejling, Silkeborg. Reg.nr. 1 73972(1989). Direktion: Anker Hauge Høgh, Benny Nørgaard Pedersen. Frm. tegnes af 1 dir. Indsk.kap. 80.000. A.B. Vent ApS. Vojens. Reg.nr. 1 7291 7(1 988). Direktion: Anton Brandi Jensen, Arne Brandi Jensen. Frm. tegnes af 1 dir. Indsk.kap. 80.000. Aba ved Werner Poulsen. (1 978). Indeh.: H W Poulsen. Aba Abab ved Werner Poulsen. (1977). Indeh.: H W Poulsen. ABAB-Alarmanlagen ved Svend-Aage Holt. Randers. (1990). Indeh.: Svend-Aage Holt. ABAB-Alarmsystemer ved Svend-Aage Holt. Randers. (1 990). Indeh.: Svend-Aage Holt. ABAB-Sicherheits-Systeme ved Svend-Aage Holt. Randers. (1 990). Indeh.: Svend-Aage Holt. Ababab Abacus ved Werner Poulsen. (1977). Indeh.: H W Poulsen. Abacco-lnstallation ApS. Frederikssund. Reg.nr. 7502(1976). Best.:GJP Panslev, Ina A Olsen. Direktion: G J P Panslev. Frm. tegnes af 1 best.medl. eller 1 dir. Indsk.kap. 80.000. Abacus Byggeteknik ApS. Reg.nr. 28622(1 978). Direktion: B S V Møller. Frm. tegnes af 1 dir. Indsk.kap. 80.000. Abacus Data A/S (Coopers & Lybrand - PSO A/S). Reg.nr. 28759. Heru. driver Coopers & Lybrand - PSO A/S till, virks. Abacus Gaveideer ved Carol Andersen. (1 988). Indeh.: Carol Edwina Knight Andersen. Abacus Invest ApS (Revisionsselskabet af 27/10 1 979 ApS). Reg.nr. 38726. Heru. driver Revisionsselskabet af 27/10 1 979 ApS till, virks. Abacus Revision ApS (Revisionsselskabet af 27/10 1 979 ApS). Reg.nr. 38726. Heru. driver Revisionsselskabet af 27/10 1 979 ApS till, virks. Abacusfonden af 1. November 1979. Reg.nr. 1 1 2233(1987). Best.: advok. Preben Bøghof fmd., statsaut. rev. P Blach Hjorth, statsaut. rev. John Thomsen, Carsten Thim m.repr. Fonden tegnes af best, i foren, eller fmd. i foren.m. 1 best.medl. Abadan A/S. Odense N. Reg.nr. 1 73502(1 989). Best.: Erik Jensen fmd., Anne Marie Jensen, salgsdir. Preben Nielsen. Direktion: Jytte Bou Nielsen. Frm. tegnes af best, i foren, eller fmd. i foren.m. 1 dir. Aktk. 400.000. Abana-Blomster ved Astrid Nielsen. Odense. (1 961). Indeh.: Astrid Nielsen. Abaque Trade-invest ApS. Kvong Langhede, Varde. Reg.nr. 22370(1 977). Direktion: jordmoder Birgitte Bræstrup, edb-planlægger Sven Egestad Kjeldsen. Frm. tegnes af direktionen. Indsk.kap. 30.000. Abatox ApS. Reg.nr. 7359(1976). Best.: Kitthi Biilmann, V Biilmann, advok. Henrik Verner Teide. Direktion: V Biilmann. Frm. tegnes af best, i foren, eller 1 dir. Indsk.kap. 90.000. ABB Credit A/S. Odense C. Reg.nr. 63151 (1980). Best.: koncerndir. Orla Jensen fmd., Peter Grønbjerg Andersen, dir. Kaare Vagner Jensen. Direktion: Svend Erik Christensen Bruun. Frm. tegnes af fmd. i foren.m. enten 1 best.medl. eller 1 dir. eller 1 dir. i foren.m. 2 best.medl. Aktk. 300.000. ABB Distribution A/S. Odense C. Reg.nr. 1 50487(1 986). Best.: koncerndir. Henning Orla Jensen fmd., dir. Åke Davidsson, Aage Pedersen, Ole Rømer, Erik Koldby Nielsen m.repr., spec.arb. Per Arne Dalhoff Vrøndal m.repr. Direktion: Svend Aage Koch-Christensen. Frm. tegnes af fmd. i foren.m. enterul best.medl. eller 1 dir. eller 1 dir. i foren.m. 2 best.medl. Aktk. 15.000.000. ABB Electric A/S se side 324 2 spalte ABB Finans A/S (ABB Credit A/S). Reg.nr. 63151. Heru. driver ABB Credit A/S till, virks. ABB Industri A/S. Reg.nr. 1 50488(1 986). Best.: dir. Carl Christian Nielsen fmd., Lars Erik Lindback, dir. Svend Erik Christensen Bruun, Sten Jørgen Centermann, Ole Wind Graae m.repr. Ole Hell m.repr. Direktion: Erik Boesgaard. Frm. tegnes af fmd. i foren.m. 1 best.medl. eller 1 dir. eller 1 dir. i foren.m. 2 best.medl. Aktk. 15.000.000. ABB intern Data A/S. Fredericia. Reg.nr. 102010(1985). Best.: koncerndir. Henning Orla Jensen fmd., Peter Grønbjerg Andersen, Gynther Detlef Bjerning, øknnomidir. Peter Christensen, Ole Helmer. Direktion: Gynther Detlef Bjerning. Frm. tegnes af fmd. i foren.m. enten 1 best.medl. eller 1 dir. eller 1 dir. i foren.m. 2 best.medl. Aktk. 300.000.

ABC Biler, Ølgod, A/S. Ølgod. Reg.nr. 100308(1 985). Best.: Nancy V Havgård Christensen (fmd.), Arne Bjerg Christensen, Jens Bjerg Christensen. Direktion: Arne Bjerg Christensen. Frm. tegnes af best, i foren, eller fmd. i foren.m. 1 dir. Aktk. 300.000. ABC Bolte ApS. Reg.nr. 19495(1 977). Best.: Poul Lindgaard Pedersen, J C Wilken. Direktion: J C Wilken. Frm. tegnes af best, i foren, eller 1 dir. i foren.m. 1 best.medl. Indsk.kap. 80.000. ABC Business Service ApS. Reg.nr. 1 50680(1 986). Best.: Caroline Jaunet, Rachida El Morabet, Muriel Morelli. Direktion: Rachida El Morabet. Frm. tegnes af best, i foren, eller 1 dir. i foren.m. 1 best.medl. Indsk.kap. 80.000. abc-byg ved Jytte Lykke Kristiansen. Støvring. (1 984). Indeh.: Jytte L Kristiansen. ABC Byg ApS. Reg.nr. 46403(1 982). Direktion: K H Andreasen, Anders Vibestrup Pedersen. Frm. tegnes af 1 dir. Indsk.kap. 80.000. ABC-Byg, Esbjerg ApS. Esbjerg. Reg.nr. 177467(1989). Direktion: Poul Erik Jensen. Frm. tegnes af 1 dir. Indsk.kap. 80.000. ABC Børnefoto ApS (ABC Skolefoto ApS). Reg.nr. 35731. Heru. driver ABC Skolefoto ApS till, virks. A B C Coating A/S (A-B-C Stål og Coating A/S). Reg.nr. 1 63496. Heru. driver A-B-C Stål og Coating A/S till, virks. A.B.C. Collection ApS. Viborg. Reg.nr. 1 68446(1 988). Direktion: Karl Aage Møller Jensen. Frm. tegnes af 1 dir. Indsk.kap. 80.000. ABC Container ApS. Gadstrup. Reg.nr. 1 76186(1 978). Direktion: Georg Bruun. Frm. tegnes af 1 dir. Indsk.kap. 80.000. ABC-Dataprodukter ApS. Stenløse.-Reg.nr. 174158(1989). Direktion: Johnny Kræmmer Helander, Tina Hovedskov Helander. Frm. tegnes af 1 dir. Indsk.kap. 80.000. ABC Døgnvagt ApS. Svinninge. Reg.nr. 182879(1 989). Direktion: Hanne Nielsen. Frm. tegnes af 1 dir. Indsk.kap. 80.000. ABC Ejendomme A/S. Reg.nr. 40094(1968). Best.: dir. Herluf Christian Bruhn, dir. Lars Christian Bruhn, advok. Per Lønhart. Direktion: Lars Christian Bruhn. Frm. tegnes af best, i foren. Herluf Bruhn eller Lars Christian Bruhn. Aktk. 1.000.000. A.B.C. El-Service, Steen Petersen ApS (Akisjah ApS). Reg.nr. 12505. Heru. driver Akisjah ApS till, virks. ABC-Erhvervsudlejning ApS. Hadsten. Reg.nr. 163192(1987). Best.: dir. Jørgen Jonsson Bay, Martin Bøgholm Christensen, mur.mest. Thorkild Peder Dall, mur.mest. Jørn Sørensen. Direktion: Jørgen Jonsson Bay. Frm. tegnes af best, i foren, eller 1 dir. i foren.m. 1 best.medl. Indsk.kap. 80.000. ABC Financiering ApS i likvidation. Reg.nr. 9556(1976). Likvidator: Irsagf. N H Hagensen. ABC Finans af 26. marts 1987 K/S i likvidation. Viborg. (1 987). Likvidator: advok. A Bøgh Andersen. ABC Finans Auning ApS. Auning Mark, Auning. Reg.nr. 160290(1987). Direktiont Arne Christensen. Frm. tegnes af 1 dir. Indsk.kap. 80.000. ABC Foto ApS (ABC Skolefoto ApS). Reg.nr. 35731. Heru. driver ABC Skolefoto ApS till, virks. A. B. C. Fritid ved A Christiansen. Esbjerg. Indeh.: Alb. Christiansen. ABC-Frugt ApS. Reg.nr. 181685(1989). Direktion: Allan Strassmann. Frm. tegnes af 1 dir. Indsk.kap. 80.000. ABC glas ved Ole Sørensen & Verner Sørensen. Kolding. (1 984). Indeh.: Ole Sørensen, Verner Foder Sørensen. Frm. tegnes af indehaverne i foren. A.B.C. Grafik ApS. Reg.nr. 16228(1977). Direktion: A L Christensen. Frm. tegnes af 1 dir. Indsk.kap. 100.000. A B C-Handelsselskab ApS (Albertsen & Co. ApS). Reg.nr. 150335. Heru. driver Albertsen & Co. ApS till, virks. ABC Hansen A/S. Randers. Reg.nr. 1 6555(1 941). Best.: dir. Peter Erik Hansen fmd., dir. Arne Peder Kristian Hansen, økonom cand. polit. Steffen Frederik Møller. Direktion: Leif Petersen Madsen adm. Frm. tegnes af 3 best.medl. i foren, eller fmd. i foren.m. enten 1 best.medl. eller 1 dir. eller 1 dir. i foren.m. 2 best.medl. eller 2 dir. i foren. Aktk. 4.000.000. ABC Hansen Aså A/S (Maskinfabrikken BL, Aså A/S). Reg.nr. 31699. Heru. driver Maskinfabrikken BL, Aså A/S till, virks. A.B.C. Hansen Comp. A/S. Randers. Reg.nr. 15546(1 939). Best.: dir. Peter Erik Hansen fmd., økonomidir. Leif Petersen Madsen, økonom cand. polit. Steffen Frederik Møller. Direktion: Leif Petersen Madsen. Frm. tegnes af 3 best.medl. i foren, eller fmd. i foren.m. 1 dir. Aktk. fortsættes

Kirketerp Groot, Inge Kari Groot, bogtr. Jan Groot, civ.økon. Leif Bank Jørgensen. fortsættes Alfabetisk virksomhedsregister med adresse, tlf.nr. og andre kommunikationsoplysninger - se bind 2. ABB Kraft A/S. Reg.nr. 61424(1977). Best.: koncerndir. Henning Orla Jensen fortsættes Reg.nr. 1 63730(1987). Direktion: Ole Aasberg. Frm. tegnes af 1 dir. Indsk.kap 80.000.

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online