kraks vejviser 1987 gaderegister A-K

s

Gaderegister og Husregister for København og omegn Område

G A D E N A V N E M Æ R K E T M ED S T JER N E

se kortskitsen side 1. H U S R E G IS T E R 10.600 gader m.v. postdistrikt, postnr., korthenvisninger heraf 8.000 gader m.v. tillige med oplysninger om ejen­ domme, beboere og visse gadenav­ nes oprindelse E J E N D O M M E bygningsfredning; i København og Frederiksberg matrikelnr., ejendoms­ værdi, grundværdi (kontantværdi), ejere. 590.900 virksomheder, institutioner, private husstande navn, branche eller stilling, telefon Kort over København og omegn fin­ des foran. Indledning til Gaderegistret findes på siderne 2-6. VEJLEDNING I BRUGEN AF HUSREGISTRET RÆ K K E FØ LG EN er alfabetisk. Er stednavnet sammen­ sat af flere ord, bestemmes rækkeføl­ gen af første ord, f.eks. Store Kon­ gensgade under S. Indgår en per­ sons fornavn og efternavn i stednav­ net, bestemmer fornavnet således rækkefølgen, f.eks. Peder Skrams Gade under P. Indgår forbogstaver og efternavn i stednavnet, bestemmer efternavnet rækkefølgen, f.eks. H C Andersens Boulevard under A.

ligger uden for Husregistrets område (kortskitsen side 1), men inden for det område, der dækkes af kortene over København og omegn foran i bogen. Om disse gader gives oplysning om postdistrikt, postnr. og henvisninger til kortene, men ikke de øvrige Husregi­ steroplysninger. K O R T H E N V IS N IN G E R N E S første tal er nummeret på kortet i kortafdelingen foran. Den følgende tal- og bogstavbetegnelse angiver det kvadrat på kortet, hvor gaden findes. 3 0 0 K O R T S K IT S E R over vigtigere gader omfatter tillige alle tilstødende gader og nogle af dis­ ses sidegader, hjørneejendommene er forsynet med husnummer. H U S N U M M E R Som hovedregel bringes alle ulige numre først, derefter lige numre. M A T R IK E L N U M M E R Kvarterets navn kan findes i Gadere­ gistret. E JE N D O M S VÆ R D IE N (E) og grundværdien (G) (kontant­ værdier) er de pr. 1. april 1986 an­ satte beløb (i 1000 kr.) E JER N E S navne er anført i parentes. Såfremt en ejendom er helt eller delvis udlagt som ejerlejligheder, er dette anført i parentes.

▲ ▲ ▲ KRAK

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online