kraks vejviser 1984 gaderegister A-K

Vejledning i brugen af Husregistret

Kortskitserne over vigtigere gader omfatter tillige alle tilstø­ dende gader og nogle af disses sidegader, hjørneejendommene er forsynet med hus­ nummer. Husnummer Som hovedregel bringes alle ulige numre først, derefter lige numre. Matrikelnummer. Kvarterets navn kan findes i Gaderegistret. Ejendomsværdien (E) og grundværdien (G) (kontantværdier) er de pr. 1. april 1983 ansatte beløb (i 1000 kr.) Ejerens navn er anført i parentes. Såfremt en ejen­ dom er helt eller delvis udlagt som ejerlejlig­ heder, er dette anført i parentes.

Rækkefølgen er alfabetisk. Er stednavnet sammensat af flere ord, bestemmes rækkefølgen af første ord, f.eks. Store Kongensgade under S. Ind­ går en persons fornavn og efternavn i sted­ navnet, bestemmer fornavnet således ræk­ kefølgen, f.eks. Peder Skrams Gade under P. Indgår forbogstaver og efternavn i sted­ navnet, bestemmer efternavnet rækkeføl­ gen, f.eks. H C Andersens Boulevard under A. Gadenavne mærket med stjerne ligger uden for Husregistrets område (kort­ skitsen side 1), men inden for det område, der dækkes af kortene over København og omegn foran i bogen. Om disse gader gives oplysning om postdistrikt, postnr. og henvis­ ninger til kortene, men ikke de øvrige Hus­ registeroplysninger. Korthenvisningernes første tal er nummereret på kortet i kortafde­ lingen foran. Den følgende tal- og bogstavbe­ tegnelse angiver det kvadrat på kortet, hvor gaden findes.

Made with FlippingBook Online document