kraks vejviser 1972 extra

1697

Hrmnregisirering for Danmark

Uddrag af oplysninger, registreret i Aktieselskabs-Registret, Forsikrings-Registret og handelsregistrene vedrørende 38.000 firmaer: bestyrelse, direktion, prokurister, tegnings­ ret, prokuraforhold og aktiekapital.

A. København og omegn

B. Provinsen jfr. kortskitsen på side 1698.

Placeringen under A eller B afgøres af hovedkontorets beliggenhed, således som denne er anmeldt til og registreret i de officielle registre. Bifirmaer optages i samme afsnit som hovedfirmaet, medmindre særskilt adresse er registreret for bifirmaet.

En virksomhed optages under det navn (firma), den har ladet registrere.

Redaktionen sker udelukkende på grundlag af de bekendtgørelser, Aktieselskabs-Regi­ stret, Forsikrings-Registret og handelsregistrene lader indrykke i Statstidende. Dog har en del virksomheder mod betaling fået tilføjet oplysninger om adresse, telefon, grund­ læggelsesår o. I. Disse står under uddraget af de registrerede oplysninger på »indrykket« linje.

Redaktionen er afsluttet medio november.

Fagregister for Danmark. 65.000 virksomheder fordelt under 2.500 fag- og vareoverskrifter; i dette bind. Landsregister. De samme virksomheder i alfabetisk orden med kommunikationsoplysninger m.v. og hen­ visninger til de overskrifter i Fagregistret, hvorunder de tillige er optaget; i 2. bind.

S

Vejledning i registrets brug findes p& næste side,

la. 107-108

la. 107-108

Made with FlippingBook HTML5