kraks vejviser 1970 realregister vers 2

3051

Tilfelelser og rellelser til Realregistrene der er kommet til Vejviserens kundskab, dette afsnit afsluttet primo januar 1970. Akademiet for Fremtidsforskning, Amaliegade 35‘, 1256 Kbh K (01) 11 71 76. Stiftet august 1968. Præsident: prof. Thorkil Kristensen. Ge­ neralsekretær: fh. minister Arne Sørensen. Arbejdsgiverforeningen for Landbruget i Fyns Stift. Ny formand: godsejer Kurt A Haustrup, Ørnfeldt 5360 Kølstrup (09) 39 10 11. Bladhandler-Forbundet i Danmark A/S. Valdemar Sørensen er fratrådt som formand, men fort­ sætter som bestyrelsesmedlem. Ny formand: Togo Lydholm, Kolding. Ch. Knoth, Ålborg er udtrådt af bestyrelsen og afløst af Knud Jen­ sen, Vejle. H. Arne Kjær Christensen. Hille­ rød er afgået ved døden og afløst af Ejnar Hansen, Odense H. Boligministeriet. Kontorchef Erik Høgstrøm (4. ekspeditionskontor) fratrådt pr. 31/12 1369. Ny kontorchef ikke udnævnt ved redaktionens slutning. Børnehave- og Fritidspædagogseminariernes Fæl­ lesråd. Ny formand: seminarieforstander Hel­ ge F Pedersen, børnehaveseminariet, Nykø­ bing Fl. Cigaret-, Rag- og Skråtobaksfabrikanternes For­ ening. Ny formand: fabrikant vicekonsul Jør­ gen Halberg, Svendborg. Cigar- og Tobaksfabrikanternes Forening af 20. Juni 1875. Ny formand: fabrikant Poul Peter­ sen, R., Horsens. Dansk Farmaceutforening. Ny direktør: Preben R Jørgensen. Dansk Forening for Rosport. Redaktør Carl Et­ trup har trukket sig tilbage fra formands­ posten, ny formand ikke valgt ved redaktio­ nens slutning. Dansk Magisterforening. Ny formand: arkivar ved Rigsarkivet, universitetslektor cand. mag. Erik Stig Jørgensen. Dansk Ride-Forbund. Ny formand: skibsreder Knud Larsen. Dansk Samvirke. Direktør Mogens Kay-Larsen fratrådt pr. 1/12 1969. Dansk Seminarieforening. Ny formand: semina­ rielektor A Guldsberg, Skårup statsseminarium. Danske Provinsbankers Forening, De. Direktør Peder Schlcgel fratræder pr. 1/2 1970. Ny di­ rektør ikke udnævnt ved redaktionens slut­ ning. Danske Præsteforening, Den. Ny formand: sog- nepæst Olav C Lindegaard, Egtved: ny næst­ formand: provst Henry Andersen, Vester Hor- num; ny kasserer: provst O Lollcsgaard, Nør- re-Broby. Direktoratet for folkeskolen og seminarierne. Fg. kontorchef cand. jur. Helge Thomsen (1. kon­ tor) er udnævnt til kontorchef pr. 1/1 1970. Skolebibliotekskonsulcnt Johs. Nielsen fratrådt pr. 31/12 1969. Ny skolebibliotekskonsulcnt ikke udnævnt ved redaktionens slutning. Dlscontokasse. Kbhvns, bank-akts. Bestyrelsen: grosserer Bent Olsen er afgået ved døden. Elektronikfabrikantforeningen. Ny formand: di­ rektør Erik Petersen, Storno, Ved‘Amagerba- nen 21, 2300 Kbh S (01) ★ SU (77) 6800. Elleore-samundet. Ny adresse: c/o fuldmægtig cand. act. Erik V Lindberg, Søndertoften 266, 2630 Tåstrup (01) 99 57 82. Erhvervenes fællesudvalg om skattespørgsmål. Ny leder af skattesekretariatet: cand. jur. Jørgen Wernberg. Fagforbund. Sadelmager- og Tapetserer-Forbun­ det i Danmark. Forbundsformand Henry Niel­ sen trådt tilbage af helbredsmæssige grunde. Ny forbundsformand vil blive valgt på en ekstra kongres i marts 1970. Tcxtilarbcjdcrforbund, Dansk. Ny hovedkas­ serer: John Olsen, bp. Søndre Tangvej 1, 2791 Dragør (01) 53 20 74. Træindustriarbejderforbundet i Danmark. Ny hovedkasserer: Evald Petersen, Obovej 66, 2730 Herlev (01) 94 04 48. Ny næstformand: Jens P Jensen, Ncdcrdammen 18, 2650 Hvid­ ovre (01) 75 36 05.

trykningen er begyndt. Redaktionen

Teknologisk Institut. Planlægningschef Morten Knudsen er antaget som direktør for institut­ tet pr. 1/4 1970. Turistvognmændenes Landsorganisation. Ny for­ mand: direktør Chr. Smed, Frederikshavn. Ungdomsringen. Ny formand: fh. minister Orla Møller, MF. Universiteter. Nye dekaner ved Københavns uni­ versitet: Det teologiske fakultet: prof. dr. theol. Børge Diderichsen. Det lægevidenskabelige fakultet: prof. dr. med. A Thybjærg Hansen, R. Det filosofiske fakultet: prof. dr. phil. Eric Jacobsen. Det matematisk-naturvidenskabelige fakultet: prof. dr. phil. Thor A Bak. Dstre Landsret. Ny landsdommer: Tyge Chr. Hei- lesen. REALREGISTRE FOR 172 BYER Fredericia. Statens kostskole for tunghøre og døve. Ny forstander: Gunnar Knudsen. Helsingør. Vejer og måler. B K A Poulsen er ef­ ter anmodning fritaget for hvervet. Ny vejer og måler ikke autoriseret ved_ redaktionens slutning. Jyderup. Ny stationsforstander: Johs. Hjort Lar­ sen. Korsør. Dommerkontorer. Ny dommer: E B Zie- ler. Køge. Kirker. Residerende kapellan Preben For­ mann fratrådt pr. 31/12 1969. Efterfølger ikke udnævnt ved redaktionens slutning. Middelfart. Danske Andelsskole, Den. Ny for­ stander: civiløkonom H Buhi. Odder. Jernbanestation. Ny godsekspeditør: F Dueholm. Ribe. Politi. Ny politimester: Jørgen Andreasen. Roskilde. Biskop. Ny biskop: Hans Kvist, R. Sorø. Dommerkontoret. Ny dommer: J V Høyer. Struer. Postkontor. Postmester Anker Rclster fratrådt p. g. af alder pr. 28/2 1970, ny post­ mester ikke udnævnt ved redaktionens slut­ ning. Sønderborg. Kommunal administration. Borgme­ ster Anders Andersen afgået ved døden. Vice­ borgmester skoleinspektør K Th. Jensen valgt til borgmester indtil nyt kommunevalg har fundet sted. Ny viceborgmester: cand. jur. Ed­ mund Nielsen. Varde. Vejer og måler: Georg Skjerning Leth, Vinkelvej 17 (05) 22 18 95 er beskikket som statsaut. vejer og måler. Vejle. Kirker. Ny sognepræst ved Skt. Nicolai kirke: N R Møller Petersen. Vordingborg. Vordingborg statsseminarium: rek­ tor mag. art. Morten Brcdsdorff, R1. fratrådt p. g. af alder. Ny rektor ikke udnævnt ved redaktionens slutning. Ålborg. Kommunal administration. Ny socialin­ spektør: Chr. Petersen. Kommunale køkken. Adressen er C W Obels PI. 1. Kommunale skolevæsen. Det. Adresse og tlf.nr. for skolepsykologisk kontor: Hadsund- vej 37 (08) 13 44 00. Østersundbyvejens sko­ les tlf.nr. er (08) 15 71 04. Museer. Ålborg historiske Museums tlf.nr. er (08) 12 40 67. Politi. Ny politimester: Elmar Nyborg, der til­ lige er konstitueret i sit tidligere embede som politimester i Nørresundby. Renovationsvæsenet. Forbrændingsanstalten, Over Kæret (08) 12 03 86. Svømmehallen Haraidslund, Kastetvej 83 (08 16 19 11. Ålborg kommunes El- og Varmeforsyning. Ny adresse: Godthåbsvcj 20, tlf.nr. uændret (08) 13 83 11. Århus. Kirker. De døves menighed. Ny præst: Poul Nielsen.

Foreningen af danske Kunstkritikere. Ny for­ mand: redaktør Henning S Møller, Bakkegårds Allé 8, 1804 Kbh V (01) 21 20 25. Ny sekre­ tær: redaktør Virtus Schade, Carl Baggers Allé 15, 2920 Charlottenlund (01) OR (66) 36. Foreningen af Sø- og Handelsrettens Medlemmer. Kontreadmiral E J Saabyc, K.p.p., er indtrådt i senioratet i stedet for kaptajn C Evald Niel­ sen, R. Foreningen af Typehusproducenter i Danmark. Ny bestyrelse: ingeniør Bent C Mortensen, Hørsholm, formand; fabrikant Henning Jensen- Balsby, Tjæreborg; ingeniør T Jacobsen, Sejet; direktør N S Høm, Kbhvn.; direktør Visti Vi- stisen. Foreningen for Importører af Kontorartikler og Skolemateriel. Grosserer Bent Olsen er afgået ved døden. Ny formand: grosserer Klavs Ol­ sen. Frederiksberg kommunale skolevæsen. Ny skole­ direktør: Poul Erik Jacobsen. Investor. Repræsentantskabet: gross. Bent Olsen er afgået ved døden. Jysk Eksportforening. Adresse fra 1/3 1970: Re­ sedavej 45, 8600 Silkeborg (06) 82 00 08. Ge­ neralsekretær Erik Jacobsen er fratådt og af­ løst af eksportsekretær Chresten Jørgensen. Kirker I. Hellig Kors Kirke. Sognepræst N R Møller Petersen er beskikket til sognepræst ved Skt. Nicolai kirke i Vejle. Frederiksholm Kirke. Ny organist: Ole Ko- foed-Nielsen. Simon Peters Kirke. Ny residerende kapellan: Knud G Rendtorff. Kommunebiblioteker. Glostrup, oprettet 1922. Kil­ devældets Allé 5, 2600 Glostrup (01) 96 48 10. Udlån. Læsesal. Oplysningstjeneste. Musikbibli­ otek. Børnebibliotek. 10-20, lø. 12-16 (1/4-30/9 lø. 12-14). Filialbibliotck for voksne: Aved­ øre skole (01) 78 43 30, udlån ti. 18-19.30, to. 13-19.30. Filialbiblioteker for børn: Aved­ øre skole, Nordvangskolen, Vestervangskolen og Søndevangskolen. Oplysning om åbnings­ tider fås på skolerne. Overbibliotekar: Ove Nielsen. Ledende børnebibliotekar: Bodil Gad. Kongelig Dansk Yachtklub. Ny formand: proku­ rist Eyvind Peetz. Københavns Handelsstands Klub af 1841. Ny formand: direktør Børge Warsberg. Københavns Tandlægehøjskole. Ny rektor fra 14/2 1970: professor odont. dr. h.c. Johannes Juui Holst, K.DM. Landsorganisationen af Danmarks Detail-Fiske­ handlere. Ny formand: Kjeld Hansen, Sjæl­ landsgade 21, 4100 Ringsted (03) 61 12 15. Liberalt Oplysningsforbund. Chefred. Hans Bagge er fratrådt som formand og afløses af sekre­ tær Evan Jensen, MF. Møbelhandlernes Centralforening I Danmark. Ny formand: direktør A Spanget Larsen, Randers. Rigshospitalet. Overlæge dr. med. Erik Freies- leben, R„ er udnævnt til professor (blodtype­ serologi) ved Københavns universitet. Ritzaus Bureau. I/S. Ny administrerende chef­ redaktør: Bent Thorndahl. Rådet for Større Færdselssikkerhed. Ny kontor­ adresse: Valbygårdsvej 62, 2500 Valby (01) ★ 30 13 22. Sammenslutningen af Købstædernes sociale Ud­ valg. Formanden, forstander Peter Knudsen afgået ved døden. Ny formand: byrådsmedlem fru Emilie Rasmussen, Horsens. Søllerød kommunale skolevæsen. Skoledirektør E Rydam fratrådt pr. 31/12 1969. Skoleinspek­ tør Hans Holm konstitueret som skoledirek­ tør. Tagea Brandt's rejselegat. Bestyrelsen har sup­ pleret sig med højesteretsdommer prof. dr. jur. Louis le Maire. Teatre. Fiolteatrct er flyttet til Halmtorvet 9, 1700 Kbh V (01) VE (83) 60. Direktion: Arne Skovhus, Det kgl. Teater. Ny økonomidirektør: F Roland.

til Husregister for København og omegn Ved en fejltagelse er følgende ikke medtaget under adressen Lykkevej 11: Wolff Tove, B lom sterh. OR 8585

Made with FlippingBook - Online magazine maker