kraks vejviser 1940 handelskalender

Fag-Register for Danmark | Malm Sverre

VII — 3425

Ingeniører, Raadgivende Gerstenberg & Agger, Frydendalsv. 19 EJ > C. 2839 Haar KV Vagtelv.50 El g Gh.9921(M.Ing.F.) Elektricitet, Vand, Varme, Kloak. Hansen Fred. St. Hans G. 2 E g N 6393 & N 7153 Vand - Kloak - Jernbeton - Varme. Ishøy Ernst Reventlowsg. 30 El g C. 10412 & 12712 (M. Ing. F.) Keller A, V-Sogade 4 El g Palæ 7105 Opvarmn. - Ventilation - Sanitære Inst. Krebs F H Kronprinsensv. 6 El g Cent. 11025 (M. Ing. F.) - Telegradr. „Elektrokrebs" Fabriksanlæg, Kraftværker, Elek.Fors. Nicolaisen O H & H Kruse st. Kongensg. 25 EgC. 14837 (M. Ing. F.) PedersenPA Ingeniørfirma v.Ing. Stenild HjorthGyldenløvesg.llgC.4891(M.Ing.F) Servais Carl L, NielsVang ’ s Eftf. Frederiks- bergg. 26 E g Cent. 1476 PrivatgGjent.45 Anlæg af Fabriker og Slagterier. Saavel Byggearb.som Installationer. Varetager Bygherrens Interesser. Simonsen Carl U, N-Søgade 25 A E g Pa. 6295 (M.Ing.F.) Kontor Vejle: Simonsen & Jørgensen Nørreg. 10 g 2265* Spec.: Moderne Straaleopvarmning . Thommesen Harald (M. Ing. F.) Sortedams- doss. 75 [øl g Cent. 14178 ThomsenCLRaadgivendeIngeniør(M.Ing.F.) GI. Kongev. 132 El g V3567 Thymann C V Maglekildev. 9 El g V 8805 (M. Ing. F.) - Luftfartøjer, Motorbaade. Lette Forbrændingsmo ­ torer. Aarhus: Hunderup Jensen ’ s Eftf. ved K V Haar, Banegaardsg. 4 g 3901 (M. Ing. F.) Elektricitet, Vand, Varme, Sanitet. Sardemann & Thomsen Marselis Boulevard 73 g 2780 & 7718 (M.Ing.F.) Horsens: Engberg J F cand. polyt. Vejlevej, Horsens g Horsens 78 (M. Ing. F.) Projektering af Mejerianlæg. Ørgaard PAaboulevarden7gl788(M.Ing.F.) Odense: Christensen Jørgen g 2727, Stats g 54 Gustavsen MA Frederiksg. 18 g 4785 Kier C V Langelinie 79 g 276 C V KIER Langelinie 79 Telef. 276 Maskiningeniør _______ Maskinteknisk Konsulent. _______ Knudsen H. P, Tictgens Allé 112 g 4168 (M.Ing.F.) Varme - Ventilation - Vand - Kloak. Rødby: Markersen H M g 1119 (M.Ing.F.) H M MARKERSEN cand. polyt. Ingeniør. M. Ing. F. Kontor RØDBY g Rødby 1119. Projektering af og Tilsyn med Vandbygningsarbejder Havnebygning, Brobygning m. m* Kulturtekniske Anlæg Afvandingsanlæg, Pumpeanlæg, Digeanlæg m. m. Industrielle Anlæg. Elektriske Anlæg.

Øllgaard G R ' Strandv. 128 Hell ........... Vandværks-, Kloak- og Rensningsanlæg, Opvarm ­ ning, Jernbeton.

g Hell. 161 & Hell. 1761

Kronprinsensg. 14 E ... g Cent. 13780 Vandværker. Sanitære An ­ læg. Bygningskonstrukti ­ oner.

I Meinertz A

Amalieg. 35 E . _ ........ g Cent. 847 Bygningsinstallationer. Bygningskonstruktioner . Vej- og Kloakanlæg. I Moe A J I Berns torffsg. 21 EJ .... g*Palæ3000 I Bærende Konstruktioner. Beskyttelsesrum. I Monies Aage Hans Jensens V. 29 Hell. g Ge. 230 I Alle Bygningsinstallationer. I Mallmann Johs. Linnésg. 39 E .............. g Cent. 4626 C F Richs V. 34 El .... g Cent. 14224 Opvarmning og Ventilation. Bygningsinstallationer. Vej- og Kloakanlæg. I Nielsen N J Dr. techn. Torben Oxes Allé 5 E .. g Am. 1050& Am. 4050 Jernbetonkonstruktioner. I Ostenfeld Christen Dr. techn. Hjalmar Bran tingsP1.4|g] g 0 6075 & 0 6048 Havne- og Vandbygnings ­ anlæg. Losnings- og Trans ­ portanlæg. Bygningskon ­ struktioner i Jern, Jernbe ­ ton og Træ. Schmith J A Prinsesse Alex ­ andrines Allé9Charlottl. g Ordr.904 Gas- og Vandværker. Maskin.- og Fabriksanlæg. Smidth Erik Tonysv. 35 Charlottl. .. g Or. 4808 Sodemann F Blidahpark2 Charlottl.. g Hell. 2498 Jern og Jernbeton. Spangenherg J P (J P Spangenberg og P E Madsen) V-Voldg.lll El ............ g*Cent.8O25 I Brobygning Fundering, bærende Konstruktioner. Ramsing Erik V Østerbrog. 39 lø] ............ g C. 5227 Bygningskonstruktioner og Fundering i Jernbeton, Staal og Træ. Kloakanlæg. Steensen & Vanning Sølvg. 30 E .............. g*Palæ7172 Suenson E C F Richs V. 44 El ........ gJGh. 25 & Palæ 2540 Jernbetonkonstruktioner. Thomsen E M & K Bræstrup V-Boulevard 42 El ..... g Cent. 7528 AnloRosinstnwT for Fabriker. Maskin- & Kraftanlæg, Damp- <£• Køleanlæg. Zeuthen Vilhelm Rosendalsg. 1 (ø] ............ g 0 816 Specialer; Varme, Ventila ­ tion, Kloaker, Veje, II 65 Jernbeton. Opvarmning. Ventilation. Vej-, Kloak- Vandværks- og elektriske Anlæg. I Nielsen J Winther I Raadg. Ingeniører, Elektri ­ citets-, Gas-, Vand- og Varmeværker, Fabriks-, Kedel-, Maskin- og Køle ­ anlæg. Bryggerier'og Mal ­ terier. Mælkerier.

Pr ovinsen:

Kragh Nielsen E Kong Christians Allé 8 Aalborg ........ * ................. g Aalborg 865

Varme- og Ventilationsan ­ læg. Sanitære og elektriske Installationer. Jernbeton.

Lund George Klosterm. 41 Aalborg g Aalborg 6301 Elektriske Anlæg March Ole Kong Christians Allé 10 Aalborg ............................ g Aalborg 380

Varmeanlæg, Bygningskon- str., Jernbeton, Havnebyg ­ ning, Vej- og Kloakanlæg.

Askøe K F W Park Allé 9 Aarhus. ... g Aarhus 4516 Jæmbeton, Jæm og Træ, & 4550

Lys, Kraft, Sanitet og Varme, Vej-og Kloakanlæg.

Haderup Ernst Skansepalæ2 Aarhus .. g Aarhus 2372

Beskyttelse m. Luftangreb. Bærende Konstruktioner. Fabriksanlæg- Kalk- og Teglværker. Skadesopgørelser.

Harding Poul MarselisBoulevard9Aarhusg Aarh. 774

Vej- & Kloakanlæg,By g- ningskonstruktionér, Jern ­ beton, Centralvarme, Tekn. Installationer.

Larsen & Amby Frodesg. 38 Esbjerg .. g Esbjerg2140 Vandværker, Bygningsin ­ stallationer. Patenter. Thomsen M Fynsvej 84 Kolding ... g Kolding 787 Vandværker, Vandkraft ­ anlæg, Jernbeton, Kloakanlæg. Bagger A Carl Baggers Allé 69, Fruens Boge .................. g Dalum 163 Mengel G Filosofgangen 230dense gOdensel726 Varme, Sanitet, Kloak ­ værker. Nielsen Axel Helgav. 4 Odense .......... gOdense7675 Bærende Konstruktioner Bro-, Vej- og Jernbane ­ anlæg, Jern- og Jernbe ­ tonkonstruktioner. Bygningsinstallationer.

Raadgivende I ngeniører.

Kølien hav n : Bardram Eyvind Cand. polyt. Sortedams- doss. 49A (øl g Cent. 12750 Clausen C C Ingeniør cand. polyt. st. Kon- gensg. 85 E g C. 2.507 (M.Ing.F.) Elektricitets-, Gas- & Vandværker samt Varme-, Kraft- <6 Køleværker. Ehrhardt Axel Rosendalsg. 1 El g Øb. 816 (M. Ing. F.) Varme, Ventilation og Sanitet.

Faget fortsættes næste Side. II G5

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker