kraks vejviser 1940 handelskalender

Indhegning og Indliegningsniateriale

Fag-Register for Danmark

VII — 3419

Dederding Emil ved S Jensen Baldersg. 8 El $ C. 5603 Havehegn Fletværk Sikkerhedsgitre. Fiedler V, Akts., H C Ørsteds V. 30 Ivl $ C. 2790 & V4320 Alt Hegn- & Smedearbejde udføres, Porte og Laager. Nordiske Kabel- og Traadfabriker, Akts., København El $ ★ Cent. 8825 „Dansk Staalgærde “

2. Udenlandske Selskaber.

Forsikrings-Akts. Protector Vesterbrog. 10 El $ C. 13892 Forsikrings Compagniet for Kongeriget Danmark, A /S Amalieg. 31 ES ★ C. 10093 & 6893 HAAND I HAAND, Forsikringsaktie ­ selskabet, Nygade 4 IH $ ★ Cent. 1973 Heimdal, Forsikrings-Aktieselskabet Stormg. 12 E $ Cent. 4795 F orsikrings-Aktieselskabet HEIMDAL Aktiekapital: 200,000 Kroner. Hovedkontor: Stormg. 12 E $ Cent. 4795 Forsikringer tegnes hos Selskabets føl ­ gende Repræsentanter : Carl J Becker, V-Boulevard 39. Axel L Bramsen <& Co. Stormgade 20. Biilow <& Møller, St. Peders Stræde 29. Aage Ferdinandsen, Chr. d. 9. Gade 1. Joh. Frimodt, Tordenskjoldsgade 23. Fritsche <& Co. ’ s Assurance forretning, Kongens Nytorv 22. Akts. Grøn & Witzlce, Kong. Nytorv 6. Johs. Hansen & Wilken, Amagertorv 24. Akts. Julius Heckscher, Østergade 35. Hellesen & Malmstrøm, Slotsholmsgade 16. S Hertz & Co., Gammeltorv 18. Klee & Schack, Frederiksborgg. 26. Theo Koch <& Co., Fredericiagade 15. Max Lester, Frederiksgade 17. C A Leth & Co., Holbergsgade 15. Harry Levin, Østergade 35. Albert Levysohn, st. Strandstræde 19. Julius Madsen, HA Clausens V. 15. Gjentofte. Nyholm & Eskildsen, Amaliegade 24. Chr. Rasch, Bredgade 45. Harald 0 Rist, Kongens Nytorv 16. Rothe & Rosenstand, VesterVoldgade86. Ditz Schweitzer. Raadhuspl.4. l J Søht & Co., Tordenskjoldsgade 21. Akts. Trolle & Rothe, Dronn. Tværgade 5. Svend With, Kongens Nytorv 19. Husmandsbrandkassen for Danmark, Gensi- rø dig, Løsøre-Afdelingen N-Voldg. 16 E $ ★ C.883&* C. 14078 Kgl. octr. almindelige Brandassurance-Com- pagni,Det, Akts.,Højbro P1.10E ^ ★ Cent. 447 KOOPERATIV ASSURANCE,DANSK Akts., Gyldenløvesg. 11 13 J1 ★ C. 15710 NATIONAL, Forsikringsaktiesel ­ skabet, N-Voldg. 5 E $ ★ Cent. 7565 NORDISK BRANDFORSIKRING, Akts., Grønningen 25 E $ ★ Cent. 5100 Nordisk Forsikrings- Anstalt, Akts.,V-Voldg. 17 El $ C. 10068 & 13447 - Se : Forsik ­ rings-Aktieselskabet Normannia. Nord og Syd,Forsikrings-Akts., Slotsholmsg. 16 E $ Cent. 496, 6023 & 10396 Telegramadr. „Assunord". Samvirke, Det gensidigeForsikringsselskab Vester Voldg. 8 El$ Cent. 1967 Aarhus: Gensidige Tyveriforsikringsselskab „Set. Clemens' 4 , Det, Sønderg. 11 $ 657

København: Forsikrings-Aktieselskabet Nornan Kong. Nyt. 22 E f ★ Cent. 10516 Fylgia Forsikrings-Aktieselskab Havneg. 51 E $ ★ C. 15535 General Accident Fire & Life Assurance Corp. Ltd. Joh. Frimodt Tordenskjoldsg. 23 E | ★ Cent.1706 MALMO, Forsikrings-Aktieselskabet Generalagenturet for Danmark : Harald 0 Rist Kong. Nyt. 16 E j) ★ Cent. 992 & 994 N E D E R L A N D E N E af 1845 Forsikrings ­ selskabet Direktion for Danmark: Holbøll & Kjersgaard Bornholmsg. 1 EJ) ★ Cent. 4255 Ocean, Forsikringsaktieselskabet, Sverige, E Schlederinann Rothesg. 6 [ø] $ C. 6065 Postkonto 3536. ROYAL EXCHANGE ASSURANCE Generalagentur: Ditz Schweitzer Assu ­ rance-Agenturer, Firmaet, Raadhuspl. 4 El 12488 & 646 Schweizisk National Forsikrings-Aktiesel ­ skab, Basel: Aug. Borgen HøjbroPl. 5 E ® ★ C. 2288 Schweizisk Ulykkesforsikrings-Akts, i ] Winterthur : Aug.Borgen Højbro PI. 5 E $ 'kC. 2288 ZURICH, Ulykkes- & Ansvarsforsik ­ rings-Akts. i Zilrich: Direktion Svend With Kong. Nyt. 19 E $ Cent. 4837

Se tillige Eksport-Vejviser sidst i dette Bind.

Petersen C M & Søn, Indeh. F A Helms Lykkesh. Allé 22&24 El $ Cent. 2729 Rosings Roar Eftf., Willum Olsen Studiestr. 13D E $ C. 11770 ROAR ROSING S' EFTF. STUDIESTRÆDE 13 D El TLF. CENT. 11770 STÅÅLTRAADS-HEGN Traadvarefabr. Tobin v. C C Jensen & C S Johansen Søborghus Allé 31 Søborg $ Sø. 3278 Aa by høj : Aarhus Traadvæveri $ 417 Aarhus: Aarhus Traadvarefabrik ved M Arlien-So- borg N-AUé 81,83 $ 10368 ____________ AARHUS | TRAADVAREFABRIK N- Allé 81-83 I Telt. 10368 Staaltraadshegn Altan- og Trappegelændere Kul-, Grus-, Stensold. Od ense: Odense Traadvarefabrik ved AE Hammer $ 7217 • Traadfletn. Presgitre,Murbindere. Sorø ' Sorø Stakitfabrik $ 35 Tommerup: Iskov A $ 13 Have- og Markhegn, Murbindere.

3. Repræsentanter.

København: BåhnckeVV&Co.Raadhuspl.45E]f^Cent.l28 Heckscher Julius Akts.,Østerg.35E $01527 RIST HARALD O Kong. Nyt. 16 E $ ★ Cent. 992 & 994 - Telegramadr. „Rist 1 '.

Indhegning og Indhegningsmateriale. Fencing & Fencing Materials — Clotures et matériaux do cloture — UmfaMungematorialien (se tillige: Elektriske Hegn; Metaltraadvarefabrikker ; Traadfletning). København: Aarup & Co. Dortheav. 39 I nv ] $ Tg. 1100

Andersen & Hansen Thorsg. 121 El ® Ta. 6268 ANDERSEN & HANSEN Thorsgade 121 - Tlf. Taga 6268 HEGN & LAAGER Alle Sikkerhedsgittere fores. KUL-, KOKS-, STEN- OB GRUS-HARPER. B allerup elektr. Hegn v. Helmuth A Jensen, Bernhard Bangs Allé 21 (El $ Gh. 2413 Se under elektriske Hegn. Se tillige Eksport-Vejviser sidst i dette Bind.

Randers: Provincia, Dansk Forsikr.-Akts. $ 545

Roskilde : I ndbrudstyveriforsikrings AKTIESELSKABET „DANMARK« Ringstedg. 14 $ 149 (2 Lin.)

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker