kraks vejviser 1940 handelskalender

Handelsundervisning ,

Fag-Kegister for Danmark

VII — 3377

Løwener V Vesterbrog. 9B 13 f C. 7885 Mathiasen Georg E Øresundsg. 12 fø) f ★ Cent. 9043 Nordisk Fjerfabrik, Akts.,Frihavnen Gitterv. [0] f ★ C. 1825 Odense Ægforretning, A/S., Bornholmsg. 1 E $ ★ C. 7598 & 1642J Oehlenschlager ’ s O Eftr. Købmagerg. 9 E X ★ Cent. 2564, 6564 & 14964 Olesen C, Akts., Højbro PI. 4 El X Cent. 5046 Petersen Holger, Akts., Købmagerg. 44 Kl X ★ C. 6800 Poulsen & Ragoczy A/S Amalieg.35E f ★ C. 6381 Robinson, Andersen & Co., Akts., Gersonsv. 7 Hell. X ★ C. 9505 Smidth F L & Oo., A/S., Vesterg. 33 E X ★ Cent. 6098 Telegramadr. „FolasmidtlV . Store Nordiske Telegraf-Selskab, Det, Akts., Kong. Nyt. 26, 28 Kl X *C. 88 Tuborgs Bryggerier, Akts.,Strandv. 54 Hell. X ★ Cent. 8000 Vendsyssel Packing Co., Akts., GI. Strand 42 E | ★ C. 167 Wessel Th. & Vett, Magasin du Nord, Akts., Kong. Nyt. 13 E X ★ Cent. 4030 Vestindisk Handelskompagni Akts. Ham- merensg. 4E X ★ Cent. 3902,3992 & 11566 ØstasiatiskeKompagni,Det, Akts.,Holbergsg. 2 E X ★ Cent. 8300 Telegramadr. „Orient*. Se tillige Eksport- Vejviser sidst i dette Bind. Aa r hus: Aarhus Oliefabrik, Akts. Jægergaardsg. 93 X 6000, Stats X 11 & 30 Etableret 1871. Telegramadr. „Palmf abrik* . Se tillige Eksport-Vejviser sidst i dette Bind. Sabroe Thomas Ths. & Co., Akts.S-Allé 41 X 369,370, 371 & 351, Stats X 73 Se tillige Eksport- Vejviser sidst i dette Bind. Nakskov: Danske Mælkekondenserings- fabr.. Den, Akts. X 475, Stats X 1? Se tillige Eksport-Vejviser sidst i dette Bind. O dense: Thrige Thomas B Tolderlundsv. 3 X 273 (7 Lin.),Stats X 2(2 Lin.) Handelsundervisning. Mercantile Colleges — Écoles de commerce — Handelsschulen København: Central Handelsskolen v. Fru Nina Lilholm Raadhusstr. 2B E X P< 1 - 5818 Frederiksberg, Østerbro og Byens Handels ­ gymnasium & Sproginstitut Hermesborg Biilowsv. 10 E X Cent. 4234 y Frederiksberg, Østerbro og ByeiisV Handelsgymnasium & Sproginstitut Biilowsv. 10 | V] N-Frihavnsg. 6 TU] VjVoldg. 2[V] Handelsfag - Sprog - RegZskabsv. Morgen-, Dag- og Aftenundervisning Enkelte Fag. Samlede Uddannelser. Korte Kursus — Aarskursus — Eksamenskursus. Grundt. 1908. Undervisningsplan franco. . Udvidet 1916 — 1920 — 1924 > Forstander H N Weiss. t HANDELSHØJSKOLEN I KØBEN ­ HAVN, Den h'andelsvidenskabelige Læreanstalt Julius Thomsens PI. 10 E X C. 12060 & 12036 • Se næste Side. Handelsskolen i Gjentofte Kommune Mant- ziusv.21 Hell. Kont. Ellinorsv. 45Charlottl. X Or. 1596 Kristensen M Blegdamsv. 34 Kl X Ho. 3838

Købmandsskolen, Skolebygningen N-Voldg. 76 E X^C.7422,

Morgen-og Aftenskole for Mænd og Kvinder

Hamp. Hemp — Chanvre — Hanf

Skolebygningen Julius Thomsens PI. 6 Kobmandsskolens Dagskoler X C. 8974 Kvindeafdelingen X C. 12040 Afdelinger og Filialer: Grøndalsvænge Afdeling : Vibevejens Skole X Ta. 4419x Nørre Afdeling : Sjællandsgades Skole X No. 1256y Sundby Afdeling : Øresundsv.6 XAm.6131 Valby Afdeling : Rughavev. 6 X Va. 263 Østre Afdeling: Holsteinsgades Skole X Øb. 6337 Enghave Filialen : Enghavev 49 Søborg Filialen: SøborgKommueskole X Sø. 219 Nehms Kursus, Akts., Frederiksborgg. 54 E X By 4090 A / s NEHMS KURSUS* Haandskrift, Maskinskrivning, 10 Fingersystemet, Blindskrift, Stenografi, Bogføring, Regning. Dag- cg Aftenkursus. Aabent hele Aaret. — Forlang Program. — Frederiksborggade 54 Tlf. Byen 4090 Niels Brock ’ s Handelsskole Julius Thom ­ sens PI. 6 E X C. 8974 Påhlman ’ s Brødr. Handelsakademi og Skrive ­ institut Puggaardsg. 3 E X By 3900 TRANSLATØRSKOLEN Valkendorfsg. 30 E X C. 15555 Aalborg: Færgeman ’ s Handelsskole Al ­ gade 33 X 2932 Møller ’ s Justitsraad Handelshøjskole Al ­ gade 45 X229 Aarhus: Handelsaftenskolen i Frederiks Alle, Frederiks Allé X 2358 Jydske Handelshøjskole, Den, Hans Bro ­ ges G. 2 X 1883 Esbjerg: Esbjerg Handelsskole Kirkeg. 73 X 1249 Haderslev: Haderslev Handelsskole Parkv. 8 X 185 ’ Hjørring: Hjørring Handelsskole X 875 Kold ing: Kolding Købmandsskole, Handelshøjskole Haderslevv. 32 X 676 Nyt Skoleaar for den 1-aarige Dagskole begynder November. Kontortid 15-16. Statsunderstøttelse søges før 1. Juli. Nakskov: Nakskov Handelsskole Ølkarsv. Nykøbing F.: Nykøbing Falster Han- delsdagskoleFriseg. 48 X 797 Odense: Fynske Handelsdagskole, Den X 4259 EtaarigDagskole,statskontroler et,stats ­ understøttet. Forklassen 1. Sept., Hoved ­ klassen l.Nov. Oplysninger faas hos For ­ standeren,Lærer OlavDonsEnghavev. 34 (2*/ ’ 2 -3) Tlf. 4259 og hos Skoleudvalgets Formand, Konsul Muus Tlf. 56. Handelsskolen i Odense Biilowsv. 24 X 3314 Kiær's L M Handelsskole Pantheonsg. 10 X 38 & 5572 Odense Købmandsskole Læssøeg. 110 X 2938 Randers: Randers Handelsskole Søren Møllers G. Roskild e:Roskilde Handelsskole By ­ volden 1 Rønne : R ønn e Handelsskole X 485 Faget fortsættes næste Side.

København: Kjersgaard S & Co. 1. Strandstr. 20 E X ★ Cent. 12388 (5 Linier) Aarh us: Knudsen CarlKlosterg. 56 X 95

Handelsgartnere. (se Gartnere).

Handelskalendere. (se: Aarbøger; Vejvisere).

Handels- og Industriselskaber med Filialer i Udlandet Commercial & Industrial Companies with branch offices abroad — Compagnies commerciales avec des succursales i l ’ étranger — Industrie- und Handels- Gesellschafton mit anslåndischon Filialen (I Afd, IX, Udlandet, findes en Fortegnolso over Storre Virksomheder i Udlandet, der ejes eller ledes af Danske) København: A. B. C. Hansen Comp., Industribygningen Vesterbrog. 1 El X^Cent. 6806 lelegramadr. „Abeimpuls". Se tillige Eksport-Vejviser sidst i dette Bind. Ballins M J Sønner, Akts., Bryggeriv. 7 Valby X ★ Cent. 7504 Berendsen Sophus, A/S., „Ørstedhus" V-Farimagsg. 41 E X ★ Cent. 8500 Bloch & Behrens Toldbodg. 19 S3 X Cent.391 Blyantfabriken Viking,Akts.,Islands Brygge 63 ED X ★ Cent. 9272 Carlsberg Bryggerierne Vesterfælledv. 100 E X ★ Cent. 7000 Christiani & Nielsen „Ørstedhus" V-Fari- magsg. 41 E ^ ★ Cent. 1233 Dahl Brødr. Akts. Vesterbrog.l E $ ★ Cent. 6585 Dansk Handels- & Industri-Compagni Danisco, Akts., Havneg. 31 Kl ffl ★ Cent. 6090 Se tillige Eksport-Vejviser sidst i ' dette Bind. Davum, Akts., Læderstr.32 IS ® ★ Cent. 14506 Den Kongelige Porcelainsfabrik & Fajance fabriken Alu minia, Akts., Smalleg. 45 E X ★ Cent. 4431 Hansen ’ s Chr.Laboratorium, Akts., St.Annæ PI. 3 IH | ★ Cent. 2888 Hartz Marius, Akts., Vimmelskaftet 45 E X ★ Cent. 1340 Henriques & Løvengreen ’ s Trikotagefabrik ­ ker, Akts., Mariendalsv. 46 E X ★ Cent. 8602 &8601 Højgaard & Schultz A/S, Evaldsg. 9 ED X ★ C. 7242 Jensen ’ s Georg Sølvsmedie, Akts., Ragnag. 7 |g] X ★ C.13648 Konsortium Kampsax Dagmarhus E X ★ C. 7247 Korn- og Foderstof-Kompagniet, Akts., Kalvebod Brygge4E X ★ Cent. 6193 & 11193

II 62

IT 62

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker