kraks vejviser 1940 handelskalender

Gas- og Vandinstallatører

Fag-Register for Danmark Bruun L Nordrehoj Allé 8 Kastrup g Ka ­ strup 487 Dahlberg PA Bjergagerv. 45 Hvidovre Valby g Hvidovre 259 Erlandsen G V Sax og. 96 CS g Eva 2241 Everland R Chr. Ordrupv. 88 Charlottl. Falk-Larsen C Brorson-g. 4E f V 3196 Felby Richard Bygholmv. 12 Vanl. g Damsø 3329 Hermansen L H Vesterfælledy. 15 (S g V 5909y Holtermann Louis Dronn. Olgas V. 39 E hemmeligt Nr. Janensky H Fredericiag. 28 E) g Cent. 14533 Jensen N Koue Valgaardsv.l Valby g Va. 498 >x Jensen P C J Fiskerg. 20 El Lillelund MÆCo. Strandv.187 Hell.g Hell.98 Meyer & Christensen Damsholtev. 7 Hvid ­ ovre Valby g Hvidovre 556 Meyer T H Sonderengen 133 Søborg g Søb. 293 Nielsen ’ s Charles Enke Hejrev. 33 I nv I g Tt?. 2536 Nielsen Ed mund Kriigersg. 3® | 'N 3345x Nielsen L C & Søn Sigurdsg. 35 fNl g Tg. 306 & Tg. 2505 Nielsen N With Ø-Søgade 102 i | 0 969 Nymann Edvard Aaboulevard 74, 76 El $ N 5577 Olsen P H Harrestrup Allé 11 Valby g Vb. 4464 Paulsen Paul Koldingg. 14 IS1 $ 01733 Pedersen Sofus Erik Howitzv. 45,47 1F| g Gh. 6470 Petersen & Brill Nørrebrog.168 El gTg.4845 Prehn P E Fuglebakkev. 90 El g Tg. 8363 Schieltved Th. Folkets Allé 31 Eg Gh. 577x Segato & Søn Vølundsg. 10 ISJ ’ g Tg. 3490 Simonsen Cail B st. Søndervoldstr.9 El®Am. 8598 Solborg HPK Saxtorphsv.8 Valby g Vb.3487 Vesterbros Maskin- & Kleinsmedie ved J A Olausson Oehlenschlægersg. 67 EJ g V 6577v (En Del Gas- og Vandinstallatører i Pro ­ vinsen findes optaget under Fag • Overskrif ­ ten „Blikkenslagere og Skiferdækkere" med Tilføjelsen:(G & V)). Aa benraa : j ank Max g 387 Michelsen A g 679 A a b y h ø j ; Bonnez Eduard g 597 Jensen Ingv. g 197 Rosenstedt A H g 330 Sternmeyer V E 1 343 Aalborg: Andersen S Helgolandsg. 19 ® 3494 Hansen Martin, Poul Paghs G. 18 g 554 Hansen Michael G, Schleppegrellsg. 19 g 3961 Aar h us; Aarhus Gas- og Vandmesterfor ­ retning ved Jobs. Rasmussen & Co.Krie- gersv. 3 g 3941 Aarhus Gas Service ved Sommer Jensen Skow. 19 g 2375 Andersen C F Montanag.3 g2563 Belstrup Herm. Tunøg. 40 g 5785 Hansen Harry Gyldenlevesg. 2 g 9536 Hansen H Chr. & Co. v. Lund & Jørgensen Studsg. 9,11 g 44 Hansen O V Frederiks Allé 133 g 6705 Hansen Sv. Skernv. 10 g 3328 Hinge Carl E Gerlachsg. 13 g 935 Jensen Georg Skovv. 31 g 1356 Jensen H V Tordénskjoldsg. 23 g 6931 , Johansen Chr., Gertrud Rasks V. 3 g 8595 Jørgensen Th. Sølystg. 29 g 7765 Loft Johs., de Mezas V. 18 g 2723 Lyberg Fr. Otto Ruds G. 21 gi 4017 Mølgaard Niels Sondre Ringg. 48 g) 560 Nielsen P Set. Pauls G. 38 g 2225 Olesen Bemh. A & Sønner V-Alle 7 g 2802 &2803 Olsen Carl N-Allé 37 g 9625 Gas- og Vandinstallatører i Provinsen

VII — 3331 Olsen K & P Aldersrov. 31 g) 7078 Petersen Otto Fiskerg. 100 g 7895 Salling H P & Sønner Vesterg. 56 g) 7677 & 7678 Studier C F Kalmarg. 4 g} 7393 Sørensen S C & Co. Graven 24 g 573 Thomsen A & Th. Fiskerg. 52 g) 806 Thomsen N Ingerslev Boulevard 24 g 3419 Allinge: Rofoed Emil g 160 Assens: Christensen S C gi 176 Bredballe pr. Vejle: Hesthaven N H gi B 33 Esbjerg: Friis Axel Skjoldsg. 60 g 2179 Hansen H N Havneg. 96 gi 1473 Marthinus Kai P CaritEtlars Allé 7 g 2458 Petersen Eske Finlandsg. 62 g 1765 SorensenASkovgaardBoldesagerg.36glll2 k se: Nielsen Chr. gi 204 F anø: Beck Carl Henry,Nordby g F 140 Fredensborg: Petersen Helmer,Asminde ­ rød gi F 413 Fredericia : Christiansen Anton Købma ­ ger g. 32 g 551 Jensen J Fyensg. 31 g 503 Wesenberg s E J Eftf. ved Holger Wesen- berg Kobmagerg. 75 g 943 Frederikshavn: Andersen Vald. g 309 Heisel Sofus g 543 2 i lIe l e J e: Nielsen A G g 176 Nielsen Vilhelm g 203 Glostrup: Hansen W g 495 Marer KF g 518 Grenaa: Lindgreen W g 149 Ha derslev: Christensen Valdemar Storeg. 18 g 442 Jacohsen A Gravene 9 g 946 Straarup M Ravn Gaaskærg. 62 g 226 Herning: Christensen Hig 392 Thomsen J g 793 Hillerød: Christensen C & Co., Akts, g 46 Christensen Johs. g 1191 Holstebro: FrandsenChr. g 73 Friis Osvald g 395 Holsted: Thomsen K g Holsted By 134 Horsens: • Bornemann V. Ole Worms G. 9 g 1011 Kalundborg : Jørgensen A Mg 71 Kol(iin g : VistoftMPHaderslevv. 57 g 442 Korsør: Olsen Henrik g 191 Rasmussen ’ s Hans Eftf. ved H Isaksen g 19 Lemvig: Nielsen Carl O g 284 Lillet ød : Hansen Erik g Allerød 217 Maribo: Bredsgaard Vilh. g 193 Pedersen K g 480 Midd elfart: Jensen Ove g 546 N akskov; Moller Chr. Søndetg. 43 g 600 Nyb org: j ensen Aage g 879 Nielsen Frederik g 682 Nykøbing F. : Christoffersen ’ sC Eftf.T Hansen Georg Slotsg. 27 g 1746 Hansen Poul E N-Torv 13 g 2249 Svendsen B Amalieg. 14 g 949 J e 11 i n g e : Thomsen Chr.

Christensen A Jungeteensv. 4 g 7252 Christensen A, Lahnsg. 17 g 789 Christiansen M Rosenvænget 4 Postadr. Fruens Buge g Dalum 383 Foverskov S Maagev. 2 g 7291 Frank Walter Læssøeg. 63 g 5064 Fylling E D Vesterg. 19 g 1845 & 1460 Gerken Heinrik Prins Valdemars V. 24 g 5637 Graae-Nielsen EFaaborgv.2Posta dr.Fruens Boge g Dalum 324 Hansen Kaj G Albanig. 46 g 8218 Hansen Niels Højer J omsborgv. 9 g 6948 Henriksen Chr. E Tværg. 30 g 4705 & 8130 Jensen Jul. Østerbæksv. 61 g 7478 Juul N P, H C Andersens G. 6 g 5048 Knudsen F F Kochsg. 48 g 4545 Knudsen KT, Akts. Slotsg.21 g 1065&6095 Larsen Th. Dalumv. 84 Postadr. Fruens Bøge g Dalum 88 Linde Axel C B Vesterg. 88 g 1265 Linde Chr., Varme- & Sanitets-Firmaet Set. Gertruds Str. 3 g 2080 (2 Lin.) Lorentzen H E Reventlowsv. 18 g 6544 Petersen H C Set. Jørgens G. 49 g 1174 Petersen L S-Boulevard 96 g 3721 Rasmussen G BiilowSchacksg. 11B g 4872 Svejgaard Chr. Engv. 59 g 3690 Sørensen Svend Læssøeg. 184 g 6718 Randers: Anthony MNytorv 17 g 410 Baarsoe R S Sandg. 10 g 1090 Christensen Vilh. Udhyhøjv. 64 g 2768 Hartoch P Snareg. 1 g 2115 Jensen H Paabøl Fabersv. 46 g 3376. Jørgensen M Thorsg. 7 g 1634 Lykkeberg O E Torveg. 2 g 56 Nielsen Chr. Sennelsg. 6 g 458, Christensen N Chr. Hansen C Gade g 170 Jensen J Stenderup g 55 Madsen Henry Quebec g 418 Madsen N g 347 Roskilde: Møller Hans Dronn. MargrethesV.4 g 1877 Schmiiser Villy Skomagerg. 24 g 293 Christiansen L P g 689 Lassen Holger g 768 S ° rø: Andersen H.C Brinck Johs. g 720 Svendbor g: DahI G H Vesterg.91gl437 Hansen C K Strandv. 29 g 489 Hansen V A Skatterg. 10 g 397 Lundsgaard V Skovv. 12 g 1029 Michelsen H C Vesterg. 30 g 277 Schneider H C Møllerg. 21 g 272 Sønderborg: Andersen Fr. g 879 Gydesen Peter g 917 Hellweg Carl g 983 Quitzau J H g 576 Reissmann Gustav g 1105 Taast rup: Sørensen Herman g 199 Sørensen V g 453 T h i sted: Larsen ’ s Anthon Eftf. g 419 Larsen Thomas g 123 Poulsen Kristen &Søn g 31 Varde: Kaster J H g 256 Vejle: Chiistensen Vald. H Haraldsg. 11 "g 2546 Pedersen Th. & Søn Grønneg. 39 g 960 Vellev pr. Ulstrup: Mortensen IC gV7 V ib org: Christensen J Chr. & Søn L Set. '" ’ Hans G. 17 g 1081 Kalhave Nieis 1. Set. Hans G. 15g 592 &593 Viby J.: Hinge Carl E g Kongsvang 206 Skagen : Ni e i sen chr. stats g 88 Nielsen Jens Ancher, Stats g281 Skanderborg: Eriksen Rg 103 Jensen Georg g 270 Rasmussen P g 141 Andersen Kig 595

v. Torben Møller Friseg. 41 g IT Lauritsen Chr. Kirkepi. 6 g 511 Olsen O J Ryesg. 17 g 1226 Petersen C V Jernbanev. 8 g 308 Nykøbing M.: Høj O J g 291 Ny sted: Mortensen H J g 1141 N æst ved: Christensen H P & Søn g 99 Christiansen S C & Co. g 618 Odense: Banke Svend Engv. 23 g 2803 Brade Carl Reventlowsv. 46 g 5988 Busch Knud Albanig. 49 g 206

Faget fortsættes næst« Side.

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker