kraks vejviser 1940 handelskalender

Fag-Register for Danmark

VII — 3285

Fotografer 1

Ansberg Ferd. Frederikssundsv. 156 Brh. j) Bella 308 Atelier Birch, F Birch Nørrebrog. 148 [Hl f Tg. 687y Atelier Enghave, A Elfelt Haderslevg. 31 E f V 9535x Atelier du Nord ved Anna Vejlfeldt Nørrebrog. 13 |N] |) N 1655 Bach Evald Rønnebærv.6 Holte f Holte 454 Baltzersen Kaj Frederiksbergg. 19 E J) By 8403 Barby C GI. Kongev. 178 E $ V 8351 Bjørn Fr. Frederikssundsv. 35 l'NVl J) Ta. 3019 Bloch J Lyngby Hovedg. 35 Lyngby ^Lyng ­ by 273 Braae Johs.Vimmelskaftet30 E $ Cent.11298 Bryde R Amagerbrog. 30 [S] J1 Am. 531 Bøckel Ellen & KurtAmagerbrog. 26 [S] Jl Am. 6165 Christensen Constance Vesterbrog. 117 E J) V 333x Christensen Eugenie & Vitte Overgaard Amagerbrog. 8 [S] $ Am. 1966 Christoffersen Fr. Holbergsg. 11 E f Palæ 6230 ClausenEmilFrederiksbergg.34EJ)Cent.8050 w Dalilin E Panumsv. 36 Valby jp Vb. 4692 Dannemand H P Jernbane Allé 66 Vanl. J} Dams« 488 Dansk Billed-Central ved P Barnow, Ka- staniev. 8 E $ C. 5376 Davidsen H Toldbodv. 18 E J) By 6692 Davidsen Poul Nørrebrog. 140 E J} Tg. 1007 Elfelt Østerg. 24 E J) C. 425 & 4556

KJØBENHAVNS HANDELSBANK, Akts., Forvaltnings Afdeling Holm.Kan. 2 E J) ★ C. 8600 Kontortid : 10-15 Lørdag 10-13. LANDMANDSBANK, DEN DANSKE, Akts., Holm. KaD. 12 E J) ★ C. 6500 Nordisk Forvaltnings Union, Akts., Vesterg. 1 E 4 ★ C. 8225 Revisions-og Forval tnings-Institutet, Akts. V-Boulevard 2E $ ★ Cent.6898 Sparekassen for Kjobenhavn og Omegn ’ s For- valtningsafd. Niels Hemmingsens G. 24 E !> ★ Cent. 1542 Postkonto No. 41

Fortinning. Tinners to'the Trade — Étamage — Verzinnereien København : JENSEN ’ s J CHR. GALVANI- SER1NGS-ETABL. Amagerg. 6 E J) C. 1718 & 3718 Varm og elektrisk Fortinning af alle Jern- og Metalarbejder. Spec.: Støbejern. Sprøjte-Fortinning paa rust- sikkert Underlag. Kbhvns Fortinneri(JChr. Jensens Galva- niserings-Etabl.) Amagerg. 6 E ® C. 1718 &3718 Nielsen ’ s N Fortinningsanstalt Mølleg. 4 IH) f Cent. 12493 Stenstrup: Stenstrup Fortinneri, Birger Petersen J) 185 Svaneke: Bornholms Fortinneri, Charles Pedersen|)12 Sønderborg: Sønderborg Forniklingsanstalt Jl 544

KJØBENHAVN og OMEGN

Forvaltnings-Afdelingen administrerer Formuer. Baandlagte Midler. Legatkapitaler m. m. samt paatager sig Indtægt sforvaltning herunder Betaling af Husleje, Skat m. m. • Vejledning gives paa Afdelingens Kontor NIELS HEMMINGSENS GADE 24 Kontortid : 9-15, Lørdag 9-13, Fredag tillige IT 11 , 2 — 19^11.

Artikler for Fortinning.

— - ' ’

""" '<

København: Boeg-Thomsen S, P Skrams G. 7 ^ ★ By8809 Emil Otto's Fortinningsmasse.

}føf- firtograf

Forvaltningsinstitutter.

ØSTERGADE 24 K TLE CENT. 425 £.4556?

BIKUBEN ’ 5 FORVALTNINGS København: Bikuben ’ s Forvaltningsafdeling Silkeg. 8 E Ji ★ Cent. 133 I

FOR AFTENFOTOGRAFERING

Tlf. ★ Cent, 1542 udenfor Kontortiden Tlf. Cent. 51573

UDE OPRINGES EFTER KL. 7:

Odense. Kapital- og Ejendomsforvalt ­ ningen, Akts. Kongensg. 24 J) 2855

POUL JOHANSEN TLF. V. 23 90 U. JUSTUS PETERSEN TLF ØBRO 641.V G. D UNNWALD TLF. SØB. 59 FRU E. WEILE TLF. V A17 U. FRK. 1. FOG TLF. V 260^ T.

AFDELING

O/ieratér-

99

SILKEGADE 8 TLF. ★ CENT. 133

Fotoceller.

Køb ’ enhavn: L. E. A. F., Akts., Christiansg. 22 EJl^C.

Overtager Bestyrelsen af Kapita ­ ler, der vil være at baandlægge i H. t. Testamente, Gavebrev, Skilsmis- sevilkaar eller lignende, lierunder Forvaltning af Legatkapitaler. De i A fdelingen pr. 31. Marts 1939 forvaltede Kapitaler udgjorde ca. 227,8 Mill. Kroner. Vedtægt og Reglement udleveres paa Afdelingens Kontor Silkegade 8, København K.

1 PERSON FOTO 1 TEKNISK F Engberg Preben Bredg. 76 A E Jp Palæ-1800 Ernst Katy Amagerbrog. 73 [s] $ Am.307y Foki Vesterbrog. 126 [v] Jl V 6404y Foto-Atelier Vika v. N C Christiansen S-Boulevard 66 (S J) V 3152 Foto-Colorit ved Bo Andersen Magnoliav. 28 Valby D Vb. 1766 Foto Studie v. C A Feddersen Vesterbrog. 141 E H V 449x Friberg Sture Th. Østerg. 58 E J! By 842 y Haden M Strandv. 4G lø] $ Ry. 5267 Hadrup s P Eftf. v. Ella Hansen Nørrebrog. 12EfN870

Fotografer. Photographers — Photographes — Photographie- Ateliers

1. Personfotografering. . 2. Teknisk Fotografering. 1. Personfotografering.

København : Aabald Foto v. K Wm. Nielsen Dronn. Tværg. 51 E Jl Pa. 957v Alhambra v. Henry Svanberg Flensborgg. 53 E J) V 9801 Amager Polyfoto v. A A Henningsen Ama ­ gerbrog. 89 S) J) Am. 8030 Andersen Eva Jernbane Allé 87 Vanl. J) Damsø 637 Ansberg Aase Sallingv. 5 El $ Gh.6977

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker