kraks vejviser 1940 handelskalender

Fag-Register for Danmark

VII — 3162

Cementvarer (jyiiand)

Øster Snede pr. Løsning: Hansen H P JP 0 S 22

T od bjær g pr. Hjortsh øj: Todbjærg Ce ­ mentstøberi & Brøndgravning, Peder Jen ­ sen Jp T 30 Toftlund: Toftlund Cementstøberi, Hans Jørgensen Toftnæs pr. Varde: Toftnæs Cementstø ­ beri, Ingerslev Nielsen jp Alslev 5 Torshøj pr. Tors ø:Cementvarefabrikken Torshøj, Jørgen H Jørgensen jp Torsø 48 Thorsø Cementvarefabr. ved Niels Nielsen & Co. Jp Torsø 12 Torslev pr. Skovsgaard: Cementstøbe ­ riet Horshave g} Torshøj 14 Torup Strand pr. Torup St.: Christen ­ sens A C Cementstøberi JP Torup Strand 1 Trustrup: Nielsen Niels jp 29 . Trustrup Cementstøberi,Anton Møller jp 17 Tønder: Tonnesen C g} 161 Tørring: Cementvarefabrikken Staunkilde ved K Madsen Jp 19 Ullits; Ullits Cementstøberi, J Laustsen 11 61 Vamdrup: VamdrupCementstøberi,P Sel ­ ling Thomsen g) 75 Vandel: Laursen Albert Jp 3 V arde : Sønder Varde Cementstøberi, L Fredsø & P Hansen Jp 88 Varde Cementstøberi, Jacob Nielsen JP 238 Vejen: Vejen Cementvarefabrik ved P Dammgll3 ^ e J ^ e: Cementvarefabrikken Tofte ved Brødr. Petersen Vardev. 74 Jp 1825 Dahl Jens Jagtv. 9 jp 2072 Iversen M GI. Jellingv. 16 Jp 1636 Pedersen Otto V Grejsdals Landev. 117 jp 1037 Vejle Cementstøberi ved Anders Bach Fleg- borg 4 jp 386 (2 Lin.) Vejle Cementvarefabrik ved C Christoffersen Worsaaesg. 2 Jp 94 Se Ann. under Jernbetonkonstruktioner. Vejle Gibs-ogCementstøberi vedTranholm & Sørensen Brogade 2 jp 966 Vejrum pr. Vejrumbro: Nørbæk Thomas H jp Vejrumbro 36 Vester Jølby pr. Erslev: Sørensen N P Jp 0- Jølby 83x Vester Torup pr. Torup St.: Pedersen Søren Jp T 16 Vestervig: Cementvarefabriken Vester ­ vig, Martin Christensen Jp 33 Viborg: u ani n , Søndermarken g) V 439 Ottesen N Ib Skottenborg 46 jp 1394 Vils: Ostergaard Søren Jensen jp 16 V ind blæs : J aco bsen J g} 52 V inderup: Kjeldberg Kr. ffi 83 Stubkjær Chr. g) 177 Vinten pr. Lund Østjyll. : Jensen Henry Jp L 7 Vittrup: Christensen J Chr. jp 26 V oje n s : Kragelund Nis jp 51 Union Bygningsindustri, Akts. Jp 29 & 30 - Vibrerede, maskinstampede og damphærdede Cement-&Monierrør efter Ingeniørforeningens Normer. Volk Mølle: Volk Mølle Cementvarefa ­ brik, Interessentskab gi Assentoft 7 Vorbasse: Birkelund Karl Jp 51 V r a a : VraaCementstøberi. Chr.NielsenJpl21 Ølgod; NielsenNH jp 118 Ølholm: ølholm Cementstøberi, Chr. Buch g} 10 Ørting: ø r ting Cementvarefabrik Jp 49 Øster Gasse pr. Skærbæk^: Hansen A gi S 118u Verst: Daugaard Ludvig Jp 45 Vester Hornum pr. Aars: Jensen P Gg) VH4

Rodelund pr. Tem: Nielsen N P Jp T 23 Rød eK r o : Røde Kro Cementvarefabrik, Peter Jensen Jp 12 Rø dkærs bro : Rødkærsbro Cementvare-, fabrik, Jens Thomsen Birk Jp 14 Seide pr. Roslev: Jeppesen Visti Jp S 1 Sellerup pr. Børkop ; Christensen Mads Peter Jp S 50 Silkeborg : Færgebakkens Cementvare ­ fabrik jp 540 Simested : Andersen Jens JP 9 Sindal: Sindal Cementstøberi, G Westmark jp 59 Maskinstampede Cement- og Monierrør efter Ingeniørforeningens Normer. Skagen: Frantzen Th.. Stats jp 121 Ruth Viggo Stats jp 326 ' Trolle & Møllers Cementstøberi Statsjp 268 Skals: Sorensen Th. jp 42 Skanderborg: Skanderborg Cementvarefabrik jp 1 S k e r n: Cementstøberiet Godthaab, Marius Hansen U37 Cementvarefabrikken Løven, O K Nielsen gi 240 Skive Cementstøberi, Knud Oster ­ gaard gi 921 Skovsted pr. Thisted: Petersen Viggo JJS11 Skægkær: WiirtzCarl g) Balle Kirkeby 17 S kørping: Skørping Cementvarefabrik ’ F M Frederiksen Jp 31 Smidstrup Mark pr. Fredericia: Jensen Søren Chr. jp S 9 Stenderup pr. Krogager: Christensen Hans K M f S 4 Stenvad: stenvad Cementstøberi ved Ar ­ nold Westmark g 6 Stilling: stillingCementvarefabrik, Brø ­ drene Basse gi 11 Store Darum pr. Bramminge: Darum Cementstøberi, A Skak gi SD 15 Store Vord e: j ensen Ca rl g) 21 Pedersen P jp 11 Struer: Høgholm Chr. f 3 Støv ring: Støvring Cementstøberi, S Nør- holm jp 69 Suldrup pr. Støvring: Brams Christian D Su 50 Frandsen Lars jp Su 28 Sunds: Andersen Aksel Skovgaard g) 33 Johansen Ejnar g) 35 Sæby: Nielsen Louis jp 148 Sæddi ng pr. Esbjerg: SæddingCement ­ støberi, Karl Eggertsen Jp Hjerting 48 Sønderborg: Christensen Johs. jp 145 Sønderborg Cementstøberi ved Stenderup- Jensen Jp 808 & 807 Sønder Om me: Lauridsen L jp 30 Sørup pr. Støvring: Andersen Anders jp Sø 1 Tarm: Vinding S f 72 Terndrup: Kjeldberg A W g) 69 Thisted: Thisted Cementvarefabrik, Chr. Madsen g) 14 & 378 Tinglev: straarup Laurits f 4179 Tise pr. Manna: Engelund Johs. f T 27 Tistrup: Skouboe Hans g} 53 T J æ O.DLJ Jensen Jens Chr. jp 21 Jensen Marthinus g) 57 Snedsted: Thomsen Th. jp 17 Snejbjærg pr. Herning: Hesselvig Martin gi S 19 Sommersted: Junker Gotfr. jp 25 P-etersen P g) 36

ØsterTørslev : Schneider Johan gi 17 Øster Svenstrup pr. Skovsgaard: Madsen Laurits M Jp Sk 36

Artikler for Cementvare- fabrikation.

København: Pedershaab Maskinfabrik, Akts., Brønders ­ lev, Afdeling i Kbhvn. Fuglebakke vej 108 K] JP ★ Cent. Id 066 B r ønderslev : Cementstøberiernes RedskabsforsyningJp220 Pedershaab Maskinfabrik, Akts. JJ450f4Lin.) Pedershaab Maskinfabrik A/S Brønderslev - København. Tlf. AC. 14066 VIBRATIONSANLÆG for Beton og Cementvarer.

Centralvarmeanlæg. Heating Engineers — Chauftage central — Zentral- heizungsanlagen Apparater og Artiklor til Centralvarmeanlæg se i Slutningen af detto Fag. (se tillige Varme- og Ventilationsanlæg). København: Albrectsen& Madsen Nørreg. 15B jpc.8434 Amager Belysnings Central ved H Sørensen Amagerbrog. 154 IS] Jp C. 1647 & Am. 357 Andersen & Heegaard ’ s Ingeniørforr., Akts., Havne g. 37 IB gi -A - Cent. 2237 Andersen & Heegaard ’ s Ingeniørforretning A/S Havnegade 37 Tlf. ★ Central 2237 Dir. Ing. A M ANDERSEN Bopæl Adolphsvej 33 Gjentotte Tlf. Qjent. 2637

Centralvarme- og Ventilationsanlæg.

Andreasen & Henningsen Dyrkøb 3 IB Jp Cent. 8646 F ... ......... . ANDREASEN & -Biiiiiiiiiinunuil

HENNINGSEN

1 1 NGENIØRER & FABRIKA I lllllllllllllllllllilllllll IIHIIUMMM DYRKØB 3

“ I I 1 — " ill VARME »y VENTILATION.

iiiiniliiiiliiiiiliiiiniiJl TLF. C. 8646 iipi'iuiiiiiiiiiiiimiinuli SANITÆRE

ANLÆG. DAMP. ^■.muiniriimauiauiiiiii^nrtflllllllllllllllllllllllllllllllinl

Bardram Eyvind Sortedamsdoss. 49 A El gi C. 12750 - Cand.polyt. Haadg. Ingeniør.

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker