kraks vejviser 1940 handelskalender

Fag-Register for Danmark

VII — 3126

Brandforsikring 2

Dansk Minimax, Akts.,Holbergsg. 15 E f Cent. 14736 & 13423

Søht P & Co. Tordenskjoldsg. 21 fkl $ C. 1026 & 12026 P Søht & Co. Tordenskjoldsg. 21 E Tlf. Cent. 1026 & 12026 Hovedagentur for Akts. Phoenix AssuranceComp. Ltd. London G ener al agent ur for Akts. Forsikringsselskabet Codan. Repræsentanter for Forsikringsakts. Heimdal. Brandsikre Døre. (se tillige :]Boxanlæg; Pengeskabe). København: Bliicher HH & Søn Rentemesterv. 78[ nv ]|}C. 3143 & 10393 fh. St. Gjertruds Str. 10 E Brørups N E ftr. NyCarlsbergV.80 El j? C.2540 Christensen Christian & Co. Ryesg. 3 IH) C. 7649 & No. 4204 Jernasbestdøren „GefioiT. Dansk Pauser-Box ved H Blaamann Rente- mesterv. 60 I nv I X 1 Cent. 10861 & Tg. 1478 Hvælvingsdøre. Haug II C Jenag. 24 !BJ jl AC. 8076 Anerkendt af Brandvæsenet. Petersen C M & Søn, Indeh. F A Helms Lykkesh. Allé 22 & 24 El D Cent.2729 Jernasbestdøren „Vulkan". SCHÆBEL OLUF&FERD.Firmaerne Finsensv. 34 (F] f C. 2938, 3311 & 12951 Fabrikat „Tubal". Seifert Carl Badstuestr. 18E f C.1242& 6442 CARL SEIFERT Smedemester BADSTUESTR. 18 TELF. C.1242 & 6442 Panserdøre — Boxanlaeg Døgnboxe — Pengeskabe Smedearbejde. Leverandør til Landets største Banker og Sparekasser. Sørensen Peter, N-Voldg.22,|lC.223&V9392x Wengler HJ, Chr. d. 9. G.3 E $ ACent.1377 Aarhus: Aarhus Pengeskabsfabr., M H Jæger $ 863

Københ avn (Fortsættelse): NORTH BRITISH & MERCANTILE FORSIKRINGSSELSKAB, Ltd., England:Julius Heckscher, Akts., Østerg. 35 E J1 C. 1527,10527 & 2315 Northern Assurance Comp., The, Akts., Lon ­ don: Generalagentur Akts. Trolle & Rothe Dronn. Tværg. 5 E $ ★ Cent. 12666 NORWICH UNION FIRE INSU ­ RANCE SOCIETY, LTD., Raadhuspl. 4 El f ★ C. 12188 & 646 Ocean, Forsikringsaktieselskabet, Sverige E Schledermann Rothesg. 6 [ø] f) C. 6065 - Postkonto 3536. Palatine Insurance Co. Ltd. Chr. d. 9. G.1E f ★ C. 164 Pearl Assurance Company, Ltd., London Storing. 20 El $ Cent. 15815 Phoenix AssuranceComp., Ltd., Akts.,London st. Kongensg. 68 E $ Cent.1691 La Providence Brandforsikringsselskabet, Akts.,Frankrig,Raadhuspl.45El ® C. 2128 & Palæ 1919 Prudential Assurance Company, The, Ltd., London Vesterport El C. 13236,13999 ' & By 4950 ROYAL EXCHANGE ASSURANCE Generalagentur Ditz Schweitzer, Assu ­ rance-Agenturer, Firmaet, Raadhuspl. 4 El $ A C. 12488 & 646 Royal Insurance Company, Ltd., The, Uden ­ landsk Akts., England: C A Leth & Co. Holbergsg. 15 E $ C. 131 & 12131 SKAANE, Brand- og Livsforsikrings ­ selskabet, Generalagenturet for Dan ­ mark: Harald O Rist Kong. Nyt. 16 E D ★ Cent. 992 & 994 SVEA Brand- & Livsforsikr.-Aktie- selskab Hovedkontor for Danmark Kong. Nyt. 22 ’ E 1 A Cent. 10516 L ’ Union af 1828, Forsikrings Akts., Paris : Axel L Bramsen & Co. Stormg. 20 El ffi Cent. 15815 Union Assurance Society, Akts., England Raadhuspl. 45 El D A C. 128 WESTERN ASSURANCE COMPAG- NY, LTD., Akts. Grøn & Witzke Kong. Nyt. 6 Ef A C. 9316 „Yorkshire", YorkBredg. 45 E f -AC. 404 & 11118 Æolus, Norsk Forsikringsseiskap,Akts.,Ber ­ gen Holbergsg. 1 E $ By 8512 København: Bahncke W&Co. Raadhuspl.45 El $ AC. 128 Heckscher Julius, Akts.,Østerg.35Ej?C. 1527, 10527 &2315 Bepr.f orNortliBritish&Mer- cantile Forsikringsselskab , Ltd England. Lassen Harald Assurancefirmaet (Indeh. P I Olsen) Frederiksborgg. 17 E $ AC. 7701 - Alt forsikres hos Kgl. Brand. Nørre Filial. Lester Max Frederiksg. 17 E $ Cent. 13840 Levin Harry Østerg. 35 E $ Cent. 10 Telegramadr. „Fairlevin 14 . Hovedagentur for Western Assurance Company. RIST HARALD O Kong. Nyt. 16 E f ACent. 992 & 994 - Telegramadr. „Bist “ . Schledermann E, Forsikringsaktieselskabet Ocean, Sverige, Rothesg. 6 (øl f) C. 6065 Postkonto 3536. 3. Repræsentanter.

ILDSLUKNINGSAPPARATER for □ndustrL ’ Trajctorer, Skibe og Sejiboode, For Si^geku&e og ^Jru/abe. . . .• DANSK MINI/AAX AKTIESELSKAB HOLBERGSGADE 15 KJØBENHAVN K. TLF. CENT. 13*23 a W7 36

SPECIALAPPARATER For eihoert Gbrmaab. TETRAAPPARATER SKU/AAPPARATER approberede af dzb engelske TiaarcL af T-ade. SKUAAGENERATORER for ‘ Tankanlæg , Skibe, ^r-anclvoesen/ o.a. LEV ERAND 0 R til Slat crg Ttomnuuie, Statsbanerne, Jtcerens tden. Korps .7 fo vcrhor psef m.fl.

Falck ’ s Redningskorps AfdelingB Tietgensg. 69 El 5 ★ Cent. 1808 Gudmundsen Kaj Ingemannsv.6 El $ C.4426 Hygom Ebba, Cort Adelers G. 1 E j® Palæ 4453 Knock-out, Brandslukningsmateriel, A Holm Havneg. 7 E $ Pa. 3129 & Priv. Da. 2788 Alt anerkendt Brandmateriel. Koch Theo & Co. Fredericiag. 15 E ® Cent. 2392 & 10492 WALTER KIDDE & CO. »LUX« ILDS LUKKERE Malling William Højbro PI. 5 E 1) ★ Cent. 2288 ’ •

Brandsikre Tankanlæg, (se Benzin-Tankanlæg).

Grinnell Sprinklers. „Simplex “ Ildslukkere.

Brandslukningsapparater. Fire Extinguishers — Appareils pour l ’ extinction des incendies — Feuerlfischapparate. København: Antifyre v. Max Lester Frederiksg. 17 E ® Cent. 13840 Ildslukningspistolen .„Antifyre* . Botved A P, N-Voldg.l6E $ C.10320 &12820 A. P. BOTVED „Flader" Brandslukningsmateriel Specialitet: Bærbare Motorsprøjter

Meisner-J en sen II Biilowsv.3E) JD^C. 16770 Nielsen Holger & Co. Teter Bangs V. 34 (0 $ ★ Cent. 11963 & 1963

Enefabrikanter af G1NGE Sprøjter.

Største Specialfabrik for: Haandsprøjter - Skumsprøjter Kulsyresprøjter - Tetra Sprøjter. Kulsyresnoapparater. Anerkendte Sprøjter tit Automobiler, Skibe, Motorbaade, Fabriker etc. 30,000 Ginge Sprøjter solgt i Danmark.

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker