kraks vejviser 1940 handelskalender

Bogtrykkerier

VII — 3115

Fag-Register for Danmark

Clemens-Trykkeriet ved Reimann Rasmus ­ sen Kystv. 37 g 641 (D. P. B.) Demokraten Banegaardspl.20g8900(5Lin.), Stats g 42 Expres-Trykkeriet, I C Jensen Frederiksg. 32 g 7631 (D. P.B.) Forenede Bogtrykkerier, De, ved Mads Han ­ sen Sønderg. lig 302 & 636 (D. P. B.) DE | FORENEDE

Valentin & Lund ’ s Bogtrykkeri, Akts., Landemærket 11.13 E g) C. 1236 (KB) Vanløse Bogtrykkeri v. Einar Rasmussen Sløtsherrensv. 60 Vanl. g Damsø 398 Weile L & Sønner Aabenraa 18 E g Cent. 12737 (KB) Weiss Fr. Købmagerg. 60 E gBy3224(KB) Vesterbros Bogtrykkeri v. Sven Hansen Enghavev. 15 13 g V 1593 y Vibo Tryk v. E Nielsen Viborgg. 43 |0] g 0 8034 Wichmann Ludvig St. Peders Str. 27 E g Cent. 12605 & By 6194 (KB) Willumsen Sv. Vesterg. 8 E g Palæ 2015 Voigt W Studiestr. 17 E g Palæ 6154 (KB) Østerbros Bogtrykkeri ved Carl Hansen Østerbrog. 43 [ø] g 0 6050 (K B) Aabenraa: Bo je William g 142 - Hejm- dal ’ s Trykkeri g 32 & 33 (D. P. B.) — Petersen ’ s M C Bogtrykkeri g 549 Aabyhøj : Aabyhøj Bogtrykkeri ved Carl W Mattson g Aarhus 5440 Stenum E g 456 Aakirkeby: Aakirkeby Bogtrykkeri g 5 Larsen Axel g 51 Aalborg: Aalborg Amtstidende g 902 (D. P. B.) Aalborg Stiftsbogtrykkeri ved L Schiottz- Christensen g 7007 Postkonto 35150 (D. P. B.) _______________________ Aalborg Stiftsbogtrykkeri ved L Schiottz-Christensen Tlf. 7007 Postkonto 35150 Trykkeribestyrer Larsen Tlf. 6608 Provinsens ældste. Grundlagt 1743. Arndt ’ s MBogtrykkeri Kærlundsv.23®3234 (D. P. B.) Ballermann ’ s Bogtrykkeri Jfr. Ane G. 10 g 2233 (D. P. B ) Bogtrykkeriet Vesta, Regnar Vestergaard Hadsundv. 11 g 2678 Burmester Axel Sankelmarksg. 8 g 6534 Burmester Wilh. Algade 9 g 477 (D. P. B.) Central-Trykkeriet, Leander Nielsen Dan- marksg. 7, 9 g 1720 (D. P.B.) Cimbria Bogtryk, Akts. Danmarksg. 5 g 4718 (D. P. B.) Duus Marius Boulevarden 46 g468(D.P.B.) Ekspres - Trykkeriet. N A Hansen & Co. Stormg. 1 g 626 (D. P. B.) Hansen ’ s P Eftf. ’ s Bogtrykkeri, Aksel Schølin, Maren Turis G. 5 g 322 & 7081 (D. P. B.) Hestbech F & Co., Akts. Ved Stranden 7 g 4444,4445 & 839 Jørgensens Oskar Bogtrykkeri ved Anna Jørgensen & Villiam Christensen Grønne- gaard E g 5225 (D. P. B.) Landstrykkeiiet, Akts. Kattesundet 10 g 6670 (D. P. B.) Nordjyllands Bogtrykkeri, Carl Schølin's Eftf. ved O Riisgaard Mortensen Sankel ­ marksg. 9 g 1675 (D. P. B.) Reklame-Trykkeriet ved Brødr. Sørensen Algade 35 g 1810 (D. P. B.) Vejgaard Bogtrykkeri ved V HjorthThom- sen Grønneg. 21, Vejgaard g Aa 542 Vesterbros Bogtrykkeri, Nicolaj Jensen Urbansg. 50 g 5966 (D.P.B.) Aal estrup : Petersen K E & J Chr. Niel ­ sen g 17 Aarhus : Aarhus Amtstidendes Accidenstrykkeri, Akts, g 200 (D.P.B.) Aarhus Bogtrykkeri, Axel M Jensen Grøn ­ neg. 93 g 4508 (D. P. B.) Aarhus Maski nsætteri, J V Jensen Kirke- gaardsv. 15 g 5749 (D. P. B.) Aarhuus Stiftsbogtrykkerie, Akts.-Aaboule- varden 9 g 8000 (3 Lin.) (D. P. B.) Arbejderpartiets BogtrykkeriBanegaardspl. 20 g 8900 (5 Lin.) Stats g 42 Boston Trykkeriet, J Nielsen, Niels Juels G. 18 g 9018 Christiansen O E Marstrandsg 7 g 4188 (D. P. B.) I

Kobenhavn (Fortsættelse): Reberholt Ernst Adelg. 31 E g Palæ 225x Reklameindustrien v.E Andersen Klædebo Parkallé 39 løl g Ryv. 3916 Rigsdagstrykkeriet Rigsdagsfløjen Christi ­ ansborg E g Cent. 5059 (KB) Ritter E Lindegaardsv. 36 Charlottl. g Ordr. 1864 . Rolff L Mørups Allé 13 Hvidovre Valby g Hvidovre 575 Ronatryk v. Poul W Jørgensen Kronprin- sensg. 8 E g Palæ 6292 (KB) Rosenberg Georg A Knippelsbrog. 4 E g Am. 5788 x Roussell R Rømersg. 21 A E g C. 12185 Rudytryk ved Rudy Sørensen Klosterstr. 23 E g C. 9569 (KB) Rungsted Bogtrykkeri v. J Nissen Vallerød Banev. 19 Rungsted Kyst g Ru. 64 Rønager ’ s Bogtrykkeri Dronn. Tværg. 9 E g C. 13678 & 13978 (K B) Saabye & Christensen ’ s Bogtrykkeri, Akts., GI. Kongev. 177 E] g C. 12416 & 12564 (KB) Sam ’ s Tryk v. Ad.Samuelsen KIerkeg.l7B E g Palæ 2301 (KB) Schad Louis Amagert. 10 B E g By 2789 &By 8927 (KB) Schmidt ’ s O Jul. Bogtrykkeri Amagert.10C E g Cent. 12575 (KB) Schnipper Poul Amagerbrog. 46 (S) g Am. 6702 Schouw & Co., Akts., Kontor og Eksped.Ka ­ pelv. 47 Fabrik Rantzausg. 14 IH g ★ C.752 (KB) Schultz J H, Akts., Niels Juels G. 12 E g ★ Cent. 1195 (KB) Siems Bog- & Kunsttrvkkeri Jernbaneg. 6 [3 g Cent. 15347 Skandinavisk Akcidenstrykkeri v. HNielsen Guldbergsg. 20 El g N 5206 Skou & Madsen ’ s Eftf. Istedg. 119 13 gCent. 5943 (KB) Spec: Hefter og Blade. Slagelse Fr. Linnésg. 24 E g By 7698 (KB) Specialbogtrykkeriet, Kbhvn., Akts., Køb- magerg. 52 E g C. 14945 & 14924 (K B) Spuhr W A st. Regneg. 19 E g Cent. 11737 Steenbeck Richard Gothersg. 95 E g Cent. 10879 & By 8250 Strandberg Olaf Amalieg. 37 E g ★ Cent. 8397& 12197 (KB) Sundby Accidens Trykkeri v. Johs. Jensen Birmav. 33 [S] g Am. 2412 Sundby Bogtrykkeri v.CTønnesen Finlandsg. 9 E g Su. 68 Søborg s Vilh; Eftf., Akts., Stormg. 8 E g ★ Cent. 9005 (KB) Søborg Bogtrykkeri v. Vald. Petersen Rune- bergs Allé 1A Søborg g} Søb. 1133 Sørensen Alfred Jernbanev. 8 Lyngby g Byngby 199 Sorensen Poul Kompagnistr. 32 E g C. 13746 Sorensen W Mølleg. 8 SU g N 1472 Sorup William Hallinsg. 3 EO g 0 9361 Teller Otto Carolinev. 3 Hell. g Hell. 376& Hell. 373 (KB) Testman O Viktoriag. 6A 13 ® C. 14011 & 14569 (KB) Thomsen ’ s O Th. Bogtrykkeri ved Thomsen & Søn Nyhavn 11 E g Cent. 3358 & 12158 (KB) Thorsen Th., H C Ørsteds V. 19 B [S g V 1945u Thorsøe-Olsen & Co. Henrik Steffens V. 2 13 g V 3059 (KB) Triers Bogtrykkeri (Chr. & G Lind) Bredg.32 E ® Cent. 685 (KB) Trykkeriet Danmark ved Tjæder Nielsen Brolæggerstr. 11 E g Cent. 2979 (KB) Trykkeriet Skandia, Johs. Kisbye Køb- magerg. 26 E g By 7504 (KB) Tvenstrup Valdemar Sindshvilev. 1 IH g Gh. 781 v Universal Trykkeriet ved Engenius Bast Ri- gensg. 21 E Kontor gi Cent. 3743 m.Omst. t. Privat Stokhusg. 2 2 (KB) Se Ann. u. Bast Engenius. Uttenthal Poul Svanev. 18 ®Y] g Ta. 7709

| BOGTRYKKERIER | MADS HANSEN | SØNDERGADE TLF. 302 U 636 I AARHUS

Frederiksbjærg Bogtrykkeri ved P O Mik* kelsen Bruunsg. 41 g 7864 (D. P. B.) Frederiksen Magnus Mejlg. 76 g 4576 (D. P. B.) Frederiksen Viggo Studsg. 15 g 5596 (D. P. B.) Hafnia Trykkeriet, Ludv. A Hansen Klo ­ stert. 8 g 6387 Hanberg ’ s Bogtrykkeri ved Chr. Hanberg Sørensen Rosensg. 32 g 8525 (D. P. B.) Handels-Trykkeriet ved Andr.H Andreasen Knudrisg. 4 g 9075(D. P. B.) Hansen H H, Frederiks Allé 5C-54 g 8504 Haugsted Carl S-Ringg. 61 g 10550 HestbekEBadstueg. lig 1634 (D.P. B.) Industritrykkeriet ved Vilh. Mikkelsen Rosensg. 22 g 8489(D. P.B.) Jacobsen J L Banegaardsg. 31 g 2770 (D. P. B.) Jensen Jørgen & Søn Badstueg. 17 g 1163 Jydsk Centraltrykkeri, Akts.Rosensg.24g69 (D. P. B.) Langvad L Studsg. 29 g 2869 (D. P. B.) Mammens Æskefabrik, Akts. Trøjborgv. g 2050 & 2051 (D. P. B.) Merkantiltrykkeriet (V Simonsen) Ve- sterallé 20 g 1816 (D. P.B.) Nationaltrykkeriet, Th. Christensen Kan ­ nikeg. 12 g 6291 (D. P. B.) Olsen Chr., Litografisk Anstalt „Aros “ g963 (D. P. B.) Paragon, A/S (Indeh. FE Bording A/S) Jyllandskontor Park Allé 15 g 7758 Phønix-Trykkeriet ved P Mariager N-Allé 46g 6970 (D. P. B.) Purup N Kirkegaardsv. 6 g 7010,7011 & 7012 (D. P. B.) Reklametrykkeriet vedPBusch Ryesg. 23 g4799&4800 (D. P. B.) Thrue ’ s Th. Bogtrykkeri Fiskerg. 47 g 1294 (D.P.B.) Tollefsen Johs. Klosterg. 76 g 7039 (D. P. B.) Trøjborg Bogtrykkeri, MLAngelbo Torden- skjoldsg. 71 g 9746 Tvilum ’ s Albert BogtrykkeriHjeImensg.4B g 204 (D. P. B.) Cniversal-Trykkeriet ved O Sørensen & E Lemming Mejlg. 46 g 10364 Westphall ’ s E Bogtrykkeri (forhenM Geert- sen) Klostert. 4 g 993 (D. P.B.) Zeuners Eft Bogtrykkeri v. Aage E Holst Vesterg. 29 g'97 (D. P. B.)

Aars - Aars Avis ’ Bogtrykkeri g 56 AarsBogtrykkeri,HLRafaelsen g 43 Aarup : Nordvestfyns Eksprestrykkeri ved Brødr. Jacobsen g 178 — Rasmussen H C g 51 Allingaabro: Pedersen ’ s A L Bogtrykkeri g37 (D. P. B.) Allinge : Gornitzka Axel g 74 Arden.- Arden Bogtrykkeri, H A Schafer

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker