kraks vejviser 1940 handelskalender

Banker

Vil — 3071

Fag-Register for Danmark

HANDELSBANKEN I ODENSE Filial af Akts., Kbhvns Handelsbank £ 88, Stats £ 38 Ordrup: Kjøbenhavns Handelsbank, Akts., Ordrup Afdeling ft ★ Ordrup 4780 Landmandsbanken £ 4212 & 4384 Otterup: Banken for Otterup og Omegn, Akts. £ 100 _________________________________ Akts. Banken for Otterup og Omegn Tlf. OTTERUP wo Kontortid: & 2-5 AlleBankforretninger udføres. Filial i Skamby llf. Ug gerslev 11.

Ringkjøbing Landbobank, Akts. £ 67&68 Stats £14 ____________________ Akts. Ringkjøbing Landbobank Tlf. 67 & 68, Statstlf. 14 Postkonto 13130 Aktiekapital 600,000 Kroner Reserver 1,325,000 Kroner. Kontortid 10-12 og 2-4. Kontorer i Ulfborg Tlf. 25, Tim Tlf. 20 Lem Spjald,Grønbjærg,Ørnhøj ogLervang. Tlf. 13 TIL 43 Tlf. 49 TIL 45 Tlf. 10 Kloster, Hvide Sande Tlf. Holmsland 16 Tlf. 8 Ringsted : Banken for Ringsted og Omegn, Akts. £ 1 (4 Lin.) Kontortid 9-12 og 15-17. Risskov: Aarhuus Privatbank, Akts., Risskov Afde ­ ling £ 9114 - Kont. 10-3 og-4i/ 2 -5i/ 2 . Jydsk Handels-og Landbrugsbank £ 9482« R oskild e: Andelsbanken, A. m. b. A. Al ­ gade 35 £ 50 Roskilde Bank, Akts. Algadel4£1700(3Lin.) ROSKILDE BANK Stiftet 1884 Tlf. 1700 (3 Lin.) Telegramadr.: „Rosklldebank “ . Kontortid 9 — 12 '/a og 2 — 4. AKTIEKAPITAL: I Mill. Kroner. RESERVER: 700,000 Kroner. Afd. i Hvalsø Tlf. Hvalsø 108 „ i Kirke Hyllinge Telf. 92 „ i Kirke Sonnerup Telf. 25 „ i Ejby Telf. Ejbybro 2 „ i Sæby Telf. Kr. Hyllinge 29 „ i Torkilstrup Telf. 12 Alle Bankforretninger udføres. Roskilde Landbobank, Akts. Algade 1 £11616 (3 Lin ) Roskilde Landhohank ROSKILDE — Stiftet 1913 —

Randers Disconto- og Laanebank, Akts. £10, (4 Linier), Stats £ 10

Akts. Randers Disconto-og Laanebank RANDERS Tlf. 10, (4 Linier) Statstlf. 10 Telegramadr. „Discontobank “ . Kontortid 10 — 1 og 3 — 5. Etableret 1854. Aktiekapital 2,000,000 Kr. Reserver 1,500,000 Kr. Udfører alle Slags Bankforretninger, Discontering, Ind- og Udbetaling paa Folio og Kassekredit. Køb og Salg af Obligationer, fremmed Valuta og Anvisninger etc. Mørke Bank, Filial af Randers Disconto- og Laanebank Tlf 45. Discontobanken i Havndal, Filial af Randors Disconto- og Laanebank Tlf. 68. Ribe: Ribe Diskontobmk, Akts. 114 & 214 Sydjydsk Landmandsbank, Akts, £ 4 £333 A /s. SYDJYDSK LANDMANDSBANK RIBE TLF. U & 3 33 AKTIEKAPITAL 800,000 KR.i — ■ -------------------- RESERVE | 619,00 0 KR. Ringe: Banken for Ringe og Omegn, Akts. £ 84 ■ & 227 Kontortid 10-12 { l 2 og 2-5. Ringkøbi ng: Ringkjøbing Bank, Akts. £ 58 & 59 Akts. Ringkjøbing Bank Telf. 58 og 59. Kontortid 10-12 og 2-4 Aktiekapital: 325,000 Kr. Reserver : 453, OOOKr. ---------- Ineasso. ----------- Filialer: Skern Tlf. 118, Videbæk Tlf. 69 Ørnhøj Tlf. 50, Vedersø Tlf. Ulfborg 3x, Hvide Sande Tlf. 3 og Holmsland Tlf. 8 Rask Mø 11 e: Horsens Bank, Akts. £ 36

Over Ta nd slet: Landmandsbanken £ 7845

Padborg: Graasten Bank, Akts, £ 325 Handelsbankens Filialkontor £ 223

Pandrup; p an drupBank, Akts, £ 101

Pederstrup pr. Torrig: Lollands Bank, Akts. £ Banned 33

Præstø: B anken for Præsto og Omegn, Akts, £ 1 Banken for Præstø Tif i on Omegn ™.i Akts. Aaben hver Dag fra 10 — 12 og 14 — 16. Filial: Tappernøje Tlf. 77 (11-12) INC AS S O. Rand ers: Andelsbanken, A. m. b. A. £ 85 (2 Lin.) BANKEN FOR RANDERS OG OMEGN, Akts. st. Voldg. 18 £ 1500 (3 Lin.), Stats £ 2 - Postkonto 13313. Telegramadr. : „Cambio*', Kontortid 10-1 og 3-5 Fred, og Lørd. endv. 6-7. HANDELSBANKEN I RANDERS Filial af Akts. Kbhvns Handelsbank 11 3400 Landbobanken i Randers, Akts. st. Voldg. 10 £ 432 & 2125 LANDBOBANKEN I RANDERS AKTIESELSKAB * Telefon

Telefon 1616 (3 Lin.) Banktid 9-12 x / 2 og 2-4. Aktiekapital og Reserver 2 1 /? Mill. Kr. Banken har 9 Filialer.

Roslev: Salling Bank, Kontor i Roslev £1 54

Rud k øbing: Andelsbanken, A. m. b. A. £ 104 Langelands Bank, Akts.£ 22 & 223 Kontortid Kl. T 1^-12',2 og l l !z-4.

Ru d s Ved by: Banken for Slagelse og Omegn, Akts. £ 31

Ru ngsted Kys t: Landmandsbanken £ Rungsted 565

432 — 2125 Postgiro-Konto 5509 Kontortid 10 — 1, 3 — 5.

Banken i'orSkanderborgogOmegn,Akts.£50 Skanderborg Handels- og Landbrugsbank. Akts. £ 65

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker