kraks vejviser 1940 handelskalender

Aviser og Tidsskrifter 3

VII- 3031

Fag-Register for Danmark

Fyns Stifts Landbrugstidende,Odense $1551 FynskGrundejerblad, Vesterg. 67 Odense $ 780 (2 Lin.) Fynsk Hjemstavn, Krarup pr.Espe $Kværn- drup 109 Fængselsfunktionæren, Horsens Førermeddelelser. Sonderg. 9 Aarhus Gasteknikeren, Horsens Grundejeren, Raadhustorvet 4 Randers $ 3055 & 3056 Grænsevagten, Birkerød $ 230 Gymnasiastbladet, Sønderg. 9 Aarhus Haandværkerhøjskolen, Haslev $ 138 „Handelsgartneren 14 Vesterg.67 Odense $780 (2 Lin.) HaslevHøjskoleblad, Haslev Heden, Havdrup $ 136 Hedeselskabets Tidsskrift, Annonceekspedi ­ tion, Hjultorvet Viborg $ 1340 (3 Lin.) Hestesport, Hobrov. 57 Randers $ 3588 Hjemmets Magasin st. Graabrødrestr. 11 Odense $ 3716 Hjem og Skole, Silkeborg $ 851 Hold ud, Fiakkebjærg Horne Højskole, Horne Hovedorganisationens Medlemsblad, Aarhus H. u. H. Haslev Husmanden, Roseng. 7 Slagelse $ 11 Husmandshjemmet, Helgolandsg. 20 Aarhus $3114 Husmoderen, Udg. De Danske Husmoderfor ­ eninger, Redaktion og Ekspedition Fru K Ulkær Budolfi PI. Aalborg Husmoderen, Esbjerg Højskolebladet Slotsg. 6,8 Kolding $ 76 Højskolebladet Sibcnbe for ftrolfeoplydning* $ 76 Holbiitg $ 76 Postkonto 7191 Ledet og udgivet af VALENTIN SCHMIDT og HELGE SKOVMAND (ansvarhavonde), Kolding. fUieget ftor Ubbrebelje oner tjele Sanbet. Ubmærtet Slmtonceorgan. -------------- ------ ----- ----- iBillige ^Innoncetaffter. Inspektøren, Ringe Intendanturforeningens Medlemsblad, Aar ­ hus Jagtvennen, Næstved $ 252 J. A. K.-Bladet Ø-Stationsv. 38 Odense $ 6379 > Jesu Hjertes Budbringer, Ryesg. 26 Aarhus Jydsk Frimærkeblad. Skive Jysk Grundejerblad .Vesterbro 113 Aalborg Jydsk Idræts-Blad, Christiansg. 24 Aarhus $ 2193 Jydsk Landbrug Bispetorvet Aarhus $262 & 5724 _________________________ „JYDSK LANDBRUG" Medlemsblad og Organ for Foreningen af jydske Landboforeninger Kontor: Bispetorvet. Aarhus. Telefoner 262 & 5724. Søger Firmaer Forbindelse med jydske Landmænd, bør de avertere _______ i „JYDSK LANDBRUG 11 ._______ Jydsk Motor Raadhustorvet 4 Randers $ 3055 & 3056 , „ t „ 0f3c. Organ f. Jydsk MotorUn. og Danmarks MotorUn. DANMARKS BILRUTER Oblig. Medlemsblad f. Landsf. Danmarks Bilruter. v — Raadhustorvet 4, Tlf. 3055 & 3056 — SLAGTER-TIDENDE Oblig. Medlemsblad f. Danske Slagterm. Landsf. — Raadhustorvet 4, Tlf. 3055 &. 3056 — VOGNMANDSBLADET Organ f. Vognmandsforeningen i Danmark — Raadhustorvet 4, Tlf. 3055 & 3056 — Hjerm Kirkeblad, Struer Hjælpekassen, Fredericia Hjælp til Selvhjælp, Odense

Dansk Handelsblad Postadr. Aabyhøj 1 Aab 2 62 Brevadr.: Postbox 4, Aabyhøj _______ Dansk Handelsblatt officielt Organ for De samvirkende Købmandsforeninger I Danmark. Obligatorisk Medlemsblad i 120 Købmandsforeninger. Kontor: Aabyhøj ved Aarhus. _______________ fif. Aabyhøj 262. ______________ Dansk Hatte- og Bundtmagertidende, Aalborgg. 19 Aarhus $ 2172 Dansk Havneblad, Karrebæksminde $ 45 Dansk Id r æt, Rønne Dansk Kirke musiker Tidende, Aarhus „DANSK POLITIK« Bredeg. 14, Slagelse Eksp. $ 1100 Red. 11212 Dansk Privatbaneblad,Horsens Dansk Privatbaneblad, Eksped. Privatbane ­ funktionærernes Forbund, Aalborg Dansk Sejlerblad, Sønderg. 49 Horsens $ 1000 & 1617 Dansk Seminarieblad, Jellinge Dansk Skolesløjd, Esbjerg Dansk Smedetidende Kappendrup $Uggers- lev 4 ___________ ____________________ Dansk Smedetidende Alt redaktionelt Stof Redaktør Herluf Skjerning Frederikshavn Tlf. 548 & 48 Alt Annoncestof, Postanmeldelser og Billetter Forretningsfører Jens H Jeppesen Kappendrup Fyn Tlf. Uggerslev 4 Dansk Textil Tidende, Aarhus $ 4659 Dansk Udsyn, Kolding Dansk Ungdom, Slagelse $ 418 Dansk Urmagertidende, Stege $ 4554 Danske H andelsskole, Den, Faaborg $291 Danske Realskole, Den, Nørre Aaby $ 119 De danske Forsvarsbrodre, Aarhus De Danskes Vej, Birkerod $ 534 De gamles Blad. Odense De sydfynske Husmandsforeningers Med ­ lemsblad, Svendborg De Unges Blad, Sønderg. 9 Aarhus Den fynske Husmand, Odense Denjydske Akademiker, Ringg. 104 Aarhus Den lille Lærer, Holbæk Den sonderjydske Husmand, Haderslev Detail-Fiskehandler-Bladet, Norreg. 95 Odense Det Blaa Baand, Rosensg. 24 Aarhus Dæmring, Aarhus Effata, Fredericia Embedslægen, S-Stationsv. 33 Slagelse $ 1530 Evangelii Basun, Aalborg Evangelisk luthersk Børneblad, Rønne Familievennen, Slagelse Ferskvandsfiskeribladet, Aarhus Fiskeribladet, Aalborg 4. Dragon Regiment, Næstved Fjerkræklubben for Slagelse og Omegn, Nan - sensg. 13 Slagelse Flora Danica, Odense Flora og Fauna, Chr. Winthers V. Aarhus $ 5866 Folkerosten, Øster Staruppr. Gravens $ Aa- gaard 38 Red. og Udg. Sognepræst A M Bårris Folkeskolen Bissensg. 2 Aarhus $ 2025 Folking-Bladet, Hillerød For mine smaa Venner, Gammelsole pr. He ­ densted Forældre og Børn, Aarhus Fra Arabien, Set. Pouls G. 41 Aarhus Fra Børkop Højskole, Horsens Fra Hoptrup Højskole, Fredericia Fra Kirke til Hjem, Absalonsg. 18 Slagelse Fra Tommerup Højskole, Knarreborg Fragt Bilen, NykøbingF. Fred og Frihed, Skovv.38 Aarhus Fremskridt, Holbæk Funktionæren, Brejning pr. Børkop Fyns Stifts Bilruter, Kerteminde

Andelsbladet Christiansg.24 Aarhus $1510

Andelsbladet Fællesorgan for danske Andelsforetagender.

Udgivet af Andelsudvalget. Midlertidig redigeret af FRODE STENBÆK

Kontor: Christiansgade 24, Aarhus. Telef. 1510

#

Enhver,der ønsker at følge med i, lwad der foregaar paa Andelsbe ­ vægelsens mange forskellige Om- raader, maa holde Andelsbladet. Abonnementspris : 2 Kr. 40 Øre Kvartalet. Bestilles overalt paa Postkontorerne eller hos Land ­ postbudene. Annoncer optages til en iForhold til Bladets store Oplag billig Takst.

Baandet, Løgstør $ 72 Baptisternes Ugeblad, Tølløse $195 Baptisternes Ungdomsblad, Sæby

Barnet, Birkerød Bavnen, Odense

Bog og Naal, Vindeg. 72 Odense $ 1030 Bogtrykkerbladet, Ryesg. 23 Aarhus Bornholms Landbrug, Rønne Brandfare og Brandværn, Lundegaarden Helsingør $ 170 Brevduen, Red. ’ Mørksg. 11 Aarhus $ 1888 Bring Bud, Frederikshavn Brødremenighedens Missionsblad,Christians ­ feld Budskab fra Naadens Rige, Rønne Børnenes Søndagsblad, Aalborg Cementindustrien, Kedelsmedestr. 10 Svend ­ borg Centralmissionens Blad, Vejle Cirklen, Kystv. 37 Aarhus Credit-Kontrol-Tidende, Odense Danmarks Bilruter,Raadhustorvet4 Randers $ 3055 & 3056 Danmarks kommunale Efterretninger, Brabrand $ 151 Dansk Budstikke, Odense Dansk Børneblad, Kolding Dansk Dommer- og Politi Kontoristforening, Medlemsblad, Roskilde $ 77 Dansk Rsperanto Blad, Aarhus Dansk Esperanto Blad, Red. P Frey, Clau- sensv. 26 Haderslev Dansk Esperanto Tidende $ 990 Dansk Folkestyre, Hong $ 97 Dansk Frøavl, Næstved $147 Dansk Fyrblad, Helsingør Dansk Good-Templar, Frodesg. 5 Aarhus £l 1033

Kaldesignalet, Vejle Kastelsdrengen, Åarhus Kioskejer-Biadet. Redaktion og Eksp Mich. Moller, Skive $ 698 Kirke og Folk, Vesterg. 27 Odense $ 4

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker