kraks vejviser 1940 handelskalender

Aviser og Tidsskrifter 3

VII —3030

Fag-Register for Danmark

København (Fortsættelse) : Tidsskrift for danske Sygehuse, Udg. Syge- husinspektørforen. Samvirke, Red. Inspek ­ tør H Chr. Ridter Strandv. Øresundshosp. |0] l 1 Ryv. 462 Eksped. Solvg. 10 E f -kC. 230 Tidsskrift for den aim. danske Massagefor ­ ening, Eksped. St. Peders Str.27E D Cent. 4345 Tidsskrift for den grønlandske Tjeneste ­ mandsforening, Red. Fuldm. Tverskov Amagerl'ælledv. 21 [S] $ Am. 9226 Annoncer Assistent Jørgen Petersen S-Boulevard 114 E $ Eval794. Tidsskrift f. Fjerkræavl, Udg. af Danmarks Fjerkræavlerforen. Redaktion Ishøj, Taa- strup D Ishøj 20, Annonceeksp. V-Boule- vard 45 E D Cent. 6801 Tidsskrift for Flaadens Maskinmestre, Red. Delfing.49 E D Palæ 1890 v Tidsskrift for Husholdning, Red. Frøken Bertha Pedersen, Odder, Eksped. Hamme- richsg. 2 E f C. 14440 Tidsskrift for Industri, Red. og Eksped. V-Boulevard 18 E * D C. 8100 Annonceafd. jf Cent. 8653 Tidsskrift for Ingeniørofficerer,Red.Ingeniør- kapt. S Bjørke Hellerupv. 48 Hell. $ Hell. 4712 Postgiro Konto 25144. Tidsskrift f. Jordemødre, Red. Frøken E Bekker Eksped. P Hansen Gasværksv.8E D Cent. 4085 & V 8341 Tidsskrift for Kaninavl, Red. Jakob Hansen. Ekspedition: Trygsv. 9 Aabyhøj Tidsskrift for Landøkonomi, Udg. Landhus- holdningsselsk.,Red. Axel Nielsen Eksped. fh. Aug. Bangs Forlag Vesterbrog. 60 E D Cent 13401 Tidsskrift for Legemsøvelser, Eksped. Em. Hansen Løngangstr. 28 E D C. 15632 Tidsskrift for Maskin væsen, Udg. Maskin ­ mestrenes Foren. Red. Henrik Wolff, Carl Johans G. 1 |01 f 0 5294 Tidsskrift for Opmaalings- og Matrikuls- væsen, Red. & Eksped. kgl. Veterinær & Landbohøjskole, Biilowsv. 13 E D Eva 280 Tidsskrift for Planteavl, Organ for Statens Forsøgsvirksomhed i Plantekultur Red. Kontorchef K Skovgaard, Eksped. Gyl ­ dendalske Boghdl. Nord. Forlag Klare- boderne 3 E $ -kC. 775 TIDSSKRIFT FOR SYGEPLEJE, Udg. Dansk Sygeplejeraad Fensmarkg. 1 (NI $ kc C. 1676 Red. Frøken JulieHjortHansen, Johan Ekmans Allé 8 Kastrup f Ka. 1256 Annonceeksped. Gothersg. 14 E ® C. 40 & 4040 Postkonto 4040 Tidsskrift for Søvæsen, Eksped. Fiolstr. 10 E D ★ C. 675 Tidsskrift for Tjenestemænd ved Statens Vandbygningsvæsen, Red. AHartelius, Esbjerg Eksped. Ved Lindevangen 10 E $ Gh. 2771 Tidsskrift for Tunghøre, Udg. „Tunghøres Vel “ Eksped. Badstuestr. 17 E D Pa. 6185 Tilskueren, Red. & Eksped. Gyldend. Bog ­ hdl. Nord.Forlag, Klareboderne 3 E f ★ C. 775 Til vore Syge, Eksped. Bernstorffsg. 21 E D C. 2543 Times, The, Scandinavian Office Ny Kon- gensg. 16A E D Cent. 10501 Tivoli Gardisten, Red. A Nygaard St. Tho ­ mas Allé 6 B f V 7001 Tjenernes Medlemsblad,Red. Fr. Clausen Vendersg. 24 E D Cent. 14732 Organ for Tjenerforbundet i Danmark. Tobaksarbejderforbundets Fagblad, Red. Dirk Nak, HC Ørsteds V. 19B E D Cent. 12981 Tobaks Bladet, Eksp. Amager Boulevard 124 E D Am. 9837 Tobakshandlerbladet, Red. S-Boulevard43E $ V 1776 Eksped. N-Frihavnsg. 88 (øl D Toldbetjentenes Blad, Red. Kai Olsen Bor ­ gervænget 66 (g) D Ryv. 1986 v

Tolvraandsbladet, Red. V Kronman Eksped. Knabrostr. 30 E D Cent. 2660 Trafik & Teknik Kampmannsg. 4 E ® Cent. 9240 Translatøren, Strandbonlevarden 14 |ø] D Øb. 8335 Travtidende, Red. Aaboulevard32 E Cent. 2600 13.Batallion, Udg.af lB.Batall.Soldaterforen. Østerbrog. 46 [ø] $ C. 640 Trækningsliste, Eksped. V-Boulevard 44 E Trælast-Tidende, Red. Liitzow Gcorgsen Strand vangs v. 49 Hvidovre Valby D Hvid ­ ovre 140 Eksped. Nitiv. 5 E Tunghøre-Bladet, Red. & Eksp. Bagsværdv. 192 Bagsværd j} Sob. 1616 Turisten, Red. Bernstorffsg. 8 E D C. 4220 Typograf-Tidende, Red. Fr. Nielsen, Køge Eksped. Evaldsg. 3 INI fl C. 4331 Ude og Hjemme, Biilowsv. 34 B E D ★ C. 9 g 86 Udenrigsministeriets Tidsskrift, Red. Udenrm. Pressebureau Christiansborg E D C 7028 Eksped. Knippelsbrog. 2E D ★ C 611 Udenrigspolitiske Meddelelser Vesterport E D ★ C. 1413 Ugeberetning om Nedbør,Udg.Meteorologisk Institut E Ugebladet. Red.FruEmilie Johansen st. Kon- grnsg. 95 E $ Pa. 7990 Uge-, Fag- & Tidsskriftspressen Medlems ­ blad for Foreningen af Danske Ugeblade, Fagblade & Tidsskrifter, Redaktør H SchøningKronprinsensv.ll E j) Gh.4575 Uge-Journalen med HusogFrue,Købmagerg. 67,69® D C. 1756 & 14556 Uge Magasinet, Eksp. Biilowsv. 34 E D C. 9686 Ugens Nyheder, Red. MHolck, Eksped. Fredh. K an. 18 E D C. 2718 Ugens Politik? Udg.af Det radikale Venstre, Kontor Christiansborg E Ugens Speil, Red. H M Christensen, Klæde ­ bo Parkallé 21 (0] fl C. 15880 Ugentlig Oversigt over Fødsler, Sygdomme og Dødsfald i Kbhvn. Stadslægen Politi- gaarden E C. 1418 & 234 Ugeskrift for Landmænd, Udgivet af For ­ eningen af danske Landbrugskandidater Rolighedsv. 26 E $ N 1306v UGESKRIFT FOR LÆGER Organ f. D. Aim. Danske Lægeforen. Red. og Eksped. Amalieg. 5 E D Cent. 501 & 581 Eksped. Fr. Bagges Hof-Bogtrykkeri Go ­ thersg. 14 E jj Cent. 40 & 4040 Postkonto 4040 Ugeskrift for Retsvæsen, G E C Gad Vim- melskaftet 32 E D Cent. 5288 Under Dannebrog, Marineforeningens Med ­ lemsblad, Red. Arkitekt EW Marston R. Eksped. st. Strandstr. 9 E $ Palæ 2886 Annonceekspedition: st. Kongensg. 44 E f By 4857 Ungdommen, Udg. Kirkelig Ungdomsforen. Red.Ernst J Borup Eksped. Studiestr.38E Urmageren, Eksped. Kronprinsensg. 13 E D By 8761 Urtekræmmerforeningens Medlemsblad.Red. Fr. Liitzow Georgsen.Eksp.Knippelsbrog. 2 E D * C. 611 Vaarbrud, Borups Allé 4 IN) Vagttaarnet, Red. Aksel Madsen Eksped. S-Fasanv. 54 Valby D Vb. 3612 Vajsenhusianer-Bladet, Red. Frk. Martha From Ringkøbingg. 15 El D Øb. 1008 v Valhal, Kultorvet 11 E D Pa. 3506 Vanførebladet, Red. R Rasmussen GI. Møut 25 E D Palæ 2302

Varme, Red. Otto Juel Jørgensen Hage- mannsg. 2 E $ -AU. 8760 Vaskeriejer-Tidende, Red. ogEksped. N-Voldt. 22 E f Pa. 3568y Vegetarisk Tidsskrift, Red. Skoleinsp. Oluf Egerod Svenskelejren 18,20 Brh. ffi Bella 2282 Vejen frem, Red. Valdemarsg. 17 E 1 Eva 2738 Vidar, Valbygaardsv. 54 Valby $ Vb. 4109y Vi Gymnasiaster, Eksped. Peder Bentsen Kastelsv. 16 løl D Øb. 6027 Vi Husmodre, Eksp. Vesterbrog. 67 E D C. 13655 Vikingen, Red. A Bærentzen GI. Mønt 39 E D Cent. 9822 Vild Hvede, Red. Viggo F Moller, Eksped. Graabrødret. 14 E D Cent. 11301 Vinhandleren, Eksp. N-Voldg. 66 E $ C. 15689 & 14689 Vi selv og vore Hjem. Fiolstr. 22E DC. 5717 Vi og Vort. Red. & Eksp. Strandboulevarden 96 H D*C. 6107 Vognmanden, Red. Havneg. 17 E D Cent. 5876 & 14b76 Voldfløjen, Udg. Foreningen 3. Regiment Rørholmsg. 10 E D Palæ 4998x Red. Un ­ dernotar E C L Dons Thorvaldsensv. 4 E D V 4605 Vor Kirke Red. Sognepræst P L Jensen Up- salag.15 [0] D Øb. 3797 Eksped. Højbro PI. 13 E Vor Skole, Eksp. Frederiksborgv. 234 |NVl D Søb.1907y Vor Stand, Medlemsbi. f. Jernbaneforen., Red. Stationsforst. D O Høgsgaard Eksped. Vesterport E DCent.11314 Vor Ungdom udgives af Det pædagogiske Selskab under Redaktion af Rektor Einer Torsting Redaktionens Adr. Ordrup Gym ­ nasium Eksped. NytNordisk Forlag, Arnold Busck Kobmagerg. 49 E D ★ C. 2453 Vor Ægexport, Vesterbrog. 4A E D C. 2126 Vore Blomster, Udg. R Hansen Valby Langg. 76 Valby f Va. 3575 Vore Børn, Udg. Dansk Frøbelforening Red. J S Bagger Hjortøg. 3 (øj D Ryv. 2404x Vore Damer, Gothersg. 133 E D ★ C. 15260 Vore Kirkegaarde, Red. Lauritz Sørensens V. 2 E D Øh. 2261 Vore Kokkener, Udg. Dansk Kokkeforen. Løngangstr. 21 E D Cent. 14434 • Vort Erhverv, Red. & Eksp. Skinderg. 45,47 E $ C. 8190 Vort Maanedsblad, Red. A Lybecker Flak ­ holmen 19 Vanl. D Damsø 4122 Vort Samfund Viborgg. 70 (S) D Cent. 8400 Vort Værn, Forsvarsligaens Kontor Frede- riciag. 16 E D 0-14133 Vulkaniser-TidendeRed.TLindbek,N-Voldg. 54 E D By 6234 Væddeløbsbladet, Red. og Eksped. Gas- værksv. 8 E D C. 8092 Værksteds-Tidende, Red.H Jørgensen Bog ­ holder Allé 24 Vanl.DDamsø4389yEksped. Enghavev. 63 E D Cva710 Ærøboen, Red. P Grube Snogegaardsv. 29 G jentofte D Gjent. 2421 Økonomaen,Red. ogEksped.Køkkenbestvrer- inde Andrea EriksenØ-Farimagsg.3,5,7E Økonomi og Politik, Red. Institutet for Hi ­ storie og Samfundsøkonomi St.PedersStr. 5 E D Pa. 5182 Ekspedition:Gyldendalske Boghdl. Nord. Forlag Klareboderne 3 [3 D*C. 775 Øregaard-Samfundets Medlemsblad, Eksp. Strandv. 138 Hell. $ Hell. 1267x Østerbro Avis, Knabrostr. 20 E D Palæ 5788 Østerlands-Missionen, Red. Pastor Jørgen ­ sen, Frederikssund, Eksped.N-Voldg.68l3 Provinsen: Aalborg Old Boys Medlemsblad, Aalborg Aalborg Radio- Post, Aalborg Aarhus Haandværkerforenings Medlemsblad) Klostert 4 Aarhus D 993

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker