kraks vejviser 1940 handelskalender

Aviser og Tidsskrifter 3

I ? ag-Regisler for Danmark

VII — 3029

Sund Sans, Tidsskrift modTvangsstyre, Red. Søren Vasegaard Kattesund 9,11 E $ Cent. 11204 Svømmeren D. M. D. Baldersg. 2 El J Tg. 6853y Sygehus-Bladet, Red. Insp. K Herbo, Stege Eksp. Kampmannsg. 4 E J) C. 9210 Sygekasse-Bladet, Red. Dr. J S Møller og Kontorchef i Dir. f. Sygekassev. H Daniel, Eksped. Joakim Larsens V.14IE]flFa. 1333 Sygepleje, Sæbe-& Parfumehandleren, Red. & Eksped. Aaboulevard 32 El J) C. 1385 Sygeplejen. Centralforeningens Sekretariat Søborg Hovedg. 86 Soborg System Crown, Eksped. Finsensv.39[F] jj^C. 9597 Søborg Ugeblad. Red.BorgePoulsenPlantev. 45 Søborg J) Søb 1504 Søfartsministeriets Isberetning, Udg. Sø ­ fartsministeriet, Eksped. Slotsholmsg. 10 E II Cent. 8697 Søndagsblad, Udg. Kirkelig Foren, f. indre Mission i Kbhvn. Rømersg. 17 E $ Cent. 11691 Søndagsblad for De døvstummes Menighed, « Eksped. Rømersg.- 17 E Jl Cent. 11691 Søndagsblad for Samuels Sogn, Eksped. Thorsg. 70 El $ Tg. 3547y Søndags B. T., Pilestr. 34 E Jl ★ C. 6571 Søndagsbud f. Kirke og Hjem, Red. Pastor Carl Bay, Risskov Eksped. Studiestr. 32 E f Cent. 6142 Søndagslæsning, Red. Frimenighedspræst Thade Petersen, Haderslev Eksped. Stu ­ diestr. 32 E Jl By 750 Sønderjylland, Red. P Stavnstrup, Eksped. GI. Kongev. 86 AE J) Cent. 8632 Sø og Handelsretstidende, Eksp. Bredg.59 E Jl Cent. 200 Tandlægebladet, Ud?.Dansk Tandlægeforen. Red. Tandlæge E E Faber Vesterbrog. 41B E Jl V 8846 Eksped. J Jørgensen & Co. Krystalg. 16 E Jl Cent. 3353 Tandplejen, Organ f. Dansk Foren, f. Børne- tandplejen, Red. Tandlæge Hedvig Strøm ­ gren Ø-Voldg. 3 E Jl Palæ 3743 Tandteknikeren, Red. M Wedel Nørrebrog. 28 El 1 No. 6516 Teknikeren, Medlemsblad forTekniskLands- forbund, Udg. Teknisk Landsforbund Vesterport 461 E J) C. 6114 Red. Skibs ­ konstruktør Robert Leisner, Viggo Stu- ckenbergs V. 28 Lyngby J) Ly. 2689, An- nonceeksp, Vesterpoit461 E $ C 6114 Teknisk Skoletidende, Red. Forstander Bar ­ ner Rasmussen Ahlefeldtsg.2 E J| By 7437 Tekniske Forenings Tidsskrift, Den, Red. Gunnar Hjorth,Emil Pipers V. 41 Lyngby U Lyngby 1920 Teknologen, officielt Organ for Teknologisk Institut ’ s Elevsamfund Red. H C Nielsen, V-Farimagsg. 20 E $Cent. 50774, Eksped. Hagemannsg. 2 E Jl Cent. 8760 Telefonen, Red. Alf. Nielsen Svanemose- gaardsv. 11EJ) Cent. 3202 Templar Bladet, Organ for Templar Ordenen, Eksped. I Egholm-Jensen, Islandsv. 87 [s] Tempo, Eksp. Bygmesterv. 2 I nv ] Jl C- 9916, 15612 & 15613 Textil (tidl. Manufakturhandler-Bladet og DanskTextil Union) Red. Moldberg-Kjeld- sen V-Boulevard 25 E f C. 895 Eksped. Knippelsbrog. 2 E J) ★ C. 611 Theosophia, Eksp. Johan Andersen Aaboule ­ vard 22 El J) Cent. 6652 Thyras Vold, Eksp. Thorvaldsensv. 15 E J V5487y Tidehverv, Red. Pastor Heje, Glostrup Tidens Kvinder, Red. Ingrid Christensen Rosenørns Allé 29 E J) ★ Cent. 14606 Tidens Stemme, Linnésg. 22 E J) C. 14110 Tidens Tale, Red Carl Abrahamsen Eksped. Suomisv. 5 E J) N 860 Tidsskrift for Dansk Røde Kors, Niels Juels G. 12 E Ji Cent. 1195 Tidsskrift for Danske Husholdningslærerin ­ der, Eksped. Dronn. Tværg. 58 E f ★ C. 7648

Snedkermestrenes Medlemsblad, Grønneg. 41 E $ C. 3601 Eksped. Dronn. Tværg. 58 E J). ★ C. 7648 Socialisten, Red. Otto Jensen.N-Farimagsg. 11. E J) ★ C. 12887, Eksped. C Kliiver Rosenørns Allé 14 E J) ★ C. 8007 SocialtTidsskrift,RedaktionskomitéDeparte- mentchef H de Jonquiéres og Cand. polit. JørgenS Dich, Eksped. Borgervænget 3 [0] J) Ry v. 2329 Sogneraads-Tidende, Stormg. 6 E f Palæ 2947 Annonceeksped. Fredenksbergg. 1A E J) Cent. 13023 Soldatervennen, Red. Janus Hasmussen Eksped. Ved Volden 4 E ® Am. 2846x Soliditet samt Soliditets-Tidende. Danmark, Jylland, København og Øerne Red.& Eks ­ ped. Kronborg Vandkunsten 12 E $ Cent. 7192 & 7193 Solisten,Red. VagnHedemannGothersg.l58A E J) Palæ 4060 Eksped. Grundtvigsv. 34 E f V8527 Soraner-Bladet, Red. V Sorgenfrey Hansen Tranev. 10 IK1 J) Tg. 6515 Eksped. Vester- brog. 30 E £1 C. 3194 Sparekassetidende, Red. Cand. polit. Otto Himmelstrup Eksped. Vesterport E J) ★ C. 14136 Spejderbladet, udg. af K.F.U.K. Spejderne i Danmark, Red. & Eksped. st.Kongensg.77 Kl Ji Pa. 6463 Spejdernes Magasin, Udg. Det danske Spej ­ derkorps, Red. og Eksped. Fiolstr. 19 Kl J) Palæ 4526 Spejdersport, Eksped. Fiolstr. 19 Kl Ji Palæ 4526 Sportsbladet, Red. Kap elv. 46 Hi J) C. 16505 Staalet, Red. A Bull Schmidt V-Boulevard 4 E Ji By 3478 Stads- og Havneingeniøren, Red. A Riis Birkebakken 7 Holte J) Holte 293 Eksped. Kampmannsg. 4 E f Cent. 9240 Statens Forsøgsvirksomhed i Plantekultur, Eksped. Statens Planteavlskont. Rolig- hedsv. 26 E Jl Cent. 12194 Statens Smørbedømmelser, Rolighedsv. 25 E J C. 1518 Statistisk Tabelværk Eksped. Klareboderne 3 E J) ★ Cent. 775 Statistiske Efterretninger, Udg. Statistisk Departement, Eksped. Gyldend. Boghdl. Klareboderne 3 E ^ ★ Cent.775 Statistiske Meddelelser Eksped. Klare ­ boderne 3 E $ ★ Cent. 775 Stenografbladet, Red. Kai Sørensen Bog ­ holder Allé 26 Vanl. JI Damsø 4408y Stentrykkerbladet, Annonceeksped., Solvg. 10 E J ★ C. 230 Stjernen, Schønbergsg. 13 E J) Ev. 1933 Stjerneskud, Ud?. „Fattiges .Juleglæde", Fabrikant IM Rohwedder Sølvg. 90 E Stormen, Eksp. st. Kongensg. 69E By. 8602 Studenterbladet ,, Akademikeren' 4 , Udg. Studenterraadet Frue Pl. E Studenterkredsen, Eksp. Grundtvigs Hus Studiestr. 38 E J| Cent. 7741 Studium, Red. HSchøning & Paul Larsen Eksped. N-Søgade 43 E J) C. 9242 Stud, jur., Red. Arn. Rothenborg, Eksp. Rømersg. 27 E $ C; 11035 Stuefuglene, Red. Rich. Faber Sundv. 2Hell. J) He. 1708 Styret, Red. og Eksped. Rosenborgg. 2 E ffi Cent. 15266 & 15909 Støberiet, Udg. Foren, af danske Jernstøbe ­ rier og Dansk Støbemesterforbund,Eksped. N-Voldg. 30 E U Cent. 2278 Større danske Landbrug, Knippelsbrog. 2 E D ★ Cent. 611 Sund og Syg, Red. Prof. Rich. Ege, Eksp. Krystalg. 16 E Jl C. 8486 Sundbyernes Villablad, Nebraskav. 17 0 ® Kastrup 621 T Sundhed og Ny Tid, Edisonsv. 9 E f Ve. ol 21x Sundhedsbladet, Red. Overlæge C Ottosen, Skodsborg, Udg. Dansk Bogforlag, Suo- misv. 5 E J N 860

Ridning Grønningen 15 E J) C. 2575 Rigsdagstidenden, Rigsdagens Bureau E Cent. 6600 (Bestilles paa Postkontorerne) Roning. Udg. Dansk Forening for Rosport, Red. Rie. Rager Eksped. V-Voldg. 91 E JI By 7890 Rosport, Udg. Roklubben Skjold, Red. Ingolf Jørgensen, Eksped. Holsteinsg. 16 (ø] ® 0 7031 Rytteribladet. Red. Banksekretær K G Rimborg GI. Jernbanev. 30 Valby ® Va. 4057 Ryttervagten, Eksp. Snorresg. 22 Is] JC.4022 Rødfalken, Norrebrog. 159 El J) C. 13498 Rød Ungdom, Organ for D. s. U. Eksped. Nørrebrog. 159 ®J) C. 13498 Sadelmager- og Tapetserertid. Red. Holger Kristiansen Fortunstr. 5 E J) ★ Pa. 8038 Sagførerbladet, Eksped. Ved Stranden 14 E j) Cent. 4950 Samaritanen, Red. Georg Petersen, Bjelkes Allé 34 E J) Tg. 432y Samariten, Red. Joh. Magnussen Windsorv. 4 IS) Jl Am. 5584 Eksped. Skovstjernev. 8 INV1 f Søb. 1104 Samfundets Krav, Red. Andreas Boje Østerbrog. 86 É f 0 3086 y Samleren, Red. & Eksp. Vimmelskaftet 42 B EJJC.1151 Samling af Anmeldelser til Handelsregistre, Udg. Ministeriet for Handel & Industri, Eksped. V Thaning & Appel Købmagerg. 9 EJl Cent. 771 Sankt Andreas Ordenen, Red. Th. Petersen, Julius Bloms G. 37 El J) Tg. 2187 Santalposten, Udg. Dansk Santalmission, Eksped. Frøken I Bøgh Nybrog. 8 E SCANDINAVIAN SHIPPING GA ­ ZETTE, THE, Ainalieg. 33 E Jl Cent. 12610 & 2070 Sejl og Motor, Red og Eksp. GI. Mønt 39 E Jl By.8040 Sex og Samfundet, Havebo 3 Valby S. I. F. Bladet, Krøyersv. 5 Klpbg. J) Ordr. 2383 Signal, Udg. fh. Trafikkontrolør VEABusch, Hoffmeyersv. 2 El Sjællands Stifts Landbrugstidende, Red. Se ­ kretær Fritz Olsen Eksped. V-Boulevard 45 E J) By 2124 Skakbladet, Red. Bogholder Alfred Chri ­ stensen, Hjørring, Vejle Eksped. Vester ­ brog. 21 E Jl Eva 666 Skandinavisk Fagblad for Træindustrien Red. Arkitekt O Tang Østerbrog. 25 |g] Jl 08343 Eksp, Dronn. Tværg. 58 E J ★ C. 7648 Skandinavisk Turist og Rejseblad, Eksped. Studiestr. 65 E J) Pa. 4105 Skandinavisk Væddeløbstidende, Red. V Sa- muelsen Vesterg. 8 E J C. 12542 Skatteborgeren,Udg. Dansk Skatteborger ­ foren., V-Boulevard 37 E Jl C. 4868 Skiløberen, Eksp. Vesterbrog. 14 E JlC.5120 Skipper Skræk Vigerslev Allé 18 Valby Jl ★ C. 950 Skisport, Udg. Dansk Skiforbund Vodroffsv. 37 E f Ev. 3366 Skolebogen, Gyldendal Klareboderne 3 E Jl ' Cent. 775 Skolehygiejnisk Tidsskrift, Eksp. Skoleinsp. C A Jurgensen G rund tvigsskolen Hov- mesterv. Ev] Jl Ta. 1590 Skoickommissionsbladet,Borups Allé 249E E Ji Tg. 5235x Skorstensfejeren, Rosenørns Allé 12 E Skotøjshandleren, Red. H Ileeland Vester ­ port E J) ★ C. 3312 Eksped. Gothersg. 95 , EJ) Cent. 10879 Skotøjs-Reparatøren, Eksped. Ved Linde- , vangen 10 El J) Gh. 2771 Skræddermestrenes Fagblad,Red. ogEksped. Ø-Farimagsg. 8 (øj J) 0 2908 Skyttebladet, Red. Paul Møller S-Boulevard 57E Ji V3(50 Smaablade f. Døvstumme, Medlemsblad for DøvstummeforeD. af 1866 Brohusg 17 E Snedkeren, Rømersg. 24 E JI C. 12753

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker