kraks vejviser 1940 handelskalender

Aviser og Tidsskrifter 3 København (Fortsættelse) :

Fag-Itegister for Danniaru Personalhistorisk Tidsskrift, Eksp. Ejnar Munksgaard Nørreg. 6 Kl g * C. 6970 „P F “ Medlemsblad for Petnanerforeningen, Red. I Sheiner Jessen Jyllingev. 17 Vanl. g Da. 3443 Pil og Skjold, Red. Peter Hansen Skovmose Guldbergsg. 51E), Eksped. Morsøv. 3 El gi Gh. 5660v Pioneren, udg.af De d.Pionerforeninger,Red. Arkitekt Kaj Groning Amagerbrog. 168[S] Eksped. Assist. O RasmussenAgersøg. 9E1 P. M. F. Udg. Papirhandlermedhjælper For ­ eningen, Eksp. F Gejhede-Pedersen Jagtv. 212 [øl Politibladet N J Fjords Allé 8 E g C. 12124 & 12154 Politiet, Ved Stadsgraven 1 [g] g Su. 546 Politihunden, Eksped. Købmagerg. 49 Kl gi Cent. 2453 Polyteknikeren, Eksped. Gothersg. 103 K g C. 16880 Populær Radio, Udg. Radiolytteren, Red. og Eksped. Pilestr. 34 Kl g Cent. 6571 Post- &Telegrafhaandbogen, udg. af General ­ direktoratet f. Post- og Telegrafvæsenet, Hovedforhandling: Jacob Lunds Boghdl. Pilestr. 6 Kl g Cent. 2019 & 13442 Posthornet, Udg. Dansk Postforbund, Red. P Jensen Eksped. Vodroffsv. 13 E g Cent. 14124 Pressen, Red. H Schøning, Eksped. Kron- prinsensg. 1 Kl g C. 8691 Principal og Medhjælper, Red. Niels Erik WilhelmsenEksped.Børsen Kl g C. 16547 Privatbanen, Udg. De danske Privatbaners Bestyrelser, Eksped. Vangeleddet 41Lyng- by g Fr 6468 Producenten, Red. H Liitgens Bjergtoften 1 Hell, g Gjent. 2029 Projektøren, Red. & Eksp. Kanslerg. 12 El g [øl 6686 Prosit, Eksp. P Gerner Mikkelsen Strand ­ boulevarden 3 El g 0 2181 Protestantisk Tidende, Red. Pastor Thor ­ vald Kierkegaard Eksped., Peter Fabers G. 18 Hl Præsteforeningens Blad, Red. PaulNedergaard Eksped. st. Regneg. 19 Kl g Cent. 11737 Raadgiveren for Arbejdere i Søndagsskolen, Red. Sognepræst A Bundgaard, Anst, Eksped. Rømersg. 17 Kl g Cent. 11691 Raceduen,Red. Kai R DahlBorupsAllél54Hl Racehunden,Eksped. Kronprinsesseg. 12 Kl g By 8563 Radikal Ungdom, Red. Helge Larsen Frank- rigshusene 5 [S] gSu. 827y Radio-Magasinet, Eksped. Knippelsbrog. 2K1 g * Cent. 611 Radioteknisk Tidskrift, Red. Slagelseg. 22 El gØb.8725 Radiotelesrrafen, Red. JMadsen,Cort Adelers G. 8 Kl g By 6326 Rapporten, Eksped. Schlegels Allé 8 E g V 7776 Redningsbaaden, Red. Pastor Fr. Vilh. Eil- schou-Holm Eksped. Nyhavn 24 Kl gCent. 12201 Registreringstidende for Aktieselskaber, Udg. Ejnar Quist Slotholmsg.lOKlEksped. Købmagerg. 7 Kl Registreringstidende f. Prisaftaler og Be ­ stemmelser Købmagerg. 7 Kl g C. 771 & 13771 Registrerings-Tidende f. Vare- og Fælles ­ mærker, Bernstorffsg. 25 E g C. 9054 Rejseliste for Kongeriget Danmark, udg. af De danske Statsbaner Hovedforh. Jacob Lunds Boghdl. Pilestr. 6 Kl g Cent. 2019 & 13442 Restauratøren, Red. Knud Ernst, Eksp. GI. Kongev. ID E g Pa. 350 Retsstaten, Red. Slagelseg. 3 El g 0 8732, Eksp. Tordenskjoldsg. 14 Kl g Pa. 7830 Revision og Regnskabsvæsen, Red. Cand. jur. Ax. Lundquist Andersen Eksped.GEC Gad Vimmelskaftet 32 Kl g C. 558 Revue mensuelle de L ’ Alliance Fran^aise au Danemark,Eksped.MCHøjriis Strandv. 6B El g Ry. 4838x

VII -3028 Nordisk Jordbrugsforskning, Red.E Lunding GI. Kongev. 1 E E Nordisk Medicin, dansk Red. Overlæge Dr. med. Ejnar Jarløv Eksped. Ejnar Munk- gaard ’ s internationale Boghdl. og Forlag Nørreg. 6 Kl g * C. 6970 Nordisk Mejeri-Tidsskrift Gudenaav. 1 El g Fa. 1099 Nordisk Missionstidsskrift, Udg. Provst F Munck Schimmelmannsv. 29 Charlottl. g Ordr. 531 Nordisk Numismatisk Union Medlemsblad Red. E T ’ unck-Rasmussen Jagtv. 189 EJ g No. 8368 \ Nordisk Tidsskrift for international Ret v. Landsretssagf. Erik Briiel Vesterport E g * Cent. 1413 Nordisk Tidsskrift for StrafferetHovedredak- tør Retspræsident O Haack, Bredg. 59 Kl g Cent. 2841, Eksped. G E C Gad Vimmel ­ skaftet 32 Kl g Cent. 5288 Nordisk Tidsskrift for teknisk Økonomi,Red. Professorerne P O Pedersen, Formand, Axel F Enstrom, Stockholm, Ragnar Frisch, Oslo og F Zeuthen Eksped. G E C Gad Vimmelskaftet 32 Kl $ Cent. 5288 Nordisk Tidsskrift for Trikotage og Tekstil ­ industrien i Danmark, Norge, S verige,Fin ­ land og Island Red. Laurentsv. 36 Bag ­ sværd g Bsv. 417 Nordisk Tidskrift for vetenskap, konst och industri Red. f. Danmark: Frk. Annette Vedel Callisensv. 36 Hell, g Hell. 6023 lldgivet af „Letterstedtska Foreningen" i Samarbejde med ForeningerneNorden. Heftet udkommer aarligt i 8 ca. 70sidige Hefter. Abonnementsprisen er 12 Kr. aarligt, for „Norden" s Medl. 5 Kr. Nordslesvig, Eksp. Frederiksbergg. 27 Kl Novelle-Magasinet Strandv. 31 El g Ry.2326 Nye Borgerskaber Farverg. 15 Kl g Cent. 6217 & 7841 Ny-Etableringen Vandkunsten 12 „Kron- borg “ K l g Cent. 9353 Ny Tid Herluf Trolles G.5E | Cent. 12491 Ny Tid og Vi, Kandestøberv. 2 B I nv I g Tg. 2066 Ny Verden, Red. & Eksped. S-Fasanv. 54 Valby g Vb. 3612 Postkonto 3468 Nye Tider, Red. C Nygaard Andersen Eksped. Rømersg. 17 Kl $ Cent. 11691 Nyt Land, Red. & Eksp. Frederiksborgg. 42 Kl g By. 7311 Nyt Tidsskrift for Kunstindustri, Red. Ar ­ kitekt Sten Møller, Solsortv. 14 El g Fa. 1582 Eksped. Palæg. 2 Kl g Palæ 1364 Obligationskalender, Udg.Machold, Jagtv. 209 El Eksped. Jacob Lunds Boghdl. Pile ­ str. 6 Kl gCent. 2019 & 13442 Odd Fellow Bladet, Eksped. Bredg. 28 Kl g Cent. 1236 Officersforeningens Meddelelser, Red. Kapt. E H D Havsteen V-Boulevard 20 E g Cent. 13 Ofhciantbladet, Udg. og Red. E A Christen ­ sen Islands Brygge 23 [U g Am. 1144 Opfostringshusforen. Medlemsblad, Red. H O Henriksen Eksped. Dronn. Olgas V. 74 El g Gh. 2812 Oplysnings-Meddelelser for Kbhvn. og Bir ­ kene, Frederiksbergg. 21 K) g C. 12994 Oplysningstidende for Landmænd Farverg. 15 Kl g O. 6217 Opsynet, Eksped. Fælledv. 21 DS] Optikeren, Red. W Friang Ellemosev. 33 Hell. Ord og Toner. Red. Solvænget 2 Lyngby Orientering, V-Boulevard 47 E g *0.16422 Oste-og Paalægshandleren, Red. og Eksped. Aaboulevard 32 El g Cent. 2600 Pagajen Red. Onsgaardsv. 2 Hell, g He. 2663 Papir Tidende Vodroffs Tværg. 2 E g Eva 4878 „Pas Paa “ , Eksped. Bianco Luno s Bogtryk ­ keri Otto Mønstedg. G.3 0 j * C. 781 Periodiske Meddelelser, Udg.L bhvns Belys ­ ningsvæsen, Red. & Eksped. Vognmagerg. 8 Kl g Cent. 7290 Lokal 88

Militært Tidsskrift, Udg. det krigs videnska ­ belige Selskab, Red. Oberstløjtn. Jens Jo ­ hansen Blidahpark 8 Charlottl. g Hell.4201 Ekspd. Kastellet Stjernestok El g C. 16019 Ministeriernes Maanedsblad, Red. Chr . Strøm og V Boétius, Eksped. Klosterstr. 23 Kl g *0.6245 Missionen blandt hjemløseMænd, Eskildsg. 17 E g C. 3976 Mor ’ s Blad, Eksped. N-Strandv. Dragør g Dr. 486 MorsingeboenRed. AKjølby Odenseg. 7 El g Øb 4591y MotorUdg.Forenede danske Motorejere,Red. Eric BoesgaardRedakt. ogEksped.V-Bou- levard 4 E g * C. 5591 Motorbaaden, Organ for danske Motorbaads- ejere Eksped. GI. Strand 42 IHgCent. 5442 Motor bladet, Udg. V Richter Friis Red. og Eksped. Knippelsbrog. 2 Kl g * Cent. 611 Motorfolk, V-Boulevard 18 E g C. 10046 Motor-Service, Red. S Gørløv Strandv. 40 Hell. g Ryv. 4200 Murernes Fagblad, Red. M Madsen Dos ­ seringen 36 [N] Musik & Handel, Eksp. Bredg. 31 Kl g * C. 9243 i ' Musikhistorisk Arkiv, Eksped. EjnarMunks- gaard Nørreg. 6 E | ★ C. 6970 Mænd og Mission, Sekr. Kapt. Gustav Fog Skovagerv. 13 Charlottl. g Ordr. 3941 Møbelfabrikanten, Dronn. Tværg. 58 Kl g * C. 7648 Møbelhandleren, Udgives af Møbelindustri ­ foreningen i København, Organ for Møbel ­ handlere, Red. C A Freeman Hellerupv. 43 Hell. g Hell. 497 Eksp. Dronn. Tværg. 580S g * C. 7648 Møllen, Tidsskrift f. skand. Mølleindustri, udg. af Dansk Møllerforen. Red. H J Ny ­ borg GI. Koneev. 96 E g V 7231 Mølleriarbejderen, Eksped. Grøndalsvænge 28 E g Tg. 4777 Mønbobladet, Udg. Mønboforen. af 1886. Red. Svend Rasmussen, Nøkkerosev. 5 HY1 g Sø. 1817 Mønster Tidende, (Carl Allers Etabi., Akts.) Vigerslev Allé 18 Valby $ * C. 950 National Socialisten, Eksp. Frederi ksbergg. 27 OKI Nationaløkonomisk Tidsskrift, Red. Prof. Dr. polit. Carl Iversen Østerbrog. 116 El g 07474 Eksped.Gyldendalske Boghdl.Nord. Forlag Klareboderne 3 El g * C. 775 Naturen & Hjemmet, Eksped. Købmagerg. 49 Kl g By 5858 Naturens Verden, Red. Prof. Dr. phil. Rich. Ege,JulianeMariesV.30El gN5092Eksped. Gyldend. Boghdl. Nord. Forlag, Akts., Klareboderne 3 Kl g * C. 775 Naturhistorisk Tidende Red. Dr. phil. S A Andersen Vesterbyv. 12 Gjentofte g Ge. 2868 Neon, Eksp. Vesterg.6A Kl g C. 806 Neuer Vorwartz, Eksp. RosenørnsAllé 12 E g C 8008 le Nord, Eksped. Ejnar Munksgaard Nørreg. 6 Kl S *C. 6970 N ordisk administrativt Tidsskrift, Red. Kri ­ minaldommer Aage Sachs, Christiansborg Søndre Fløj Kl Eksped. G E C Gad Vim- melskaftet 32 Kl g Cent. 5288 Nordisk Astronomisk Tidsskrift, Udg.Astro- nomisk Selskab, Red. Observator Julie Vinter Hansen Ø-Voldg. Observatoriet IH, Eksped. G E C Gad Vimmelskaftet 32 Kl g C. 5288 Nordisk filatelistisk Tidsskrift, Udg. Aug. Petersen, Eksped. GI. Kongev. 7 E g C. 1195 Nordisk Forfatter-Tidende, Gothersg. 105 E g By 8606 & By 4623 Nordisk Good Templar, Eksped. Sveasv. 8 E g Cent. 8954 Nordisk Gravør Tidende, Red. Karlo Miin- chenberg Pilestr. 52 A Kl Nordisk hygieinisk Tidsskrift, Eksped. Ejnar Munksgaard Norreg. 6 E | C. 6970

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker