kraks vejviser 1940 handelskalender

VII — 3027

Fag-Regisler for Danmark

Aviser og Tidsskrifter 3

Maalet og Vejen, Eksped. Forhaabningsh. Allé 25 3 £ V 5032v Maanedsblad for K. F. U. K. i Kbhvn., Eksped. st. Kannikestr.19 E £ Cent.13031 Maanedsblad for K. F . U. M. i Kbhvn. Rosenborgg. 15 E £ Cent. 6797 Maanedsoversigt over Vejrforholdene, Udg. Meteorolog. Institut E Maanedsskrift for Dyrlæger, Red. Stabsdyr ­ læge St. Friis, Eksped. A L Drewsens V. 4 |ø) £ Cent. 10985 Maanedsskrift for praktisk Lægegerning og social Medicin,Medlemsblad forSygekasse- lægernes Organisation Red. N-Voldg. 15 E £ Cent. 4007 Manulaktur-Medhjælper-Foreningens Med ­ lemsblad, Eksped. Dovrcg. 2 [s] £ Am. 4074y Margarine-Tidende, Red. & Eksp. Hvalsøv. 27 Brh. £ Bella 2818 Marinebladet, R( d. A M J Andersen Eksped. Ved Lindevangen 10E £Gh,2771 M arinetidr nde Red. T Schmidt Strandboule- va den 109 |ø] £ Øb. 2345y Maskinhandleren, Eksp.Magnoliav. 27Valby £ 0.10971 Maskinisten, Red. H Solbak Ved Kløver ­ marken 7 E £ Am. 6049u Maskinmesteren,'Medlemsblad for Maskin ­ mestrenes Forening, Red. Aage I Chr. Pedersen Edv. Griegs G. 8 lø] Eksped. St. Annæ PI. 16 E £ Cent. 2480 Matematisk Tidsskrift, Red. E Torsting og Sigurd Duelund f.Afd.A, HBohr og Børge Jessen f. Afd. B, Eksped. Blegdamsv.l5E) Materialisten, Red. & Eksp. Hvalsøv. 27 Brh. £ Bella 2818 Meddelelser for Autogummibranchen, Eks ­ ped. Højbro Pl. 6.E £ Palæ 155 Meddelelser fra Dansk Adels-Forbund, Ny Toldbodg. 49 E £ Palæ 2846 MEDDELELSER FRA DEN ALM. DANSKE LÆGEFOREN. BUREAU, Eksp. Gothersg. 14 E £ Cent. 40 & 4040 Postkonto 4040 Meddelelser fra den danske Diakonissestif ­ telse Diakonissestiftelsen E £ C. 9945 Lærlingehjemmets Minde, Red. Paul Ma ­ thiesen, Veras Allél6 Vanløse &Da.5041v Landmanden, Red. N Duusgaard Vigerslev Allé 70 Valby £ Vb. 1971 Land- og Skovbrugsbladet, Red. F V Riegels GI. Kongev. 86 A E £ Cent. 8632 Latonia Danial, Smalleg. 33 E $ Gh. 2444 Lawn-Tennis&Badminton, Red.AThayssen, Vinterv. 13 Charlottl. £ Ordr. 2402 Legetøjs-Tidende, Red. H Halvorsen Kni| pelsbrog. 2 E £ ★ C. 611 Lejrsport Tvæivangen6 Brh. Lerindustrien, Nordisk Tidsskrift for Ler- Kalk- og Stenindustri, Red. A Ovesen Ups-lag. 18 [Øl £ 06931 Lito, Organ f. Dansk Litogr. Forbund. Red. Kemigraf S Rosschou Larslejsstr. 1 E Livets K amp, Lykkesh. Allé 23A E £V4528 Liv og Lys, Red. Sognepræst Chr. Nygaard Andersen Eksped. Rømersg. 17 E £Cent. 11691 Livjægeren, Eksped. S H H Brincker Dros- selv. 32 E £ Gh. 3341 v Louiseforeningens Blad Red. & Eksped. Dronn. Tværg.58 E £ ★ C. 7648 Lovtidende og Ministerialtidende. Abon ­ nement paa Postkontorerne. løvrigt hos G E C Gad Vimmelskaftet, 32 E £ Cent. 558 L. S. Bladet, Skinderg. 45,47 E £ C 8190 Luftværnstidende Eksped. Morsøv. 23 E £ Go. 6730 Lysglimt for Blinde,Eksped. Randersg. 68 [0] £ 0 6598 Lysglimtet, Red. P A Dyhl, Griffenfeldtsg. Lys paa Vejen, Red. K C Løvstrom Rudolph Berghs G. 7 [0] £ Ryv 399 Lystfiskeri-Tidende. Red. O Blumenhagen Sofiev. 14 Holte £ Holte 1545 Eksped. Dronn. Tværg. 58 E £ ★ C. 7648 Lagmandsbladet, Eksped. Frederiksborgg. 5 E £ Cent. 3584

Meddelelser fra den personlige Friheds Værn Edv. Falcks G. 5 13 £ ★ C. 356 Meddelelser fra Landsoverskatteraadet,Red. KontorchefVAntbon, Eksped. J H Schultz Forlagsboghdl. Niels Juels G. 12E £Cent. 1195 Meddelelser til Lærerindernes Missionsfor ­ bund, Red. C M Obel Stockholmsg. 17 [0] £ 0 1743x Medicineren, Red. Knud F Jan ’ sen, Eksped. Levin & Munksgaards Forlag Nørreg. 6 E £ ★ 0.6970 Medlemsblad f. Bageri- og Konditoriarbej ­ dernes Forbund. Red. Chr.Nielsen Eksped. Aaboulevard 30 [N] £ C. 3897 Medlemsblad for Blikkenslagerforbundet i Danmark Red L C Andersen, Nørrebrog. 39 E£C. 11929 M( dlemsblad for Dansk Blindesamfund.Red. P Ommerbo Randersg. 68 [øj £ 0 6598 Medlemsblad fordansk Elektrikerforbund, Red. H MallingHauchsv. 17 13 £ C. 7918 Medlemsblad for dan

Kolonihaven, Red. C Nielsen, Gothersg. 151 E £ By 6682 Kommunal-Aibejderen, Tnorvaldsensv.2 13 & Cent. 14795 Kondit oren,Udg. Konditorern esFagforening, Kontor Korsg. 49 [NI £ N 7996 Konditorlaugets Medlemsblad. Red. AB C Hansen Carl Johans G. 2 Føl £03937x Kooperationen, Eksped. Gyldenlovesg. 11 EJ £ Cent. 13705 & 8549 Kordegnenes Blad, Eksped. Frederikssundsv. .37® £ Tg. 2733 Korsets Evangelium, Red. og Eksped. Box 151 E £ Palæ 3808 Korshærsbladet,Udg. KirkensKorshær, Red. Orlogskapt. Kai Hammerich Eksped. Ro- senborgg. 7,9 B f ★ C. 13450 Kosmos, Eksped. Glahns Allé 33 [F] £ Gh. 9280 Kredsen, Kirkev. 21 A Charlottl. Krigsraabet Organ for Frelsens Hær Frdbg. Allé 9 S £ V 3798 Kriminalpoliti-Bladet Red. Chr. Husum Graabrødret. 15 E £ By 4231 Eksped. Hul- kærv. 21 Soborg £ Søb. 419 Kristelig Post- & Telegrafforenings Blad, Eksped. Gjentofteg. 75 Gjent. £ Ge. 1336 Kritisk Ugerevue, Søfarten-Samfundet,Red. KKoch Kobmagerg. 40 E $ C. 7643 Kronborg, Red. A Kjeldsholm Glahns Allé 43 E £ Gh. 4143 K. R. V. Red. F A Milo Niels Juels G. 4 E £ Pa. 7025 Kryds og Tværs Bladet, Eksped. Peder Skrams G. 8 E £ By 1217 K. U. Eksped Nyropsg 17 13 £ C. 15711 Kugleleje-Tidsskrift, Eksped. Bredg. 31 E £ Cent. 6247 Kultur-Fronten, Udg. Arbejdernes Læse ­ selskab, Eksped. N-Sogade27E £ C.11547 Kulturkampen, Eksped. Kapelv. 46 [Nj £ C. 16505 Kunstnerforeningen af 18. November, Eksped. Foren. Tidsskrifters Forlag V- Boulevard 4 [3 £ C. 6245 Kur & Rekonvalescens, Eksped Kirsten PiilsV. 6 Charlottl. £ O dr. 5322 Kvindelig-Læseforenings Medlemsblad, Eks ­ ped. GI. Mønt 1 E>l C. 9413 K. V. L. Bladet Red. & Eksp. Biilowsv. 13(3 £ Ve. 3432 Kystartilleribladet, Red. G Friis-Pod ersen, Eksped. Hertz, Snorresg. 22 (Sj £ Cent. 4022 Købt nhavner Avisen, Red. K J Almqvist, Vesterbrog. 204 13 £ V 3003 Københavns Boldklub, Eksp. Peter Bangs V. 147 V alby Københavns Kirkesag Red. ThomasMolIerup Eksped. Vendersg 28 E £ By 3788 Københavns Kommunebiblioteker Meddelel ­ ser og Boglister, NikolajPl. E£Cent.ll336 Københavns Kommuneskole, Eksped. Kry- stalg. 16 E £ Cent. 8284 & 8486 Københavns Kommunes Pensionistforening Eksped. E V Petersen, Stevnsg. 20 [g] £ N 4784v Københavns Lytterpost Peter BangsV.60 E £ Go 8485 Københavns Mejeritidende, Red. Vodroffsv. 39 [3 £ V 9986 Københavns Mælkeritidende Red.og Eksped. Nygaardsv. 58 O $ Ryv. 2208 Købmandens Fagblad, Red. Ryesg. 100 [øl £ Øb. 7573 Købmandsbladet, Trommesalen 4 E £C.31OO Købmandsskolebladet, Red. H Fensbol Søn- derboi gg. 4 [0] $ 0 5416 ' Eksped. Dronn.Tværg. 58 EU ★ C. 7648 Købmandsskolens Idrætsblad, Red. Børge Winkel Petersen Eksped. N-Voldg. 76 E Købmandstandens Meddelelser GI. Mønt 4 E £ Cent. 7190 Købstadforeningens Tidsskrift, Red. Erik I Sørensen Gyldenlovesg. 11 E Eksped. Aaboulevard 32 E £ Cent. 2600 Land bo-Værnet, Skinderg. 45,47 E £ C.8190 Landbrugsraadets Meddelelser. Eksped. Vesterbrog. 4 A E) £ Cent. 5672 *

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker