kraks vejviser 1940 handelskalender

Fag-Register for Danmark

VII — 3026

Aviser og Tidsskrifter 3

Indre Missions Tidende, Red. Pastor C Bar- tholdy & Pastor A W Jacobsen, Eksp. Bernstorffsg. 21 E $ C. 2544 Ingeniør- cg Bygningsvæsen Hammerichsg. 14 E f C .8566 _______________________ INGENIØR- OG BYGNINGSVÆSEN Tidsskrift for Bygningsteknik, Elektroteknik, Maskin-, Skibs-, Vand- og Vejbygning. Udgivet af Ingeniør-Sammenslutningen. Redaktion: Hammerichsgade 14 V. Central 8566 Ekspedition : Dronn. Tværgade 58 K. Central 7648 Ingeniør ogSamfund, Red. V-Farimagsg. 29 E $ C. 4528 Ingeniøren, Udg. Dansk Ingeniørforening, Hovedred. V-Farimagsg. 29 E $ ★ 0.3397 Intendanturforenineens Medlemsblad, Red. A H Blytt Petersen Vesterbrog. 192 E Eksped. Li. Kongev. 162C E $ V5895y Isenkram, Glas og Porcelæn, Eksped. Rosen- gaarden 14 E $ Cent. 11210 Isenkræmmerbladet, Red.AWHolm Vester ­ port E $ ★ C. 14136 Is-Konditori-Tidende, Rpd. A P Zimmer ­ mann Skjulhøj Allé 46 Vanl. Israelmissionen, Eksped. Fred. d. 6. Allé 14 E) $ Fa. 1848 Israels Vogter, Red.&Eksped. Aabenraa32E $ By 6877 Jagt- og Fiskeri, Red. C C Andersen V-Bou- levard 45 E $ By 3707 & By 6322 Jagtbladet, Gl.Kongev. 86A E $ Cent. 8632 Jernbane-Tidende, Udg. Dansk Jernbanefor- bundRed. Th. Pedersen &C Vejre, Red. og Eksped. Nyropsg. 27 E $ C. 4482 Jordbrugs Teknik Red. Ingemannsv. 11 E $ N 6603 Journalisten, Udg. Journalistforbundet, Red. Dosseringen 44 INI $ N 6793 Juristen, Udg. Juristforbundet, Eksped. Vesterg. 3 E | C. 1843 Jyden, Eksp. N-Voldg. 54 E $ By 4910 Jydsk borgerlig Forening,Medlemsblad Red. og Eksped. G C Madsen Milanov. 5 (Hl $ Am. 6912y Jødisk Familieblad Red. M Goldschmidt Strandboulevarden 16 [0] $07976 Eksped. Knippelsbrog. 2 E $ ★ Cent. 611 Jødisk Ugeblad, Red.A Krotoschinsky Eksp. st. Regneg. 5 E $ C. 13346 Kaffehandlerbladet, Red. JLund Gothersg. 80 E $ C. 12579 Kalatdlik, Red. Jens Klejst Vesterbrog.67E $ C. 5961 Kastellet,Udg.lsteRegimentsSoldaterforen. Eksped. Lakseg. 32 E $ Palæ 5400 Katolsk Ugeblad, Red.KiærulffDannevirkeg. 19 E $ Ev. 2512 Annonceeksped. Kloster ­ str. 23E$*C. 6245 Eksp >d. Bredg. 64 E $ Palæ 3762 Hverdage 3-5. Katten, Eksped. Frk. Aase Petterson Gods- baneg. 1 E $ V 6553y K.B.K. Maanedsny t, Eksped. Randersg. 21 |ø] $ 0 7292 Keglesport, Red. & Eksp. Strandparksv. 2 Hell. $ He. 952u Kemisk Maanedsblad og Nordisk Handels ­ blad for kemisk Industri Red. Frdbg. Allé 45 E $ V 7975 K. F. Frederiksborgg. 8 E $ C. 702 K. F. U. M. ’ s Idræt, Eksped. Rosenborgg. 15 E Kirkeklokken Eksped. St. Annæ PI. 26 E $ Palæ 1051 Red. Nystedv. 17 Valby $Vb. 3824 Kirkeligt Centrum, Red. Pastor Dr. V Grønbæk, Viborg, Ekspedition: Kontor ­ chef P Th. Petersen, KbhvnJagtv. 115 ® $ Tg. 159 Kirken og Tiden Red. Biskop Dr. phil- C J Scharling, Eksped. Graabrødret. 14 E $ Cent. 11301 K irkesk olebladet, Udg.De forenede Kirkesko ­ lers Minde, Red.CE Rasmussen, Tagensv. 17 INI $ No. 8227 Eksped. Chr. Jensen N- Frihavnsg. 49 El $ 0 7378

Grundejer Tidende, Red. Bogtrykker F J Christtreu Ahrenkildes zkllé 7 (S] $ Am. 8041 Eksped. Mosegaardsv. 88 Gjentofte $ Gjent. 2988 Grundskyld, Udg.Henry GeorgeForeningen Eksp. Strandøre 6 [0] $ Ryv. 2267 Grænse Landet, Eksp. PederSkramsG. 5 E f C. 13063 Grønland, N-Farimagsg. 56 E $ By 4112 Gudel. Smaaskrifter, Bernstorffsg. 21 E Guldsmede-Bladet, Red. Aage Sølver Schou Eksped. Sølvg. 10 E $ ★ C.230 Gødningen, Udg. Det danske Gødnings- Komp., Amalieg. 15 E $ Cent. 6388 Hallo-Hallo Heibergsg. 7 E $ ★ C. 647 Handelsfolkenes Blad, Eksp. Robert Klitfort Lundtoft eg. 12 El $ Tg. 4975 Handelsstatistiske Meddelelser Eksped. Klareboderne 3 E $ ★ Cent. 775 Handelsvidenskabelig Tidsskrift Lande ­ mærket 3 K $ C. 9878 Haven, Red. Docent Hother Paludan,Helse ­ bakken 15 Hell, $ Gjent. 1082 Eksped. HostrupsHave 17 E $ N 8358 Havnen, Udg. Dansk Sømandsmission i fremmede Havne Eksped. Wilh. Prior Købmagerg.52 E $ Cent. 1579 H. B. K. (Havebrugskandidaten), Lyngbyv. 485 Gjentofte Herbergs-Ringen Vesterbrog. 35 E $ Eva 2835 Hermes, Red. Smedem. Hugh Seifert, Sol ­ dalen 27 [0] $ Ryv. 2515 H G,Udg.Handelsstanden ’ sGymnastikforen. St. Annæ PI. 19 E $ Palæ 911 Hippologisk Tidsskrift, Red. & Eksped. Aa ­ boulevard 31 E $ Cent. 1801 Historisk Tidsskrift, udg. af den danske hist. Forening, H Hagerup ’ s Forlag Fiolstr. 10 E $ ★ Cent. 736 HistoriskeMeddelelser om StadenKbhvn. og dens Borgere G E CGadVimmelskaftet32 E f C. 5288 Hjemmet, Ill.Ugeblad, Udg.EgmontHPeter- sen ’ s Fond Red. Roger Nielsen Gutenberg- hus, Vognmagerg. 11 E $ ★ C.1003 med Omstilling til samtlige Afdelinger Telegramadr. „Hj ( ’ mmet “ Postgiro Konto Nr. 941. Hjemmets Bibliotek, Eksped. Bernstorffsg. 21 E $ Cent. 2543, 2544 & 13679 Holmen, Red. Knud Schjøttz Brødhøj 17 Gjentofte $ Gjent. 1567 Hospitalsfunktionæren, Red. G Hammershøj Julius Bioms G. 26 El D Tg. 5750 Hotellet, Red. & Eksped. Knippelsbrog. 2 E $ ★ 0.611 Hotel- og Restaurations Tidende Enigheden, GI. Kongev. 1 D E | C. 6010 & 9480 Hunden, Organ f. Dansk Kennelklub, Red. L P Olsen Eksped. Vesterbrog.31 É|C. 6384 Husassistenten, Udg. Husassistenternes Forbund Slotsg. 3 El $ No. 4874 Hus og Hjem (HusmoderensBlad) Kronprin- sensg. 1 E $ ★ C. 8691 & 8694 Hver 8. Dag, Eksp. Hauser Pl. 18E $C.6822 H\ er 14 Dag, Red. Bernh. Sitlow Klædebo Parkallé 49 |0] $ Ry. 5503 Hyrden, Blegdamsv. 31 El Jp 0 5490 Højesteretstidende, Udg. Protokolsekretæ ­ rerne ved Højesteret, Eksped. GEC Gad Vimmelskaftet 32 E $ Cent. 5288 Højskoleforeningen, Eksped. Studiestr.38 E $ By 6912 Høkerforeningens Avis, Red. og Eksped. Knippelsbrog. 2 E $ ★ Cent. 611 Høns, Kaniner og Duer. Red. N Gundahl Overskousv. 8 Valby $ Vb. 3729 Idrætsbladet, Red. M Simonsen Raadhuspl. 37 E $ ★ C. 8511 Illustreret Fagblad for Danske Damefrisørin- der,Eksped.Dronn.Tværg 58 E $^C.7648 Indre Missions Børneblad. Red. Pastor Kaj Jensen, Fragariav. 15 Hell., Eksped. Rømersg. 17 E $ Cent. 11691

Køben havn (Fortsættelse): Frederiksberg Grundejerblad, Medlemsblad for Frdbg. Grundejerforen. Amicisv. 25 ES $ O. 2587 & Eva 2587, Annonceafdelin ­ gen : Forenede Tidsskrifters Forlag, Akts., Klost eistr. 23 E $ ★ C. 6245 Frederiksberg Handels forenings Medlems ­ blad, Red. Aage Christensen Marien lalsv. 50 10 $ C. 10668, Eksped. Howitzv. 49 IE f Go. 2246 Freds-Bladet, Udg. Dansk Freds-ogF olkefor- bun5 . , Fysisk Kultur, Eksp. Teglgaardstr. 4 Kl $ C. 4421 Fysisk Tidsskrift, Red. Prof. Dr. phil. H M Hansen og Prof. E S Johansen, Eksped. Boghdl. Jul. Gjellerup, Sølvg. 87 E $ Cent. 3505 FæstningsartilleristenEgernv.53[0|)Gh.6043 Førerbladet, Red. & Eksped. Valkendorfsg. •36E $ Cent. 11535 Fører ki edsen,Red. & Eksped.Korpskontoret st. Kongensg. 77 E $ Pa. 6163 Gads Danske Magasin, Red.Gunnar Hel weg- Larsen, GEC Gad Vimmelskaftet 32 E $ C. 5288 Galop-Tidende, Red. Hans Nielsen, Eksped. Aaboulevard 32 [N] $ Cent. 2600 Gammel Strand, Red.ogEksped.Ravnsborgg. 10 El $ N 6293 Gardehusaren, Eksped. Frederiksbergg.21 E, Red. GI. Jernbanev. 30 Valby $ Va. 4057 Garderbladet, Red. Kapt. C v.Kohl Fugle- vangsv. 13 E $ Cent. 8658 Gartner-Tidende, Udg. Aim. dansk Gart ­ nerforen., Red. Alfred M Danvig,Anker Heegaards G. 2 E $ ★ Cent. 8530 Gartner-Tidende Udgaar hver Tirsdag. Abonnementspris 20 Kr. aarlig. Bestilt, paa Bladets Kontor. Kommer saagodt som alle danske Gartnere i Hænde. Desuden sendosAnnonceafdelingen til et Antal Gartnere I Sverige, Norge og Finland. Gavn og Glæde, Eksped. Dannevirkeg. 13 E $ V 3300 Geografisk Tidsskrift, Ny Vesterg. 10 E $ Palæ 3071 Gjentofte, Hellerup og Ordrup Kommunal- Tidende, Eksped. Klosterstr. 22 E $ C. 6245 & 6246 Gjentofte Kommunes Grundejer Tidende, Red. Lrsagf. E Brahe Pedersen, Ekspedi ­ tion Howitzv. 49 [0 $ Go. 2246 Glarmestersvenden, Jægerg 9 El $ N 8017 Glarmestertidende, Red. Robert Peters. Selma Lagerløfs Allé 28 Søborg $ Søb.205 Graverforeningen,Eksp. Frederiksv. 23 [0 JR Gh. 7477 Grundejerbladet Red. N-Voldg. 2 E $ *C. 330 Eksped. Fredh.Kan. 4A DH1 f C. 6522

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker