kraks vejviser 1940 handelskalender

Aviser og Tidsskrifter 3

Fag-Register for Danmark

VII -3025

Evangeliebladet, Red. Sigf. Beck, Bleg- damsv. 31 |ø] $ 0 5490 Faglige Meddelelser fra Statens Hushold- ningsraad, Eksped. Nørreg.ll E ffC.11390 Familie Journal, Illustreret (Carl Allers Etabi. Akts.,) Vigerslev Allé 18 Valby ff)*C.95O Farmaceuten, Eksped Ejnar Munksgaards internationale Boghdl. og Forlag Nørreg. 6 E ff) ★ C. 6970 FarmacevtiskTidende, Stormg. 20 E ffl Palæ 4762 Farvehandleren, Red. Th. Andersen Frede- rikssundsv. 213 Brh. $ Bella 452 Fatismen, Udg. Landsbevægelsen F. A. T., Eksped. Chr. Richardts V. 7 M $ N 3017 Feltartilleristen, Udg. Feltartilleriforen. Eksped. Artilleriv. 48 [S] $ Am. 479x Finanstidende, Red. C Thalbitzer Krystalg. 16 E ff) Cent. 981 Fiskeritidende, Dansk, Studiestr. 3E ffl Cent 6804(10-4) Flittiee Hænder Købmagerg. 67,69 E ffl C. 14556 & 1756 Flyv, Organ for det kgl. danske Aeronautiske* Selskab, Red. og Eksped. Vesterbrog. 60 E $ * C. 13404 Flyvebladet Pilestr. 32 E ff) * C. 6571 Fodermarken, Red. L Andersen Vesterbrog. 65 E $ Cent. 1886 Foged Listen Farverg. 15 E $ C. 6217 Folkelæsning, Ved Udvalget f. Folkeoplys ­ nings Fremme, G E C Gad Vimmelskaftet 32 E ff) Cent. 5288 Folkets Røst Studiestr. 20 E ff) Pa. 5241 Folkevennen Skjul høj Allé 53 Vanl. ffl Da. 2527 Folkung, Eksp. Raadhuspl. 59 E $ C. 12051 Fondet, Organ for Prins Valdemar og Prin ­ sesse Maries Fond. Valdemarsg. 60 E ff Cent. 8192 Foreløbige Meddelelser fra Svineforsøgssta ­ tionerne,Udg. den kgl. Veterinær-og Land ­ bohøjskoles Lab. f. landøkonom. Forsøg, Eksped. Rolighedsv. 25 E $ Cent. 1518 Foreningen„Fireskillingen “ , Red. ISvendsen Haabets Allé 1 Brh. ff) Bella 303 Eksped. Degnemose Allé 55 Brh. $ Bella 101 Foreningen 4. Regiment, Red. IH Christian ­ sen Eksped. Aaboulevard 50 E $ C. 13476 Foreningen 8. Regiment, O Aug. Olsen,Lange- Miillers G. 2 É ff Ry v. 2213 Forlystelses-Funktionæren, Eksped. Strandboulevarden 94 [ø] ff Cent. 10015 Forskønnelsen, st. Kannikestr. 13 E ffl By 7162 ’ Forsvarsbroderen,Organ for de danske For ­ svarsbrodre, Red. Arne Stevns Eksp. Stormg. 6 E ff) By. 4131 Fortid og Nutid, Tidsskrift forKulturhistorie og Lokalhistorie, Udg. Dansk historisk Fællesforen. Eksped.Hagerups Forlag Fiolstr. 10 E $ *Cent. 736 Forum Tidsskrift, Eksped. Sjæleboderne4 E $ C. 14995 Fotografisk Tidsskrift, G E C Gad Vimmel- skaftet 32 E $ Cent. 5288 Fotohandel, Eksped. Amaliev. 14 E $ Eva 702 Foto Magasinet Red. og Eksped. Fredenks- borgg. 7 E $ Cent. 3410 Foto-Tidende, Red. K Storm-Petersen N-Voldg. 64 E Fra Arkivog Museum, Østifternes histor. - topogr.Selskab,ArnoldBusck Købmagerg. 49 Eff *0.2453 Fra Byraadene,Red. O Kinck Petersen, Red. og Eksped. Kampmannsg. 4 El | C. 9240 Fra K. F U. K. ’ s Hedningemission, Red. & Eksped 1. Kannikestr. 5 E $ By 3231 Fra Menighedsplejen, Udg. De samv. Menig ­ hedsplejer, Red. Dr. theol. Alf. Th. Jørgen ­ sen Eksped. Vendersg. 28 E ffl By 2588 Fra Nazaretkirken, Ryesg. 107 É Fred og Frihed, Raadhuspl. 45 E $ By 2058 Frederiksberg, Medlemsblad for Frdbg. Bor- gerforen.v. Vilh. Nielsen Eksped. Ho ­ witzv. 49 EJ ff Gh. 2246 II 40

Danske Folkemaal, Red. Paul Andersen, Markv. 11 [F] ff) Gh. 3488x Danske Fægtere, Eksp. Nordlandsg. 2 [S] $ Am. 54Qy Danske Studenters Roklub, Strandpromena ­ den E2 $ Ry. 48 s Danske Studier, udg. af Gunnar Knudsen og l Marius Kristensen for Universitetsjubilæ ­ ets danske Samfund, Eksped.Gyldendalske Boi ’ hdl. Nord.Forlag Klareboderne 3 E $ *0.775 Debitorliste, Medlemsblad for Creditreform- foren. D-Afd. Red. Chr. Henrichsen Ham- i brosg. 6 E ffl Cent. 7241 De BlindesBudstikke, Eksped. Bogenseg. 8 ES $ 0 1993x De grafiske Fag (Organ forKbhvns Bogtryk ­ kerforening) Eksped. Ny Kongensg. 16 A E $ Cent. 13975 & 13995 De nye-Bøger, Fjenneslevv ‘ 20B Brh. $ Bella 1282y De upolitiske danske Radioklubbers Med ­ lemsblad, Hesseløg. 33 [0] JO Ryv. 2647y Den Danske Aftenskole, Eksp. Dalgas Bou ­ levard 70 [0 ff) Gh. 9072 Den danske Filatelist, Red. Bartholinsg.3 E Udsriver Aage Reddersen Skinderg. 22 E ff) By 1903v Den danske Møller, Red. og Eksped. V-Far- imagsg. 31 E $ C. 1678 Den danske Realskole, Eksp., Sølvg. 87 E $ C. 4583 Den døve Socialist, Eksp. Vardeg. 15 [øj Den frie Skole. Red. O de Hemmer Egeberg Solsortv 36 [F] ff) Gh. 6397 Den frivillige Luftmeldetjeneste, Eksp. Ka ­ stellet Stjernestok 2 [ø] ffl C. 16019 Den Rejsende,Udg. Dansk Handelsrejsende- Forbund, Red. Th. Gregers Sødalen 1 Gjentofte ff) Gjent. 2471 Denmark Abroad Raadhuspl. 4E $*C.725O Or o an for danske Eksportinteresser. Det blaa Kors, Red. Sognepræst M N Rand ­ kær, Eksp. Vesselsg. 13 É ffl C. 11623 Det frie Blad, Red. og Eksped. Slagelseg.3iø] $ 0 8732 Det statistiske Departements Publikationer, Eksped. Gyldendalske Boghdl. Nord. For ­ lag Klareboderne 3 E ff) *Cent.775 Detailhandlerbladet,Red. Anders Rasmussen Eksp. Knippelsbrog. 2 E ff * C. 611 Detailhandleren Borgerg. 136 E $ Pa. 3755 D. K. G. Red. Frk. E P P Rasmussen Her ­ man Triers PI. 3 E ff) N 2201 Droske Chaufføren, Eksped. Gothersg. 158 E $ By4047 Droskeejeren, Eksped. Gl.Kongev. 15 C ffl Ve. 3481 Droske Tidende, Red. ITj. Jacobsen Red. og Eksped. Howitzv. 49 El $ Gh. 2246 Dyrets Værn, Red. Hj. Jacobsen Eksped. Howitzv. 49 E $ Gh. 2246 Dyrevennen og Dyrevénnens Ungdomsblad Udg. Foren, til Dyrenes Beskyttelse. Red. J Thamdrup Raadhusstr. 15 E $ By 3915 Dyrlægeforening, Medlemsblad for den danske Dronn. Tværg. 58 E ff) * C. 7648 Echo, internat. Artistblad Dannebrogsg. 18 E $ Ve. 7023 Efterretninger for Søfarende, Udg. Søkort ­ arkivet E $ C. 46177 Ejendomsbladet, Udg. E Stiedl & Søn Vesterbrog. 9 B E ff) Cent. 6613 & 9055 Ejendomsmægleren, Eksped. Amagert. 31 E $ By 3213 Electra, Red. og Eksped. N-Voldg.30 E ffl ★ C. 2278 Elektroteknikeren, Red. IngeniørCand.polyt. E Rager Kanslerg.6 |ø] ffl 0 5043 Elevforeningen af 10. Aprill895,Eksped. HolgerRasmussenGrøndalsv.l4[FfflFa.689 Eliaskirkens Menighedsblad, Eksped. Tul- linsg. 3 E . , Entreprenøren, Red. J J Gerstoft, Eksped. Aaboulevard 32 INI $ Cent. 2600 Et Ord med paa Vej en, Red. N C Hansen, Nexø Eksped. Bernstorffsg. 21 E ff Cent. 2543, 2544 & 13679 Eva ’ s Filmsromaner, Red. og Eksped.Rosen- øms Allé 29 E ff) Cent. 14606

I Dansk Landbrug (Vort Landbrug) Red. Niels Jørgensen Hammerichsg. 2E ff) C. 14440 Redaktion, Ekspedition og Annonce-Af ­ deling Dansk Lodstidende,Eksp. IEOhlsens G. 9[ø] $ Øb. 7856 Dansk Lokomotiv Tidende, Red. Soph. Jen ­ sen (ansvarsh.) og E Kuhn V-Boulevard 45 E $ C. 7708 Dansk Læder- og Skotojstidende Red. Cand. polit. V Thaning Wernersv. 5 Charlottl. $ Ordr. 976 Annonceeksp. Polack ’ sAnnonce ­ bureau Ved Glyptoteket 6 E * C. 11701 Dansk Mejeritidende, Red. FL Suhr Sliet- landsg. 2 Hl D Am. 2260 Dansk Missionsblad, Eksped. Strandagerv.24 Hell, fl Hell. 911 Dansk Modetidende, Eksped. Amagerbrog. 37 (Bl & Am. 2952 Dansk Musiker-Tidende, Red. O Kruuse An ­ dersen Eksped. Vendersg.25E |)Cent.l3245 Dansk Musik Tidsskrift, Red. Gunnar Hee- rup Sortedamsdoss. 65A [øl ffl N 5246 Eksped. Kongensv. 26 CFI $ Fa. 826 DanskOplysningsTidendefor Jylland,Kbhvn., Provinsen og Øerne Farverg. 15 E ff) Cent. 6217 & 7841 Dansk Patenttidende, udg. af Patentkommis ­ sionen Polititorvet 14 M Dansk Pathonmissions Blad, Eksped. S-Fa- sanv. 44 Valby ff) Va. 3024 DanskPost- og Telegraftidende,Udg.Dansk Post- og Telegrafforening Red. L Falck TjellesenEksped.VesterportEffiPalæ4010 Dansk Radio Union Red. Vesterport® ffiBy 3743 Dansk Reklame, Udg. Dansk Reklame For ­ ening, Red.Ejler Alkjær Eksped.Krystalg. 3 E U Palæ 3317 Dansk Sagførertidende, Red. Vesterbrog. 33 1V1 $ Cent. 6613 Eksped. Raadhusstr. 2B E ff) By 3323 Dansk Skomagertidende, Vesperv.40 Hell.ff) Hell. 3421 Eksped. Dronn. Tværg. 58 E ff) ★ C. 7648 Dansk Skovforenings Tidsskrift, Red. O Bondo, V-Voldg. 86 E » Cent. 13962 Dansk Skrædderforbund, Vendersg. 29 E ff) C. 10518 Dansk Skuespillerforbunds Medlemsblad, Red. H Dynesen Ved Amagerport 9 (S) ff) Am. 1118x Dansk Skyttetidende, Red. og Eksped. Dansk Smør- og Margarinehandler-Tidende Red. Hans Olsen, Borgerg. 138 E Dansk Sæbe-Industri, Red. & Eksped. Hvalsøv. 27 Brh. $ Bella 2818 DANSK SØFARTSTIDENDE Amalieg. 33 EU Cent. 2070 & 12610 Dansk Sø-Restaurations Fagblad, Red. Vilh. Rasmussen Herluf Trolles G.3E $0.10270 Organ for sø farendeliovmestre og Kokke. Dansk Tandtekniker Forbunds Medlemsblad Red. E M Taaning Tordensk joldsg. 13 E $ Pa. 1326 Dansk teologisk Tidsskrift, Red. Prof. Hal Koch & Prof. N H Søn, Eksped. G E C Gad Vimmelskaftet 32 E $ C. 5288 Dansk Tidsskrift for Farmaci, Stockholmsg. 27 El ffl Øb. 6399 Dansk Tidsskrift for Urmagere, Red. Børge Kock Amagerbrog. 73 [g] ffl Am. 7598 Dansk Togtidende, Eksped. Vesterbrog. 18 E ff) V 495v Dansk Toldtidende, Eksped. Carl Nielsens Allél ES $Ryv. 1382x Annonceeksp. Kry ­ stalg. 16 E $ Cent. 8486 Dansk Vandrelaug Vesterbrog. 35 E ff) C. 11493 Dansk Vej tidsskrift, Eksped. Klosterstr. 23 ) Efi*C. 6245 Danske Drenge, Tidende for Frivilligt Dansk Kirkemusiker Tidende Eksp. Jægers- borgv. 1 Lyngby ff) Ly. 1600 Dansk Kolonial Grossist-Tidende Kanslerg. 6 @ | 0 8062 Dansk Konfektureforenings Medlemsblad, Eksped. Gothersg. 8 C E ff) C. 12579

Drenge-Forbund, Red. og Eksped. Valkendorfsg. 36 E ffl Cent. 11535 II 40

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker