kraks vejviser 1940 handelskalender

Aviser og Tidsskrifter 1

VII — 3018

Fag-Regisler for Danmark

Haderslev (Fortsættelse): Modersmaalet, Akts. Klosteret 9$ 2031.2032

Vendsyssel Tidende, Akts, g 425,426,427, 428 & priv. 1010, Stats g 6

Holstebro Social-Demokrat Eksp. g 398, Red. g 59 Ringkøbing Amtstidende g 770 & 771 H orsens: Folket g 2294 Horsens Avis Sonderg. 49 g Eksp. 2200, Red. 1617 ét 1000 Horsens Folkeblad, Akts, g 2500 (4 Lin.) Horsens Folkeblad HORSENS TLF. 2500 <4 LIN.) Horsens Social-Demokrat g 2440 (2 Lin.) & 443 _________________________________ Sorseitø ^ocial^emoliml Telefoner: Redaktion 2440 Ekspedition 443 Organ for Socialdemokratiet i Horsens og Omegn. Udgaar hver Søgnedags Efter ­ middag. Horsens Venstreblad Norreg. 9 g 910 Hørsholm: Hørsholm Avis g 11 K al undborg : Holbæk Amts Social-Demokrat g 249 Kalundborg Avis g 468 Kalundborg Folkeblad g Eksped. 226 & Red. 236 ________________________________ Kalundborg folkeblad, Samsø folketidende Kalundborgegnens største Blad. Oplag over 7500 Eksp. Kellerup Venstreblad g 15 Byens og Egnens Blad. Kertemin de: Kerteminde Avis g 4 Kolding: JydskeTidende, KoldingAvis Jernbaneg.46 g Red. 717 & 1497 Eksp. 17,417 & 717 Postkonto 17400. Kolding FolkebladJernbaneg.35 g2000&1998 Kolding Folkeblad Og Folkebladet forVejen, Brørup, Holsted og Omegn Egnens og Byens mest udbredte Blad Samlet Netto-Oplag 10.700 Telefon 2000, Kolding. Kolding Social-Demokrat Sonderg. 3 g 193 & 1493 KOLDING SOCIAL-DEMOKRAT Tlf.^Eksp. 193 - Bed. 1493 Postkonto 7137 Mest læste Blad i Kolding og Omegn. Bedste Annonceblad. Venstrebladet Jernbaneg. 33 g Red. 505, Eksp. 1212 Korsør: Korsør Avis g 43 & 116 Korsør Social-Demokrat g 65 Kollerup: Kellerup Avis g 106 (2 Lin.) Kellerup Social-Demokrat g 74

Hovf dknntnr nUVbUKUIILUI Uinm-inn HJØri Illy

Filialkontorer: Skagen, Frederikshavn, Hirtshals, Lokken, Sæby,

Brønderslev Det gennemsnitlige daglige Oplag var i Aaret 1939 over 17500 Exemplarer. Vendsyssel Venstreblad g Red. 500 & Eksp. 501 Hobroj Himmerland g 32 & 332 Hobro Venstreblad g 310 Social-DemokratcnforHobroogOmegn g213 Holbæk: ^Holbæk Amts Avis Lindev. 12 g 30 & 730

SØNDERJYLLANDS ÆLDSTE DAGBLAD. TELEFONER: 2031 - 2032 - 2033 Sønderjysk Dagblad Hægersg. 2 g 125 Hammel: Avisen for Frijsenborg-Favrskov Birk g 40 Hammel Avis g 2 Hammel Social-Demokrat g 85

Haslev: Haslev Avis g 1 Haslev Folketidende g 33 Haslev Social-Demokrat g 10 Venstres Folkeblad g 11 Helsingør:

NYKØBING SJ. TELEFON 2^+1 ■Ansvarlig Redabtdr: Aug. Pedersen lif. Holbæk 630 SAMT UGEBLADET Fredags^A visen Holbæk Amts Social-Demokrat Smede- lundsg. 11 g 178 Holbæk Amtstidende g 71 Eksped., 27 Red. & 1300 Redaktøren

FrederiksborgAmtsAvisSct.Anna G.4 g 666 Helsingør Dagblad Set. Olai G~27 jiTo&977 Uafhængigt Ven ­

streblad. ( Oprettet 1867). Det mest ud ­ bredte Blad i Hel smgør og Opland Holdes og læses a/ et købedygtigtPub- likum i alle Sam ­ fundsklasser. Eg ­ ner sig udmærket for Avertering.

HelsingørSocial-DemokratStjerneg.l5g240 Nordsjælland Helsingørs Avis-Steng. 49, 1 . >3 Herning : Herning Avis g 63 & 563 Herning Dagblad g 131- Herning Folkeblad g 15 & 575 Herning Social-Demokrat g) 205 Herning Venstreblad g 477 Hillerød: Frederiksborg Amts Avis gjEksp. 15 & 800 Red. 75 & 446 frrikritøtorg Amts Afis Oplag over 13 000. Nordsjællands mest udbredte Blad. Lokalt Blad for Hillerød, Frederikssund, Frederiks ­ værk, Fredensborg og alle Amtets Sta ­ tionsbyer med Omegn. Bekendtgørelser gennem Frederiksborg Amts Avis faar en enestaaende vid Udbredelse i Amtet o g nærmeste Omegn. _______ Frederiksborg Amtstidende, Akts, gi 9 (Nordsjællands Social-Demokrat g 279&743 31ordsiællands5ocia!Tkmolirat HOVEDKONTOR I HILLERØD EKSPEDITION TLF. 74 3 REDAKTION TLF. 259- 279 KONTORER I FREDERIKSVÆRK, FREDERIKSSUND, HØRSHOLM OG FREDENSBORG UDGAAR I STORT OPLAG 8 HELE FREDERIKSBORG AMT.

i EKSPEDITION 71 *. / REDAKTION 27 \ ’ * REDAKTØR 1300 Redaktører: H. Brix (ansvarlig) og J. Antonsen. Er Bladet, naar De vil have det købedygtige Publikum i Holbæk Amt i Tale.

Holi æk Amts \ enstreblad Nygade 16 gi Eksped. 308, Red. 248 Holstebro: Holstebro Avis g 6& 366 H olstebro Dagblad g 600 ________________ Holstebro Dagblad Struer Dagblad Herning Dagblad Hovedkontor: HOLSTEBRO - Tlf. 600 Egnens største Blad — det bedste Blad for Deres^Annoncer.

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker