kraks vejviser 1940 handelskalender

Fag-Register for Danmark

VII — 2990

Assuranceforretninger

Thomsen V Vesterport EJ ff Uent. 9596 Toft Chr. Strandv. 173 Hell. ff Hell. 938 Trolle & Rothe, Akts., Dronn. Tværg. 5 Kl Il ★ Ceitf. 12666 Unger O Amagerbrog. 4 Hl ff ★ Am. 6262 Wahl & Wesche, Akts.,Strandg. 8 Kl 1 ★ C. 163 Valentiner Branth Erik Stormg. 8 B|C. 14807 Waltcnburg S Ingemannsv. 24 BO ff N 6138 Wandler Eigil Frederiksg. 19 IS 1 C. 14896 Wandler Preben & Co. Frederiksg. 19 Kl 1 C. 3112 Wangel Bruno N-Farimagsg. 33 Kl 1 C.399O Warburg L Halls Allé 5 §1 1 C. 3692 Hovedagent for Det Forenede Danske Livsforsikring s-Akts. Hafnia og For ­ sikrings-Akts. Danske Phønix. WITH SVEND Kong. Nyt. 19 Kl 1 Cent 4837 Postkonto 3645 Direktion for Danmark for Zurich, Ulykkes- & Ansvarsforsikrings- A i s.a'iV'tpn Worm Anthony Fredh. Kan.2 Kl ff Cent. 491 Wærum & Co. Frederiksborgg. 1 B OBO ff C. 257 & 15257 Ørstinge BII & Co. Frederiksbergg. 5 Kl 1 C. 13747 Ørum-Hansen K B Amagerbrog. 30 [S] ff C. 5330 & Am. 8343 Østerbro Assuranceagentur ved Otto Hansen Østerbrog. 106 IS) 1 C. 6082 Aabenraa: Aabenraa Assurance-Agentur ved H Bertelsen 1 17 Andersen A P 1308 Aabyhøj: Christensen IA 1476 Aalborg: a alborg Assuranceagentur ved Kaj Lydolff Nytorv 12 ff 1827 Brint-Nielsen Jernbaneg. 10 ff 176 & 177 Grøn & Witzke ’ s Aalborg Kontor. Grøn & Witzke Jernbaneg. 10 ff 176 LevigMax&Co. ’ sEftflgr.,Akts.Østeraa3ff 525 (2 Lin.) Møller Arne K Vesterbro 51,53 ff 2526 Nielsen Johs., Peder Skrams G. 15 ff 2541 Rechnitzer,Thomsen&Co. ’ sEftf.Toldbodpl. ff 4120 (3 Linier), Stats ff 16 Rorbeck Carl & Co. Budolfi PI. 9 JO 721 Thygesen Th. & Sønner Valdemarsg. 8 ff 972 Aarhus: Aarhus Assuranceagentur ved Sigvald Bøstrup & Børge Buch Sønderg.72 ff 358 Absalon ’ s Hovedagentur, Andreas Gredsted Nørreg. 36 ff 2324 Aros Forsikrings-Selskabet Set. Knuds G. 3 ff 3547 Bagner R F S-Ringg. 39 $ 5411 Bjerre P Ryesg. 28 ff 562 Christensen Chr. E Frederiksg. 2 ff 3775 Christensen Th. Strandparken 35 ff 5574 Claudi Jørgen Tunøg. 18 ff 5199 Frank & Petersen Brammer.-g. 18 ff 373 Grøn & Witzke Sønderg.10,12 ff 4247A4236 Hansen Einar Aaboulevarden 11 ff 2448 Heinemeier AWN Dalgas Avenue 19 ff 5925 Henningsen Egert Fredensg. 39 ff 2111 Jensen Arthur, Carl Bertelsens G. 9 ff 3217 Jensen Georg, Hendrik PontoppidansG.26ff Jensen L Guldberg Ryesg. 8 ff 7633 Levig Max & Co. ’ s Eftf., Akts. Frederiksg. 2 ff 3116 Løvlund A, Chr. Wærums G. 20 ff 6390 Messerschmidt Hans Tunøg. 20 ff 8032 Nielsen Daniel & Scheel Kriiger st. Torv 8 ff 418 & 438 Nord og Syd Forsikrings-Akts. Kontoret for Aarhus og Omegn Sct.Clemens T. 9 ff2890 Inspektør C H Lund priv. ff 3952 Nordisk Brandforsikring, Akts., Filialkontor i Aarhus Clemensbro 17 ff 450 (2 Lin.) - Brand-,Livs- og Ulykkesforsikr. Nøbbe C Set. Clemens T. 9 ff 2890 Ramsing N M Borgg. 12 ff 1404

København ( Fortsættelse) Schiøtt Aage St.Kongensg. 110 Kl ff Pa.1450 Afdelingskontor for Det Forenede Dan ­ ske Liv s for sikr in g s-A kts.Hafnia ogFor- sikrings-Akts. „Danske Phønix*. Schjerbeck Ludv.R Fredh.Kan 6QSffBy3181 Schledermann E.Rothesg. 6 [ø] ff C. 6065 Schlegel C Th. Frederiksborgg. 11 Kl ff Palæ 6296 Schmedes G Kone. Nyt. 6 Kl ff ★ Cent. 9316 Schmidt & Tversen Gammeltorv 16 Kl ff ★ C. 11423 Schou Bertel Raadhuspl. 16 El ff C. 16756 Schou Just jun. Orla, Anker Heegaards G. 1 ® ff C. 1671 Hovedagentur for Statsanstalten. Schreiner Max V-Boulevard 4 [S $ C. 7020 Schulstad Vilhelm V-Farimagsg. 41 IS ff* C. 1710 SCHWEITZER DITZ Assurance-Agen- tuier, Firmaet, Raadhuspl.4 Sff ★ C.12488 & 646 Schønecker Villy Sagfører Cand.jur. Gene ­ ralagent for Forsikrings-Aktieselskabet Fylgia. Direktør Aage Knudsen Havneg. 51 Kl ff ★ C. 15535 Skandinavisk Lloyd v. Paul Levison Chr. d.9. G. 6 Kl ff-fc C.3212 Steensen Chr. & Co. Strandg. 4B E f Cent. 10789 Søborg Assuranceagentur ved Carl Edgar Jacobsen Grøntoften 4Soborg | Søb. 1632y Søht P & Co. Tordenskjoldsg.21 Kl ff C. 1026 & 12026 P Søht & Co. Tordenskjoidsg. 21 Kl TIL Cent. 1026 & 12026 Hovedagentur for Akts. Phoenix Assurance Comp.Ltd. London Generalagentur for Akts. Forsikringsselskabet Codan. Repræsentanter for Forsikrinpsakts Heimdal. Thielst Brødr. P & C Kampmann

VALD. RASMUSSEN AMAGERTORV 3 KØBENHAVN K. TELEFONER: CENTRAL 4897 & 3731 ♦ DET GJENSIDIGE FORSIKRINGSSELSKAB DANMARK 5 - GRUNDLAGT 1861 - FILIALKONTOR ♦ BRANDFORSIKRING MED ELLER UDEN GENSIDI6HED • INDBRUDSFORSIKRING ' • LOVPLIGTIG ULYKKESFORSIKRING • AUTOMOBILFORSIKRING ANSVARSFORSIKRING • SYGE- OG ULYKKES ­ FORSIKRING • LIVSFORSIKRING

MØM. ©L ©. > HI III 1IEIIL W INDEH. P. THIELST KAMPMANNSGADE 2 0 a/u FORSIKRINGS« BRANCHER FOR

1 'Uffdaæ^ DANSKE OG UDENLANDSKE

SELSKABER. ei

GLASFORSIKRING

VANDSKADEFORSIKRING

TELEFON: ★ CENTRAL 9598 TtGRADR.:„BRØDRETHIELST".

-

> ---------- ------------------------------------- ?

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker