kraks vejviser 1940 handelskalender

Ansvarsforsikring 2

VII — 2975

Fag-Register for Danmark

ZORICH, Ulykkes- & Ansvarsforsik- rings-Akts. i Zurich: Direktion Svend With Kong. Nyt. 19 E f Cent. 4837

HUSMÆNDENES ANSVARSFOR ­ SIKRING (gensidigt Selskab) N-Voldg. 16 E f ★ C. 383 &* C. 14078 Postkonto Nr. 535. Kgl. octr. almindelige Brandassurance-Conr pagni, Det, Akts., Højbro PI. 10 E D ★ Cent. 447 NATIONAL, Forsikringsaktiesel ­ skabet, N-Voldg. 5 E $ ★ Cent. 7565 Nord og Syd,Forsikrings-Akt8.,Slotsholmsg. 16 E f Cent. 496,6023 & 10396 Telegramadr. „AssunorcP. NordiskForsikrings-Anstalt, Akts..V-Voldg. 17 El D C. 10068 & 13447 - Se: Forsik ­ rings-Aktieselskabet Normannia. Nordisk Ulykkesforsikrings-Akts, af 1898 Grønningen 17 E D ★ Cent. 2860 Ekspeditionstid 9-16, Lørdag 9-13. Nye Danske af 1864, Forsikringsaktieselska ­ bet Storing. 2-6 E !) ★ Cent. 642 FORSIKRINGSAkTIESELSKABET NYE DANSKE af 1864 ter afTorsikrutg. GestsidigAecL. u g Hovedkontor: STORMG.2'6 H TLF. C. 642 Samvirke, Det gensidige Forsikringsselskab Vester Volde. 8 El $ Cent. 1967 Skjold, Forsikrings-Akts., Amalieg. 27 E $ ★ C. 799 (5 Ledninger) SKULD, ASSURANCEFORENINGEN (Gensidig) Den danske Afdeling Amalieg. 33 E $ Cent. 12432,12267 & 12732 Telegramadr. „Skuld*. Urania Forsikrings-Akts., Vesterbrog.5B El $Cent.6776 & 13290, Direktionj|lPalæ4882 A ar hus: Danske Lægers og Dyrlægers Motorforsik ­ ring, Akts. (Danske Lægers og Dyrlægers Forsi krings-Aktieselskab) Banegaardspl.4 f 1552 Telegramadr. „Motor for sikring* . An ­ svarsforsikring for Automobilero g Motor ­ cykler. Ansvarsforsikring for Læger og Dyrlæger samt Familie-Ansvars for s. Forsikrings-Selskabet Aros Set. Knuds G. 3 13547

Ansigtspleje. (se Skønhedspleje).

3. Repræsentanter.

København: Bahncke W & Co.Raadhuspl. 45Mf ★ C.128

Ansjoser.

København: Capito Alfred Kompagnistr. 6 E |)Cent.3O68

Frederiksen A Studiestr.34 E $ C. 5880 Friis Carl W, Henrik Ibsens V. 58 El Grandsgaard-Christensen Hj.Fiolstr. 14 E $ By 1640y Grubb J Nørreg. 47 E f By 1602y Hagerup ’ s H Boghandel, Antikvariatet, Fiol- str. 10 Kl |*C. 675 Telegramadr. „Boghagerup “ STØRRE BOGSAMLINGER og sjældne Bøger faar De en pæn Pris for hos H. HAGERUP — under Holbergs Kastanje Hansen Adler Sterup Blegdamsv. 112 A O $ 0 6779y Hansen C Ejler, H C Ørsteds V. 40 lv] ® Eva 2(548 a FISCHER og KRARUP — lige overfor Kunstindnstrimuseet , Bredgade 67-69. Tlf. Palæ 2882 & Palæ LOU KØBER BØGER »eciale; KUNST I Antikvarboghandlere. Booksellers, secondhand — Libraries d ’ occasion — Antiquariato København : Aldus Antikvariatet v. G Strand Matthæusg. 27 El IV 8422 Alkunst Antikvariat v.AlexanderFugl Solvg. 36 E | Pa. 6645 Allé Antikvariat v. Axel B Setling Frdbg. Allé 51 El 1 V 7889 Amagers Antikvariat v. Fru Nanna Hetsch Amager Boulevard 122 |S] $ Am. 9977 Andersen Stig Graabrødret. 6 E J) By 7802 Andersen-Larsen L Valby Langg. 6 Valby 1 Vb. 607y Andreasen Petra Falkoner Allé 22 EJ®V773x Antikvarboghandelen H C Ørsteds V. 14 E) 1-V 7448 Antikvariatet Valkendorf v. A Andersen, St. Peders Str. 16 E f By 1902y Arnheim Felix Læderstr. 5 E f By 156x Bloch ’ s K V Antikvariat Fiolstr. 34 E ® By 6556 Bogantikvariatet v. Frank Wiff Holm. Kan. 32 E 1 By 5697x Bogkælderen ved S Thuesen Fiolstr. 23 E ® By 4862 Bvens Antikvariat,Akts., Studiestr.25E®By 6250 Christiansen Christian Blaagaardsg. 27 El 1 N1047y Falkenberg P, Niels Ebbesens V. 22A El ® Eva 386 Fischer & Krarup Bredg. 67,69 E (lige overfor Kunstindustrimuseet) ® Palæ 2882 & Palæ 5041 ________ .

Ansvarsforsikring. Liability Insurance — Assurances de responsablité civile — Haftpflichtversicherung

1. Indenlandske Selskaber. 2. Udenlandske Selskaber. 3. Repræsentanter.

1. Indenlandske Selskaber. København: Absalon,Fors.-Akts.,Raadhuspl.45]|)^C9930 Almindelig Grundejerforsikring, Akts., V-Voldg. 100 [V] ★ Cent. 4358 Arbejdsgivernes Ulykkesforsikring Polititorvet 14 El $ ★ Cent. 77 Baltica, Assurance-Compagniet, Akts., Bredg. 42 E $ ★ Cent. 4058 Telegramadr. „Baltassu “ . DANMARK, DET GJENSIDIGE FOR ­ SIKRINGSSELSKAB, Niels Brocks G. 1 E $ ★ Cent. 645 7^3.' Se under Brandforsikring . Danske Phønix, Forsikrings-Aktieselskabet, Holbergsg. 3 E | ★ Cent. 1890 FORENEDE DANSKE MOTOREJE ­ RES FORSIKRINGSAFDELINGj Akts., V-Boulevard 4 [v] $ ★ Cent. 5591 Telegramadr. „Mot or klub* . Forsikrings-Akts. Atlantis Skinderg. 27 E f C. 14828 Forsikrings-Aktieselskabet „Frejr" Vester- brog. 5 El D Cent. 2825 Forsikrings Aktieselskabet Idun Amalieg. 31 E f ★ C. 10093 & 6893 Forsikringsaktieselskabet Nordeuropa Amagert. 11 E ★ Cent. 1051 FORSIKRINGS -AKTIESELSKABET NORMANNIA V-Voldg. 17 El ® C. 10068 & 13447 Forsikrings Akts. Protector Vesterbrog. 10 El f C. 13892 FORSIKRINGS COMPAGNIET FOR KONGERIGET DANMARK, A/S, Amalieg. 31 E f ★ C. 10093 & 6893 Forsikrings-CompagnietSelandia, A S. Ve- i sterbrog. 80 El jl C. 11579 & 12537 Gorm, Forsikringsaktieselskabet Amalieg. 31 E f ★ C. 10093 & 6893 HAAND i HAAND, Forsikringsaktie- selskabet, Nygade 4 E f ★ Cent. 1973 HEIMDAL, Forsikrings-Aktieselska ­ bet, Stormg. 12 E U Cent. 4795 Forsikringer tegnes gennem Selskabets under Rubrikken : Indbruds forsikrings ­ selskaber anførte Repræsentanter.

Randers: Provincia, Dansk Forsikr.-Akts. $545

2. Udenlandske S e 1 s k a b e r. København: Forsikrings-Aktieselskabet Nornan Kong. Nyt. 22 E f ★ Cent. 10516 General Accident Fire & Life Assurance Corp., Ltd., Joh. FrimodtTordenskjoldsg. 23 Ef* Cent. 1706 ROYAL EXCHANGE ASSURANCE Generalagentur: Ditz Schweitzer Assu ­ rance-Agenturer, Firmaet, Raadhuspl. 4 El f ★ C. 12488 &646 Schweizisk Ulykkesforsikrings-Akts, i Winterthur: Aug.BorgenHøjbro P1.5 E $ ★ C. 2288 World Auxiliary Insurance Corporation,The ’ Ltd. (Dahlberg ’ sAssuranceforr.) Skinderg. 27 E f C.14828

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker