kraks vejviser 1940 handelskalender

Fag-Register for Danmark

VII — 2962

Aarbøger

Sønderjydske Aarbøger.Udg. Historisk Sam ­ fund for Sønderjylland Eksp. Gyldendal ­ ske Boghdl. Nord. Forlag, Klareboderne 3 Kl f ★ Cent. 775 Turistbog, Udg. Politikers Turistbureau Raadhuspl. 37 El $ ★ Cent. 8511 Udenrigsministeriets Kalender Udenrigsmi ­ nisteriet Christiansborg Kl $ ★ Cent. 7028 Universitetets Aarbog udgives af Konsisto ­ rium Universitetet Kl $ C. 10828 Vejle Amts Aarbøger, Løvstr. 80S $ ★ Cent. 15999 Verdensmarkedet og Danmark (aarlig) Udg. Grosserer-Societetets Komite Børsen Kl f ★ C. 5320 Aalborg: Telefonbogen for Aalborg — Nørresundby Algade 26 D 1603 Aarhus: Buchtrup ’ s Telefonnøgle $ 1166 Telefonhaandbog for Jydsk Telefon-Akts. Set. Clemensborg Telefonkontoret Kontortid Kl. 9-5. Esbjerg: Telefonbogen for Esbjerg og Op ­ land Nygaardsv. 2 j) -608 Telefonbogen for Sydvestjylland ved K O C Olsen Kirkeg. 5 $ 142 Fredericia: Fredericia Telefonbog Gothcrsg. 49 $ 333 Hjørring : Telefonbog for Hjørring og Op ­ land f 132 Ho rsens: Lokal Telefonbog for Horsens og Opland Norreg. 22 f) 484 Kolding: Kolding og Oplands Telefonbog Fredensg. 9 £l 1568 Nykøbing F.: Telefonhaandbog for Lolland-FalstersTelefon-Akts. Nygade $ 19 Odense: Odense Telefonbog ved Johs. Al øller Vesterg. 48 j) 105 & 1531 Telefonhaandbog for Fyns kommunale Tele ­ fonselskab st. Graabrodrestr. 19 f 5 Randers: Telefon Nøglen for Randers og Opland Vesterport 1 j) 1848 Rønne: Telefonhaandbog for Akts. Born ­ holms Telefonselskab $ 17 Sa msø : Telefonhaandbog for Samsø Telefonselskab, Tranebjærg Stege: Telefonhaandbog for Aføn 1 Svendborg: Svendborg Telefonbog AIøl- ltrg. 5 D 105 Vej le: Vejle og Oplands Telefonbog Torveg. 20 D 129 V ibor g: Viborg med Oplands Telefonnøgle og Adressebog Gravene 9,11 1} 922

København (Fortsættelse): Kraks Blaa Bog Udgiver Kraks Legat Nytorv 17 Kl f ★ Cent. 308 KRAK 5 BLAA BOG

Kraks Vejviser Udgiver Kraks Legat Nytorv 17 IK M Ar Cent, 308 __________________ KRAK 5 VEJVISER indeholder Afsnit om: DANMARK København, Provinsbyerne og det øvrige Land, Færøerne. • ISLAND • UDLAND Norge, Sverige, Finland o. a. • EXPORT DIRECTORY OF DENMARK • KRAKs VEJVISER er Handelskalender for Danmark KRAKS VEJVISER bringer flere Adresser end nogen anden dansk Haandbog. Den er det bedste Hjælpemiddel til den personlige og korrekte Adressering, der maa benyttes ved al direkte Reklame, naar denne skal være fuldt effektiv. Kunstmuseets Aarsskrift, Udg. af Statens Museum for Kunst, Eksp. Gyldendalske Boghdl. Nord. Forlag Klareboderne 3E 0 ★ C. 775 Københavns Kommunalkalender, Udg. Kbhvns statistiske Kontor Gyldenløvesg. 15 E) D ★ C. 15100 Eksp Gyldendalske Boghdl., Nord. Forlag Klareboderne 3 Kl f * C. 775 LandøkonomiskAarbog. Udg. ved Foranstalt ­ ning af Ministeriet forLandbrug ogFiskeri, Redaktion Det kgl. danske Landhushold ­ ningsselskab ved Axel Nielsen Eksp. Gyl ­ dendalske Boghdl., Nord. Forlag, Klarebo ­ derne 3 Kl D ★ C. 775 Lægeforeningens Aarbog I Lommebog, II Medicinsk Vejviser, III Klinisk Aarbog Amalieg. 5 Kl f C. 501 & 581 Manufakturhandler-Foreningens A årbog Dronn. Tværg. 58 Kl D ★ Cent. 7648 Meddelelser angaaende de højere Almensko ­ ler i Danmark. Udg, af Undervisningsmin. Eksp. Gyldendalske Boghdl., Nord. For ­ lag, Klareboderne 3 Kl D ★ C. 775 Nordens Kalender, Udg. Foreningen Norden Gyldenløvesg. 16 K D Cent. 7225 & 7226 Nordisk Handelskalender Strandv.36A Hell. U Ry. 2836 Post- og Telegrafadressebog for Kongeriget Danmark, Udg. Genet aldir.f. Post-& Tele- grafv. Centralpostbygn. Bcrnstorffsg. 32 E) DC. 14685 Post-og Telegraf Haandbogen Udg. Gene ­ raldir. f. Post- ogTelegrafv. Red. Ekspe- ditionssekr. Cand.polit. Johannes Jensen Centralpostbygn. Tietgensg. 37 El ® ★ Cent. 6610 s Rigstelefonkatalog, Post- og Telegrafvæse ­ nets officielle, Krystalg. 16 OS C. 8284 SprogforeningensAlmanak Udg. af Sprogfor ­ eningen Aabenraa ^Aabenraa 566 Eksp. Gyldendalske Boghdl. Nord. Forlag Klare ­ boderne 3 OS $ ★ C. 775 Statistisk Aarbog Udg. Det statistiske De ­ partement Eksp. Gyldendalske Boghdl. Nord. Forlag Klareboderne 3 Kl D ★ C. 775 Statistisk Aarbog for København, Frederiks ­ berg ogGjentofte Kommuner.Udg.Kbhvns statistiske Kontor Gyldenløvesg. 15 El f ★ C. 15100 Eksp. Gyldendalske Boghdl. Nord. ForlagKlareboderne 3 Kl $ ★ 0.775 Sfatshaandbogen, se Kongelig dansk Hof- og Statskalender ' Sylvester Hvid ’ s Kontor-Haandbog Frede- riksbergg.21 Kl $ ★ Cent. 7016

ca. 5000 kendte nulevende danske Mænd og Kvinders Levnedsløb.

er et aarligt tilbagevendende biografisk Leksikon. er udarbejdet paa Grundlag af Oplysninger fra de Biografe ­ rede selv. er et uundværligt Hjælpemid ­ del for alle, der arbejder i Litteraturens og Pressens Tje ­ neste. giver alle de slægtshistoriske Kendsgerninger, soin man un ­ der den daglige Samtale i Hjemmet og i praktisk Arbej ­ de har Brug for. meddeler fyldige Oplysninger om de Biograferedes Deltagel ­ se i Forretningslivet, offentlige Hverv, litterære eller kunstne ­ riske Produktion m. v.

meddeler Kendsgerninger,som er af uvurderlig Betydning i Forholdet mellem Sælger og Kunde, mellem Sagforer og Klient, Forsikringsselskab . og den Forsikrede, Embedsmand og Borger. Kraks Fragtmandsliste Udgiver Kraks Legat Nytorv 17 Kl ® ★ C. 308 KRAK S FRAGTMANDSLISTE Godsbefordring Fragtmænd, Jernbaner, Paketter. Pris Kr. 0,75. Udleveres gratis til Vejviserens Kobere ved Indsendelse af en af de sidst i Bind I anbragte Kuponer. Kraks Hønseri-Fortegnelse Udgiver Kraks Legat Nytorv 17 Kl g) -Ar C. 308 _________ KRAK S HØNSERI FORTEGNELSE Fortegnelse over større Hønserier i Danmark Pris Kr. 0,75. Udleveres gratis til Vejviserens Kobere ved Indsendelse af en af de sidst i Bind 1 anbragte Kuponer samt tillige til alle i Honseri-Fortegnelsen optagne Hønserier. Kraks Lomme-Vejviser Udgiver Kraks Legat Nytorv 17 Kl & ★ Cent. 308 KRAK 5 LOMME-VEJVISER 31. AARGANG Beliggenheden af Gader, Veje, Torve m. m. i København og Omegn.

Aarer.

København: fh. Engholm Carl Nyhavn 47 Kl D Cent. 1672 Gran- og Aske-Aarer. Aaregafler. Nielskov N J, Akts., Ny Adelg. 4 K! jJC.7196 Fabrikation af alle Slags Aarer o. lign.

U dko mmer hvert Aar i Januar

Faas i alle Boglader.

Acetylénbelysning.

Pris 2 Kr. Ved Registerudhugning 2 Kr. 30 Øre.

København: Thornp Carl Nytorv 13 E U Cent. 2558, 10762 & 12762

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker