kraks vejviser 1940 handelskalender

Afdeling VII. Fag-Register for Danmark. Tillæg- Færøerne Grønland

Alle dette Registers Fag-Overskrifter er opført 1 „Fag- og Varefortegnelsen “ paa foranstaaende blaa Blade med Henvisning til Sidetal. Oversigtskortet Side54eller 865 viser det Omraade, der ogsaa i denne Afdeling under de enkelte Fag er henført under København — Fag-Register for Island findes 1 Afdeling VIII. .

Fortegnelse over autoriserede Læger, Tand ­ læger og Dyrlæger i Danmark (udkommer hveftS. Aar) Red. Slotsholmsg. 10 E $ Cent. 9165 & 9162 Fra Holbæk Amt, Løvstr.8E$*Cent.l5999 Fra Nationalmuseets Arbejdsmark. Udg. af Nationalmuseet Eksp. Gyldendalske Bog ­ hdl. Nord. Forlag Klareboderne 3 E $ ★ Cent. 775 Fra Ribe Amt,Lovstr.8E $*Cent. 15999 Green ’ s Danske Fonds & Aktier Raadhuspl. 2, 4 ® $ *C.7250 Haandbog for Bygnings-Industrien Red. & Eksped. V-Boulevard 12 ® fil C. 1486 & 11486 Haandbog for Danskingeniørforening Inge ­ niørhuset V-Farimagsg. 29® $ * C. 3397 Haandbog for Hæren Krigsministeriet Slots ­ holmsg. 10 E $ ★ Cent. 16002 Haandbog for Menighedsraad Taasingeg. 48 (0] $ Ry. 1101 Haandbog for Studenter, Udg. Studenter- raadetEksp. Nyt Nordisk Forlag Graa- brødret. 14 E $ C. 11301 &C. 11103 Haandbog for Søværnet Marineministeriet Slotsholmsg. 10 E $ ★ Cent. 16201 Handelsb eretning (aarlig) Udg. Grosserer-So ­ cietetets Komite Børsen E $ *0.5320 Hardsyssel Aarbog, Løvstr. 8 E $ *Cent. 15999 Historisk Aarbog-for Thisted Amt, Løvstr.8 E $ *Cent. 15999 Historiske Aarbøger for Aarhus Stift, Løv ­ str. 8 E $ *Cent. 15999 Hvor skal jeg bo i Sommer, Vejviser over Badehoteller og Sommerpensionater i Danmark og Sverige Gyldendalske Bog ­ hdl. Nord. Foriag, Klareboderne 3 E $ ★ C. 775 Islandsk Aarbog, Udg. Dansk-IslandskSam- fund. Eksp. Gyldendalske Boghdl. Nord. Forlag Klareboderne 3 E $ ★ C. 775 KELLY ’ s DIRECTORIES, Ltd., Lon ­ don, Establ. 1799. Repræsentant for Dan ­ mark Robert Halland, V-Voldg. 17 ffl $ Cent. 11232 Kirkefondets Aarsskrift Udg. Det kbhvnske Kirkefond Vendersg. 28 E $ By 3788 , „ Kirkelig Haandbog, Udg. Danmarks Præste- forening. Red. Pastor Paul Nedergaard Ekspedition: O Lohses Forlag, Em. Bernstorffsg. 21 ® $ C. 2543, 2544&13679 Kjøbenhavns Telefonhaandbog Nørreg. 21 E $ *Cent. 7113 Kommunal Aar bog Taasingeg. 48 |fi] $Ryv. 1101 Kongelig dansk Hof- og Statskalender Kabi ­ netssekretariatet Amalienborg E $ C.2432 Kongeriget Danmarks Handels-Kalender Red. & Eksped. Niels Juels G. 10 E $ *Cent. 1195 Kongeriget Danmarks Telefonbog V-Boule ­ vard 4 ® $ Cent. 11029 & 13349 IT 36

Dansk Tidsskrift-Index, Red. St. PedersStr. 19 E $ ★ Cent. 8820 Den danske Havnelods, Søkortarkivet Told ­ bodv. 19 E $ Cent. 16177 Den danskeLods, Søkortarkivet Toldbodv.19 E$ Cent. 16177 Denmark, published by the Danish Ministry for Foreign Affairs and the Danish Stati ­ stical Department, Udenrigsministeriet Christiansborg E $ ★ Cent. 7028 DIDOT-BOTTIN, AnnuaireduCommerce, Paris, fonde en 1796. Repræsentant for Danmark W Brinkmann, Rosav. 3 Klpbg. $ Or. 2228 Export Directory of Denmark, Udgiver Kraks Legat Nytorv 17 E $ ★ Cent. 308

Aarbøger og andre periodiske Haandbøger. Yearbooks — Annuaires — Jahrbiicher (se tillige Vejvisere).

København: Aarbog for den danske Fiskerflaade, Red. Fiskeridirektoratet Slotsholmsg. 10 E $ ★ Cent. 3717 Aarbog for det danske Post- og Telegrafvæ ­ sen, Red. E Bohn HaJls Allé! I® $V1330y Aarbog for MenighedsraadeneOrdruphøjv.14 Charlottl. $ Ordr. 5432 Aarbog for Rigsdagssamlingen, Red. Rigs ­ dagens Bureau ved Jens MøllerChristians- borgE $*Cent. 6600 Eksped. Gylden ­ dalske Boghdl. Nord. Forlag, Klarebo- derne 3 E $ ★ Cent. 775 Aarbøger for nordisk Oldkyndighed og Hi ­ storie, udg. af Det kgl. nordiske Oldskrift- Selskab; Eksped. Gyldendalske Boghdl. Nord. Forlag, Klareboderne 3 H | ★ Cent. 775 ADRESSEBOG OG HANDELSKA ­ LENDER FOR DANMARK OG IS ­ LAND, KRAKS VEJVISER, Udgiver Kraks Legat Nytorv 17 E $ ★ Cent. 308 Askov Lærlinge Løvstr.8 E $ ★ C. 15999 Avis-Aarbogen; Red. Bibliotekar Victor EI- berling, Fuglebakkev. 9 [F] $ Gh. 6692 ‘ Bank-Aarbogen, Udgivet af Danske Bank ­ funktionærers Landsforening V-Voldg. 14 ® $ Pa. 7942 Beretning fra Forsikringsraadet Løvstr. 8 E U ★ c. 15999 BLAA BOG, Udgiver Kraks Legat Nytorv 17 E $ ★ Cent. 308 Danmarks Adels Aarbog udgivet af For ­ eningen til Udgivelse af Danmarks Adels Aarbog, redigeret af Baron VM Ilaxtliausen & Dr.phil. Louis Bobé. Re ­ daktion Rønnehus Rungsted Kyst &Ru. 113 og Rahbeks Allé £3®$ V8378.Besty- relsens Forretningsudvalg : Overreis- sagf. Direktør Greve Ahlefeldt-Laurvig Amalieg. 33 E $ Cent. 12267, 12432 & 12732. Danmarks Afholdsforenings Aarbog, Red. Adolph Hansen Gothersg. 109 E $ Pa. 2135 Danmarks Skibs-Liste, Officiel Fortegnelse over danske Krigs- og Handels-Skibe Sø ­ kortarkivet Toldbodv. 19 E $ Cent. 16177 Dansk Forsikrings-Aarbog Holbergsg,22 E $ Cent. 1856 & Palæ 1856 Dansk Industriberetning, Udg. Industrifor ­ eningen V-Boulevard 18 ® $ ★ Cent.8100 Dansk Naturfredning, Danmarks Naturfred ­ ningsforenings Aarsskrift. Eksp. Gylden ­ dalske Boghdl. Nord. Forlag, Klarebo ­ derne 3 E $ ★ Cent. 775 II 36

EXPORT DIRECTORY » Of DENMARK EDITED BV KRAK 1 * LEGAT IN COLLABORATION WITH THE MINISTRY FOR FOREIGN AFFAIRS ANO WITH THE SURPORT OP THE MINISTRY FOR COMMERCE

UDGIVER: KRAK ’ S LEGAT NYTORV 17 - KØBENHAVN K.

Export Directory of Denmark ud ­ kommer hvert Aar I Januar og Indeholder Adresser paa alle danske eksporterende Virksomheder. Export Directory of Denmark ud ­ sendes hvert Aar gratis hele Verden over til Importfirmaer, Indkøbskon ­ torer, Handelskamre, Regeringskon ­ torer, Konsulater etc. samt til en Række Landsmænd I Udlandet, der har vist Interesse for Udbredelse af Kendskab til danske Eksportvarer.

Export Directory of Denmark er I sit fulde Omfang optaget sidst i Vej ­ viserens Bind II

Farmaceutisk Aarbog Red. Stormg. 20 ® $ Palæ 4762 Fiskeriberetningen, Red. Fiskeridirektoratet Slotsholmsg. 10 E $ ★ Cent. 3717

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker