kraks vejviser 1940 handelskalender

Marmor

2935

Fag- og Vareforteguelse Kreditforeninger og Hypo ­ tekforeninger .................... Kreditoplysning, se Oplys ­ ningsbureauer. . . . Kridt ......................... Krigsforsikring .... Kroer ...................... .. Kronometre .............. Krudt ......................... Krydderier ................. Krydsfiner, Agenturer og en gros .................................... Kryolit .................................. Kræmpulver, se Cremepulver Krol haar ............................... Kufferter ............................... (Årti kierfor Kuffertf abrikker) Kuglelejer ........... ................ Kul 1. Kulforhandlore ........... (Artikler for Kul- og Koks ­ handlere) ...................... .. 2. Kulimportører ............ 3. Kulimport-Agenturer. . Kul & Koks (Færøerne). . . Kulsyre .................................. Kunstantikvariater, se Kunst ­ handlere ............................. Kunstauktioner .................... Kunstdrejere ....................... (Kunstdrejerartikler cn gr.) 3515 Kunstforlag ........... . ............ 3515 Kunstgødning, se Gødning, kunstig ............................... Kunsthandlere (Malerier og Skulpturer) ....................... Kunsthandlere, forskellige . (Artikler for Kunsthandlere) . 351G Kunstige Blomster, se Blom ­ ster, kunstige .................... Kunstindustriskoler ..... (Artikler for Kunstindustri ­ skoler) ............................... Kunstmalere ......................... (Rekvisitter f. Kunstma ­ lere) ............................... .. 3509 3512 3512 3514 4155 3514 3515 3514 3514 3374 3515 3515 . . 3507 . . 3507 . . 3507 . . 3507 . . 3508 3508 3508 3179 3508 3509 3509 3509 Side 3506 3714 3507

Side 3568 3568 3568 3569 3569 3570 3582 3583 3583 3583 3583 3584 3585 3585 3587 3587 3587 3587 Lædersværte og Lædercréme i Lædervarer ogLæderarbejder 1. Udsalg ......................... i 2. Fabrikker og en gros . i (Artikler f. Lædervarefabr.) ; (Maskiner for Lædervare ­ fabrikker) ...................... . i Læger. .................................. I Anerkendto Speciallæger i: Børnesygdomme .............. : Fysiurgi ................................ : Fødselshjælp .................... Hud- og Kønssygdomme . ; Kirurgiske Sygdomme. . . ; Kvindesygdomme ........... : Lungetuberkulose ............ ; Medicinske Sygdomme . . Nervesygdomme .............. ; Ortopædiske Sygdomme . i Patologisk Anatomi og Vævsmikroskopi .............. ; Sindslidelser og nervøse Til ­ stande (Psykiatri) .... Undersøgelse og Behandl, med Røntgenstraaler samt Radium ............................ Øjensygdomme ................. Øre-, Næse- og Halssygd. 35^8 (Artikler for Læger). . . . 3589 Læggekartofler, se Kartofler en gros. . . . 3588 3588

Side 3551 3551

Side 3540 3540 3540

Lervarefabrikker ................. (Artikler for Lervarefa ­ brikker) ............................ Levende Billeder 1. Fabrikker .................... 2. Forhandling og Udlej ­ ning ............................... Leverpostej ......................... Ligbrænding ....................... Ligkistemagasiner .............. (Ligkister en gros) . . . . 3551 3551 3552 3552 3552 3554 Ligtorneoperatører,seFodplejo 3281 Ligtøj ..................................... Likør .................................... Limkogerier og Lim en gros Lingeri 1. Lingeriudsalg .............. 2. Lingeri en gros ........... Linierere ............................... (Artikler for Linierere). . Linnedvarer .......................... Linoleum 1. Linoleumsudsalg .... 2. Linoleumspaalægning . 3. Linoleum en gros. . . . (Artikler til Linoleums ­ paalægning) ....................... Linotol .................................. Liste- og Rundstokkefabrik- ker . . . ............................ Litografi, 1. Litografiske An­ stalter (Stentrykkerier) . . Litografi, 2. Litografer uden Stentrykkeri .................... (Artikler for Litografer) . Livsforsikring 1. Indenlandske Selskaber 2. Udenlandske Selskaber 3554 3554 3555 3555 3556 3556 3556 3556 3556 3557 3557 3558 3558 3558 3558 3560 3560 3. Repræsentanter. . .. Loddemidler .................... Lokaleanvisning, se Bolig Lokaleanvisning ........... Lokomotiver .................... Lommetørklæder 1. Fabrikker .................... 2. Lommetørklæderengros Lomme-Vejvisere ................. Losnings- & Lastningsentre ­ prenører ............................. Lotterier ................................ Lovpligtigulykkesforsikring se Ansvarsforsikring. . . og Ulykkesforsikring . . . Luftbeskyttelsesmateriel . . Luftfotografering .................. Luftkompressorer, se Kom ­ pressorer .......................... Luftkonditioneringsanlæg . . Luftrensnings-Anlæg og -Ap ­ parater. . . . . ................. Luftringe, so : Automobilgummi .............. Cyklegummi....................... Motorcyklegummi ............ Lufttrafik .............................. Luft værktøj, se Trykluft ­ værktøj ................... Lydisolering ......................... Lygter .................................. Lynafledere ......................... Lynlaase ................................ Lys, se: Lysestøbere ..................... {. Stearinlys .................... .. Lysbade, se Badeanstalter. Lysbilledapparater .............. Lysbilleder ........................... I Lysekrener ........................... L Lysestøbere .......................... (Artikler for Lysestøbere). Lyskopiering. ......... ....... o ____ (Apparater til Lyskopie ­ ring) . 3565 Lyskopipapir ......................... 3:>66 Lysreklamer .......................... 3;<66 Lysskil te, se Elektriske Lys ­ skilte ............................... QO ‘ - K Lystryk .................................. Læder og Skind 1. Læderhandlere ........... 2. Læder og Skind en gros 3235 3566 3566 3567 og 3560 3561 3561 3561 3120 3562 3562 3562 3562 3562 3562 2975 4038 3562 3563 3485 3563 3563 2999 3180 3672 3563 4002 3564 3564 3564 3564 3565 3928 3034 3564 3565 3565 3565 3565 » 3565

Kølehuse. . . Kølervædske Kønrøg. . . .

3541 3541 3541 3542 3542 3542 3543 3543 3543 3543 3543 3544 3544 3545 3545 3545 3545 3545 3545 3545 3545 3085 3302 3325 3376 3376 3376 3381 3391 3505 3522 3545 3546 3548 3607 3696 3748 3762

Laaneforretninger ................. Laase .................................... Laboratorier, analytisk-kemi- ske ..................................... Laboratorier, bakteriologiske Laboratorier for Gærings­ fysiologi ............................ Laboratorier for mekanisk ­ tekniske Undersøgelser. . Laboratorieudstyr ................. Ladestationer ....................... Lak ....................................... Lakering ............................... Lakfernis og Lakker ........... Lakrids en gros .................... Lakridsvarefabrikker .... (Artikler og Maskiner for Lakridsvarefabrikker . . . Laks ..................................... Lammekød, saltet .............. Lampcglas ............................ Lamper 1. Lampeudsalg .............. 2. Lamper en gros ........... Lampeskærme ................ ^. . (Art. til Lampeskærme) . Landbrugsmaskiner og-red ­ skaber Bindegarn en gros ........... Frørensningsanlæg og -ma ­ skiner ............................... Gartnere, Artikler for . . . Ilalmpresser .............. .. . . Halmvarer ......................... Hammerværker ................. Have- og Markredskaber Hjulbøre ......................... . Kroaturbindsler ................. Kværne ............................. Landbrugsmaskiner 1. Forhandlere .............. 2. Fabrikker . ..... (Artikler til Landbrugs ­ maskiner) .................... Malkemaskiner ................. Mælketransportspande. . . Plove og Plovgods ........... Landbrugsskoler . . Landinspektører. . . Landkort, so Kort . Landsretssagførere, se Sag ­ førere ............................... Lanterner, se Skibslanterner Lastautomobiler, se Automo ­ biler ......................... . . . Lastautomobiludlejning, so Automobilkørsel 3. Vare ­ kørsel ................................ Ledningstraad,. se Kabler og Ledningstraad .................... Legeapparater ....................... Legetøj Barnemøbler ..................... Dukker ............................ Dukkevogne ....................... ' Galanterivarer .................. Gasballouer ....................... Kina- og Japanvarer. . . . Knalderter ....................... Legetøj 1. Legetøjsudsalg. . . . 2. Logetøjsfabrikker . . 3. Legetøj en gros . . . (Artikler forLegetøjsfabrik- ker) .................................. Legevogne .......................... Slæder og Kælker ............ Sports- og Jagtrekvisitter Legevogne ............................. Lejetjenere ......................... .. Lejlighed6anvisnin£, se Bolig- og Lokaleanvisnmg .... Lejrudstyr ............................ Lerrør ...................... Radsaamaskiner . Skovle og Spader Sækkevogne . . . Traktorer' ............ Tærskeværker . . Vindmotorer . . .

3458 3589 3589 3589 3224 3328 4054 4064 3589 3589 3591 3591 3591 3591 8515 3591 3591 3592 3607 4157 3977 3607 3607 3607 3607 3608 3608 3386 3388 3828 3608 3956 3608 3608 3608

Læseselskaber. Læstefabrikker Log ................. Maalere

, Elektricitetsmaalere . . . Gasmaalere ....................... Vandmaalere .................... Maaling, se Vejning .... Maatter .................................. Madrasser ............................ (Artikler f. Madrasfabr.) Magneter ................................ Majolikavarer ....................... Makaronifabrikker .............. Malerier, se Kunsthandlere. Malerirestaurerere .............. Malerlærred ......................... Malermestre og Malere .... (Malerartikler) ................. Malermestre (Færøerne). . . Malerskoler, se Tegneskoler og Malerskoler ................. Malkemaskiner ........ Malt 1. Maltfabrikker .............. 2. Malt, Import og en gros Maltbyg .................................. Maltkaffc ............................... Maltpræparater .................... Manchetlinned en gros, se: Herreekvipering .............. Herrelingeri ....................... Skjorter ........................... •, Mangfoldiggorelsesapparater Manilamærker, so Sække ­ mærker . . ................... Mannequiner ....................... Manometre ............................ Manufaktur 1. Manufakturhandlere .'. (Artikler for Manufaktur ­ handlere) ......................... 2. Manufakturvarer en gros 3. Manufakturvare-Agentu- rer ..................................... Manufakturhandlere (Fær ­ øerne) ............................... Marcipanmasse .................... Margarine 1. Margarine en gros . . . 2. Margarinefabrikker. . . (Anlæg af og Artiklér for Margarinefabr.) ................. Margarine (Færøerne) .... Marieglas, se Glimmer . . . Markfrø ............................... Markiser ............................... (Artikler for Markisefabr.) Markredskaber, se Have- og Markredskaber ................. Marmelade. .......... (A»tikler for Marmelade- - fabrikker) ......................... Marmor og Marmorvarer . .

3098 3516 3516 3516 3519 2976 3519 3519 3519 4088 3769 3808 4054 3519 3520 3520 3521 3521 3521 3521 3522 3522 3868 4156 4044 3522 3305 3432 3537 3537 3537 3268 3538 3538

Kunstsager og Antikviteter, se Antikvitetshandlere . . Kunstsilkegarn ................. Kunstsmede ......................... Kunststopning ....................... Kunstvævning.se Vævestuer. Kuranstalter, se: Rekreationshjem ................. Sanatorier ......................... Vandkuranstalter. ..... Kursus A. Eksamenskursus 1. Offentlige Eksamens ­ kursus .......................... 2. Private Eksamenskur ­ sus ... .* .................... B. Andre Kursus .............. Kurvemagerarbejder 1. Kurvemagere .............. 2. Kurvemagerarb. en gros (Raavarer for Kurvema ­ gere) .................................. Kurvemøbler ......................... Kuvertartikler .................... Kværne .................................. Kælker, se Slæder og Kælker Købmænd (Færøerne) .... Købmænd i Kbhvn., se Urte ­ kræmmere ....................... Købmænd i Provinsen. . . . Købmænd, færøske, se Færøske Produkter .... Købmænd, islandske, se Islandske Produkter. . . . Kød- og Benmel ................... ■ Kød en gros .......................... Kødekstrakt .......................... Kødfars, se Fiskefars .... Kødkonserves ....................... Køkkenbordsbelægning . . . Køkkenudstyr 1. Køkkenudstyrsforretnin ­ ger ............................... 2. Køkkenudstyr en gros. 3. Fabrikker for Køkken ­ udstyr . .* .................... Køleanlæg og Kølemaskiner (Artikler til Køleanlæg og Kølemaskinor) .................

. 3847 . 3956 . 3986 . 4014 . 4070 . 3548 . 3548 . 3503

3794 3824 2993 3004 3445 3549 3078 3212 3213 3305 3327 3468 3480 3549 3549 3550 3550 3550 3868 3920 3550 3550

3618 3618 3620 4157 ■ 3620

3620 3620 3621 4157 3339 3622 3623 3623 3381 3623

3538 3538 3539 3539 3510

3120 3551 3551

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker