kraks vejviser 1940 handelskalender

Om Fag-Registrets Brug.

1. For Købere. Den, der vil købe en Vare eller skal have udført et Arbejde, vil som Regel direkte kunne slaa op paa en tilsvarende Fag- eller Vare- Overskrift f. Eks. Akkumulatorer, Flint, Korn — Bagere, Ingeniører, Livsforsikring. Hvor en Vare eller Virksomhed har flere Benæv ­ nelser, er der Henvisninger, f. Eks. Hermetik, se Konserves; Sodavand, se Mineralvand ; Karetmagere, se Vognfabrikanter. Mange Fag er delt i Underafdelinger for nærmere at angive Virksomhedens' Art; Manufaktur f. Eks. i Manufakturhandlere, Manufakturvarer en gros og Manufakturvare-Agenturer ; Smør i Smørhandlere, Smør en gros og Smøreksportører. Angivelse af Varens særlige Beskaffenhed og Virksomhedens hele Karakter faar Køberne gennem de optagne Firmaers egne Tilføjelser. 2. For Sælgere. Naar Tilbud skal gives, Cirkulærer udskrives o. I., er Sælgeren ofte interesseret i, at hans Opmærksomhed henledes paa beslægtede Brancher. I Fag-Registret er anbragt en Mængde Henvisninger til saadanne, f. Eks. fra Cementvarer til Betonstøberier, fra Bogbindere til Protokoller, fra Savværker til Maskinsnedkerier. Et andet Hjælpemiddel er Fag- og Vare fortegnelsen (paablaa Blade foran Fag-Registret) med dens Oversigter over beslægtede Gennem Danmarks Gesandtskaber og Konsulater, gennem Handelskamre og Messer og gennem Vejviserens udenlandske Agentu ­ rer er Kraks Vejviser efterhaanden blevet indarbejdet i store Kredse i Udlandet, der har Interesse i dansk Produktion og Handel; og Antallet af udenlandske Firmaer, der anskaffer Kraks Vejviser, vokser fra Aar til Aar. For at lette den fremmede Køber Brugen af Vejviseren er der foran Fag-Registret anbragt engelske, franske, tyske og spanske Lister over de vigtigste Fagbetegnelser med Oversættelse til de tilsvarende danske Ord. I selve Fag-Registret er der under Overskrifter paa Fag af Betydning for Udenrigshandelen anført en engelsk, fransk og tysk Oversættelse. Alle danske eksporterende Firmaer er desuden samlet i Afsnittet Eksport-Vejviser (Export Directory of Denmark) sidst i dette Bind, i „List of Firms 14 ordnet byvis og i „List of Products 44 ordnet branchevis samt med et særligt, fagvis ordnet Annoncealsnit. „Export Directory of Denmark" udsendes hvert Aar i Særudgave i et stort Oplag gratis til Udlandet til Importfir ­ maer, Indkøbskontorer, Handelskamre, Regeringskontorer, Konsulater etc. samt til en Række Landsmænd Verden over, der har vist Interesse for Udbredelsen^af Kendskab til danske Eksportvarer. En Vejledning for danske Eksportører findes paa grønne Blade efter Real-Registret (Afd. V). 4. Som Adressebog. • Forretningsdrivendes Adresser findes i Reglen lettest i Fag-Registret, den private Bopæl maa søges i Person-Registrene (for København : i Afdeling III, for Provinsen: i AfdelingIV, B). Nogle Forretninger af overvejende lokal Interesse som Barberer,Frugthand ­ lere, Viktualiehandlere o. 1. er kun optaget i Hus-Registret og Fag-Registret. Fag. Sælgeren kan saaledes efter Behov udvide Kredsen af de Firmaer, han vil henvende sig til. Yderligere Vink i denne Retning vil man faa ved at gennemlæse de betalte Tilføj eiser. 3. Som Import* og Ekspoftkalender.

KRAK 8 VEJVISER

bringer

flere Adresser * end nogen anden dansk Haandbog. Vejviseren er .derfor uundværlig ved al direkte Reklame hvad enten det drejer sig om Hen ­ vendelse - til en eksklusiv Kreds, - til særlige Grupper af Erhvers- drivende, eller om Masse-Adressering. I Fag-Registret findes til Eksempel ca. 50,000 Adresser alene paa Haandværkere; Hus-Registret for København omfatter ialt ca. 200,000 Adresser.

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker