kraks vejviser 1940 handelskalender

VI 2920 — 2928

Vil De gøre Deres Direkte Reklame fuldt effektiv, skal De benytte

Personlig og korre kt Adressering

Deres bedste Hjælpemiddel hertil er KRAK 5 VEJVISER

Vil De henvende Dem til en eksklusiv Kreds,

finder De let Adresserne i Vejviserens Person-Register og Provins-Register (Privat-Adresser). Vejviseren er den eneste Haandbog, der medtager Paagældendes Ordensdekorationer, Titler og større Hverv (Medlem af Folke- eller Landsting, af Borgerrepræsentationen, af Akademi for de tekniske Viden ­ skaber, af Grosserer-Societetets Komite, af Industriraadet o. m. fl.) Hoflighed mod Kunden fordrer eventuelle Ordener eller Hverv paaført ved særlige Udsendelser. Haandværkere, Butikshandlende, Grosserere, Industri-Virk ­ somheder, Sagførere, Læger, Tandlæger, Dyrlæger, Hospitaler, Klinikker, Rekreationshjem, Sanatorier og Kuranstalter, Aviser (Dag- og Ugeblade), Banker, Sparekasser, Forsikrings,- selskaber, Dampskibsselskaber og mangfoldige andre Erhverv, finder De i Vejviserens Fag-Register det største og korrek- teste Udvalg af Erhvervets eller Branchens Udøvere hele Landet over samlet paa ét Stéd.

Har De Interesse af særlige Grupper f. Eks.

Drejer det sig om en Masse-Adressering,

bringer Vejviseren Dem det fyldigste Adressemateriale; alene i Hus-Registret for København med Villabyer finder De ca.

200,000 Adressater. Pris: Kr. 32,00.

Kraks Vejviser faas i alle Boglader samt hos KRAKS VEJVISER, Nytorv 17 K. Telf. Cent. 308. Vejviserens Oplysningskontor staar til Raadighed for V ejviserens Købere — se sidst i Bind I.

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker