kraks vejviser 1940 handelskalender

Firma-Register: C. Landet

Søsu — øste

VI — 2918

Varebørsen ved O C Schmidt, S-Stendørup pr. Varmark. Indeh. 0 C Schmidt. Weinreich Carl, Snertinge. Indeh. Carl I) Weinreich. Prok.: P Westergaard. Weirup & Andersen, Orehoved. Indeh. O F Andersen. Vojstruprod Købmandshandel ved Vagn Petersen, Vejstruprød pr.'Sjølund. Indeh. Vagn Petersen, Vejstrup. • Vomb Eksport-Møbelfabrik ved A C Nygaard, Vemb. Indeh. A C Nygaard. Vester Skerninge Ur- & Guldsmedeforretning ved M C Nissen, Vester Skerninge. Indeh. M C Nissen. Vester© Teglværk, et Interessentsk., Læsø. Den indsk. Kapit. er 5000 Kr. Vice- konsul C J Fabricius, Skagen, og Detaillist N P Pedersen (Friis), Vesterø, har hver især Ret til at tegne Frm.; de hæfter solidarisk for Frm., dog kun for et Beløb af indtil 2000 Kr. hver. Vestfyens Humlemagasin ved I Christensen, Ilarndrup. Indeh. I Christensen. Vestjysk Damkultur : ved Th. Niolsen, Raasted pr. Vemb. Indeh. Th. Nielsen. Viby Bank, Akts. (Akts. Roskilde Landbobank), Viby S. Indeh. Akts. Roskilde Landbohank, Roskilde [se dette]. Viby Forsamlingsbygning, Akts., Viby J. Bestyrelse: Fabriksarb. P N Jensen, Arbejdsmd. J M Nielsen, Arbejdsmd. P A Pedersen, Lærer P L Balle, Kobmd. H N Sorensen, "Mælkehdl. J Jørgensen, og Murerm. C C Rohde, Kongsvang, der tre i Foren, tegner Frm. Aktk. 19,150 Kr. Viby Mojeri, Akts., Viby J. Bestyrelse : Dir. N K Hansen (Diroktør), Bank ­ best. E G Jurgensen, Højbjorg pr. Aarhus, og Landsretssagf. N Pagter Kri ­ stensen, Randers. Frm. tegnes af to Bestyrelsesmedl. i Foren, eller af Diroktø- ron. Aktk. 30,000 Kr. Viby Savværk ved II J Jensen & Co., Viby J. Indeh. II J Jensen og K L Sand. Viby Trævarefabrik & Drejeri ved R Hansen, Viby J. Indoh. Enkefru R Hansen. Videbæk Bank, Akts., Videbæk. Bestyrelse: Teglværksejer S A Skak (Formand), Trøstrup, Gaardejer A G Andersen. Vorgod, og Købmd. S Ravnsbjerg. Bestyrel- sessuppleant: Kobmd.NPCHalkjær, Ilorborg. Direktion: Købmd. CP Madsen, Gaard ­ ejer J P Jensen og Dir. J Jepsen. Frm. tegnes af to Direktører i Foren, eller af en Direktør i Foren, mod Bogholderen ellor af Formanden i Foren, med en Direktør eller med Bogholdoren. Aktk. 100,000 Kr. Videbæk Folkeblad vod AR & H R Bendixson, Videbæk. Indeh. A R Bendixsen og II R Bendixsen. Videbæk Kartoffelmelsfabrik, Videbæk. Bestyrelse: Gaardejer A Kristonsen (For ­ mand), Hover, Gaardejer N P B Nielsen (Næstformd.), Bardo, og Gaardojer J Jensen, Thorsted, Gaardejer N Offerson, Vinding, Husmd. J Christensen, N-Vium, Gaardejer J C M Larson, Assing, og Gaardojer CAClausen, Foorsom pr.Tarm. Frm. tegnes af to Bestyrelsesmodl. i Foren., hvoraf den eno dog skal være Forman ­ den eller Næstformd. Der er ikko indskudt nogen Kapital. Hvert Modi, hæfter for Solsk. ’ s Forpi. med 2 Kr. pr. aarlig tegnet Tøndo Kartofler. Af Fabrikkens eventuelle Ovorskud baandlægges derhos aarligt ot Belob af indtil 25 øre pr. leveret Td. Kartofler til yderligere Sikkorhod for Selsk. ’ s Forpi. Videbæk Korn- & Trælasthandel ved M Abildtrup, Videbæk, Indeh. M Abildtrup. Videbæk Tricotagefabrik ved O J Olesen, Videbæk. Indeh. O J Oleson. Videbæk Tømmerhandel, Thomson & Henningsen, Videbæk. Indeh. N Thomson og N S Henningsen. Vig Bank Akts. (Akts. Banken for Holbæk og Omegn), Vig. Indeh. Akts. Banken for Holbæk og Omegn, Holbæk [se dette]. Vig Kontantforretning ved J Madsen Jepson, Vig St. Indoh. J Madson Jepsen. Vildbjerg Madrasfabrik ved Knudson & Kiilerich, Vildbjærg. Indeh. K Knudsen og P G Kiilerich. Vildbjorg Terrasso & Mosaikforretning ved Lauridsen, Vildbjærg. Indoh. J C Lau- ridson. Vildbjerg Trælasthandel ved S Nielsen, Vildbjærg. Indoh. S Nielson. Willesen H, Høruphav pr. Hørup Als. Indeh. II S Willesen. Prok.: P Willosen Vinding Varehus ved K Hansen, Vinding. Indeh. K A Hansen. Vindo Toglværk vod Søren Æ Adolf Thomson, Hobro Købstads Sogn pr. Hobro. Indoh. Soren Thomson og Adolf Thomson, dor i Foron. tegnor Frm. Prok.: A Thomson. Winkel & Johannsen, Skæve Kommuno pr. Dybvad. Indoh. Ing. P K Winkel, Dybvad Hovedgaard, og Ing. 0 W Johannsen, Viborg. Vinkel Torben, Akts., Vinderslov pr. Kollerup. Bestyrelso: Gross. T Vinkol (Direk ­ tør) og Fru Else Johanne Vinkol, boggo af Kbhvn., samt Fru A J Olsen, Aar ­ hus, dor i Foren, tegner Frm. Prok. : Else Johanne Vinkel. Aktk. 20,000 Kr. Vinum Teglværk ved Soren Hanson & Co., Vinum pr. Dostrup. Indoh. Soren Han ­ sen, Skærbæk, der tegner Frm., og Kirstine Marie Danielsen, Ribo. Vipperod Planteskoler ved Viggo Christenson, Vipporød. Indeh. Carl Viggo F • Christensen, Aagerup. With II J, Akts., Horritslev Sogn pr. Ny stod. Bestyrelso: Rentier L L Biild, Saks ­ købing, Gaardojer H L Madson, Dollofjælde, og Gaardejor E C Madsen, Dollø- fjældo. Frm. tegnes af Forretningsf. i Foren, mod et Bostyrolsosmoal. ellor af to Bostyrelsosmedl. i Foren. Aktk. 5000 Kr. Voldtofte Cementvarefabrik, Akts., Voldtofte pr. Flemlose. Bestyrer: L Madsen, Koppenbjærg, der tegner Frm. Aktk. 1800 Kr. Volk Molle Cementvarefabrik, Intorossentsk., Volk Molle. Indeh. Propr. N P Helles, Sofiekloster og Arkitekt J C Hag, Randers. Volstrup Teglværk, Akts., Volstrup pr. Sæby. Bestyrelse: Ing. E P Foss, Kbhvn., Godsejer Axel Nisson, Serritslovgaard, og Dir. A F Olsen, Aalborg, dør to i Foren, tegner Frm. Aktk. 60,000 Kr. Vorbasse Torveværk ved Elsoe & Rasmussen, Vorbasse. Indoh. IIC C Elsoo, Gjont. ogj Rasmussen, dor i Foren, tegner Frm. . Wulff ’ s Eftf., Akts., Mørkøv. Bostyrelse: Købmd.N V II Christophersen, Charlottl., Gaardejerno A Jensen, Skellingsted, N F Jensen, Ny Bjærgby, C O Jensen, Skamstrup, J Aa. Jensen, Ulkestrup, og N Rasmussen, Tornved, der to i For ­ en. tegner Frm. Direktør: C U A Madsøn, der har Prok. Aktk. 200,000 Kr. Værløse Skærvefabrik, Akts., Værløse. Bestyrelse: Gross. M C Johansen (Formand) Prokurist II Carlsen og Ingeniør A O Egolund, alle af Kbhvn., der to i Foren tegner Frm. Aktk. 20,000 Kr. Zinck ’ s Fabrikker, Akts., Godthaab pr. Godthaab St. Bestyrelse: NCR Zinck (Direktør), Fabr. E R Zinck, Købmd. MAS Brinkmann, Aalborg, og Kobmd. H R Zinck. Frm. tegnes af Direktøren alene eller af de øvrige Bestyrelsesmedl. i Foren. Prok.: E R Zinck. Aktk. 400,000 Kr. Zone-Rodningskorpset, Eskildstrup, ved Reinholdt Hansen & Johannes Hare, Eskild- strup. Indeh. Reinholdt Hansen og Johannes Hare. Ødsted Tømmerhandel ved J Bøgli, ødsted pr. Vejle. Indeh. J Bogh. Ødum Teglværk ved Hagedorn A Hansen, Ødum pr. Hadsten. Indoh. M E Hansen. Øernes Handelskompagni, Akts., Torlev. Bestyrelse: Kobmd. A J 0 Kristensen (Formand og Forretningsforer), der tegnor Frm., Kobmd. J K II Sodring, Korsor og Kobmd. L AE Nielsen. Aktk. 10,000 Kr. Ølholm Møbelfabrik ved N Omann & Søn, Ølholm. Indoh. S N Omann. Øresø Fabrik, Akts., Svebølle. Bestyrelse: Bankdir. O Christophersen, Højesteretssagf. J E H Gelting, Kbhvn., og Fabr. II P Nissen, Langaa. Forret ­ ningsfører: J T Jørgensen. Frm. tegnes af en Forretningsfører ellor af to Bestyrelsesmedl. i Foren. Aktk. 100,000 Kr. Ørsbjerg Rørvævfabrik ved Murermester J Hanson, Ørsbjærg pr. Aarup. Indeh. J K J Hansen. ørsted Købmandsgaard, Akts., ørsted. Indeh. Th. Chr. Andersen, Akts., ørsted [se dette]. Ørum Søndermølle, Akts., Hjallerup. Bestyrelse: Sognefoged K Jakobsen (For ­ mand), Gaardejerne L C Jensen, Faurholt, N C Aagaard, Aagaard, og J S An ­ dersen, Sonderkær, samt Husmd. J L Michaelsen, Raunstrup. Frm. tegnes af Formanden, dog kræves hele Bestyrelsens Underskrift til Optagelse af Laan. Aktk. 7600 Kr. øster Tørsløv Karosserifabrik ved A Woldstedlund, Øster Tørslev. Indeh. A Wold- stedlufid. øster Ulslev Købmandshandel ved A G Jørgensen & HE Jørgensen, Ø-Ulslev pr. i Nysted. Indeh. A G Jørgensen. og Handelsregistrene anmeldte Firmaer.

Sesum Teglværk ved Gustav Westring m. fl., Interessentsk., Søsum pr. Vikse Indeh. G Westring, Fluøbjærggaard, Frk. I O M Westring. Frdbg., Frk. O Westring, Kbhvn., Frk. E Westring, Fru J Lehmann, Fru E Schou, Læge N E Schou, de fire sidstn. af Frdbg., Ing. J Lehmann, Kbhvn., og Provst Benjamin Nielson, Nordby, Fanø. Prok. : G Westring alene eller Ing. J Lehmann, Kbhvn. i Foren, enten med Benjamin Nielsen eller med Overretssagf. A Bach Nielsen. Kbhvn. Søvndal P & Søn, Karise. Indeh. P Søvndal og A Søvndal. Taaderup Teglværk ved Schwærter, Taaderup pr. Tingsted. Indeh. J A Schwærtor Tagpapfabrikken Dortheasminde, fh. Jul. Zacharias & Co., pr. Uldum. Filial af Akts. Jens Villadsen ’ s Fabrikker. Indeh. Akts. Jens Villadsen ’ s Fabrikker, Kbhvn. [se dette]. Bestyrer : A B Ladewig, der har Prok. (Anm. i Kbhvn.). Tanges A M Enkes Efterfølger vod Gotfred Junker, Sommersted. Indeh. Gotfred Junker. Tappernøje Dampmølle, Akts., Tappernøje. Bestyrelse : OvøTretssagf. Knud Jarner, Charlottl., Propr. J K T Asmussen, Tisvildeleje, og Forvalter A F Hassolbalch, Lovegaard pr. Løve. Direktør: R R Welm. Frm. tegnes af Direktøren alene eller af to Bestyrelsesmedl. i Foren. Aktk. 180,000 Kr. Taulov Mølle, Akts., Taulov. Bestyrelse: Konsul Vald. Thygeson, Holl, Lands- retssagf. Poul Jæger, Esbjerg, og Konsul J S Brinch, Esbjerg. Direktør: II Petersen, Kolding. Frm. tegnes af Direktøren i Foren, mod ot Bestyrelsosmodl. eller af to Bestyrelsesmedl. i Foren. Prok.: Formanden og Direktøren i Foren. Aktk. 50,000 Kr. Teglværk Toft, Chr. Fr. Vith, Toft pr. Graasten. Indeh. C F Vith. Prok.: E K Sørensen. Teglværkerne Grønland ved A C Moller m. fl., Egernsund. Indeh, Enkefru K B M Mikkelsen Sørensen, Fidbg., og Teglværksejer A C Moller, der i Foren, tegner Frm. Prok.: A C Møller. Terndrup Vandmølle, Akts., Terndrup. Bestyrelse: Gaardejer P Arnskov (Formand) Tvorup, og Købmd. M T Nielsen (Vejrup) (Kasserer), der i Foren, tegner Frm., samt Gaardejerno J M Kristensen, N K P Holt, Horsens pr. Skørping, og P P Holt, Lyngby, østjyll. Aktk.33,000 Kr. Theysøn, J J, Indehaver M K Theysen, Over-Jorstal. Indeh. Meta K Theysen. Prok,: J J Theysen. Thordtup H P, Interessent sk., Allingaabro. Interessenter: H P Thordiup og II Aa Thordrup. Thorsø Cementvarefabr. ved Niels Nielsen & Co., Thorsø. Indoh. Bygningssnedker N Nielsen, Lille Skovdal pr. Thorsø. Thrane ’ s V L Eftf. ved Hans Jensen, Karise. Indeh. II Jensen. Thyborøn Isværk, Akts, (so under Esbjerg) Thyborøn Skibsværft ved Hakon Petersen, Tyborøn pr. Tyboron Havn. Indeh. Ha ­ kon E Petersen. Thylands kemisk-tekniske Fabrikker ved Cand. pharm. Niels Schjodt, Ilvidbjærg Indeh. N Schjødt Thylands Trælasthandel, Akts., Vestervig. Bestyrelse: Købmændene PKK Jepsen (Formand), og L Ussing, Visbyaa, Dir. P Fog-Petersen, Aalborg, og Kobmd. .1 A J Ravnsmod, Bedsted. Direktion: Kobmd. L Ussing, Visbyaa, og Kobmd. J A J Ravnsmed, Bodsted. Frm. tegnos af en Direktør alene ellor af For ­ manden. Aktk. 150,000 Kr. Thyregod Savværk & Træuldsfabrik, Akts., Thyregod. Bestyrelse: Tømmerhdl. II K Thomsen (Kasserer), Læge M C Vad og Rentier A Thomason. Frm. tegnes af Kasseroron aleno eller af de to andre Bostyrelsosmedl. i Foren.Aktk. 20,000 Kr. Tibirk Savskæreri & Kassefabrik ved Larsen & Svendsen, Tibirke pr. Tisvildeleje. Indeh. J P Larsen og K C Svendsen, Annisse. Tim Korvævsfabrik v. C Vestergaard, Tim Stationsby, Tim. Indoh. C Vestergaard. Tistrup & Omegns Eksportslagteri, Akts., Tistrup. Bestyrelse: Gaardejerno N J Plauborg, N M Pedersen og H M Schmidt, Bjorremose, samt Slagtermostrene KMH Hansen og M Jensen, Sig, der tro i Foron. tegner Frm. Aktk. 12,000 Kr. Tistrup Trælasthandel, Akts., Johan Chr. Fruergaard ’ s Eftf., Tistrup. Bestyrelsen Tømmerhdl. J C Fruorgaard (Formand), Trælasthdl. K P Aagaard, Nørager, og Gaardejer J II Dam, Krarup. Direktør: J C Gecklør, Nørager. Frm. tegnes af Formanden i Foren, med et Bestyrelsosmodl. olier af Direktoren alene. Aktk. 100,000 Kr. Tommerup Handelshus, Tommerup pr. Knarreborg. Indeh. Chs. O Christiansen. Tommerup Teglværk, Akts., Tommerup. Bestyrelse: Dir. R C Rasmussen (For ­ mand og Direktør), Gaardejer M C Madsen (Næstformd.). Stegsted, og FruKMV Rasmussen. Frm. tegnes af Formanden eller Næstformd. i Foren, mod et Besty ­ relsesmedl. Prok.: Direktøren. Aktk. 200,000 Kr. Tommerup Væveri vod Reindol, Tommerup pr. Knarreborg. Indeh. E O Roindol. Torstensen Jons Malling. Indeh. Enkefru M Torstensen. Prok.: O Torstønsen og H I Bødtker i Foren. Traasbøl Møbel- & Maskinsnedkeri. N Chr. Olesen & Co , Traasbol pr. Bovrup Indeh. N Chr. Olesen, J P Rossen og P L Johanning. Tranderup Sogns Spare- og Laanekassø Tranderup pr. Ærøskøbing. Sparekassen ledes af et Tilsynsraad: Dommer C Skovgaard (Formand), Ærøskøbing, fh. Gaardejor E Christensen (Kassererer), Borgnæs, Gaardejerno T II Christensen, H P Hansen, Vindeballe og H P Hansen, Tranderup, Moller H M Pedersen, Borgnæs, Mejeribcst. P S Hauge samt af en Direktør: Amtsraadsmedl. J Peder ­ sen, Vindeballe, Prokuristor: H LaUritzen og Bogholder L P Lauritsen. Frm. tognos af Direktøren i Foren, ’ med ot, Tilsynsraadsmedl. eller af Direktøren eller et Tilsynsraadsmedl. i Foren, med on Prokurist. 25 Garanter med et Bolob af ikko over 500 Kr. hæfter for Sparekassens Forpi. Trikotageforretningen Fix ved P Henriksen, Tisvildeleje. Indeh. PE Henriksen. Troldhede Pladeindustri, Akts., Bruunshaab pr. Viborg. Bestyrelse: Dir. O Smith (Direktør), Hofjgm. Christian D Liittichau, Tjele, og Dir. Aago Filten ­ borg, Aarhus. Frm. tegnes af to Bestyrelsesmedl. i Foren, eller af Direktøren alene. Aktk. 150,000 Kr. Trustrup Autoværksted ved Kristensen & Stagsted, Trustrup. Indeh. K Kristen ­ sen og P T Stagsted. Trælast- & Entreprenørforretningen Friheden ved Th. Christiansen & Edv. Peter ­ sen, Hvidovre pr. Kbhvn., Valby. Indeh. T A Christiansen og E V O L Q Pe ­ tersen, der i Foren, tegner Frm. Tullebølle Sogns & Omogns Andelsbageri, Interessentsk., Tullebølle. Bestyrelse Slagter S Bay, Stengade (Formand), dor tegner Frm., Gaardejerno P Eriksen, Lidsemose, M Hansen, Lykkoby, C Jørgensen, Lykkeby, og H J Hansen, Klavse- bølle samt Smed R Hansen og Husmd. J P Jensen, Skebjærg. Ubberup Teglværk, Akts., Ubberup pr. Kalundborg. Bestyrelse: Dir. Aa. E E Jen ­ sen (Formand), Holbæk. Frk. F M Schou, Knabstrup, og Teglværksbost. V M Hanson. Frm. tegnos af Formanden i Foren, med et Bestyrelsosmodl. Aktk. Uggerløse Maskinfabrik ved L Pedersen, Ugerløse. Indeh. Fru Agnes MPedersen. Prok.: P V Pedersen. U-Radio ved Agnes Pedersen,'Ugerløse. Indeh.',Fru Agnes M Pedersen. Prok.:P V Petersen * Ulbolle Molle, Akts., Ulbolle. Bestyrelse: Gaardojer J J Nielsen, GaardejorRJR Ringsgaard og Slagter J J Jørgensen, der to i Foren, tegner Frm. Direktør: Mellor R M Christensen, der har Prok. Aktk. 12,000 Kr. Ulstrup Nye Møbelfabrik ved J C Simonsen, Th. S Jensen og T L Faldborg, Ulstrup. Indeh. J C Simonsen, Th. S Jensen og T L Faldborg, der to i Foren, tegner Frm. Vaarst Savværk & Trævarefabrik ved N P Larsen, Vaarst. Indeh. N P Larsen. Prok.: C O Larsen. Vallekilde Trikotagefabrik ved Marinus Andersen, Vallekilde. Indeh. Marinus Andersen.

Valsemøllen i Svinninge, Akts., Svinninge. Bestyrelse: Købmd. K O E Jensen, Kobmd. P C Hagelund,Jyderup, Godsejer C E G G Gruner, Egemarke, L Potersen. Hagendrup (adm. Dir.) og Bankdir. C R P C Bierbum, Holbæk, der to i koren. tegner Frm. Prok.: Den adm. Dir. Aktk. 400,000 Kr. I Aid. VI optages kun de til Aktieselskabs'

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker