kraks vejviser 1940 handelskalender

Skot — Søre

VI — 2917

Firma-Register: C. Landet

L Nielsen, Skalbjærg, dur to i Foren, togner Frm. Prok.: Forretningsforerne S F Thestrup, Stenstrup, og S A L Sørensen, Odense, hver især i Foren, med et Bestyrelsesmedl. Stenstrup Teglværker ved Ejnar Marius Mosegaard Andersen & Marius Viggo Moso- gaard Andorsen, Stenstrup. Indeh. Ejnar Marius Mosegaard Andersen og Marius Viggo Mosegaard Andersen, der i Foren, tegner Frm. Stenvad Bageri ved Henry Hansen & Co., Ulstrup pr. Stenvad. Indeh. Henry Hansen og Alfred Andersen. Stoholm Trælasthandel, Akts., Stoholm. Bostyrelse: Tømmerhdl. J Christensen (Formand), der tegner Frm., samt Bogholder P Kristensen og Isenkr. K S Kristensen, alle af Skive. Aktk. 45,000 Kr. Stokkemarke Andelsmejeri, Stokkemarke. Bestyrelse: Gaardejer NAR Rasmussen ’ (Formand og Kasserer), Tjennemarke, Gaardejer A G Andersen (Næstformd.), Abed, mod fl. Frm. tegnos af Formandon. Medl. hæfter solidarisk for Solsk. ’ s Forpi. Stokkemarke Forsamlingsgaard og Kro, Akts., Stokkemarke. Bestyrelse: Boghand ­ ler A J Bruun (Formand), Sogneraadsformd. C B Johansen, Abed, Arbejdsmd. L Larsen, Gaardejerne A G Andorsen, Abod, V II Jenson, Blands, og E II Jon ­ sen, Skovhuse, samt Moller V II Andersen, Tjennemarke. Frm. tegnes af For ­ manden i Foren, med et Bestyrelsosmedl. Aktk. 10,000 Kr. Strandby Fiskeexport ved P Lyng, Strandby. Indeh. A P A Lyng. Strande nyo Teglværk. Akts., Strande. Bestyrelse: Teglværksejer K T Ronn (For ­ mand og Driftsleder), Hove, Tandlægo J Aa. Rønn, Skivo, og Fru M Thorndahl, Engbjerg. Frm. tegnes af Formanden i Foren, med et Bestyrolsosmedl. Aktk. 15,000 Kr. Strandolhjørn Andelsmojeri Fællos Haab, Strandelhjorn pr. Over-Jorstal. Besty ­ relse: Gaardejerne M Møller (Formand). N II Moller, E Meyer, F Schmidt og J Larsen, Strandelbjørnskov, samt Smedem. P Toft, der i Foren, tegner Frm. Der er ikke indsk. nogen Kapital. Samti. Medl. hæfter personlig etter doros Andele for Selsk. ’ s Forpligtelser. Strandhuse Baadebyggeri ved Bechmann Christonsen & Son, Strandhuso pr. Kol­ ding. Indoli. C Bechmann G Christenson og Bechmann Christensen. Strib Tapet- og Farvehandol vod Ingv. Hanson, Strib. Indeh. Ingv. Hansen. Stukfabrikkon Dana ved C Jesson Søronsen & 11 Jessen Sørensen, LangésMv. Indeh. J C Jessen Sørensen og II Jesson Sorensen. Sund & Co., Søndermarken pr. Roskildo. Indoh. J A J Sund og M Mortensen. Svejbæk TræBkofabrikker, Akts., Svøjbæk. Bestyrelse: lug. Boris Klindt (For ­ mand), Silkeborg, Gaardojerne T Sorenson, Hoyer, og A Rasmussen, Bakko- gaarden, Skovejer P Pedersen, Homstok og Savværksejer Alfr. Simonson, Rodo- lund pr. Tom, dor to i Foren, tegner Frm. Direktør: J N Byriel, der har Prok. Aktk. 210,000 Kr. Svinninge Bank Akts. (Akts. Banken for Holbæk og Omegn), Svinninge. Indeh. Akts. Banken for Holbæk og Omegn, Holbæk [se dette). Sydfyns Emballagefabrik ved Karl Jorgensen, Tved pr. Svendborg. Indeh. Karl II Chr. Jørgensen. Sydfyons Varehus ved Chr. Christiansen, Hesselager. Indeh. Chr. M Christiansen og Kaj a M K Christiansen. Sydjysk Margarinefabrik ved M Rasmussen, Gjosten. Indeh. HCMV Rasmussen. Sydsjællands Fjorkræslagtori vol Etwin Jørgensen, Tappernøje. Indeh. Etwin Jørgensen. Sydsjællands Forniklingsanstalt, Aktieselskabet, Aaderup pr. Næstved. Bcstyrelso: Bestyrer J Chr. Jensen, Prokurist B Rasmussen, Næstved og Landsrotssagf. J Svonning Larsen, Kbhvn., der i Foron. tegner Frm. Aktk. 10,000 Kr. Sydsjællands Gødningskalk-Forretning, Akts., Trælløse pr. Horlufmaglø. Besty- rolso: Kapt. CM Præst, Fru II E Thrane og Gross. E C Thranø, alle af Kbhvn., samt Sagf. Johan II Clausen, Næstved, dor to i Foren, tegner Frm. Aktk. 55,000 Kr. Sydsjællands Traktorkompagni vod Carlo Madson & Chr. Jonsen, Guderup pr. Næst ­ ved. Indeh, Carlo Madsen og Chr. Jensen, der i Foron. tegner Frm. Sysselhavon Teglværk, Aktieselskab pr. Kvissel. Bcstyrelso: Dir. P Madsen (For ­ mand), Murerm. T C J Hansen og Bagerm. K Kristenson, alle af Frederikshavn. • Forretningsfører : Teglværksojcr V E Qvist, Frodorikshavn. Frm. tegnes af For ­ manden eller Forretningsf., hver i Foron, mod et Bestyrelsosmedl. Prok.: Qvist. Aktk. 35,000. Sæddinge Maskinsnedkeri, Sæddinge pr. Rødby. Indeh. A O M Ottosen. Særslev Skrædderforretning ved Karl Jensen, Særslev pr. Jullerup. Indeh. Jensen. Sølbeck Brødr. ved Thomas & Hans Sølbeck, Arnum. Indeh. T L Selbeck og Sølbeck. Sollosted og Holeby Comentvarefabrik vod Hansen & Jensen, Søllested. Indeh. II P Hansen og J P Jensen. Sollested Landbrugsmaskinfabrik, Akts., Sollested. Bestyrelse: Maskinbygger N F Hansen (Forretningsforer), Ing. O Aagaard-Hansen, Holeby, og Landsrotssagf. S Knudsen, Nakskov. Frm. tegnes af to Bestyrolsesmedl. i Foren, olier af For ­ retningsf. i Foren, med et Bestyrelsesmedl. Aktk. 12,000 Kr. Sønder Bjært og Vejstrup Sognes Sparekasse. S-Bjært pr. Bjært. Bestyrelse: Propr. O J Nyegaard (Formand), Bjergagergaard, Propr. G Lind (Næstformd.), Gaardejer J C Grau, Vejstruprød, Propr. P E Pedersen, Skaitved, og Propr. P A Eg, Agtrup. Frm tegnes af Formanden eller Næstformanden i Foren, med et Besty ­ relsesmedlem. Garantikapital 24,000 Kr. Sondorbæk Teglværk, Akts., Overfussing pr. Bjerregrav. Bestyrelse: Gaardejerne J Bolvig, P Simonsen, Lundesgaard og L C Rudolfsen, N-Harritslev, der i Foren, tegner Frm. Aktk. 30,000 Kr. Sendorjydsk Lervarefabrik ved A C Moller m. fl., Egernsund. Indeh. EnkefruKBM Mikkelsen Sørensen, Frdbg., og Teglværksejer A C Moller., dor i Foren, tegner Frm. Prok.: A C Moller. Sønder Omme Andels-Kartoffelmelsfabrik S-Omme. Bestyrelse: Gaardejerno M E Andersen, II Christenson, Filskov, J C Jensen, O C Danielsen, H Berthelsen. Ørbæk, og N Nielsen, Fruorgaard, Uddeler M N Møller, Ørbæk, Planter J F Jensen og Husmd. M Enevoldsen, Dyrvig, der i Foron. tegner Frm. Prok.: M E Andersen og Dir. II N Skensved i Foren. Sdr. Omme & Omegns Eksportslagteri, & offentligo Slagtehus, Akts. S-Omme. Be ­ styrelse: Gaardejerne N S Nielsen, Bøvl, H Christensen, Filskov, M Kristensen, Ørbæk, og J Kr. Andersen, Bovi, samt Slagter II S Pedersen, der to i Foren, togner Frm. Diroktør: Rentier F A L Poulsen. Aktk. 15,000 Kr. Sonderskov Teglværk, Akts., Nordenskov. Bestyrelse : Gaarde^rne PP Laurid ­ sen (Formand), PT Sorensen, Øsse, J G Jensen, Vesterbæk, JKM Rr ^ (lan!,0 " ’ N . 0 .p denskov, EM Eskesen,Næsbjærg, J Lauridsen N-Starup, LA Rasmussen, Hodde.og MC Christensen, Autrup, samt Partikulier J Nielsen, Varde. Direkte r. DC Larsen, Sonderskov ’ pr. Nordenskov. Frm. tegnes af den »^.Direktøri Foren, med fit Rfisfvrfilsosmedl. eller af den samledo Bestyrelse. Aktk. 100,000 Kr. Sønder Stenderup Kobmandshandel ved Chr. Schultz & Co., S-Stenderup pr. Var- Sønd a o r r k sø Sk d otejsforretaing h ved Marie Dorthea Petersen. Senderse pr. Odense. Indeh. Marie D Petersen. Sdr. Vinge Cykloforretning ved Ingemann Sørensen, Sdr. Vinge pr. Ulstrup. In ­ deh. E ” Ingemann Sørensen. Sørensen & Andersen, Aulum. Indth. A P Andersen. Sørensen Christian I, Varnæs. Indeh. C I Sørensen. Prok.: Frk. L Solmer, C R Duus, N Sørensen og G Sibbesen. Sørensen Johs., Akts.. Hinnerup. Bestyrelse: Dir. Johs. Sørensen (Diroktør), Læ ­ ge E P Larsen og Dir. R Faurschou. Frm. tegnes af to Bestyrelsesmedl i Foren, eller af en Direktør i Foren, med et Bestyrelsesmedl. Prok.: Johs Sø ­ rensen. Aktk. 17,500 Kr. V E Karl II P

Skotøjsfabrikken Hedebo ved Poul Drachmann Jensen, Havdrup. Indeh. Fru I M Jensen. Prok.: Ingrid A Jensen, Sigrid M Jensen og S J Amdi. Skotejsfabriken Nonnebo ved Mary Sørensen, Nonnebo pr. Langeskov. Indeh. Fru Mary Sorensen. Prok.: A Sorensen. Skov N J ved Niels Jensen Skov & Jens Willadsen Skov, Brændstrup pr. Gram. Indeh. Niels Jensen Skov og Jens Willadsen Skov. Skovby Korn- & Foderforretning, Akts., Skovby. Under dette Firma drives tillige Virksomhed af Akts. H P Jensen ’ s Eftf., Skovby [se dette]. Skovhastrup Trævarefabrik ved J Carl Jørgensen, Skovhastrup pr. Hvalsø. Indeh J C Jørgensen. Skrave Andelsmejeri, Skrave pr. Skodborg. Bestyrelse: Gaardejerne C Dall (For ­ mand), Københoved, C Jørgensen, Toftlundgaard, M Schmidt, Københoved, A Boisen, Langetved, og A Skøtt, Langetved, samt Husmændene M Andersen, Københoved, og H Skov, Københoved, der to i Foren, tegner Frm. Prok.: P Holm, Langetved. Skullerupholms Teglværk ved Lensgreve Joseph Holstein Ledreborg, Skullerup- holm pr. Ilvalsø. Indeh. Lensgreve J Holstein Ledreborg. Prok.: N P Chri ­ stensen og A Sørensen i Foren. Skæve Købmandshandel ved Ejnar Olsen, Skæve pr. Dybvad. Indeh. Ejnar Olsen. Prok. : P A Niolsen. Slettens Bageri & Konditori ved C Christensen, Sletten pr. Humlebæk. Indeh. C E Christensen. Smed Vølund vod Hans Kristenson & Ejlif Vølund, Haastrup. Indeh. Hans Kri ­ stensen og Ejlif Vølund. Smith ’ s J Papfabrik, Akts., Bruunsbaab pr. Viborg. Bestyrelse: Dir. O Smith, Kbhvn., Propr. A M Andersen, Kringelhovgaard, og Gross. J A T D Legstrup, Randers. Direktør: O Smith. Frm. tegnes af Direktøren alene eller af to Be ­ styrelsesmod!. i Foren. Aktk. 58,000 Kr. Snedsted Gæstgivorgaard, Aktieselskabet, Snedsted. Bestyrelse: Propr. C V C Fi­ biger (Formand), Øland, Gaardejerne J M Poulsen (Kasserer), liørsted, J J Krogsgaard, Gersbøl, J SP Vestergaard, Bersted, og L P Larsen,Aaiup, Skræder M Pedersen, Tømmerhdl. C M P Rysgaard, Snedsted St., Sognef. P L Krogs ­ gaard og Slagterm. J J Thinggaard. Frm. tegnes a 1 ’ Formanden i Foren, mod Kassereren eller at' den samlede Bestyrelse. Aktk. 55,200 Kr. Snedsted Trælasthandel ved Rysgaard, Snedsted. Indeh. C M P Rysgaard. Solrod Kalkindustri Akts., Solrod pr. Havdrup. Bestyrelse: Dir. Poul Middelboe (Diroktør), Charlottl., Prokurist A C Munk, Kbhvn., og Landsretssagf E Wege ­ ner, Kbhvn. Frm. tegnes af to Bestyrolsesmedl. i Foren, eller af Direktøren. Prok.: A C Munk. Aktk. 35,000 Kr. Solrod Kalksærk, Akts., Solrod pr. Havdrup. Bestyrelse: Dir. Poul Middelboe (Diroktor), Charlottl., Fabr. II M Jorgonsen, Klpbg., og Landsretssagf. Erik We ­ gener. Frm. tegnes af to Bestyrelsesmedl. i Foren, ollor af Direktøren. Prok. A C Munk. Aktk. 30,000 Kr. Solrod Strandbank, Akts. (Akts. Roskilde Landbobank), Solrød pr. Taastrup. Un ­ der dette Firma drives tillige Virksomhod af Akts. Roskilde Landbobank, Ros ­ kilde [se dottej. Sommerstod Handelsgartneri & Planteskole ved J Pedersen, Sommersted. Indeh J Pedersen. Prok.: Fru J L Petersen. Sorø Oplands Maskinfabrik vod Jens Christian Jensen, Frederiksborg pr. Sorø. Indeh. J C Jenson. Sparekassen for Grevskabet Holsteinborg og Omegn, Rude. Tilsynsraad: Lens ­ grove Bent Holstein, Holsteinborg, Greve A G Moltke, Espe, Dommerfuldm. K Schack, Rude, Gaardejer C Henriksen, Ørøbjerggaard, Murerm. J Vøls, Fugle ­ bjærg, Sognef. K Kristiansen, Venslev, Sognet ’ . A Buchwald, Eskemosegaard, og Gaardejer P Andersen, Lundby. Diroktor: M A Albrechtsen. Frm. tegnes af to Modi, af Sparekassens Tilsynsraad. eller Direktion i Foren, ellor pr. prok. af et Bestyrelsesmedl. i Foren, mod on i Sparekassen mod Prokuia udstyret Funktio ­ nær: Kasserer V Henriksen, Spjellerup. Sparekassen for Skorpinge og Faardrup Sogne, Snekkerup pr. Flakkobjærg. Be- styrolse: Gaardejerne J P Madson, Skorpinge, H Andersen, Faardrup, og Aa. J Olsen, Snekkerup, samt Uddeler M J Bruun, Faardrup, Proprietær J Jørgensen, Skørpinge, og Forp. J T Jorgensen, Skorpinge, der to i Foren, tegner Frm. For ­ retningsforer: Gaardejor K F Larsen, Snekkerup. Kasserer: Gaardejer H P Nielsen, Faardrup. Prok. : Et Bestyrelsesmedl. i Foron. med Forretningsf. eller Kasserer, eller de to sidstnævnte i Foren. Spare- og Laanekassen for Bregninge og Søby Sogne, Albertslykke pr. Ærøs ­ købing. Tilsynsraad: fh. Gaardejer F P Filipsen, (Formand), Brejninge, Par ­ cellist P J Petersen, Snorlykko, Melleejer J P Nissen, Sobygaardmark, Gaard- ojer J Eriksen, Skovby, fh. Gaardejer 11 Madsen, Ø-Brejninge, Bagerm. A Han ­ sen, Søby og Rentier J T Petersen, Haven. Direktør: Sognefoged J H P Hol- gerson, Søbymark. Prokurist: Bogholder A B Rasmussen. Frm. tegnes af et Tilsynsraadsmedl. i Foren, med Formanden eller Direktoren eller af en Pro ­ kurist i Foron. med Direktoren eller mod et Tilsynsraadsmedl. ForSparekassens Forpi. hæfter mindst 25 Garanter med for indtil 500 Kr. hver. Sparo- og Laanekassen i Hvidbjerg-Lyngs Pastorat, Hvidbjærg. Bestyrelsen bestaar af en Direktør: P Hoolgaard, Hvidbjærg, samt et Tilsynsraad: Gaardejerne N C Lyngs(Formand), Jostrup, A C Niolsen og P Poulsen, Grøndal, fh. Gaard ­ ejer JP Jensen, fh. Gaardejer P Poulsen, Hvidbjerggaard, fh. Gaardejer A Riis, Lyngs, og Skrædderm. C Møller. Frm. tegnos af Direktøren og et Tilsynsraads ­ medl. i Foren, eller af to Tilsynsraadsmedl. i Foren. Spare- og Laanekassen for Norre Nebel m. -fl. Sogne, Norre Nebel. Tilsynsraad : Sognof. I Niolsen, Lønne, fh. Gaardejer H M Adsersen, Lunde, Gaardejerne II P Thing, Ilenne, II Madsen, Loftegaard, C V Thomsen, Aasted, og II M Hansen. Lydum, samt Sogneraadsformd. H B Svenningson, N-Nebel. Direktion: Nicolaj Jacobsen,. Kassorerske: Frk. H Hansen. Frm. tegnes af Direktøren i Foren, mod et Tilsynsraadsmedl. eller af to Tilsynsraadsmedl. i Foron. Prok.: Frk. II Hanson i Foron. mod Direktøren. Spargus Akts., Horvo. Bestyrelse; Læge A F Mathiesen, (Direktør), Faarevejle, Landsretssagf. Fritz Gleerup, Kbhvn. og Fru M D Clausen (Holm Clausen), Stubbe- rup pr. Faarevejle, Frm. tegnes af to Bts.tyrelsosmedl. i Foren, eller af Direk ­ tøren i Foren, med ot Bestyrelsesmedl, Aktk. 150,000 Kr. Stabel] Sigurd, Nørager Stationsby, Nørager. Irdoh. Sigurd Stabell. Prok : A II Stabeli. Stenlejot Frydendal ved Knud Carl, L-Rørbæk pr. Frederikssund. Indeh.' K Carl. Stenlille Manufaktur- & Modemagasin ved Svend Wenzzel, Stenlille. Indeh. S Wenzzøl. Stensby Købmandsliandol, Akts., Stensby pr. Stensved. Bestyrelse: Købmd. E J K II Andorsen (Formand), Langebæk, Gaardejer H A Nagel, Langebæk, og Musiker E S Christoffersen, Rode. Bestyrer: E J K II Andersen. Frm. tegnes af Formanden alene. Aktk. 15,000 Kr. Stenskrog Ilammerværk ved Peter Iver Nielsen, pr. Sæsing. Indeh. P I Nielsen. Stenstrup Aktieteglværk, et Akts, i Stenstrup. Bestyrelse: Købmd. Hans Knudsen, Svendborg (Formand), JII Jørgensen,Stenstrup (adm.Direktør) ogKøbmand Holger Knudsen, Svendborg. Frm. tegnes enten af den adm. Direktør i Foren, med et Medl. af Best, eller af Formanden i Foren, med et af Bestyrelsens andre Medl. Aktiekapital 45,000 Kr. Stenstrup Korn- & Foderctofforrotning, Akts. (Sydfyns Korn- & Foderstofforret ­ ning, Akts.), Stenstrup. Under dotte Firma drivos tilligo Virksomheden af Syd- , fyns Korn- & Foderstofforretning, Akts., Faaborg [se dette]. Stenstrup & Odense Teglværkers Kontorer ved Andersen rn. fl., Kommanditselsk., Ollerup. Ansv. Dolt.: Godsejer A P Andorsen, Lojtved pr. Stenstrup, Toglværks- ejer V P L Nielsen, Skalbjærg, Toglværksejer P E Schnakenburg, Bred, Propr. S V Moller, Killerup pr. Odenso, Gaardejerne J II Moller Madsen, Chr. Møller Madsen og Johs.IIansen, allo af Ejby pr. Odense, samt Jbhs.P Andersen, Espe, Enkefru 1) K Jervelund og Enkefru M Andersen, begge af Ejby pr. Odense, uer hæfter solidarisk for Solsk. ’ s Forpi. Solsk. ledos af en Bestyrelse: Godsejer Al Andorsen, Lejtvod pr. Stenstrup, Dir. L M Laursen, Stenstrup, Propr. S y Mol ­ ler, Killorup pr. Odenso, Dir. li C Rasmussen, Tommorup, og Teglværksejer V 1 Rettelser foretages kun paa Grundlag

Sorensen ’ s Joseph Enke, Bred. Indeh. Enkefru C M Sorensen Prok • P Tohansnn Sørensen K & Fr. Pade, Snoghej pr. Fredericia. Indeh. J F F PadeogKC Sørensen. af de officielle Bekendtgørelser.

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker