kraks vejviser 1940 handelskalender

Firma-Register: C. Landet

Pind — Skol

VI — 2916

Pindstrup Mosebrug, Savværk & E mb illagef abrik ved Johs. F la Cour, Pindstrup. Indeh. Johs. F la Cour. Prokurist: J A Nielsen. Pircliert Fritz & Son, Nerie Nebol. Indeh. J C Pirchert. Plantagen Folasmidth, Aktieselskabet, Tem. Bestyrelse: Ing. Einar Philip Foss (Direktør), Kbhvn., Godsejer Axel Nissen, Serridslevgaard pr. Tvingstrup, Ge ­ sandt N P Arnstedt, Humleore pr. Borup, og Ing. Kai L Mygind, London, der tre i Foren, tegner Frm. Aktk. 230, 0<»0 Kr. Plantningsselskabet Tolne Skov, Akts., Tolne Kommune, Tolne. Bestyrelse: Propr. Aa. Malthe Holm (Formand), Eskjær Ilovodgaard, Gaardejer Kr. P Pedersen, Konsul J Petry, Frederikshavn, Gaardejer E R Sørensen Saksager, Saksager, og Propr. S Møller, ø-Tirup. Frm. tegnes af Formanden alene eller af to Bestyrelsesmedl. i Foren. Aktk. 65,000 Kr. Plov- & Mask'nfabriken Mollerup, Akts., Ullerslev. Bestyrelse: Fabr. L Kr. Lar ­ sen (Direktør), Dir. C C Nie'sen, O lense, og Parcellist P C Skov, 1. Egede pr. Korsør, der to i Foren, tegner Frm. Prok. : L Kr. Larsen. Aktk. 159,500 Kr. Plov- & Maskinfabrikon Mullorup vol L K Larsen, Ullerslev. Indeh. L K Larsen. Portland-Cement-Fabriken Planet, Akts., Frojlov-Sønderholm Kommune pr. Aalborg. Bestyrelse: Overretssagf.G C Rendbeck, Aalborg, Gross. I Jacobsen, Kbhvn., og Dir. A E R W Toepffer, Stettin, der to i Foren, tegner Frm. Aktk. 10.1,000 Kr. .Potagua, Aktieselskabet, Salten pr. Them. Bestyrelse: Godsejer, Kapt. Axel Nis ­ sen (D'rektør), Serridslevgaard pr. Tvingstrup, Ing. Gunnar Larsen, Vedbæk, Læge S T E Kjær, Kbhvn., og Gesandt N P Arnstedt, Kairo, der to i Foren, tegner Frm. Aktk. 150,000 Kr. Poulsen & Co., Møgeltønder. Indeh. II T Poulsen og L K Filskov. Poulsen Fr. & P Nielsen, Tisvilde. Indeh. J F J Poulsen og P Nielsen. Poulsen & Rask, Solrød pr. Ilavdrup. Indeh. J E I Pouhen og A F Rask. Præstø med flere Amters gensidige Hagelskadeforsikrings-Forening, Haarlev. Be ­ styrelse: Gaardejer Peder Lorentzen (Formand), Hyldegaard m. il. Foreningen tegnes af Formanden alene. Modi, or solidarisk ansvarlige for Foreningens Forpi. ofter de i Vedtægternes § 8 indeholdte Regler. (Forsikrings-Registret). 'Prøvelyst Teglværk, Akts. pr. Lillerød. Bestyrelse: Landsretssagf. N F Hansen (Formand), Helsingør, Forv. Tage Fussing; Kastrup, og Entreprenør A J Hansen, Hørsholm. Direktør; Landsretssagf. N F Hansen, Helsingør. Frm. tegnes af Formanden alene eller af Direktøren i Foren, med et Bestyrelsesmedl. Aktk. 140,000 Kr Raageleje Badehotel, Akts., Raageleje pr. Vejby. Bestyrelse: Restaur. HP H Rasmussen (Jean Rasmussen) (Forretningsfører), Fru E Rasmussen og Repr. O R Jacobæus, alle af Kbhvn., der to i Foren, tegner Frm. Aktk. 25,000 Kr. Raageleje Strandplantage, Akts., Raageloje pr. Vejby. Bestyrelse: Sagf. N Svenningsen, Helsinge, Forp. C Christensen, Vejby, og Fru J Lannung, Kbhvn., der to i Foren, tegnor Frm. Aktk. 50,000 Kr. Rammefabrikken Jydon ved B P Ranghøj, Aabyhej. Indeh. B P Ranghøj. Prok.: Fru A M M Ranghej. Ranum Boghandel vod Thorvald Jensen, Ranum. Indeh. Thorvald Jensen. Ranum Konditori ved C A Nielsen, Ranum. Indeh. C A Nielsen. Ranum Materialhandel ved M Sørensen, Ranum. Indeh. M C M Sørensen. Rasmussen ’ s Carl Eftf. ved Poter Severin Rasmussen og Peter Ring, Ursted. Indeh. P S Rasmussen og P Ring. Rasmussen H, Brovst. Indeh. S H Rasmusson. Prok.: S Aa. II Rasmussen. Rasmussen Knud & Son ved Knud Rasmussen og Pøtør Kold Rasmusson, Isenvad pr. Ikast. Indeh. Knud Rasmussen og Pøtor Kold Rasmusson. Rasmussen R, Baaring pr. Asperup. Indeh. Fru M Rasmussen. Prok.: K V Ras ­ mussen. Ravnebjerg Teglværk, Akts., Ravnebjærg pr. Holmstrup. Bestyrelse: Murerm. J P Nielson, Forretningsf. J Madsen og Fuldm. A V B Arnaa, alle af Odense.samt Forretningsf. H K K Larsen, Rivnobjerg pr. Holmstrup, dor i Foren, tegnor Frm. Prok.: II K K Larsen i Foren, med J Madsen. Aktk. 40,000 Kr. Ravnholt Kr., Hjallerup. Indeh. K Ravnholt. Refsvindinge Bryggeri ved II P Rasmussen & R Rasmussen, Interessentsk., Refs- yindinge. Indeh. H P Rasmussen og R Rasmussen. Reimers Fr., Nivaa. Indeh. P F V Reimers. Prok.: Frk. C I Heinrichsen, Hum- lobæk. Rokkende Kobmandshandel ved H Dam Larsen, Rakkende pr. Allorslev. Indoh. H II Dam Larsen. Render Købmandsforretning ved Johannes Gillesberg, Render pr. Tommerup. Indeh. Johannes Gillesberg. •st. Restrnp Husmandsskole, Akts., st. Restrup pr. Sønderholm. Bestyrelse: uaard- ejerne N P Langeland og V E A Madsen, Hasseris, Landpostbud P Jensen, S- Tranders, Bogtrykker H M K Duus, Aalborg, Lærer J T Jensen, Gug, Husman ­ dene M C Sørensen, Doense, T M Lange, Tylstrup, L P Laursen, Skelund, M L Stefansen, Farsø, F K M Larsen, Blære og J K Jensen. Siem. Frm. tegnes af et Flertal af Bestyrelsens Medl. i Foren. Aktk. 61,940 Kr. Ridestøvlefabriken i .ørslev vod O Sørensen & Søn, Ørslev pr. Vordingborg. Indeh. O Sørensen og E T Sørensen. Riisskov Nattevagt Akts. Under dette Firma drives tillige Virksomhed af Akts. De Forenede Vagtselskaber, Kbhvn. [se dette]. Rimmerslund Cementstøberi, Akts., Remmørslund pr. Hedensted. Bestyrelso: Fru M J Jensen, Vognm. K F Bitsch og Cemonistøber C K Bitsch, der to i Foren, tegner Frm. Aktk. 30,000 Kr. Rinds-Fjends og Norlyng Herreders Landbo- Spare- og Laanekasse, Skals. Be ­ styrelsen bestaar af et Tilsynsraad: Rentier NN Gade (Formand), Boelsmd. Chr. Christensen, 1. Thorup, Fabr. Ths. Carstensen, Gaardejerne L Dahlsen, Stenild- mosegaard, P P Ostergaard. Ej«trup, S Chr. Christensen, Thostrup, N Jensen, Knudby, Poul Kieldgaard. N-Rind, N Nielsen, Kolsengaard, og P Østergaard samt en Direktion Frode Clausen. Frm. tegnes af Tilsynsraadets og Direktionens Medl., to i Foren. Prok. : Bogholder A Haarbo i Foren, med et Medl. af Tilsyns- raadet eller Direktionen. Rindsholm Mølle Joh. Laursen, Rindsholm. Indeh. H H J Laursen. .Rise Spare- og Laanekasse, Rise pr. Dunkær. Tilsynsraad: Husejer C P Brandt, (Formand), Stokkeby Mark, Branddir. P Rasmussen, st. Rise, Gaardejerne N H Kristensen, J Eriksen og J L Jensen, alle af st. Rise, N Caspersen, Dunkær Mark, og Aftægtsmd. Il A Pedersen, Stokkeby. Direktør: Landsretssagf. K Bruun Andersen, Marstal. Bogholder: A Rasmussen, st. Rise. Frm. tegnes af For ­ mandon i Foren, med Direktøren. Prok.: Formanden eller Direktøren i Foren, med Bogholderen eller et Tilsynsraadsmedl. eller Bogholderen i Foren, med to Tilsynsraadsmedl. For Sparekassons Forpi. hæfter foruden dens Aktiver 25 Garan ­ ter for et Boleb af 10,000 Kr., dog ikke udover 400 Kr. for hver Garant. Rosenlund Chr., Agtrup pr. Bjært. Indeh. Chr. Rosenlund. Rosenlund ’ s Chr. Filial, Binderup pr. Dalager. Indeh. Chr. Rosenlund, Agtrup pr. Bjært. Bestyrer: T Rosenlund. Rougso-Sonderhald Herreds Andels Svineslagteri, Allingaabro. Bestyrelse: Gaard ­ ejer C B C Høeg (Formand), Bode, Gaardejer A Simonsen (Næstformd), Dram ­ melstrup, Bogtrykker A L Pedersen (Sekretær), Gaardejerne N Chr. Thomson, Voer, A B Kristensen, Norager, N M Jensen, Floes, J Skiødt, Vivild, Aa.Jensen, Taarup, S Skødt, Udby, J J Noimann, Tørslev, A Jensen, Elkjær, Gjesing, A Jensen, Ilollandsbjerg, og C Christensen, Ørsted, Boelsmd- J Skinnerholtn, Hol ­ bæk og Boelsmd. C D Chrestensen, Margrethenlund. Frm. tegnes af Formanden og to af Bestyrelsens Medl. Prok.: Dir: L Weiss-Hansen alene eller Bogholder E Kotyza og Kassererske Frida Jakobsen i Foren. Til Sikkerhed for Opfyldelsen af Selsk ’ s Forpi. hæfter Andelshaverne solidarisk. 'Ruds-Vedby Auto-Central ved Jensen & Jacobsen, Ruds Vedby. Indeh. C C K Jenson og II A Jacobsen, der i Foron. tegner Frm. Ruds Vedby Bank, Ruds-Vedby (Filial af Akts. Landbobanken i Slagelse. An ­ delsbank). Indeh. Akts. Landbobanken i Slagelse [se dette]. (Anm. i Slagelse). Ruds-Vedby Teglværk, Akts., Ruds-Vedby. Bestyrelse: A A W Colding, Hellerup (Formand), Fru J M Colding, Hellerup, Købmd. P Bendtsen og Dir. K P Col- j Kalundborg. Frm. tegnes af to Bestyrelsesmedl. i Foren, eller af don adm. Direktør J A Christensen alene. Aktk. 110,000 Kr. I Afd. VI optages kun de til

Ryde og Kragenæs Savværker ved II P Hansen, Ryde. Frm. er traadt i Likvi ­ dation. Likvidatorer: Tømmerhdl. P Brorsen, Vordingborg, Bankfuldm. H Christensen, Nakskov, og Overretssagf. A Zwick, Nakskov, der to i Foren, teg ­ ner Frm. Ryomgaard-Gjerrild-Grenaa Jernbaneselskab, Akts., Gerrild. Bestyrelse: Kmh. H Andersen, (Formand), Randers, Amtsraadsmedl. J Hansen, (Næstformd.), Tvedhu- sene, Gaardejer P Sørensen, Gerrild, Landstingsmd. N P Josiassen, Grenaa, By- raadsmedl. E Z Byrgesen, Grenaa, Sognef. R Jacobsen, Bønnorup, Hofjgm. P P W A Mourier-Petersen, Rugaard pr. Hyllested, og Borgm. N S Pallesen, Grenaa. Driftsbestyrer: NVN Hougaard. Frm. tegnes af Formanden eller Næstformd. i Foren, med et Bestyrelsesmedl. Prok.: NVN Hougaard Foren, med et Bestyrel ­ sesmedl. Aktk. 2,071,818 Kr. 44 øre. Ryslinge Teglværk, Akts., Ryslinge. Bestyrelse: Friskolelærer K H Skovrup (For ­ mand), Gaardejer J M Jørgensen (Næstformd.), Herrested, Savværksejer O V Ovesen (Direktør), Gaardejer J Andersen, Fjellerup, Biografejer II L Bøgner. Haarby og Købmd. A Chr. Hansen, Eskildstrup pr. Pederstrup. Frm. tegnes af Formanden eller af Næstformd. i Foren, eller af en af dem i Foren, med et Bestyrelsesmedl^ Aktk. 49.000 Kr. Rod ling Andelsbageri, Rødding pr. Spottrup. Bestyrelse: Lotterikollektør S P Jør ­ gensen (Formand), Lokomotivfyrbøder M Kristensen, Arbejdsmd. K Schmidt, Fisker K Nygaard Jensen, Boelsmd. Kr. Kristiansen, Gaardejer G P Guddiksen og Boelsmd. N Sørensen, der i Foreo. tegner Frm. I Selsk. er ingen Kapital indsk. men Medl. er solidarisk ansvarlige for Selsk. ’ s Forpi. Rødding Grundvad Teglværk ved Ane Marie Pedersen, Rødding pr. Spottrup. Indeh. Fru A M Pedersen. Prok.: K Pedersen. z Rogelhede Teglværk, Akts., Rogolhede pr. Klokkorholm. Bostyrelso: Dir. A F Olsen, Aalborg, Bestyrer N F Hjorth, Volstrup, og Dir. A Nielsen, Nørresundby, der to i Foren, togner Frm. Aktk. 25,000 Kr. Rorvævsfabriken Aaby ved Kirsten Marie Sørensen, Aaby. Indeh. Kirsten Marie Sørensen. Sallingsund Færgekro Akts., Sallingsund pr. Nykøbing J. Bestyrelse: Købmd. A Holt, Købmd. A Mathiassen, Bankdir. C F Poulsen, Planteskoleejer J C Nielsen- Riis, Apoteker A Sonne, alle af Nykøbing M., Gaardejer J O Christensen, Lod- derup, og Gaardeje* L Sondergaard, Tæbring. Frm. tegnes af to Bøstyrelses- medt. i Foren, eller af et Bøstyrelsesmedl. i Foren, med en Prokurist. Aktk. 89,700 Kr. Saltum Bryggeri ved Aage Jonsen & Co., N-Saltum. Indeh. N P Christensen. Saltum Teglværk. Akts., Saltum pr. N-Saltu n. Bestyrelse: Murerm. J C Jen ­ sen, Huno. Gaardbost. J M Jacobsen, N-Saltum. Tømrer J S Pedersen, N-Saltum, Bestyrer E F W Dyhr, N-Saltum,ogGaardejerL P Søronsen, Saltum, der to i Foren, tegner Frm. Prok. : E F IV Dyhr. Aktk. 30,000 Kr. Sandby Kobmandshandol ved Ilrødr. Søronsen, Sandby pr. Harpelunde. Indeh. N C Sørensen og E M Sørensen. Sand ved Bank. Sandved (Filial af Akts. Landbobanken i Slagelse, Andelsbank) Indeh. Akts. Landbobanken i Slagelse [se dette]. (Anm. i Slagelse). Sandved Elektricitetsværk og Mølleri, Andelsselsk. Sandved. Bestyrelse: Fragtmd. C Christensen, Tømrerm. C Nielsen, Sadelmager II P Larsen, Skomager P Fre ­ deriksen og Smed N P Hansen, der i Foren, tegner Frm. Den indsk. Kapital er 38,000 Kr. Scandimeter Akts., Skandinavisk Maalerfabrik Akts., Aabyhøj. Sø u. Frm.-Reg. A. Kbhvn. Schiøt ’ s A N Rammefabrik, Akts., Stenløse. Bestyrelse: Fru A S Schiøt (Direktør), Frk. K M E Schiøt og Frk. A Schiot. Frm. tegnes af Direktoren aleno eller af to Bestyrelsesmedl. i Foren. Aktk. 15,000 Kr. Schmidt & Torp i Hjordkjær, Indehaver J Torp, Nybøl pr. Hjordkær. Indoh. J Torp. Schulte & Schumann, Egernsund. Indeh. C G Schumann. Schwartz Nielsen, V-Sottrup. Indeh. II Nielson Schwartz, Haderslev. Prok.: E Schwartz. Seldø ny Trælasthandel ved Børsting Jensen, Soide pr. Roslev. Indeh. J Bør ­ sting Jensen. Selskabet Thissinghus Tømmerhandel, C Bach, Redsted. Interessenter: Købmd. C Bach, Thissinghus og Akts. Fælles Tømmerlagoret, Nykøbing p. M. Senge- & Madratsfabrikken Fyn ved Marius Pedersen, Gelsted. Indeh. N P M Pedersen. Siim Helmer & Søn, Stilling. Indeh. Helmer J Siim og N II N Siim, der i Foren, tegner Frm. Sjællands Patentkalkværk, Akts., Karlstrup pr. Taastrup. Bestyrelse: Gross. N S Krusoe, Charlottl., Gross. M M Kirchhoff, Charlottl., og D'r. J S II Jakobson, Kbhvn., der hver tor sig tegfier Frm. Direktion: S Aa. Thomhav, Kbhvn., der har Prok. Aktk. 140,000 Kr. Sjøgaard B H K & Co., Hanning pr. Sædding. Indeh. B M K Sjøgaard og E 0 Pedersen. Sjølund Mølle Akts., Sjølund. Bestyrelso: Landsretssagf. Poul Jæger, Esbjerg, Konsul Vald. Thygesen, Holl., og Dommerfuldm. M M Hviid, Kolding. Direk­ tion: Møller J P J Hvid. Frm. tegnes af Direktøren i Foren, med et Bosty- relsesmedl. eller af to Bestyrelsesmedl. i Foren. Prok.: K E Hviid i Foron. med et Bestyrelsesmedl. eller med Direktøren. Aktk. 40,000 Kr. Skal-Dur ved K Bøgvad Ipsen, Faarovejle pr. Faarevejle St. Indeh. K F V Bog ­ vad Ipsen. Skals Kulkompagni ved Holgor Boch & Jens Peter Lund, Skals. Indeh. Holger Bech og Jens Peter Lund, der i Foren, tognor Frm. Skandinavisk Lynlaasfabrik ved Hj. Lystagor, Viby J. Indeh. Hj. Lystager. Paok. I Lystager. Skibstrup Monsterbageri. Akts., Skibstrup pr. Aalsgaarde. Bestyrelse: Ing. K Hertz, Dir. A A Hertz og Overretssagf. L C Bing. Frm. tegnes af Direktøren alene eller af to Bostyrelsesmedl. i Foren. Aktk. 6000 Kr. Skippinge Købmandshandel, Skippinge pr. Siarreklint. Indeh. JII Petersen, Ringsted Prok.: J Nielsen. Skive-Ve8tsalling Jernbane-Aktieselskab, Spottrup. Bestyrelse: Stiftamtmand S A R Buchwald, Viborg, Borgmester V F Johansen, Skive, Propr. G Gudiksen, He- stehavegaard, Gaardejerne H J Laursen, Rødding, M Mortensen, Krejbjærg, T A Thomsen, Ramsing, I J Møller, Brøndum, J Dalsgaard, Roslev, J F Pe ­ dersen, Brondumbæk, T II Ilø-tgaard, Balling, K Madsen, Lem, N P Ber­ telsen, Ø-Hærup, og E L Haugaard, Skovshovod, Borgm. Woldhardt Madsen, Skive, Redaktør J Chr. Nørhaven-Nielsen, Skive, og Bagerm. P N Schmidt, Rødding, der to i Foren, tegner Frm. Driftsbostyror: S A Jensen, der har Prok. i Foren, med Formanden. Aktk. 3,692,983 Kr. 49 Øre. Skodborg Korn- & Foderstofforretning, Akts., Skodborg. Bestyrelse : Lands- retsBagf. Poul Jæger, Esbjerg, Konsul Vald. Thygosen, Hell., og Toglværksejor Chr. Hollensen, Kathrinesmindo pr. Broager. Direktør : Købmand A Hollensen. Frm. tegnes af et B.estyrolsesmedl. i Foren, med Direktøren eller af to Bø ­ styrelsesmedl. i Foren, l'rok.: A Hollensen. Aktk. 37,500 Kr. Skodborg og Omegns Spare- & Laanekasse. Skodborg Sparekasson ledes af et Til ­ synsraad paa 9 Medl.: Gaardejerne J Horliick (Formand), J Hollensen, N Nør ­ gaard, H Frost og S Jorgensen, Kobenhoved, Husmændene J Jorgenson, Skods ­ borgskov, og P M Schmidt, Lundsgaardsmark, Maskinhdl. Jobs. Bordorff og Murerm. A Birkedahl samt en Direktion: Gaardejor H A Bruun og Dir. F R Hansen. Frm. tegnes af Direktionens og Tilsynsraadets Medl., to i Foren. For Sparekassens Forpi. hæfter foruden Sparekassens Aktiver 91 Garanter med hver 200 Kr. altsaa ialt 18 800 Kr., hvilket Beløb er fuldt indbetalt. Endvidere har Skodborg Sognekommune til Sparekasson udstedt et Reservefondsbevis, stort 53,6*9, 61 Kr. -4- det til den kontant indbotalto Carantikapital svarende Bolob, nemlig 18,800 Kr. Sognekommunens Garanti hæfter forud for don af Garanterne tilvejebragte Garanti. Skodborg Trikotageforretning ved Magdalene Ottilie -Meier, Skodborg. Indeh. Magdaleno Ottilie Meier. Skolevantens Købmandshandel ved Thura Soegaard Obel, Vejlby pr. Risskov. Indeh. Thura Søegaard Obel.

Aktieselskabs- og Handelsregistrene anmeldte Firmaer.

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker