kraks vejviser 1940 handelskalender

Merc — Pete

Firma-Register: C. Landet

VI — 2915

Nordsjællands Kalksandstcnslabrik, Akts., Ølsted. Bestyrelse: G M Simonsen (Foimand), V Nielsen (Sekretær), C Dyrlund (Kasserer), Mejeribestyrer H C Jen ­ sen, Vielsted, og Købmand P T Joost, Stenlille, af hvilke to i Foren, tegner Fim. Aktk. 125,000 Kr. Nordsjællands Planteskole ved N Appeldorn Nielsen & Chr. V Nielsen, Toelt pr- Kvistgaard. Indeh. N Appoldoin Nielsen og C V Nielsen. Nordvestsjællands Elektricitetsværk, Andelsselskabet, Svinninge. Bestyrelse (For ­ retningsudvalg): Gaardejerne F Olsen, Birkemosegaaid, J K Rasmussen, Merlese, P A Andersen, Tengslemaik, Lars Frandsen, Gudnm, Chr. Il Christensen, Meikøv,og P A Andersen, Værslev, samt Propr. H M Højland, Ø-Stillinge. Fim. tegnes af Forretningsudvalget. Prok.: Dir. H Hasselbalch-Larsen, Svinninge, Propr. H M Højland, Ø-Stillinge og Gaardejer, Brygger J Kr. Rasmussen, Mer ­ lese, to i Foren. Indskudt Kapital: 4,190,784 Kr. 72 Øre. Nustrup Korn- & Foderstofforretning ved R P Sønnichsen, Store Nustnip- Indeh. R P Sønnichsen. Nyrup Ceroentvarefabrik ved Marinus Christensen, Nyrup. Indeh. Marinus Chri ­ stensen. Nørager Trælasthandel, Akts., Nørager. Bestyrelse: K P Aagaard (Forretningsfører)- Fru C Aagaard, og Forretningsf. J T J Ambrosius, Skals. Frm. tegnes af K P Aagaard alene eller af to Bestyrelsesmedl. i Foren. Aktk. 60.000 Kr. Nørre Nebel Maskin-Teglværk. Akts., N-Nebel. Bestyrelse: J Leding (Direktør), Gaardejer J Jakobsen, Gribbesholm, og Gaardejer C P Poulsen, N-Bork, der to i- Foren, tegner Frm. Aktk. 30,000 Kr. Nørre-Saltum Dampteglværk, Akts., N-Saltum. Bestyrelse: Træhdl. T Jensen (Formand), Gaardejerno T P Jacobsen, N Andreasen, N Bonkegaard og J K Kristensen. Frm. tegnes af Formanden i Foren, medetandet Bestyrelsesmedl. Aktiekapital 30,000 Kr. N-Snede Teglværk & Tagstensfabrik ved M Jørgensen & Co., N-Snede. Indeh, J Lundsgaard, M Jørgensen og L Sørensen. Frm. tegnes af M Jorgensen alenø eller af de øvrige Indeh., to i Foren. Nørre Uttrun Leivarefabiik ved K Røgild, Nørre Uttmp pr. N-Sundby. Indeh, K P Røgild. Odense Ostefabrik ved Harald Jensen, Skovly, Hjallese, og Jeppe Marius Jepsen, Dalum Landbiugsskole, Bjallese. Jndeh. H Jensen, Skovly, Hjallese, og J M Jepsen, Dalum Landbrugsskole. * Odense Staalmøbeltabrik & Forchromningsanstalt ved V K H Munch, Næsby. Indeh. V K H Munch, Odense. Odsherrec ’ s Destruktionsanstalt Akts., Højby Konmune, Højby Sj. Bestyrelse: Dir. S Aa. J Vedde (Formand). Nykøbing S., Gaardojer P R Kirkhoft Olsen ’ (Driftsleder), Rode, og Sagf. J Richter, Nykøbing S. Fim. tegnes af Formanden alene eller af to Bestyrelsesmedl. i Foren, eller af Driftslederen alene. Aktk. 30,000 Kr. Odsherreds Hvidtolsbryggen, Aktieselskabet, Svinninge pr. Asminderup St. Besty ­ relse: Fabr. K Krabbe (Formand), Asnæs, Gaardejer L J Pedersen. Vig, Mejeri- best. Il J Henriksen og Bryggeriejer C L Andersen, Rode. Frm. tegnes af For ­ manden alene eller af to Bestyrelsesmedl. i Foren. Aktk. 42,500 Kr. Oldebjorg Teglværk ved O Forte & Johs. Johansen, Lynge pr. Sorø. Indeh. O D Forte, Grængo, og Jobs. Johansen, Oldebjorg Oldebjerg Teglværk ved Otto Førte & Jobs. Johanson, Interessentsk., Oldebjærg pr. Sorø. Interessenter: Teglværksej orne Otto Førte, Grange, og Johs. Johansen, der i Foren, tegner Frm. Prok.: Johs. Johansen. Olsen E & 8v., Vallekilde. Indeh. E Olsen og Sv. Olsen. Omann jun.s Møbelfabrik ved A Omann, Ølholm. Indeh. A N Omann. Onsild Trævarefabrik, Akts.. S-Onsild, Bestyrelse: Savskærer A J Bunde (For ­ mand), Kontorassist. S E Bonde, Kbhvn., og Gaardejer J J Jespersen, Kvornirg. Frm. tegnes af to Bestyrelsesmedl. i Foren, eller af Formanden alene. Aktk.. 5000 Kr. Ore Trævarefabrik Akts., Oro pr. Holso. Bestyrelso: Fabr. R Th. Nielsen (Di ­ rektør), Farstrup, Savskærer A E Uaugaard, Farstrup, og Ing. A Vestorgaard, Bogenso. Frm. tegnes af Bestyrelsens Medl. hver for sig eller af Dilektøren. Aktk. 16,000 Kr. ’ Orion ved Gunhild Wilhelmine Meta Streng, Viby J. Indeh. — — ---------- -- ----- Ostefabrikken Fiona ved Henry Petersen, Hedehusene. Indeh. H V B Petersen og B Pontoppidan, Kbhvn., der i Foren, tegner Fim. Ousted Savværk ved Brdr. Nielsen, Osted pr. Lejro. Indeh. C Nielsen, der tegner Frm., og T G Nielsen. Outiup Eksport-Slagteri, Akts., Outrup. Bestyrelse: Gaardejer M A Madsen (For ­ mand), Loftgaard, Slagterm. Jeppe C Christensen (Næstformd.) og Gaardejor H M Hansen (Kasserer), Sevig Nørgaard, m. il. Frm. tegnes af Formanden og Kassereren i Foren. Aktk. 14.200 Kr. Over Jersdal Korn- & Foderstofforretning Akts., Over Jersdal. Bestyrelse: Molle- ejer N C Hoffbeck (Direktor), Dir. M Mortensen, Aabenraa, og Dir. C P N Mol ­ ler, Haderslev. Frm. tegnes af to Bestyrelsesmedl. i Foren, eller af en Direktør i Foren, med et Bestyrelsesmedl. Aktk. 10,000 Kr. Oxbol og Omegns offentlige Slagtohus ogExportslagteri.Akts., Oxbol. Bestyrelse:; Gaardejerne N P Pedersen, Borre, P S Hansen, Janderup og K Hansen, Mose ­ vraa, samt Slagter L P J M Marknssen, Billum, og Kebmd. P Bertelsen. Frm. tegnes af to Bestyrelsesmedl. i Foren, eller af Forretningsf. i Foren, med et Bestyrolsesmedl. Aktk. 18,500 Kr. Paabøl Plantage, Akts., Amborg pr. Herning. Bestyrelse: Fru A D Christensen. Landmd. J II Hoflmann Chiistensen, Gaitner K Hoffmann Christensen 'og Gaard ­ ejer M P Barslund, alle af Paabøl, samt Købmd. P Hoffmann Christensen, Bjer- regaard, der tre i Foren, tegner Frm. Aktk. 48,800 Kr. Pal6gaard Savværk & Tømmerhandel ved S Hey, Nørre Snede. Indeh. Fru S Høy, Palsgaard. Prok.; Aa. Saugmann. Pandrup Bank, Akts. ? Pandrup. Bestyrelsens Formand: Gaardejer N C Pilgaard, Kongesbak. Direktion: AJ Villadsen, Jetsmark, P J Gravorsen og Gaardejer O Kjeldsen, Jetsmark. Frm. tegnes af to Direktører i Foren, eller af en Direktør i Foren, med Formanden. Aktk. 120,000 Kr. Pandrup Cementvarefabrik, Akts., Pandrup. Bestyrelse: Købmand L S Vejby (Formand) og Detaillist J C A Christensen (Kasserer), der i Foren, tegner Frm. Aktk. 6000 Kr. Pap- & Træmassefabrikerne Kioster-Møllo & Vilholt, Akts., Vorladcgaard pr. Skan ­ derborg. Bostyrelse: Gross. S Aa. Schouboe Madsen (Direktør), Kloster Møllo,. Gross. J Thaning, Hell., og Dr. techn. L T Schouboe Madsen, Holte. Frm. tegnes af to Bestyrelsesmedl. i Feren, eller af Direktøren alene. Aktk. 50,000 Kr. Pedersen nr-ø™ Pedersen & Madsen, Vildbjærg. Indeh. P C Pedersen og L C Madsen. Pedersen Peder Bog- & Papirhandel ved Peder Pedersen, Børkop. Indeh. P Pedersen. Pedersen P K & J V Hansen, Gevningo pr. Roskilde. Indeh. P K Pedersen, Svo ­ gerslev, og J V Hansen. Petersen C D, Akts., i Likvidation, Svinninge. Likvidatorer: Gaardejer C Nielsen, Gaardejer J C Nielsen, Kontorchef Aa. Engberg og Sagf. Volmer Lind, de to- sidstn. af Holbæk, der to i Foron. tegner Frm. Petersen ’ s Chr. Enke. Højby S. Indeh. Johanne M Petersen. Petersens Hans Efterfølger Christen Madsen, Tandslet. Indeh. Christen Madsen. Peterson ’ s J Enko & Son, Bredebro. Indeh. Enkefru N C Petersen og J A Peter ­ sen. Petersen Peter, V-Sottrup. Indeh. Peter Petersen. Petersen P L, Døstrup pr. Døstrup, Senderjyll. Indeh. C T Petersen Petersen Vigg ° ’ Tandslet ’ Tandslet Indoh - V Petersen. Prok.: Elnå K N Hov-

Mercur, Havndal, Akts., Havndal. Under dette Firma drives tillige Virksomhed af Akts. Ilanders Korn- & Foderstofforretning, Randers [se dette]. Merrild Vilh. & Sen ved Mads Sorensen Merrild, Kibæk. Indeh. Fru A Merrild. Prok. : T E Eriksen. Metaloddan ved Eli Jensen & F Lauridsen, Skaade pr. Højbjerg. Indeh. Eli Jensen og F Lauridsen. Midtsjællands Skærvefabrik, Akts., Munke Bjærgby. Bestyrelse: Direktør L Ander ­ sen, Kbhvn. (Formand), der tegner Frm., Gross. C Andersen, Kbhvn., Pr.-Løjtn. E Anthon, Vordingborg, og Gross. K M Nielsen, Kbhvn. Aktk. 60,000 Kr. Midtsjællands Skærvefabrik ved Jens Andersen, Dybendal pr. Munke Bjærgby. In ­ deh. J C Andersen, Sorø. Midtsenderjyllands Elektricitetsforsyning, Andelsselsk., Agerskov. Bestyrelse: Gaardejerno J Gram, Gabol (Foimand) ogP J Nissen, Strandelhjern (Kasserer) m.fl. Fim. tegnes af Formanden i Foren, med Kassereren. Mogensen & Hansen ved Marius Christian Mogensen & Peder Valdemar Hansen, Voldum-Rud Kommune pr. Randors. Indeh. Marius Christian Mogensen, Voldum, og Peder Valdemar Hansen, Bramstrup, der i Foren, tegner Frm. Mogensen V Hansen, Vaalse pr. NorreAlslcv. Indeh. H J O Hansen Mogensen og A Hansen Mogensen. Moromark Færge, Akts., Mommark pr. Tandslet. Bestyrelse: Højesteretssagf. F T Biilovv, Kbhvn. (Formand), Lensgreve O D Schack, Schackenborg (Næstformd.), Amtmand K Refslund-'l'homsen, Aabenraa, kst. Driftsbest. P C E Hansen, Odense, og Landstingsmd. J P Stensballe, Kbhvn., Frm. tegnes af Forman ­ den eller Næstformd. i Foren, med et Bestyrelsesmedl. eller med en Direktør. Aktk. P/ 2 Mill. Kr. Moos & Jensen. Skeide. Fim. er stillet urder likvidation. Likvidatorer: Kol m. C Knutzen, Sønderborg, Dir. T Rosenvold, Aabenraa, cg Landsretssagf. S Helm, Sønderborg, der to i Foren, tegner Frm. Mortensen & Black, Ubby pr. Jerslev. Indeh. C C Mortensen og L F C L Black, Kastrupgaard. Morud Handelshus under Likvidation, Akts.. Morud. Likvidationskomité: Gross. T E G Muus, (Foimand), Odense, Dir. E II Jacobsen, Odense, Gaardejer J J Greve.Skalbjærg, og Køhind. J J C Sorensen. Aarup. Frm. tegnes af Forman ­ den i Foren, med et Medl. af Likvidationskomitéen. Motortramp, Akts., Stensved. Bestyrelse: Godsejer Folmer v. Luttichau, Rohdcn, Gross. UHartmann, Kbhvn., og Godsejer AEReiroann, Stensbygaard(Dirckter).Frm. tegnes af Direktøren alene eller af to Bestyrelsesmedl. i Foren. Aktk. 1,7CO,COO Kr. Munkebjerg Badehotel, Akts., pr. Vejle. Bestyrelse: Overassist. N J Nielsen Vejle, samt C P Nielsen og Fru E Telling, beggo af Munkebjærg (Direktører). Frm. tegnes af to Bestyrelsesmedl. i Foren, eller af et Bestyrelsesmedl. i Foren, med en Direktør. Aktk. 164,000 Kr. Munkebo Ceroentvarefabrik ved A Jensen, Munkebo pr. Dræby. Indeh. Fru A Jensen. Muller Brødrene, Vollerup. Indoh. A W R Muller og II E A Muller, der i Foren, tegner Frm. Mobeltabriken Elite ved Chr. Mortensen & Co., Hundslund. Indeh. Chr. S P Mor- . tensen, Il Rasmussen og K Sørensen. Møbelfabriken Fionia ved L II Carlsen, Gislev. Indeh. L II Carlsen. Møbelforretningen Centrum ved Hans Kofoed, Mern. Indeh. Hans P P Kofoed. Mobelsix ved Aage Christensen, Sjolund. Indeh. Aage T S Christensen. Moens Stenminer, Akts.. Haarbolle pr. Askeby. Bestyrelse: Landsrotssagf.V Werch- meister (Formand), Kbhvn., Dir. P V P Fournais (Direktor) og Forp. E M M Andersen, Stenstrup. Fim. tegnes af Formanden i Foren, med et Bestyrelses ­ medl. eller med Direktøren. Prok.: P V P Fournais. Aktk. 200.000 Kr. Møllor & Pedersen, Tamp pr. Odense. Indeh. N A Moller og F H Pedersen, der i Foren, tegner Frm. Mørko Bank, Filial af Randers Disconto- & Laanebank, Akts., Mørke. Filialbesty- r ere: J C Sørensen, C E Jensen og T B Mogensen, der to i Foren, tegner Filialen. Mørko Isenkramforretning ved Aage Valdemar Jensen, Mørke. Indeh. Aage Valde ­ mar Jensen. Mørke Mobelsnedkeri, Akts., Mørko. Bestyrelse: Snedker P C Mikkelsen (Forretningsforer^ Fru E K Mikkelsen og Malerm. M Laursen, Brabrand. Frm. tognos af Forretningsf. alene eller af don san ledo Bestyrelse. Aktk. 11,000 Kr. Mørkev Bog- og Papirhandel, ved Valdemar Nielsen, Morkov. Indeh. Valdemar L Nielsen. Nakko Bageri, Akts., Nakke pr. Assens. Bestyrelse: Detaillist J P Jensen (Direk ­ tør), Murerm. H Jensen Sandager og Murerm. C E Jensen, Flemlese. Frm. teg ­ nes af to Bestyrelsesmedl. i Foren. ellor af et Bestyrelsesmedl. i Foren, med Di- roktøren. Aktk. 10,000 Kr. Nibe Trævarefabrik ved Christensen & I ’ lejdrup, Klæstrup pr. Nibe. Indeh. C Christonsen og K Plejdrup. Nielsen ’ s Anton Frøavl & Froeksport, Interessentskab, Alminde. Indeh. Frøavler A Nielsen, Sognef. S Paibo, Partiknlier N R Karstoft, Hoptrup, Gaardejerne J Karstoft, Sandagergaard, J Lassen, Mosevraa, og M Jessen, Prokurist S Nielsen og Lærer Ejvind Moller, Rindby pr. Nordby Fano, der to i Foren, tegner Frm. Nielsen Brodr., Hallenslev pr. Hong. Indeh. E N Nielsen og 11 C Nielsen, der i Foren, tegner Frm. Nielsen Brodr., Nisset pr. Silkeborg. Indeh. F S Nielsen og M K Nielsen. Nielsen C, Akts., Dalmose. Bestyrelse: Bankbest. N C Nielsen (Formand), Dir. N K Alonius-Nielsen, og Fru C Nielsen. Birektør: N K Alonius-Nielsen. Frm. tegnes af Formanden og Direktøren hver for sig. Aktk. 50,000 Kr. Nielsen Carl Æ Sen, Aktieselskabet, Kædeby. Bestyrelse: Fabr. Carl M Nielsen, Fabr. A Nielsen og Muier og Kalkbrænder C E Nielsen. Direktion: Carl M Niel ­ son og A Nielsen. Frm. tegnes af to Bestyrelsesmedl. i ^oren. eller af to Direk ­ tører i Foren. eller af en Direktør i Foren, med et Bestyrelsesmedl. Aktk. 80,000 Kr. Nielsen & Clausen, Bavnbjærg pr. Nordborg. Indeh. N Nielsen og J Clausen. Nielsen Erik & Son, Brøndbyøster pr. Glostrup. Indeh. Niels Erik Nielsen og Holger Emanuel Nielsen, der i Foren, tegner Frm. Nielsen G & Co., Lunghoj, Lunge pr. Gelsted. Indeh. S G Nielsen og Frk. H Nielsen, begge af Lunghej. Nielsen ’ s II C Købmaudshandel ved Indehaver HP Nielson, Venslev pr. Skibby. Indeh. Il P Nielsen. ' Nielsen ’ s Jens Maskinfabrik, Vesteraaby, Akts., V-Aaby. Bestyrelse: M J Nielsen og N Nielsen (Direktører) samt Frk. B M Nielsen, der to i Foren, tegner Frm. Aktiekapital 224,500 Kr. Nielsen J K. Skærum pr. Kvjssel. Indeh. J K Nielsen. Prok.: J C Nielsen. Niolsen Kr. Alfr. & Sen, Herringlese pr. Veksø. Indeh. Kr. Alfr. Nielsen og O J Nielsen, der i Foren, tegner Frm. Niolsen Poul, Kartonnage Akts., Aarhus, Aahyhøj. Bestyrelse: Dir. Poul Nielsen (Direktør), Fabr. J Nielsen, Aarhus, og Frk. K Niolsen, Aarhus, der to i Foren, tegner Frm. Prok. Poul Nielsen. Aktk. 10,000 Kr. Nielsen & Ramsgaard Christoffersen, S-Kongerslev pr. Kongerslev. Indeh. S C M Nielsen og H R Christoffersen. Nielsen Søstrene ved Bodil Marie Nielsen,Vemb. Indeh. R K PNielsen. Nimtofte Molle, Akts., Nimtofte. Bestyrelso: Gaardojer J A A Herman, (For ­ mand), Mogenstrup, Gaardejer TA M Christenson, Husejer C H Lasson (Direk ­ tør), Gaardejerne N R Press, Sønderskov, J P E Simonsen, II K Jensen, Hed ­ vigslyst og A T Rasmussen, Svondstrupgaard. Frm. tegnes af Formanden og Direktoren i Foren, eller af fire Bestyrelsesmedl. i Foren. Aktk. 63,000 Kr. Nissen H P ved H Th. Nissen, Andsagor. Indeh. II Th. Nissen, Andsagør. Nivaagaards Teglværk ved J Ilago, Nivaa. Indeh. J Hage [er senere død]. Nordisk Mosebrng ved Johs. F la Cour, Pindstrup. Indeh. Johs. F la Cour. Prok.. J A Niolsen. Nordjysk Fiskeeksport ved Esphavn, Hirtshals. Indeh. Gertrud M P Esphavn. Prok.: E Esphavn.

Rettelser foretages kun paa Grundlag af de officielle Bekendtgørelser.

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker