kraks vejviser 1940 handelskalender

Koli — Math VI — Kolind Æg- & Produktforretning, Akts., Kolind. Under dette Firma drives til ­ lige Virksomhed af Robinson, Andersen & Co., Akts., Hell, fse dette] Koloniallageret i Hornsyld ved C Jensen, Hornsyld. Indeh. Fru C D Jensen. Prok.: F Jensen. Konkurrenten ved E V Nielsen, Faarvang. Indeh. Ellen K V Nielsen. Prok.: J C Nielsen. Kontantforretningen Johan Osteriands Eftf. i Dybvad ved O Vedel Jensen, Dyb ­ vad. Indeh. O Vedel Jensen, Nørresundby. Konvolutfabrikken Royal, Akts., Aabyliej. Bestyrelse: Dir A Wirenfeldt. Lands ­ retssagf. Chr. V Hauer og Landsietssagf. J B Albrecht-Beste. alle af Kbhvn., samt, Landsretssagf. Poul Hede, Kbhvn. Direktion: B Thykier. Frm. tegnes af to Bestyrelsesmedl. i Foren, eller af Direktørerne i Foren. Aktk. 110.000 Kr. Korsgaard ’ s Peter Efterfølger, Nielsine Koisgaard, Ereum pr. Jebjærg. Indeh. Enkefru N Korsgaard. Prok.: Poul Jensen. Kousholt Kobmandshandel ved O M Thygesen, Kousholt pr. Asaa. Indeh. O M Thygesen. Prok.: S Langeland. Kragenæs Havn, Akts. Kragenæs pr. Torrig. Bestyrelse: Gaardejeine II K Ras­ mussen, Torrig (Formand), P A Albrektsen, Vesterby, Fojo, og A Kristensen, Birket, Havnefogod N C Kemmer Sørensen, Nakskov. Skipper C II Karstensen, Kragenæs, Skomager H A Sørensen og Mægler II F V Rasmussen, Nakskov. Frm. tegnes af Formanden i Foren, med to Bestyrelsesmod]. Aktk. 40.CG0 Kr. Kragenæs Savværk, Akts., Kragenæs pr. Torrig. Bestyrelse: Savværksbest. O E Hillerup Hansen (Direktør), Maribo, Gaardejer K M Klinke og Godsforv. N P J Blume, Pederstrup. Frm. tegnes af to Bestyrelsesmedl. i Foren, eller af en Direktør i Foren, med et Bestyrelsesmedl. Aktk. 60,000 Kr. Kregmo Kobmandshandel ved J P Frederiksen, Kregme. Indeb. J P Frederiksen. Kvistgaard Fabrikker ved Th. Jørgensen, Kvistgaard. Indeh. T Jørgensen. Kværndrup Beklædningsmagasin ved Kragballe Nielsen, Kværndrup. Indeh. A K Nielsen. Kværndrup Korn- & Foderstoifonetning, Akts. (Sydfyns Korn- & Fodcrstoiforret- ning, Akts.), Kværndrup. Under dette Firma drives tilligo Vhksomhed af Syd ­ fyns Korn- & Foderstofl'orretning, Akts. Faaborg (se dette). Kværndrup Møbel- & Maskinsnedkeri vod Laur. & Chr. redersen. Kværndrup. Indeh. Laur. M Pedersen og N Chr. Pedersen, der i Foren, tegner Frm. Kværndrup Savværk og Trælasthandel ved Bredrene Hansen, Kværndrup. Indeh. II II Hansen, HP Hansen og E Hansen, der to i Foien. tegner Fim. Kværnfabrikken Konning ved Frimodt Konning, Pjedsted. Indeh. H E M F Kon- ning. Kyo Frugtplantage ved A C Westergaard, Kyø pr. Sebbersund. Indeh. A C Westergaard, Kyø Hovedbygning pr. Sebbeismd. Kødfoderfabiikon Kronjyden, A. m. n. A„ Essenbæk pr. VolkMølle. Bestyrelse: Gaard- ejerne Kr. Nielsen, Dyrbygaard pr. Haid, And. Nielsen, Skjellenip, A Chr. Lassen, Gerrild, A P Pedersen, Tved, og Kr. B K Iløgh, Bode, samt Propr. Kr. R Lauiitzen, Demstrnpgaard. Driftsleder: Dir. L Weiss Hansen, Allingaabro. Frm. tegnes af Driftslederen alene eller af den samlede Bestyrelse. Andelskapital: 17,210 Kr. Kødtoderfabriken Sjælland A. m. b. A., Ortved. Forretningsudvalg: Gaardejer J Petersen, Vrangstrup, Gaaidejer J Andersen, Karlebo, og Dir. J P Jensen, Fre ­ derikssund. Driltsleder: S E Christensen, Vordingborg. Fim. tegnos at Drifts ­ lederen eller af det samlede Forretningsudvalg! Andelskapital 1,200,400 Kr. Ladby Teglværk ved Hans Larsen & Søn, Ladby pr. Næstved. Indeh. M C B Larsen. Langebæk Cementvarefabr., et Interessentskab. Langebæk. Bestyrelse: Stationsm. R J Petersen (Formand), Skovrider Thymann, Petersværft (Kasserer) og Parcel ­ list L P Frederiksen (teknisk Leder), Viemose. Frm. tegnes af to Bestyrelses ­ medl. i Foren. Den indsk. Kapital er 3,000 Kr. Langebæk Motormello ved Chr. Christonsen, Langebæk. Indeb. Chr. Christensen. Langebæk Savværk ved Frøken Suhr, Langebæk. Indeh. Frøken I M Suhr, Pe- tersgaard. Prok.: C Bach, Petersværft. Langelands Installationsforretning ved Orla & Ejvind Kock, Humble. Indeh. O L Kock og E R Kock. Langeskov Mørtelværk, Aktieselskab, Langeskov. Bestyrelse: Kebmd. I E Frandsen (Direktør), Købmd. F K Frandsen, D-'r. R V Zebitz, Odense, og Dir. KEEL Dahl, Odense. Frm. tegnes af to Bestyrelsesmedl. i Foren, eller af en Direktør i Foren, med et Bestyrelsesmdl. Aktk. J5.000 Kr. Langeskov Plovfabrik, Akts., Langeskov. Bestyrelse: Fabr. L Hansen, Dir. HAa. C Hansen og Fru M Andersen (Kjær Andersen), der to i Foren, tegner Frm. Direktør: H Aa. C Hansen. Prok.: L Hansen og H Aa. C Hansen. Aktk, 112,500 Kr. Langoskov Træskofabrik, Filial af Akts. De forenede Træskofabrikker, Renninge pr. Langeskov. Indeh. Akts. Do Forenedo Træskofabrikker, Kbhvn. [se dette). Bestyrer : J C Svendsen, der har Prok. Langhøjs Teglværk pr. Stenstrup. Indeh. Arkitekt HAV Haugsted, Odense. Prok. : H E Kiørboe, Odense. Larsen Bredr., Asaa, Asaa. Indoh. H Larsen og I Larsen. Larsen ’ s Brødr. Bygmesterforretning, Brøndbyvester pr. Glostrup. Indeh. L II Larsen, C M V Larsen og O Larsen. Frm. tegnes af ferstn. alene eller af de to sidstn. i Foren. Larsen ’ s Chr. Efterfølger ved Chr. O Ragner og P Bang, Ørum. Indeh. Chr. O Ragner og P Bang. Larsen L 1* & Sen, Maaløv. Indeh. L P Larsen og N A Larsen, der i Foron. teg ­ ner Frm. (Søndre Birk). Laisen LP & Son, Vejleby pr. Hørve. Indeh. L P Laisen og A Larsen. Larsen ’ s Niels Trikotagefabrik ved Otto Larsen, Hammerum. Indeh. L O Larsen. Larsen Poul & Geimuth, Svinninge. Indeh. Poul Larsen og O H Geimuth. Laisen ’ s S Stelfabrik Akts., Gelsted. Bestyrelse: Fabr. C S P M Larsen (Foimand), Fru M F Knudsen og Snedker F H J Chr. Larsen. Direktion: Snedker C G Rasmussen. Frm. tegnes af Formanden alene eller af Direktøren alene. Aktk. 60,000 Kr. Larsson Edvard, Akts., StenløBø. Bestyrelse: Købmd. A B Lange, Frederikssund (Formand), Fru II P Nielsen og Forretningsf. O J Jørgensen. Direktør (Forret ­ ningsfører): O J Jørgensen. Frm. tegn ’ es af Direktøren (Foiretningsforeren) eller af Formanden. Aktk. 50,000 Kr. Laurbjerg Møbelfabrik vod L P Kjærgaard, Lavrbjærg. Indeh. LPKjærgaard. Laursen, Joh., Rindsholm Møllo, Rindsholm. Indeh. H H J Laursen. Legetøjfabrikken Lego ved Fru Kirsten Sofie Kristiansen, Kommanditselsk., Bil ­ lund. Ansv. Delt. Fru Kirsten Sofie Kristiansen. Prok.: O K Kristiansen. Lejre Bank, Akts. (Akts. Roskilde Landbobank), Lejre. Under dette Firma dri ­ ves tillige Virksomhed af Akts. Roskilde Landbobank, Roskilde |se dette]. Lem Tømmerhandel ved Graversen A Jansen, Lem pr. Lem fet. Indeh. K Jansen. Lem Tømmerhandel ved Th. Jansen A Jobs. Jansen, Lem pr. Lem St. Indeh. Th. Jansen og Jobs. R Jansen. Lemmer Cementvarefabrik ved Rasmus Christensen, Lemmer pr. Merke. Indeh. R Christensen. Lenler C, Oslbirk, Akts., Østbirk. Bestyrelse: Købmændene II N Israelsen,Horsons, og H H Grabow. Horsens, samt Forretnirgsleder Aa. Nielsen, der to i Foren, tegner Frm. Aktk. 50,000 Kr. Lervarefabriken, Nr. Uttrup ved Valdemar Pedersen, N-Uttrup pr. N-Sundby. In ­ deh. J M Valdomar Pedersen. Lettebæk Fabrikker ved Thyge .Hirsch, Hojme pr. Holmstrup. Indeh. T Hirsch, Odense. Lilløheden Savværk, Akts., Hirtshals. Bestyrelse: Ing. J N Jensen (Formand) og Tømrerm. E Bentzon (Næstformd.), der hver for sig tegner Frm., samt Maskin- snedker N P Nielsen. Aktk. 24,000 Kr. Lillered Savværk, Fritz Hansen ’ s Efterfølgere, Lillered. Indeh. Frm. Fritz Han ­ sen ’ s Eftf., Kbhvn. [se dette]. Lillered Savværk og Stolefabrik i Lillerøu ved A A Pedorsen og Chr. E Hansen. Indeh. Chr. E Hansen, Fritz Hansen og Søren Hansen. Lindelse Keramikfabrik, Akts., Lindelse. Bestyrelse: Salgschef B E E Andersen (Formand), Fuldm. S V Andersen og Landsretssagf. C D T Saugman, allo af Kbhvn. samt Godsforv. E P Emmeluth, Tranekær. Frm. tegnes af to Be-.- styrolsesmedl. i Foren, olier af Formandon alone. Aktk. 20,000 Kr.J f I Afd. VI optages kun de til Aktieselskabs-

2914 Firma-Register: C. Landet Lindelso Sogns Andelsmejeri pr. Illebølle. Bestyrelse: Gaardejerne I Hansen (Formand).A Christensen, E M Hansen, A II Petorsen, Lindelse, A Rasmussen,. Vindeby, og A Brandt, Herslev, samt Boelsmd. N Hansen, Hennetved. Frm. tegnes af Formanden. Lindet Tørvefabrik ved Gregers Skødt dt Co., Lindet pr. Arnum. Indeh. Gregers- Skodt, Tiset, der tegner Frm., C P Christensen, Gramby, P Bernsen, Gram, og P Berg, Toftlund. Lobbæk Stenhuggeri ved Brødrene Andersen, Lobbæk. Indeh. Axel Henry Andersen og A V Andorsen. Lolland-Falsters Industri- & Landbiugsbank (Akts.) Horbelev Afdeling, Horbelev. Indeh. Lolland-Falsters Industri- < g Lancbrugsbank (Akts.), Nykøbing F. Filialen tegnes af Bestyreren og Kassenren i Foren. Bestyrer: Agnes K A Nielsen Love (kaldet Nielsen). Kasserer: Aa. B Sørensen. Lolland-Falsters Industri- & Landbiugsbank (Akts.) Nørre Alslev Afdeling, Nerre- Alslev. Indeh. Lolland-Falsters Industri- og Landbrugsbank (Akts.), Nykøbing F. f ilialen tegnes af Bestyreien og Kasseieien i Foren. Bestyrer: S V P Thomsen. Kasserer: Borge Andersen. Lollaud-Falsters.Nafta Benzin Akts.. Stokkemarke. Bestyrelse: Købmd. J Ander ­ sen (Direktør), ‘ Købmd. J P Christenstn, Hejringe, stud. jur. O B Wested og Kelmd. L P Andorsen. Frm. tegnes af to Bostyrelsesmedl. i Foren, eller af Direktoron alene. Aktk. 60,000 Kr. Lolland-Falsters Redningskorps, Eskildstrup, ved Reinholdt Hansen & Johannes Hare, Ønslev-Eskildstrup Kommune pr. Eskildstrup. Indeh. Reinholdt Hansen og Johannes Hare, beggø af Eskildstrup. Lollands Tangpresseri ved Brødiene Schultz, Kappel pr. Nakskov. Indeh. A Schultz,. R B Schultz og H C Schultz, der to i Foren, tegner Frm. Prok.: J A Schultz. Lou Installationsforretning ved Harald Johannes Nielsen af Lou By, Hammer Sogn. Indeh. 11 J Nielsen. Lund Brødrene, Aabyhoj. Indeh. II Lund og S Lund. Lund Planteskole ved J Chr. Jensen, Lund Ø-Jyll. Jndeh. J C Jensen. Lund Skotøjsfabrik Interessentsk. ved Jens Pold & Co., Kommanditselsk., Lund østjyll. Ansv. Delt. Jens R Pold og Ester R Pold, der hver for sig tegner Frm., samt Fru B M Pold og Helga J R 1 ’ old. Lundby Autohjælp ved 11 J Olsen, Lundby. Indeh. H J Olsen. Lunde Byggeforretning ved Brødrene II G Moitensen og L Mortensen, Lundo pr. Lundo J. Indeh. H G Mortensen og L Mortensen, der i Foren, tegner Frm. Lundeborg Handelsetabhssement, Akts. Lundeborg pr. Gudme. Bestyrolse: J Jør ­ gensen, Sørup (Formand), J A Rasmussen og Kristine A Rasmussen, de to sidstn. af Svendborg. Frm. tegnes af Formanden i Forening med et Bestyrelsesmedl. Aktk. 3C00 Kr. Lundeborg Havn, Akts., Lundeborg- pr. Gudme. Bestyrelse: Fiskerne H P M Han ­ sen (Formand), P Knudsen, S E M Damsø, K V Jakobsen og P A Potersen. Forretningsfører: Sagf. H Tranberg Jensen, Svendborg. Fim. tegne* af Forret ­ ningsf. i Foren, med et Bestyrelsesmedl. Aktk. 10,000 Kr. Lundt'orlund Automobil- & Maskinværksted ved Olsen, Lundforlund pr. Slagelso,. Indeh. N C Olsen. Lundgaard & Co. Akts., Gimsing pr. Struer. Bestyrelse: Eksportørerne I C B PLund- gaard, Gimsinghoved, og K C Knudsen, Kbhvn., samt Sagf. K L Knudsen, Struer. Direktor: J C PE Jensen. Frm. tegnes af to Bestyrelsesmedl. i Foren, eller af en Direktør i Foren, med et Bestyrelsesmedl. Aktk. 300,000 Kr. Lundsgaards Grusgrav & Mørtelværk vod Otto Rasmussen & Co., Kommandit ­ selsk., Lundsgaard pr. Værløse. Ansv. Delt. Otto T Rasmussen, Gjontofte, der tegner Frm. (Sondre Birk). Lyck H & Co. af 1937, Akts., Avnbøl. Bcsiyrelse: Fru A Lyck, Kolmd. J Loren ­ zen, Graasten, og Købmd. Chr. J Christer sen, V-Sottrup. Direktion: J Loren ­ zen ogH Lyck. Frm. tegnes af to Bestyrelsesmedl. i Foren, eller af en Direktor alene. Prok.: Chr. J Christensen. Aktk. 200,000 Kr. Lynæs Cementvarefabrik, Akts., Lynæs. Bestyrelse: Malorm. N Nielsen og Fro A J Nielsen, der i Foren, tegner Frm. Aktk. 9000 Kr. Lystruplund Sten- & Grusgrav ved L Nielsen, Lystrup pr. Lindholm. Indeh. L M Nielsen. Læsø Spare- og Laanekasse, Læso. Sparekassen ledes af et Tilsynsraad : Kobmd. N B Nielsen (Formand), Byrum, fh. Landpost L Pedersen, Hals Sogn, Gaardejerne J T Olsen, Vester©, M M Stoklund, Byrum. O Christensen. Vestero, og P C Jespersen, Osterby, Husejerne M Petersen, Vestero og N C Jerup, Vestero, og Biografejer L C L Bech, Byrum, samt en Direktion: Gaardejerne S C J Larsen og A L Vanderskrog samt fh. Købmd. V F Wiis, alle af Byrum. Frm. tegnes af Formanden i Foien. med et Tilsynsraadsmedl. eller af to Direktører i Foren. Løjt Sogns Sparekasse, Løjtkirkeby. Sparekassen ledes af et Tilsvnsraad : Gaard ­ ejerne J Iversen (Formand). Bodum, 11 Chr. Duns, Barsmark, M Lildholdt, Nerby, P Kjer, Dybv'ghoved, P Thaysen, Stollig, H Krap og J Berg, Skovby, samt en Direktion: fh. Skibsfører C Stabenow, Stollig. Frm. tegnes af et Tilsynsraads ­ medl. i Foren, med Direkt ’ orfen eller af et Tilsynsraadsmedl. i Foren med Pro ­ kuristen: Fru Marie Schmidt. Løkke & Byeiting, Interessentsk., Asserbo pr. Frederiksværk. Interessenter: K C Løkke, Liseleje, og A L Breiting. Loystrup Mølle ved Søren Jensen. Lojstrup pr. Lavrbjerg. Indeh. S Jensen. Maaløv Bank, Akts. (Akts. De kbhvnsko Forstæders Bank), Maaløv. Under dette Firma drives tillige Virksomhed af Akts. De kblrvnskcForstæders Bank, Glostrup- [se dette], Maarum Savværk & Børstotræfabrik ved L E Christensen, Maarum. Indeh. L Christensen. Maasbel Heinr. & Co., Kommanditselsk., Alminde. Ansv. Delt. Heinr. J Maasbpl- Madsen ’ s Chr. Eftf. ved Anton Hansen, Aarslev. Indeh. A M Hansen. , Madsen ’ s Hans Fabrik i Skibby, Interessentsk., Skibby. Indeh. Hans P Madsen og A W Hey. Madsen Mads, Arnum Indeh. M J Madsen. Madsen ’ s Peter Maskinfabrik, N-Bjært pr. Kolding. Inceh. Peter Madsen. Majbøl-Mindebjerg Handelsselskab, Akts., Majbol pr. Hørup, Als. Bestyrelse:. Gaardejerne P Petersen (Formand), Mjang, N J Bladt, N N Due, II Blad, Minte- bjærg, og J Rasmussen. Mintebjærg, og samt Smed 11 C Carlsen. Forretnings ­ forer: N N Due. Frm. tegnes af Formanden i Foren, med Forretningsf. eller af to Bestyrelsesmedl. i Foren. Aktk. 30.000 Kr. Malling Dampmølle i Likvidation, Akts., Malling. Likvidatorer: Landsretssagf. J C E Christensen og Bankbest. N H Gammelgaard Nielsen, beggo af Odder,, samt Fabr. F Aabye Madsen der i Foren, tegner Frm. Malling Foderstofl'orretning, Malling. Bestyrelso: Gaardejer S Sejersen, (Formand), Elmose, Gaardejer P Pedersen, Ask, Boelsmd. L P Kristiansen, Malling Mark, Gaardejer .) P Jacobsen, Seldrup, Gaardejer Anton Pedorsen, Flojstrup, Gaardejer Thomas Nielsen, Pedholt, og G 'rdejer Niels Nielsen, Malling, der i Foren, tegner Frm. Malling Stavfabrik & Savværk ved Fr. Aabye Madsen, Malling. Indeh. Fr. Aabyø- Madsen. Margaiinefabriken Albech ved O Th. Christensen, Hedensted. Indeh. O Th. Chri ­ stensen. Margarinefabrikken Fyen ved J Larsen, Hesselager. Indeh. A J Larsen [er se ­ nere død]. Margarinefabriken Sydfyen ved Johansen Æ Kokmann, Tved pr. Svendborg. Indeh. N J M Johansen og A J M Kokmann. Margarinefabrikken østvendsyssel ved H Christiansen, Gandrnp. Indeh. H G V Christiansen, Ø-Hassing. Maskinfabrikken Bønnedlund, Akts., Benned pr. Torrig. Bestyrelse: Forp. E F de Neergaard, Skelstofte, Propr. C V F F Krebs, Vesterborg, Forp. C A Lac- oppidan, Pederstrup, Gaardejer A J I ’ aaske, Mageltving, og Forp. S T Matzen, Juellinge, der i Foren, tegner Frm. Aktiekapital 10,000 Kr. Maskinsnedkeriet Ilorbeløv ved Pedersen & Sass-Nielsen, Horbelev. Indeh. K V Sa6s-Nielsen og T O Pedersen. Mastrup Margarinefabrik ved P Lund, Magstrup pr. Simmersted. Indeh. P S Lund. Mathisen' ’ Hans Christian, lleve pr. Asnæs. Indeh. Il C Mathisen. Prok. CB Mathisen. og Handelsregistrene anmeldte Firmaer.

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker