kraks vejviser 1940 handelskalender

Hust — Knud

Firma-Register: C. Landet

Jensen N & Søn, Skærup pr. Berkop. Indeh. N Jensen og J H Jensen. - Jensen ’ s P Boghandol ved Peter Frimodt Jensen m. fl., Hvidbjærg. Indeh. Bodil Marie Jensen og Peter Frimodt Jensen. Jensen & Stampe, Hammerum. Indeh. I L Stampe og H Blaahøj Jensen. Jensen Ths. Asaa. Indeh. Fru A K J S Jensen. Prok.: V Pedersen. Jerslev Maskinfabrik ved Brodr. Jensen, Jerslev. Indeh. J L Jensen og P A Jen ­ sen, der i Foren, tegner Frm. Johannsen Gustav & Søn. Lading pr. Mundelstrup. Indeh. Gustav Johannsen og Johs. P G J S Johannsen. Johansen Brødr., Kliplev. Indeh. C Johansen og H P Johansen. Jordløse Grus- & Stenværk ved Blach & Christensen. Jordløse pr. Svebollo. Indeh. J Blach og C L Christensen, der i Foren, tegner Frm. Jydsk Bakalite ved Axel Juni, Astrup pr. Arden. Indeh. Axel Juul, Willestrup pr. Arden. Prok.: Lauge Olsen, Borup pr. Arden. Jydsk Dunkefabrik ved Brodrone Hiittel, Hedensted. Indeh. Værkfører H Chr. Huttel, Forretningsf. I S Huttel og Lagerforv. S-Aa. S Hiittel, dor to i Foren, tegner Frm. Prok.: Frk. K Nielsen i Foren, med I S Huttel. Jydsk Fiskenetfabrik, Akts., Uglev. Bestyrelse: Dir. H Utzon (Direktør), Kbhvn. Ing. G E A Kåhler, Korsør, og Gross. H P Andersen, Hell., der to i Foren, teg ­ ner Frm . Aktk. 81,000 Kr. Jydsk Foderstoffabrik ved P Holm, Aabyhøj. Indeh. S P Holm. Jydsk Kommunalforlag ved J Schmidt Nielsen, Dalby pr. Kolding. Indeh. J P Schmidt Nielsen. Jydsk Lysbilledforlag ved Aage Nørgaard, Bjært Stationsby, Bjært. Indeh. Aage Nørgaard. Jydsk Pottemageri ved Iloffmoyer Hansen. Dalbyovor. Indoh. L C H Hansen. Jydske Kultørvfabrikker, Akts., Blaahøj. Bestyrelse: Landsretssagf. E A Lysholdt Potersen (Formand), Odense, Ing. L P L Damgaard, og Ing. A Bauer, Aarhus. Direktør: Ing. L P L Damgaard. Frm. tegnes af Direktøren alene eller af Formanden i Foren, mød ot Bestyrelsesmedl. Prok.: E P T Christensen. Aktk. 100,000 Kr. Jørgensen Brødr. i Bandholm. Indeh. L C Jørgensen og J C Jørgensen. Jorgensen ’ s I F Eftf., Borup. Indeh. I G Wandel Petersen. Jørgensen J T. Akts., Stenlille. Bestyrelse: Tomrerm. T F Winther, (Formand) Frederiksværk, Rentier P C Jonsøn, Sandvod, og Fru A M Rismussen, Frede ­ riksværk. Direktør: J T Jørgensen. Frm. tegnes af den samlede Bestyreree eller af Direktøren. Aktk. 42,000 Kr. Jørgensen M & Son, Tureby pr. Flintinge. Indeh. M Jørgensen og T A Jorgensen. Kaas Briketter, Akts. Pandrup. Brstyrelse: Ovorretssagf. Aa. K Park, Høli., Ing. P Korsgiard. Nyborg, Ekspøditionssekr. E Sveinbjornsson, Kokkedal. Fuldm. P G Kretz, Hell., Dir. C E G Faber, Hasseris pr. Aalborg, Dir. C M Larsen, Nørresundby, og Prof. Erland Thaulow, Kbhvn. Direktion: Ing. J Jør ­ gensen, Kaas St. Frm. tegnes af to Bestyrelsesmedl. i Foron. eller af en Di- _ rektor i Foren, med et Bestyrelsesmedl. Aktk. 400,000 Kr. Kaas Ralleje, Akts., Kaas pr. L : me. Bestyrelse: Landsrotssagf. II R Brøcker, Skive, Gaardejer J Jensen, Skive og Tom'erm. O F Jensen, Lime, der i Foren, tegner Frm. Aktk. 10,000 Kr. Kaas Tørvefabrik ved Johs. Brix, Kaas. Indeh. Johs. Brix [er sonore død]. Kagerup Trævarefabrik, Akts. Kagerup. Bestyrelse: Fru J C F Mikkelsen (Di ­ rektør), Disponent F W Larsen, Tisvildolejo, og Ovorretssagf. Frants Dragsted, Kbhvn. Frm. tegnes af to Bostyrelsesmedl. i Foren, eller af Direktør, Fru JCF Mikkolson alene. Aktk. 200,000 Kr. Kallerup Teglværk, Akts., Kallerup pr. Kalundborg. Bestyrelse: Gross. I H Simonsen og Dir. II M Richardson, begge af Kbhvn., samt Dir. Aa. T Brabrand, Charlottl., der to i Foren, tegner Frm. Direktør: II M R ’ chardsen, der har Prok. Aktk. 300,000 Kr. Kametrup Teglværk ved J Stentorp & Co., Kamstrup pr. Roskilde. Indeh. J Stentorp og II Nielsen. Kappendrup Korn- & Foderstoftorretning ved N P Madsen, Kappendrup. Indeh. N P Madsen. Karise Isenkramforretning ved Niels Pederson, Karise. Indeh. Niels Pedersen. Karise og Omegns Bank, Akts., (Akts. Bankon for Faxo og Omegn). Under dette Firma drives tillige Virksomhed af Akts. Banken for Faxø og Omegn [se dette]. Karlstrup Ny Kalkværk, Akts., (Sjællands Patentkalkværk, Akts.). Under dette Navn drives till ’ ge Virksomhed af Sjællands Patentkalkværk, Akts., Karlstrup pr. Taastrup [se dotte]. Karlstrup Stønmine, Akts., Karlstrup pr. Taastrup. Bestyrelse: Barberm. H K Jensen (Forretningsforer), Kbhvn , Fabr. C Frømming, Buddinge, og Tomrerm. II F Nielsen, der to i Foren, tegner Frm. Prok.: H K Jensen. Aktk. 15,000 Kr. Karosserifabrikken Poulstrup, Alfred Madsen, Povlstrup pr. Vraa. Indeh. Christian Alfred Madsen. Karup Kartoffelmelsfabrik, Andolsselsk. m. begr. Ansvar, Karup pr. Karup J. Be - styrelse: Gaardejer J F Hagelskjær (Formand), Ilskov, Sognøf. J Jensen (Næst- formd.), Vallørbæk, Gaardejorne J Stordal (Sekretær), Frederiks, J P Gelsbjerg, Faarbæk, A N Vestergaard, S-Aas, L S Kristensen, Simmelkær, og C N Balle. Frm. tegnes af J F Hagelskjær i Foren, med J Jensen, Vallerbæk. Prok.: Dir. A T Andreasen i Foren, med J F Hagelskjær eller med J Jensen, Vallerbæk. Ingen Kapitalindskud. Samti. Interessenter (Andelshavere) kan ikke paadrages Ansvar for Selsk. ’ s Forpi. udover den af hver enkelt tegnede Garantikapital efter 3 Kr. pr. tegnet Td. Kartofler. Da dor er tegnet 90,000 Td. Kartofler for den. første 10-aarigo Periode, andrager Garantikapitalen saaledes 270,000 Kr. p. t. Karup Trikotagefabrik ved Aage Sørensen, Karup pr. Karup J. Indeh. Aage C Sørensen. Kauslundø Træuld- & Pakkassefabrik, Akts., Kauslunde. Bestyrelse; Værkf. J K Friis og Posteksped. S F Friis (Direktører) samt Fabr. V M Friis, der to i Foren, tegner Frm. Aktk. 135,000 Kr. Kibæk Omegns Eksportstagteri

Husted & Nielsen, Lønborg. Indeh. Jobs Husted og L Kr. Nielsen. Hvalpsund Teglværk ved N Carl Nielsen & Sen, Hvalpsund. Indeh. N Carl Nielsen, der tegner Frm., og V Lund Nielsen. Hvetbo Herreds Sparekasse Pandrup. Bestyrelsen bestaar af et Tilsynsraad: Partikulier N Pilgaard, Gaardejerne H Fruensgaard, P M Poulsen, Østrup, H Jensen, Myretue pr. Hjermitslev, J S Holmgaard. V Hjermitslev, J L Jensen, Trudslev, K Andersen, Sønderbygaard og H R Nielsen, Øster Pilgaard, samt Sognefoged S Enevoldsen, Hune, og Sogneraadsformd. Kristen Hollensen, Sønderbygaard, samt en Direktion: Kæmner J M Skjedsholm og C Enevold­ sen. Frm. tegnes af to Direktører eller af en Direktør i Foren, med et Tilsynsraadsmedl. Kapital: 7000 Kr. Hvid Anders, Akts, i Likvidation, Knebel. Likvidatorer: Gaardejer P M Jørgensen, Karpenlioj og Tomrerm. R Rasmussen, Ebeltoft, der i Foren, tegner Frm. Hvidbjerg Bank, Akts., Hvidbjærg. Bestyrelse: Gaardejer B V A Overgaard, Hind ­ sels. Overinsp. K E Brandi-Hansen og Gaardejer C Riis, Lyngs. Bestyrelses ­ suppleant: Gaardejer J P Grud, Jegindø. Direktion: J £ Jacobsen. Frm. teg ­ nes af Direktøren og et Bestyrelsesmedl. i Foren, eller af to Bestyrelsesmedl. i Foren. I ’ rok.: S Sunesen i Foren, med et Bestyrelsesmedl. olier med Direktøren. Aktk. 150.000 Kr. Hvornum Teglværk, Interessentskabet, C V Christensen, J V Christensen, K Søren ­ sen og S Skaarup, pr. Hobro. Ansv. Deltagere: Gartner C V Christensen, Tøl ­ løse, Gaardejerne J V Christensen, Bigum, K Sørensen, Hejring, og Teglværks ­ bestyrer S Skaarup, der i Foren, tegner Frm. Hvorslev Teglværk, Akts., Hvorslev pr. Ulstrup. Bestyrelse: Gross. M J Rasmus ­ sen, Hell., Skibsreder II Petersen, Hel!., Skibsreder M Nielsen, Aabenraa, og Gross. E R Rasmussen, Kbhvn. Direktion: Ing. II N Schmidt. Frm. tegnes af Direktøren i Foren, med et Bestyrelsesmedl. eller af to Bestyrelsesmedl. i Foren. Aktk. 150,000 Kr. ylke Kobmandshandel ved D Buch, Hylke pr. Kolding. Indeh. Frk. D R Buch. Hyllinge Savværk & Trævarefabrik, Aktieselskabet, Hyllinge. Bestyrelse: Hofjgm. Wonzel de Neergaard, Førslov, Skovrider C II Lindberg, Tokkeruphus fh. Propr. E Schmidt,Snekkersten, Iscnkr. Johs. Nielsen,Kbhvn., og Landsretssagf.il Juuls- gaard, Næstved. Direktion: Th. Rumler. Frm. tegnes af to Bestyrelsesmedl. i Foren, eller af en Direktør i Foren, med et Bestyrelsesmedl. Aktk. 83,6t>0 Kr. Hiils Æ Christiansen, Skodsbøl. Indeh. Fru S M H Christensen. I ’ rok. : N T Chri ­ stensen. X Højbjerg Barborforretning ved E Schmidt, Højbjærg pr. Aarhus. Indeh. EMC Schmidt. Højby Ægforretning, Akts. (Odsherreds Ægforretning, Akts.), Røjby pr. Ilojby Sj. Under dette Firma drives tillige Virksomhed af Odshørrods Ægforretning, Akts., Nykøbing S. [se dette]. Højslev Tangfabrik ved Chr. Sørensen, Hojslav. Indeh. C Sørensen. Høltzer ’ s Bryghus ved T Holtzer, Gjslinge. Indeh. T Høltzer. Hørby Færgekro, i Likvidation, Akts., Hørby pr. Holbæk. Likvidatorer: Gaardejerne N J Nielsen, N Jensen, Bognæs, og N G Jensen, Udby, der i Foren, tegner Frm. Horby Handelskompagni. Akts. Hørby. Bestyrelse: Propr. M Thomsen, Gærum, Tomrerm. C Jorgonson og Lærer L K Fisker, Frederikshavn, der to i Foren, teg ­ ner Frm. Prok.: C Jorgensen. Aktk. 5000 Kr. Horfabriken i Tommorup, Akts., Tommerup Stationsby. Bestyrelso: Dir. N Chr. Pedersen (Direktør), Odense, Gaardejer J Aa. P Højvang, Letup, Sagf. S Olesen, Odense, og Fru E Andersen, Skovgaard pr. Braad'e. Frm tegnes af to Bestyrelses ­ modi. i Foren, eller af et Bestyrelsesmodl. i Foren, med en Direktor. Aktk. 100,000 Kr. Horning Trælasthandel, Akts., Herning. Bestyrelse: Dir. KMN Elgaard, Aarhus, Kobnid. II Olosen, Solbjorg og Landsretssagf. K H C Thale, Aabyhøj. Direktion: Købmd. II A Eriksen, Solbjerg og Forretningsf. L Christensen. Frm. tegnes af to Direktøror i Foren, olier af en Diroktor i Foren, med et Bestyrelsesmedl. Aktk. 100,000 Kr. Herrolund Kilde ved II P Bagger & A Pedersen. Interessentsk.,Tem. Indeh. IIPO Bagger, Skanderborg, og A Pedersen, der i Foren, tegner Frm. Hørve Bank, Akts. (Akts. Banken for Holbæk og Omegn), Hørve. Indeh. Akts. Banken for Holbæk og Omegn, Holbæk [se dette]. nerve Hotel. Akts., Hørve. Bestyrelse: Gaardejerne II P Jensen (Formand), C II Nielsen, Brunbjærg, og A Nielsen, Hørve Lillevang, Kunstmaler T Trier, Vallekilde, og Smedem. C. F. Hansen. Frm. tegnes af Formanden i Foren, med et Bestyrelsesmedl. Aktk. 10,050 Kr. Høyer & Rasmussen. Vejleby pr. Hørve. Indeh. R L Rasmussen. Ibsen ’ s C A Planteskole, Akts., N-Alslev. Bestyrelse: Købmd. Caroline C Hansen (Formand), Frugtavlor M H A Ibsøn og Rentier M Rasmussen, Gaabense Færge- gaard. Frm. tegnes af Direktøren aleno eller af Formanden alene. .Aktk.5000 Kr. Ilbro Teglværk ved J Jensen m. fl. Interessentskab, Ilbro. Bestyrelse: Gaardejerne J P Jensen, Lørslev Vesterhede, O M Olesen, Hvidsted, og A C J Søndergaard, Borup. Frm. tegnes af Formanden i Foren, med 2 Bestyrelsesmedl. Prok. J A Jensen, Ø-Vraa. Imprægneringsanstalten Jylland, Akts., N-Snede. Bestyrelse: Dir. II Sørensen (Forretningsfører), Skovfoged N M Andersen og Gaardejer K C Knudsen, Jel ­ ling, der to i Foren, tegner Frm. Aktk. 32,000 Kr. Indslev Maskinfabrik ved Ingeniour II Cramer Indslov pr. Nørre Aaby. Indeh. H T C Cramer. , Ishøj Mejeri Akts., Ishøj pr. Taastrup. Bestyrelse: Gaardejerne A II S Hansen (Formand), Strandgaard. N J L Strange, Thorslunde, P Olsen, Ishøj Mark, F C Pedersen, Enghavegaard, og Kr. Hansen, Hundige Mark, samt Købmd. J J Jensen og Jordbruger Chr. A. Sorensen, Solhøj pr. Hedehusene. Frm. tegnes af For ­ manden i Foren, med to Bestyrolsesmedl. Aktk. 15,000 Kr. Iversen Iver & Co., Hvide Sande, ansvarligt Interessentskab, Hvide Sande pr. Ringkøbing. Indeh. Iver Iversen og Jens Knudsen. Jensen A L A Son, Hjerting. Indeh. A L Jensen og A M J Jensen. Jensen Brodrene, Ruds-Vedby. Indoh. K G Jensen og F.R Jensen, deri Foren, tegner Frm. Jensens C O Maskinfabrik, Akts., Brovst. Bestyrelse: Frk. C Jensen, Fru M K Simonsen, Fru L Andersen, Værkforer A Moller Jacobsen, Bogholder A N M Christensen, og Maskinfabr. K O Jensen. Diroktion: A Møller Jacobsen, A N M Christensen og K O Jensen. Frm. tegnes af'tre Bestyrelsesmedl. i Foren, eller af to Direktører i Foren, eller af en Direktor i Foren, med et Bestyrelsesmedl. Aktk. 120,000 Kr. Jensen Dalboff, Akts., Kirke-Eskildstrup. Bestyrelse: Fru Konsulinde C M. Jenson, Holbæk, Prokurist J Mathiason, Holbæk og Landmand K Dalhoff Jensen, Næst ­ ved, der to i Foren, tegner Frm. Aktk. 50,000 Kr. Jensen Frands, Beder, ved Jens Jensen, Beder. Indeh. Jens A Jensen. Jensen ’ s 11 P Eftf., Skovby, Akts., Skovby. Bestyrelse: Dir. N A Pedersen, Fuldm. K K L Munk og Revisor P II Poulsen, alle af Aarhus, der to i Foren, tegner Frm. Forretningsfører: C Madsen. I ’ rok.: C Madsen i Foren, med et Bestyrel ­ sesmodi. Aktk. 50,000 Kr. Jensen Jacob & Co., Akts., Hammerum. Bestyrelse: Murerm. K Knudsen (For ­ mand), Fabr. L L Knudsen (Direktør), Herning, og Frk. A K Knudsen. Frm. teg ­ nes af to Bestyrelsesmedl. i Foren, olier af Direktøren alene eller af Forman ­ den i Foren, med en Prokurist. Aktk. 150,000 Kr. Jensen's Jons Emballagefabrik & Bodkori Akts., Aabyhøj. Bestyrelse: Fuldm. K B Moller (Formand), Bodkorm. J J Jensen .(Direktør), fh. Savværksejer H Wind feid Madsen, Forvalter R Blok Thomsen og Bødker P Dalsgaard Peterson, alle af Aarhus. Frm. tegnes af Formanden i Foren, med et Bestyrelsesmedl. eller af Direktøren i Foren, med et Bestyrn'.sesinedl. Prok.: H Windfeld Madsen. Akts. 70,000 Kr. Jensen Jens, Hammerum Tom rerforretning & Maskinsnedkeri, Hammerum. Indeh. Jens Jensen og Frode Jensen. Prok-: Arne Jensen. Jensen J P & N Petersen, Gislinge. Indeh. J P Jensen og N Petersen, der hver for sig kan tegne Frm. for indtil 500 Kr. ; for større Beløb tegnes Frm. af begge i Foren. Jensens Jørgen Efterfølger, Hundslev pr. Kotting Als. Indeh. Thorbjørn Muus, Odense. !

Rettelser foretages kun paa Grundlag af de officielle Bekendtgørelser.

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker