kraks vejviser 1940 handelskalender

Firma-Register: C. Landet rer P C Kobbere, Oxelbøl, Gaardejer J C Jensen, Trankær og Sognef. E N An ­ dersen, Randrup, der to i Foren, tegner Frm. Prok.: en Direktør i Foren, med Kassereren, Lærer J F C Johansen. Haudrup Trævarefabrik ved L Pedersen & Sønnei, Havdrup. Indeh. L Pedersen og H Pedersen, begge af Kirke Skonsøed, samt V Pedersen. Frm. tegnes af L Pedersen alene. Havdrup Stige- & Hjulbørfabrik ved P Pedersen. Indeh. P O Pedersen. Havdrup Stolefabrik ved H Petersen, Havdrup. Indeh. H V Petersen, Ølstykke. Prok.: D E Berger. Havnstrup Kolonialhandel vod Thea Alminde, Havnstrup pr. Herning. Indeh. Thea C I J Alminde. Prok.: J L Sørensen. Havregrynsmøllen Viking ved Arne H Kjær & Svend Munkedal, Højrup. Indeh. Gross. Arne II Kjær, Odense, og Dir. S P Munkedal, Hillerslev, der to i Foren, tegner Frm. Hegnetslund Teglværk og Lervarefabrik, Akts., Herfølge. Bestyrelse: Ing. S P Wodskou (Formand), Kbhvn., Ing. Kai Frid : ng, Kbhvn., Ing. E T Frantzen, Holte, og Landsrotssagf. F G Christoffersen, Køge. Direktør: J B J Cramer Petersen. Frm. tegnes af. Formanden i Foren, med et Bestyrelsesmedl. Prok.: J B J C Petersen. Aktk. 110,000 Kr. Heide D M, Galstrup pr. Erslov. Indeh. Fru D Heide. Prok.: E B Heide. Hellum-Hindstod Herreders Sparekasse, Bælum. Sparekassen lodes af et Tilsyns ­ raad: Propr. N P Hansen, (Formand), Skibstod Vestergaard, Gaardøjer J P Asmussen, 1. Brøndum, Hotelejer iL C Dreyer, Als, Gaardejer Chr. Jakobsen, N-Kongerslov, Rentier S Mikkelsen, Veddum, Dommer Harald Prytz, Terndrup, og Gaardejer II C Nielson, Skelund, samt en Direktion: Sognef. Chr. V lensen. Frm. tegnes af en Direktør og et Tilsynsraadsmedl.i Foren, eller at to Tilsyns- raadsmedl. i Foren. Kapital: 25,800 Kr. For Sparekassens Forpi. hæfter foruden Sparekassens Aktiver 129 Garanter med et kontant indbetalt Beløb, der for hver Garant andrager 200 Kr. Hem og Omogns Vareindkobsforoning, Hem-Hindborg-Dolby Kommune pr. Brøn- dum. Bostyrelso: Gaardejer N J Christiansen (Formand), Hem, Møllebygger A Christensen, Hem, Gaardejor E Thorgaard, Hem, Gaardejer K Lykko, Dolby, og Boelsmd. J C Gundersen, Hindborg, der i Foren, tegner Frm. Dor er ikko indsk. Kapital i Selsk. Medl. hæfter solidarisk for Selsk. ’ s Forpligtelser. Ilemmerslev Teglværk ved Aksel Jeppesen & Co., Hemmerslev pr. Veflinge. Indoh • Fru E Barfoed, Kragholmgaard, Landmd. Aksel Jeppesen, Kreaturhdl. A Chri ­ stensen, Kappendrup og Fru HAV Christensen, Bogense. Frm. tegnes af Aksel Jeppesen i Foren, med to af de andre Indeh. Prok.: Aksel Jeppesen. Heniichsen Carl & Co., Akts., Femø. Bestyrelse: I Aa. Henrichsen (Direktør), Købmd. Carl S Henrichsen og Købmd. Carl V Henrichsen. Frm. tegnos af to Bestyrel ­ sesmedl. i Foren, ellor af Direktoren alene. Aktk. 40,000 Kr. Henriksen & Mogensen, Dianalund. Indeh. A Hoff Nielsen og Chr. M Mogensen, der i Foren, tegner Frm. Herfølge Bank, Akts (Østsjællands Landbobank, Akts.), Hoifolge. Under dette Firma drives tillige Virksomhed af østsjællands Landbobink, Akts., Koge [se dette]. Herlow August, Eskebjærg. Indeh. G E Herlow. Herremagasinet ved Poul Mors, Pandrup. Indeh. P A Mors. Hessellund Teglværk ved Carl Johan Meyer, Hessellund pr. Horsens. Indeh. Carl Johan C Meyor. Hillerød og Omegns Banks Græsted Afdeling, Akts., Græsted. Indeh. Akts. Hillerød og Omegns Bank fso dette]. Bestyrelse: Snodkerm. CCPetersen, Gaardejer R O Niel ­ sen og II P Neertoft, der to i Foren, har Prok. Hindholm Kost- & Realskole, Akts., Hindholm pr. Fuglebjærg. Bestyrelse: Købmd. J C M Hoyberg (Formand og Direktør) og Forp. J Hepmingsen, beggo af Fug ­ lebjærg, Gaardejerne P Mehlsen, Kyse, II J C Krogh, Sneslev, H P Raaschou, Regnstrup, og A P Jensen. Dalsgaard, samt Hofjgm. W R Flach de Neergaard, Førslevgaard, Skolebest. P C Marciusen og Sognof. J F Mortonsen, Sandved. Frm. tegnes af Formanden og A P Jensen i Foren. Aktk. 28,000 Kr. Hinnerup Korn- & Foderstofforretning, Akts., Hinnerup. Under dette Firma drives tillige Virksomhod af Akts. Randers Korn- & Foderstofforretning, Randers [se dette]. Hinnerup Trævarefabrik, Akts., Haldum pr. Hinnerup, Filial af Akts. De forenede Træskofabrikker, Kbhvn. [so dette]. Bestyrer: R Faurschau, dor har Prok. Hjallerup Tømmerhandel, Akts., Hjallerup. Bestyrelse: Dir. H M Jensen og Forv. J A V Jensen, begge af Aalborg, samt Forv. N K Kristensen (Forretningsfører). Frm. tegnes af Forretningsf. i Foren, med et Bestyrelsesmedl. eller af to Be ­ styrelsesmedl. i Foren. Aktk. 15.000 Kr. Hjerting Skræderforretning ved A P Lassen, Hjerting. Indeh. A P Lassen. Iljortsø ’ s J Planteskole, Viskinge pr. Svebolle. Indeh. H C J Hjortsø. Hoffmann F, Fjællebroen pr. Ulbølle. Indeh. F J Hoffmann. Prok.: J A fjecher, V-Skerninge. Holeby Dieselmotor-Fabrik, Akts., Holeby. Bestyrelse: Dir. C A Moller (Formand), Hell., Dir. Adolf Houmøller, (Næstformd.), Frederiksværk, Dir. G F C Dithmer, Kbhvn., og Overing. O A Schnakenburg, Kbhvn. Direktør: K V Kayser. Frm. tegnes af Formanden eller Næstformd. i Forøn. med et Bestyrelsesmedl. eller af en Direktør. Aktk. 3 Mill. Kr. Ilolløse Mølle ved E Buhl, Holløse pr. Fodby. Indeh. Fru E Buhl. Holms Harboe Efteifolger ved Ole Erik Olesen, Anbæk pr. Hammol. Indeh. Ole Erik Olesen. Holtug Savværk & Stavfabrik ved N Larsen & Sønner, Iloltug pr.Store Heddinge. Indeh. II E Larsen og L N Larsen. Honning-Depot ved Jacob Levy. Moltrup pr. Haderslev. Indeh. J Levy. Horns Herreds Comentvarefabrik ved J Dam, Skuldelev pr. Krogstrup. Indeh. J A Dam. Hornsyld Kobmandsgaard, Akts., Hornsyld. Bestyrelse: Kebmd. J A Jepsen Ve ­ dersø, Rentier J Jepsen, Sindal, og Købmd. J C Jepsen, Vogn pr. Tolne, der to i Foren, tegner Frm. Aktk. 10,000 Kr. Hornum Modeforretning ved Jenny Nielsen, Hornum. Indeh. Jenny K T Nielsen. Horslunde Elektricitetsværk, Akts., Horslundo. Bestyrelse: Bagerm. II P Schwarz, (Formand), Gæstgiver NJ Aabroe, Maskinbygger H Biands og Bødker E Jensen alle af Horslunde, og Kreaturhdl. F Mogensen, Utterslev. Frm. tegnes af For ­ manden i Foren, med et andet Bestyrelsesmedl. Aktk. 7,000 Kr. Hotel Eliselund Akts., Eliselund pr. Aabenraa. Bestyrelse: Dir. K Hansen, Lands ­ retssagf. Aa. M Lorentzen, Arkitekt S M Sørensen. Købmd. C E Ewald og Købmd. H A Schmidt, alle af Aabenraa, der to 1 Foren, tegner Frm. Aktk. 22,500 Kr. Houlbjerg Bryggeri vod Daugaard & Nissen, Hovlbjærg pr. Lavrbjærg. Indeh. J Daugaard og R M Nissen. Hovedgaaid Imprægneringsanstalt Akts., Hovcdgaard. Bestyrelse: Fabr. Rs. Chri ­ stensen, Viby, Savværksejer M P Nielsen og Skovrider C II Lorenzen. Frm. tegnes af to Bestyrelsesmedl. i Foicn. eller af Direktøren. Aktk. 15,000 Kr. Hovedgaard Maskinhandel ved S K Andersen, Ilovodgaard. Indeh. S K Andersen. Hudevad Radiatorfabrik Akts., Hudevad pr. Aarslev. Bestyrelso: Smedem. II Ras ­ mussen (I)irektor), Rolfsted, Gross. H Knudsen, Svendborg, Dir. J S H Jacob ­ sen, Kbhvn., Landsretssagf. J Heilesen, Kbhvn., og Fin A A Hansen. Frm tegnes af H Rasmussen alene olier af to Bestyrelsesmedl. i Foren. Aktk. 100,000 Kr. Humlebæk Bank, Filial af Privatbanken i Kbhvn., Akts., Humlebæk. Filialdirek ­ tør: K J F S Bertramsen. Fuldmægtig: K B Petersen. Bogholder: A C Ander ­ sen. Sekretær: Kai Nielsen. Filialen tegnos af Filialdiroktoren i Foren, med enten Fuldmægtigen, Bogholderen eller Sekretæren. Humlebæk Sæbehus ved Mary Jensen, Humlebæk. Indeh. Mary C Jensen. Humlebæk Teglværk, Akts., Humlebæk. Bestyrelse: Tomrorm. L S Pedersen, og Gross. G E Olsen, begge af Helsingør, samt Murerm. J Christensen, der to i Foren, tegner Frm. Diiektør : G E Olsen. Aktk. 150,000 Kr. Hundslund Kurvo- & Polsteimobelfabrik, Akts., Hundslund. Bestyrelse: Trafikassist. A L Laursen (Formand), Grejsdal, Frk- NFS Johansen, Horsens og Fru MSN Johansoit. Direktion: Manufakturhdl. A Damgaard. Frm. tegnes af to Besty ­ relsesmedl. i Foren, eller af Formanden eller af Direktøren. Aktk. 10,000 Kr. og Handelsregistrene anmeldte Firmaer.

VI — 2912

Grev — Hund Greve Strandbank, Akts. (Akts. Roskilde Landbobank), Greve pr. Taastrup. Under dette Firma drives tillige Viiksomhed af Akts. Roskilde Landbobank, Roskilde [se dette], Grevinge Tømmer-ÆTrælasthandel ved P Overgaard, Grevinge. Indeh.PJOvergaard. Grimstrup Andels-Kartoffolmeifabrik, Selsk. m. begr. Ansv., Grimstrup pr. Gisted. Bestyrelse: Forstander O J Jensen (Formand), Slangerup, Anltsraadsmedl. N H Nielsen (Næstformd.), Skævinge, Sogneraadsformd. K C C Skyum (Sekretær), Ege- stedgaard, Gaardejerne S J Sylvest, 1. HageJse, N W Larsen, Hørup, og V Si ­ monsen, Landerslev, samt Forp. O J Høyer, Louiseholm. Frm. tegnes af Besty ­ relsen. Prok.: Driftsleder E A Obbeljær i Foren, med Bestyrelsens Formand. Der er ikke indskudt nogen Kapital i Selsk. Medl. hæfter en for alle og alle for en for Selsk. ’ s Eorpl. Grimstrup-Nykirke Sognes Spare- og Laanekasse i Grimstrup By og Sogn, Grim ­ strup pr. Esbjerg. Bestyrelsen bestaar af en Direktion og et Tilsynsraad. Di ­ rektion: Rentier L Hansen (Formand), Ravnsø, og Tolefonbest. M A Thøgersen. Tilsynsraad: Gaardejerne N J Nielsen, Haragergaard, O P Nielsen, Gum- mesmark, C A Christensen, Rovst, og K A Hansen samt Rentier A Nielsen, Ravstbeje. Frm. tegnes af to Bestyrelsesmedl. i Foren. Gris-Sand ved R P Gundersen, Skibbinge pr. Præstø, lndeh. R P Gundersen. GrængegaardensTeglværk, Akts., Grange. Bestyrelse: Bankdirektør N C V Reimer, Nakskov (Formand), fh. Forp. E W Kjær, Maribo. Kebmd. C V Knudsen, Maribo, Bankdir. II A Reinxer, Nykøbing F., og Konsul HOL Hovmand, Bandholm. Direktør: O D Feste. Frm. tegnes af Formanden i Foren, med to Bestyrelses ­ medl. Aktk. 130,000 Kr. Græsted Trælasthandel, Chr. Petersen, Græsted. Indeh. C Petersen. Gudbjerg Teglværk, Akts., Gudme. Bestyrelse: Gaardejerne H Hansen (Formand), der tegner Frm., og A Hansen, begge af Lakkendrup, samt Murerm. H J Han ­ sen, Nyborg. Aktk. 63,600 Kr. Gundestrup Cementvarefabrik pr. Grevinge, Selsk. m. begr. Ansvar. Bestyrelse: Husejer A P Petersen, der tegner Frm., fh. Købmd. J Larsen, Grevinge, og Tømrerm. L Nielsen. Indsk. Kapital: 12,000 Kr. Gundestrup Cementvarefabrik ved A S Jensen, Gundestrup pr. Grevinge. Indeh. Fru A S Jensen. Gurreholm Teglværk, Akts., Kvistgaard. Bestyrolse: Gross. F JE Andersen (Formand), Gross. H H Andersen og Prokurist S 2indersen, alle af Kbhvn. Frm. tegnes af Formanden alene eller af to Bestyrelsesmedl. i Foren. Prok.: Karl Ot ­ tosen. Aktk. 26,000 Kr. Gyldendal, Akts., Limo. Bestyrelse: Tømrer O C Christensen, Lem (Formand og Direktøri, Brugsforeningsuddolør C Jensen, Lem, Tommerhdl. O F Jensen, Lime, Gaardejer NC Nielsen, Hem, og Murerm. M C Nonbo, Skive. Frm. tegnes af Foimanden i Foren, med to Bestyrelsesmdl. Aktk. 33,00 Kr. Gyldendal's Udsalg for Egtved og Omogn, Indehaver Johanne Mortenson, Egtved. Indeh. Frk. A J Mortensen. Gødding Mølle, Savværk & Trælasthandel vod Th. Thomson, Gødding pr. Randbøl. Indeh. Th. S E Thomsen. Gølstrup Teglværk, Akts., Gølstrup. Bestyrelse: Murerm. T A Jensen, Hjørring (Formand), Gaardejerno J P Jensen, Skallerup, J M Jensen og J Jensen, Ru ­ bjærg, samt Husejer J A Jensen, Jelstrup. Frm. tegnes af Formanden i Foren, med et Bestyrelsesmodi. Aktk. 60,000 Kr. Gørding Elektricitetsværk, Interessentsk., Gørding. Bestyrelse: P C Petersen (Formand), J M Nielsen (Kasserer), S Torpager, J Wind og S B Ernstsen, der i Foren, tegner Frm. Haarby Møllo, Akts.. Haarby. Bestyrelse: Dir. V R Børgesen (Formand), Odense, Prokurist H O Madsen, Odense, og Dir. P II Paulsen, Aarhus, der to i Foren, tegner Frm. Forretningsforer: II J Christiansen, der har Prok. i Foren, mod et Bestyrelsesmedl. Aktk. 22.500 Kr. Haarby Savværk & Maskinsnedkeri ved C M Madsen, Haarby. Indeh. C M Madsen. Haarlev Bank, Akts., (østsjællands Landbobank, Akts.), Ilaarlev. Under dette Firma drives tilligo Virksomhed af Østs ’ ællands Landbobank, Akts., Køge [se detto]. Hahrlev Manufakturhdl. ved Jul. Schou, Haarlev. Indeh. J Schou. Haasum Andelsbageri. Haasum pr. Ramsing. Bestyrelse : Gaardejerne E J Refs- gaard, N Dalgaard Sørensen, I Primdal, Ramsing, K Jepsen, Rottrup, Aa. Lido- gaard, Bonding og A Sørensen, Ronbjærg, Boelsmd. C Vestergaard, Boelsmd. L A Tonning, Volling, og Boelsmd. O Nielsen, Egebjærg. Frm. tegnes af den samlede Bestyrelse. I Selsk. er ingen Kapital indskudt, men Medlemmerne er solidarisk ansvarlige for Selskabets Forpligtelser. Hagenør Teglværk, Akts., Tavlov. Bestyrelse: Gaardejer H Nielsen, Taarup, Propr. J C Juhl, Sønderbygaard, og Tømrerm. II P Petersen, Herslev, der i Foren, teg ­ ner Frm. Aktiekapital 30,000 Kr. Halsnæs Gasværk & Cementvarefabrik, Akts., Halsnæs pr. Dyssekilde. Bestyrelse: Dir. V Kabell, Hillerød, Maskinm. A C Jensen og Maskinm. N P H V Jensen, Esbjerg, dor to i Foren, tegner Fim. Prok.: E Nielsen. Aktk. 42,000 Kr. Halsted Købmandshandel ved C M Nielsen & A Sonasson, Halsted pr. Avnede. Indeh. CAM Nielsen og N P A Sonasson, der i Foren, tegner Frm. Haltrup & Hesselho Teglværker, Akts., pr. Nordenskov. Bestyrelse: Teglværksej ­ erne II S Hansen & J A Hansen, begge af Hesselho, samt Dir. Aksel Thrigo Wille, Lynge St. Direktion: H S Hanson, J A Hansen, og Aksel Thrige Wiile. Frm. tegnes af to Bestyrelsesmedl. i Foren, eller af to Direktører i Foren, eller af on Direktør i Foren, med et Bestyrelsesmedl. Aktk. 150,000 Kr. Hammelev Savværk, Aktieselskabet, Hammelov. Bestyrelso: Gross. E Barslund (Formand), Gram, Insp. Arne J Barslund, Rungsted, og Landsretssagf. II G Clement, Kbhvn. Forretningsførere: Repr. Anders J Barslund, Rungsted, og Gross. J Rosenberg, Gram. Frm. tegnes af Formanden i Foren, med en Forret ­ ningsf. eller af Forretningsforerne i Foren. Aktk. 30,000 Kr. Hammeium's Chr. L Sønner, Tullebølle. Indeh. K Hammerum, F S Hammerum og E V Hammerum, der to i Foren, tegner Frm. Prok.; F S Hammerum. Hammerum Trikotagefabrik ved Graves Nielsen, Hammerum. Indeh. Graves Nielsen. Hampen Maskinfabrik under Likvidation, Akts. Likvidator: Prokurist C Aa. T Saugmanrt. der tegner Frm. Hansen ’ s A C Søn, Svinninge. Indeh. I L Hansen. Hansen ’ s Arnold Trikotagefabrik. Akts. Hammerum. Bestyrolse: Gross. G SL Han ­ sen (Formand), Enkefru EAS Hansen, og Fru K C Hansen, alle af Kbhvn. Direk­ tion: Fabr. Arnold M Hansen. Frm. tegnes af Formanden alene olier af Diroktoren i Foren, med et Bestyrelsesmedl. eller af to Bostyrolsesmedl. i Foren. Aktk. 110.000 Kr. Hansen Aug. & Søn, Viskinge pr. Svebolle. Indeh. Frederik Aug. Hanson og Georg Viktor Hansen. Hansen Brødrene ved Hans og Theodor Hanson, Jels. Indeh. Theodor Hansen. Hansen Chr. & Co.. Surlykke pr. Sønderborg. Indeh. Chr. Hansen og H J Philip- Hansen, Ordrup, der i Foren, tegner Frm. Hansen & Co. ’ s Eftf., R P Rasmussen, Haarby. Indeh. R P Rasmussen. Hansen & Jensen, Hørve St. Indeh. HOB Ilanom. Hansen ’ s J Herman Trælast- & Tømrerforretning, Sønder Vium. Indeh. Fru K E Hansen. Prok.: Anne Marie Hansen. Hansen J & Søn, Thorslunde. Indeh. E L fl I Hansen, Kbhvn., der tegner Frm., og I J J Hansen. (Søndre Birk). Hansen Niels & Søn, Ellerup pr. Gudme. Indeh. Niels Hansen og Oskar G H Hansen. Frm. tegnes af forstn. alene olier af begge Indeh. i Foren. Hansen ’ s Niels Sønner ved K & E Hansen, Vig pr. Vig St. Indeh. K T Hansen og E E Hansen. Hareskovby Brændsels-Forretning ved Christian Skyum, Hareskov. Indeh. Chri ­ stian F V Skyum. (Søndre Birk). Hareskovby Mejeri ved A C Larsen, Hareskov. Indeh. A F C Larsen. Hareskovby. Hasle Cementvarefabrik ved E Dalgaard Sørensen, Haslo pr. Aarhus. Indeh.E Dal ­ gaard Sørensen, Aarhus. Haslo Stenbrud ved Andr. Kofod, Rutsker pr. Hasle. Indeh. Fru H M Kofod. Hassing-Rets Herreders Spare- og Laanekasse, Vestervig. Bestyrelse (Direktion): Husejer A G Andersen (Formand), Gaardejer T A Kjærgaard, Kærgaard, Læ- I Aid. VI optages kun de til Aktieselskabs-

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker