kraks vejviser 1940 handelskalender

Dr on — Grev

Firma-Register: C. Landet

VI — 2911

Feldstød Korn- og Fodørstofforretniug, Akts., Feldstød. Bestyrelse: Købmd. H A Schmidt, Dir. F N Have og Dir. M Mjrtønsen, alle af Aabenraa, samt Købrad. P Petersen (Direktør). Frm. tegnes af to Bestyrelsesmedl. i Foren. Aktk. 20.000 Kr. Ferritslev Savværk ved Johs. Jensen, Kommanditsølsk., Ferritslev pr. Ullerslev. Ansv. Dolt. J Jensen. Filetfabrikken Jylland, ved C P Færgemann, Heu St., Hiv. Indeh. C P R Færge- mann. Fillerup Savværk ved Johannes Jensen, Fillerap pr. Odder. Indeh. Johannes Jensen Fillørup. , . Filskov J, Møgeltønder. Indeh. L C Filskov. Fiskbæk Briketfabrik, Akts., Fiskbæk pr. Herborg. Bestyrelse: Gross. J C H Brun. (Direktør), Aarhus, Teglværksejer S A Skak, Trøstrap pr. Videbæk, og Gaardejer N S Abildtrup, Trøstrup Ovørgaard. Frm. tegnes af to Bestyrelsesmedl. i Foren, eller af Direktøren alene eller af Direktøren i Foren, med et Bestyrelsesmedl. Aktk. 300,000 Kr. Fjellerup Korn- & Foderstofforretning vod Frede Meyer Petersen, Fjellerup. In ­ deh. Fredo Meyer Petersen. Fjenneslev Mølle, Akts., Fjenneslev. Gaardejer J C Larsen, Fjenneslevmagle, er Bostyrelsens Eormand og tegner Frm. Aktiekapital 21,600 Kr. Fladmose Teglværk, Interessentselsk. Fladmosø pr. Holstobro. Indeh. S L C Bendix. Flemløse Sogns Andelsmejeri, Flemløse. Bestyrelse: Gaardejer H M Boesen (For ­ mand og dermed Forretningsf. og Kasserer), Mosebo, m. fl. Frm. tegnes af For ­ manden alene. Egentlig Indskudskapital forefindes Ikke, møn Andelshaverne hæfter solidarisk. Folkebanken for Rougsø og Sønderhald Herreder, Akts., Avning. Bestyrelsen bestaar af 18 Medl., hvoraf Gaardojor A Pedersen, Favsing, Købmd. C L Stampe og Gaardejer N K E Nielsen, V-Alling danner Bestyrelsosudvalgøt, samt en Direktion: S C Sørensen, Allingaabro (adm.). Frm. tegnes af don adm. Direktør i Foren, med et Medl. af Bestyrelsesudvalget. Prok.: Bogholder L C Ringsholt og Kasserer K Møller i Foren, eller hver for sig i Foren, med den adm. Direktør eller med et Medl. af Bestyrelsesudvalget. Aktk. 280,000 Kr. Forenede Teglværkør, De, Lysbro, Akts., Balle Kommune pr. Silkeborg. Bestyrelse: Dir. J Pedersen, Lysbro, Dir. II N A Podorsen, Silkeborg og Enkefrø J K Jensen, Hammerum. Direktion: Teglværksøjer J Pedersen, Ejstrupholiu. Frm. teg ­ nes af Direktøren eller af to Bestyrelsesmedl. i Foren. Aktk. 40,000 Kr. * Forenedo Toglværker i Egørnsund, De, Akts., Egørnsund. Bestyrelse: Teglværks ­ ejerne T Tychson, Toft, C Matzen jun., N T Christensen, Nybol, II F Bach ­ mann, Nybøl, og E Clauson, Graaston. Direktor: A J Hoffner. Frm. tegnes af to Bestyrelsesmedl. i Foren, eller af et Bestyrelsesmedl. i Foren, med en Direktør. Aktk. 56,200 Kr. Forenede Teglværker i Stenstrup, De, Akts., Kirkeby. Bestyrelse: Købmd. A H Nielsen, Svendborg , Bankdir. C Mende, Svendborg, L M Laursen, Egebjærg (Di ­ rektør), og Teglværksbøst. P C Jensen, Ejby, der to i Foren, tegner Frm. Prok. : Direktøren. Aktk. 400,000 Kr. Forto ved Birk & Jensen, Hørve. Indeh. E Birk og E R Jensen. Prok. : Emmy Birk og Willomoes Birk. Fredøgaards Mejeri, Aktieselskab af 18 Oktober 1937, Mtalov. Bestyrelse: Mejeri ­ ejer G Olsen, .lyllinge, Overretssagf. A Ilnlegaard og Lanlsretssagf. H Fischør- Ilansen, beggø af Kbhvn. Fem. tøgnes af Direktøren i Foren, med et Besty ­ relsesmedl. eller af to Bestyrelsesmedl. i Foren. Aktk. 29,000 Kr. Frederiks Savværk & Maskinsnedkeri ved Jørgensen & Borrits. Frederiks. Indeh. O V Jørgensen og J C J Borrits. Prok.: G V Jørgensen. Frederiksborg Fjerkræ-Farm ved G Gruttner, Lillerød. Inløh. G A Griittner. Friedrichsen F H. Nivaa. Indeh. H N Friedrichsen. Friis Brødrene, Ostørløgum pr. Hovslund. Indeh. H J Friis og J J Friis. Frugtavler Rasmus Dall, Bjært Station, S-Bjært Sogn, S-Bjært pr. Bjært. Indeh. Fru A M Dall. Prok.: O N Dall. Frøhandel & Frøavl Dania ved E Pauli Jensen, Risskov. Indeh. E Pauli Jensen. Fuglebjørg Ligkistøfabrik, Henrik Olsoo, Fagtøbjerg. Indeh. C P Olsen, Tjustrup. Fliglede Keramik- & Lervarefabrik vod Peter Nielson, Faglede pr. st. Faglede Indeh. Peter Nielsen, Flintørup. Fyøns Polstermøbelfabrik ved V Rasmussen, Gelsted Station, Gelstod. Indeh. V L Rasmussen. Fyrkroen. Akts., Nakkehoved pr. Gilleleje [se u. Hillerød], Fællesindkøbet af Kalk ved P C Pedersen. A Mikkolsen, H P Hansen, A Helleskov og II Arnberg, Skaaruo. Indeh. Konsulent H P Hansen, Landstingsmd., P C Pe ­ dersen, Kasserer AC Mikkelsen, Vejstrup, Forp. A H Holleskov, Oure, og Bogtryk ­ ker H K Arnberg, Svendborg. Prok.: Kasserer J Jensen, Oure Vejstrup Andels ­ kasse. Gadstrup Brnk, Akt,. (Akts. Roskilde Landbobank). Gadstrøp. Under dette Firma drives tillige Virksomhed af Akts. Roskilde Landbobank, Roskilde [so dette]. Galten Korn- & Foderstofforretning, Akts. Galten. Under dette Firma arives tillige Virksomhed af Akts. II P Jensens Eftf., Skovby [so dette]. Gammelby Teglværk ved Brdr. Munk Interassøntskab, Gammelby pr. Esbjerg. In ­ teressenter : A J P Munk, Assenbølle, Gaardejer C N Munk, Jernø, og Gaard ­ ejer K P Munk, Jerno. Gammelstrup Teglværk, Akts., Gammølstrup pr. Tønning. Bestyrelse: Forp. K T Dahl, Bestyrer Soren Mikkelsen, Katrinedal Teglværk, Bryrup og Dir. N P P Dxugbjerg, Aalborg, der to i Foren, tegner Frm. Aktk. 27,000 Kr. ‘ Gandrup Maskinværksted, Henning Iversen & Co., Gandrup. Indeh. II M Iversen, J F P Nyrop, Hals, og C A Nielsen, Hals, dør to i Foren, tegner Frm. Gartneriet Stensbo ved Sten Stensen Blicher Olsen, Søvind. Indeh. Sten Stensen Blicher Olsen. Gerstrøm C F, Avning. Indeh. Fru K Gerstrøm. Prok.: C V Madsen. Gislingo Mejeri og Flødefabrik ved Johannes Uldal Jepsen & Marius Uldal Jepsen, Gislingø. Indeh. J U Jepsen og M U Jepsen, Frdbg. Gjeddes Niels L Eftf., Aage Killesee, Durup. Indeh. Aage N Kalløsøø. Gjedsted Tang- & Madrasfabrik, Aktieselskab, Gedsted. Bestyrelse: Forretnings ­ førerne L F Holst Pedersen og Aa. A Holst Pedersen (Direktører,, Fru P E Honneberg, Langkastrup, og Fru A F Frederiksen, Kongsvang. Frm. tegnes af en Direktør alone øller af tre Bestyrelsesmødi. i Foren. Aktk. 214,000 Kr. Gjerløv Tømmerhandel ved L Skifter & Holger Andersen, Interessontsk., Gerlev J. Interessenter: Gaardejer L Skifter og Købmd. H Andersen, der i Foren, tegner Frm. Gjern Materialhandel vod C M Sørensen, Gem. Indeh. C M Sørensen. Gjesten Købmandsgaard, Akts., Gesten. Bestyrelse: Landsretssagf. Poul Jæger, Esbjerg, Konsul Vald. Thygesen, Hell., og Sparekassebest. P J Boesen. Direktion : .......................... og K Pedersen. Frm. tegnes af et Bestyrelsesmedl. 1 horen, mød en Direktør eller af to Direktører i Foren, eller af to Bestyrelses ­ medl. i Foren. Aktk. 25,000 Kr. . . n; „ p Glarbc Savværk og Emballagofabrik, Akts., Glarbo pr. Ry. Bestyrelse. Dir. H P Rorkær-Christenson, Esbjerg. Fru M C Christensen og Frk. M H Christensen Rødekro. Forretningsforer:. Købmd. J Christensen. Frm. tegnes af den samlede Bestyrelso eller af Forretn i ligs f. alene. Aktk. 10,001) n-r. Glargaard Anna & Martha, Langholt. Indeh. Frk. Anna D Glargaard og Frk. Martha GlejbYe ? rg ir Exoortslagtori & offentlige Slagtehus, Akts Glejbjærg Bestyrelse: Sognefoged O H Ottosen, (Forretningsf.),Terpling.samt GaardejernøM M Madsen, A.=truD I P Iversen, Aastrup, Kr. Kristensen, Terpling, og H T Hansen, Skov- bollin" der tre i Foren, tegner Frm. Aktk. 17.400 Kr. Glumsø "Valsomellø ved H Piesner, Glumsø. Indeh. H Piesnor. Prok.: VN Piesner. Gravens Fodboldstøvlcfabrik ved H P Hansen & Hundevadt, Gravens. Indeh. II P Hansen og B J Hundevadt, Kolding. G renaa-Saltholms-Kalkbrud ved Reiner Andersen, Bredstrup pr. Grenaa. Indeh. Reiner Andersen, Birkesig. Greve Cementvarefabrik, Aktieselskabet, Greve pr. Taastrup. Bostyrelsø- Købmd AS Dahl Taastrup, Murerm. AH Madsen og Fru J P Olsen, Dysted pr. Holme Olstrup, der to i Foren, tegner Frm. Aktk. 10,000 Kr. 1

Dronningborg Maskinfabrik, Aktiessiskab, Dronningborg pr. Randers. Bestyrelse: Dir. I Daragaard Nielsen, (Direktor) Læderhdl. C Volt, Landsretssagf. E Jør ­ gensen, Randers, og Fjrretningsf. T Damgaard Nielsen, Hjørring. Frm. tegnes at' to Bestyrelsesmedl. i Foren, eller af. en Direktør alene. Aktk. 550.000 Kr. Drustrnp & Hansen, Aktieselskabet, V-Hjermitslev pr. Hjermitslev. Bestyrelse: A Hansen (Direktør), Købnid. J J Drustrup og Gaardejer S J Drnstrup, Ejer ­ sted. Frm. tegnes af to Bestyrelsesmedl. i Foren, eller af en Direktør i Foren, mød et Bestyrelsesmedl. Prok. : A Hansen. Aktk. 50,000 Kr. Durup Maskin- & Automobilforretning ved P Holm, Durup. Indøh. P C J Holm. Durup Sæbehus ved Johanne Jørgensen, Durup. Indeh. J A Jørgensen. Dybvad Bogtrykkeri ved Ejnar Knudsen, Dybvad. Indeh. Ejnar II Knudsen. Dybvad Svineslagteri, Akts., Dybvad. Bestyrelse: Landsretssagf. E Jørgensen, Randers,Propr. Ths. A Jensen, Albertineminde, Købmd.N P Hansen, Propr. V Peder ­ sen, Boller, og Hdlsmand B C Christensen, Thorup. Direktor: G B Gregersen, Ran ­ ders. Frm. tegnes af Direktøren i Foren, med to Bestyrelsesmedl. eller af tre Bestyrelsesmedl. i Foren. Aktk. 75,000 Kr. Dyrehavemøllen ved Holger Jensen, Dyrehaven pr. Nyborg. Indeh. Holger E Jensen. Ebberup Korn- & Foderstofforretning ved Hans Lausen, Ebberup. Indeh. H C J Lan ­ sen, Assens. Egeberg & Markvard, Gravens. Indeh. N C A Egeberg og A H Markvard. Egebjerg Teglværker, Aktieselskabet, Kirkeby. Bestyrelse: Teglværksbøst. L A C Andersen (Direktør) og Landmd. HP C Andersen, begge af Egebjerg, Læge, Frk. C M Andersen, Odense, Propr. C I Andersen, Brogaard pr. Brændørup, Teglværks ­ ejer K Andersen, Vandløse pr. Mørløse, stud. med. O C Andersen, Kbhvn. og Møller O Chr. Jensen Mollor ( kaldet Jensen), Sundshøj Mølle. Frm.. tegnøs af to Bestyrølsesmødl. i Foren, øller af Direktøren i Foren, med ot Bestyrelsesmedl. Prok.: L A C Andersen. Aktk. 220,000 Kr. Egtved Bog- & Papirhandel ved H Petersen, Egtved. Indeh. H H Petersen. Egtved Comøntvare- & Bygningehandel ved M Schmidt, Egtved. Indeh. M Schmidt. Egtved Trikotageforretning ved Marie Margrethe Mikkelsen, Egtved. Indøh. Frk. Mario Margrethe Mikkelsen.- Egtved Trælasthandel vod N B Thygesen, Egtved. Indeh. N B Thygeson. Ejby Mejeri, Andelsselsk., Ejby pr. Odense. Bestyrelse: Gaardøjernø P Jørgensen (Formand), Vilholmsminde, H Aa. Andersen (Næstformd.), Killerup, N Jacobsen, O vor Holluf, H C Andersen, Hjalløse, K Søtidergaard, Ejbygaarden, og S Kastrup, Nedør Holluf, samt Propr. P Petersen, Gillestødgaard, der i Foren, tegner Frm. For Selsk.'s Forpligtelser hofter samti. Andelshavere solidarisk og personligt. Ejby Teglværk, Ejby pr. Odense, Rismus Moller m. fl. Ansv. Delt.: Gaardejerne S Møller (Formand), Killerup, J M Madsen, C M Madsen, J Hansen og J P Ander ­ sen, Espe Skovgaard, Enkefrit D K Jervelund og Enkefru M Andersen. Frm. tegnes af Formanden i Foren, med en af følgende Interessenter : C M Madsen, J Han ­ sen, Enkefru M Andersen og Enkefru D K Jervelund. Ejstrup Koloniallagor ved P C Castberg, Ejstrup. Indeh. P C .T Castberg. Elgaard Chr. M, Akts., Horning. Bostvrelse: Dir. N A Pedersen, Risskov, Dir. P II Paulsen, Risskov, og Prokurist K K L Munk, Skaade, der to i Foren, teg ­ ner Frm. Aktk. 50,000 Kr. Ellidshøj Kridt- & Kalkværker ved Chr. Sørensen, Volsted Sogn pr. Ellidshøj. Indeh. Chr. A Sørensen, Ferslev Sogn. Elpøh. Akts. Vejlby-Risskov Kommune pr. Risskov. Bestyrelso: Karbadem. L P Hansen (Formand og Direktør), Vejlby. Karafdelingsleder N P A Hansen og Røpr. C II T Hansen, Randers. Frm. tegnes af Formanden i Foren, med ot Be- styrelsosmedl. Aktk. 10,000 Kr. Emulsion, Akts., Juolsmindo. Bostyrelsø : H W D Schou, Palsgaard (Direktør), Overretssagf. E V Warburg, Kbhvn., Gross. A C Buch, Kbhvn., og Ing. O E An ­ dersen, Vissinggaard, dor to i Foren, tegner Frm. Prok.: II W D Schou, Jo ­ hanne Draminsky og O H Risom. Aktk. 130,000 Kr. Engelsk Beklædningsmagasin vod A ‘ .Breinegaard, Kolind. Indeh. JAS Breine- gaard. Engelsk Beklædningsmagasin ved Chr. Christensen, N-Nebol. Indeh. C Christensen. Engesvang Maskinsnedkeri & Trælasthandel, Akts., Engesvang. Bestyrelse: Købmd. N Lassen, Fru AKS Lassen og Frk. A B M Lassen. Direktion: Tømrer P D Lassen. Frm. tegnes af to Bestyrelsesmedl. i Foren, eller "af Direktøren i Foren, med et Bestyrelsmedl. Aktk. I ” , 000 Kr. Eriksen & Witting, ørsted. Indeh. G T Eriksen og N C P Witting, der ’ i Foren, tegner Frm. Esbjerg Kyllingemoder-Fabrik ved Elbæk Jensen, Sædding pr.} Esbjerg. Indeh. Elbæk Jensen. i Eskjær Frugtplantage ved L PILarsen, pr.'Troonse. Indeh. L P Larsen, GI. Nyby pr. Troense. Espe Manufakturforretning ved C F Pedersen, Espe. Indøh. C F Pedersen. Espergærdo Bank, Filial af Privatbankon i Kbhvn., Akts., Espergærde. Filialdirek ­ tør: K J F S Børtramson. Fuldmægtig: KB Peterson. Bogholder: A C Andersen. Sekretær: Kai Nielsen. Filialen tegnes af Filialdirektøren i Foren, med enten Fuldmægtigen. Bogholderen eltor Sekretæren. Espergærdo Cykleforretning ved Eigil Th. Christensen, Espergærde. Indoh. Eigil Th. Christenson. Espergærdo Ins ’ tallationsforrøtning ved Kajs Henriksen, [Espergærde. Indoh. Kajs Henriksen. . Espergærde Kontrolhensori Akts., Esporgærlo. Bostyrelsø: Dir. E Tøsen Hansen (Direktør), Fru Aa. Hoffmann og lng. A C Eskildsøn alle af Kbhvn., der to i Foren, tognor Frm. Aktk. 10,000 Kr. Espergærdo Maskinsnedkeri ved C Thygesen Poulsen, Tipperup pr. Humlebæk Indeh. C T Poulson. Esrum Mølle og Elektricitetsværk vod H Thal-Jantzon, Esrom. Indøh. II Thal-Jant- zen. Evørdrup Cigarfabrik ved Pedor Christon Pedersen, [Evørdrup pr. Kønnede. Indeh. Poder Christen Pedersen. Prok.: C R Petersen. Faarup Korn- & Folerstofforrotning, Akts., Faarup. Unier dette Firma drives til ­ lige Virksomhed af Akts. Ran tors Korn- og Fo lerstofforrøtning, Ran lers [sø dette]. Faarup Teglværk, Akts. (Aktieselskabet Carlsberg [Teglværk), Faarup. Under dette Firma drives tillige Virksomhod af Akts. Carlsborg Teglværk [sø dette u. Randers]. Faarvang Bryggeri ved J E Davidsen, Faarvang. Indøh. J E Davidsen. Faber's Chr. Fabriker, Akts., Ryslinge. Bestyrelse : Dir. Chr. J Faber (Direktør), Tandlæge II Faber, Kbhvn., Landsretss.agf. Ernst Lysholdt Potersen, Frudns Boge, Odonso, Gross. Flemming Suckow Schjøth, Kbhvn. og Frø Inge Meyer (Rhein Meyer), Kbhvn Frm. tegnes af to Bostyreisosmødl. i Foren, eller af Direktøren i Foren, mel et Bestyrelsesmedl. Aktk. 121,000 Kr. Faber's Chi'. Rullegardinfabrik, Ryslinge St. i Likvidation, Akts. Ryslinge. L'kvi- dator: Dir. C J Faber, der tegner Frm. Fabrikken Basolith ved S A Kriigør, Humlebæk. Indøh. Svend Aagø Kriigør. Prok. J Kriigør Frdbg. Fabrikken Dana Plants-Pudder, Akts., Viskingø pr. Svebøllo. Bestyrelse: Plante ­ skoleejer U K J Hjortsø (Direktør), Planteskolegartnør I J Hjortso og FruPilM Hjortsø, Svobolle. Frm. tegnes af en Direktør alene eller af to Bestyrelsesmedl. i Foren. Aktk. 50,000 Kr. Fabrikkon Dsrup. J P Jonson, Darup pr. Roskilde. Indeh. J P Jensen. Falsled Stole- & Møbelfabrik ved H L Hansen, Falslod pr. Stønsgaard. Indeh. II L Hansen. Farum Savværk & Pakkassefabrik, Akts., Farum. Bestyrelse: Tømmerhdl. T Ham ­ mer (Direktør), Frø K R Hammer og Fru A E K V Jørgensen, alle af Kbhvn. Frm. tegnes af to Bostyrelsjsmedl. eller af Direktøren alene. Aktk. 10,000 Kr. Favrskov Handølsmagasin, Akts., Favrskov pr. Lerbjærg. Bostyrolse: Gross. A N Troolstrup (Formand og Direktør), Landsretssagf. Laurs Pedersen. Had ­ sten, og Salgsle ler J P Troolstrup. Frm. tegnes af Formanden ollor af Direktø ­ ren. Prok.: A I Nielson. Aktk. 100.000 Kr. Feldballe Taastrup Handelsgartneri ved Christon Christensen, T.aastrup pr. Rønde. Indeh. Christen Christensen.

Rettelser foretages kun paa Grundlag af de officielle Bekendtgørelser.

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker