kraks vejviser 1940 handelskalender

Firma-Register: C. Landet

2910

Bild — Drag VI — Bildø ’ s A Eftf. ved Brdr. Bilde Sørensen, Voldby. Indøh. S Bilde Sørensen og H M Bilde Sørensen. Billund Møbelfabrik ved P Chr. Jensen & S Chr. Jensen, Billund. Indh. H Chr. Jensen. Bindslev Bank, Filial af Banken for Sindal og Omegn, Akts., Bindslev. Filialbe ­ styrer: J M Andreasen, der har Prok. i Foren, mod en af do for Ho ­ vedkontoret i Sindal tegningsberøttigede. Bindsløv Handels- og Landbrugsbank, Filial af Akts. Frederikhavns Bank, N-Bind- slev, Bindslev. Filialbestyrere: Karlo Laursen og Chr.Hesselbæk. Filialen tegnes af Filialbostyrørnø i Foren, eller hver for sig i Foren, mod Direktøren eller med et Bestyrelsesmedl. Birkesig Kalkværk vod Reiner Anderson, Birkesig pr. Balle. Indeh. 11 F Reiner Andersen. Birket birusgrave ved HK Rasmussen, Birket pr. Torrig. Indeh. H K Rasmussen. Birket Handelsgartneri ved Lndv. Sørensen, Birkot pr. Torrig. Indoh. L Søronson. Bjært Skræder- & Lingeriforretning ved Chr. Sørensen, S-Bjært pr. Bjært. Indeh. Chr. P Sørensen. Bjæverskov Bank, Akts. (Østsjællands Landbnbank, Akts.), Bjæverskov. Under dette Firma drives tillige Virksomhed af Østsjællands Landbobank, Akts., Køgø [se dette]. Slikvarefabriken Aabyhøj, Akts. Jens C Nielsen & Son, Aabyhøj. Bestyrelse: Landsrotssagf. Aa. Sebelov (Formand), Ing. E V Søgaard-Larsen og Tømrerm. Th. A Klostergaard, alle af Aarhus. Direktion: Ing. B V B'errø. Prokurist Jenny J Bigum. Frm. tegnes af Formanden i Foren, med en Direktør eller en Prokorist eller pr. prok. at en Diroktor i Foren, mod en Prokurist eller af For ­ manden i Foren, med et Bestyrelsesmedl. Aktk. 150,000 Kr. Bloch J U & Sen, Flensted pr. Laasby. Indeh. J U Bloch og E E Bloch. Boesdal Kalkværk, Akts., Lille Heddinge pr. Rødvig. Bostyrelse: Landbrugskon ­ sulent J V J Pilholm, Baunshoj, Forvalter T Fussing, Kastrup, og Konsul Tor ­ ben Fri modt, Kbhvn. Direktion: Fab r . H C Larsen. Frm. tegnes af to Besty ­ relsesmedl. i Foren. Prok.: H C Larsen. Aktk. 240,000 Kr. Bojson A Chr. & Son i Likvidation, Akts., Aabyhoj. Likvidator: Landsretssagf. Aa. V Svondsen, der tegner Frm. Bolderslev Tømmerhandel ved J C Gottschalk, Boldørslov. Indeh. Fru J C Gott ­ schalk. Prok.: H C Gottschalk. •Boldesager Materialhandel vod Chr. Jensen, Boldosagor pr. Esbjerg. Indoh. Chr. Jensen. Bollhorn Joh., Fuglebjærg. Indeh. J V H V Bollhorn. Boltinge Stolefabrik ved Kristen Pedersen & Co., Kommanditselsk., Boltingo pr. Ringe. Ansv. Delt. Kristen Pedersen, Findinge pr. Espe. Bork Cykløbørs ved Marius Nielsen, Nørre Nobel. Indeh. Marius Nielsen. Bornholms Højskole, Akts., Aaker Sogn pr. Aakirkoby. Bestyrelse: Gaardejerno H P Koefoed (Formand), Langedeby, der tegner Frm. C M Funch og L G Kofod, begge af Aakor, II K Hansen, Risegaard. P Kofod, Bodilsker, A J Kjøller, Østormarie, og A P Hansøn, Pilegaard, samt Valgmønighodspræst A Hansen, Rønne, og Avlsbruger K Hansen, Aaker. Aktk. 28,150 Kr. •Borup Bank Filial af Banken for Ringsted og Omogn, Borup. Indeh. Akts. Banken for Ringsted og Omegn [se dette]. Bestyrer for Filialen: PdPOIsan. Assistent: Helene Margrete Hansen. Filialen tegnes af Bestyreren i Foren, med en Assistent. Bramdrup Cementstøberi ved A Hanson, Bramdrup pr. Kolding. Indeh. A Hansen. Bramdrup Margarinøfabrik, Akts., Bramdrup. under Likvidation, Bramdrup pr. Kol ­ ding. Likvidator: Revisor Carl Talman, Kbhvn., der tegner Frm. Bramdrup Mølle ved Chr. Hansen & Co., Bramdrup pr. Kolding. Indeh. Chr. Han ­ sen, der tegner Frm., Kristine Hansen og R Hansen. Bramdrupdam Skotøjsforretning ved Sophus Jensen, Bramdrupdam. Indeh. S Jensen. Brammer Sophus & Co., Anholt Havn. Indeh. S Brammer, Hundested. •Brandon Teglværk ve.1 Christen Christensen & Co., Branden pr. Roslov. Indoh. Christen Christensen, Seide, H K P Bro, Debel, og P Mikkelsen, Sundet, dor i i Foren, tegner Frm. Brandrup E, Ørbæk. Indeh. Fru O J Brandrup. Bredebro Margarinefabrik ved Anders Christian Simonsen, Brødøbro. Indeh. An ­ ders Christian Simonsen. Brejning Mælkeforsyning. Akts., Bregning pr. Borkop. Bestyrelse: Mejeriejer F C Moltko Nielsen, Vejle, Gaardejer H Btthl, Østergaard, Husmd. II Hansen, Selle- rttp Skov, Gaardejer P Bjerre. Gaversltlnd, og Dir. II S Olesen, Gaverslundgaard. Frm. tegnes af F C Moltko Nielsen i Foren, mel enten et Bestyrelsesmedl. eller en Direktør. Aktk. 40,000 Kr. Brodersen ’ s Korn- & Foderstofforretning, Over Jørstal. Indeh. Herta E Broder ­ søn. Prok.: T Brodersøn. Brovst Maskinfabrik, Akts., Blflrma til Akts. C O Jonsens Maskinfabrik. Under dette Firma drivos tillige Virksomhed af Akts. C O Jensens Maskinfabrik, Brovst [se dette]. Brovst Teglværk vod S H Rasmussen, Brovst. Indeh. S II Rasmussen. Prok.: S Aa. H Rasmussen. Brøndbyøster Møbel- & Trævarefabrik Akts., Brøndbyøster pr. Glostrup Bestyrelse: Godsejer Carl de Veergaard (Formand). Gyldonholm pr. Slage'sø, Dir. Peter de Neergaard Lyngby og Landsrøtssagf, V Franklin Sorensen, Kbhvn. Frm. tegnes af Formandon i Foren, mod et Bestyrelsesmedl. Aktk. 10.000 Kr. æurgaardø Maskinværksted ved A & H Sørensen, Burgaarde pr. Slagbillø. Indeh. A M Sørensen og H Sørensen Bylderup Bov & Omegns Eksportslagteri, Akts., Bylderup-Bov. Bestyrelse: Gaard- ejerne I J Iversen, Saksborg, P J Gad, Hejsøl, og J L N Tinglef, Gæst ­ giver P Jørgensen, Sottrup, og Landsrotssagf. E Jørgensen, Randers. Direktør: G B Gregersen, Randers. Frm. tegnes af Direktøren i Foren, med to Bastyrølsos- medl. eller af tre Bestyrelsesmodi, i Foren. Aktk. 85,000 Kr. Byrsted Kontrolhenseri ved H C Thomsen, Byrsted pr. Nibe. Indeh. H C Thom sen. Bække Cementvarefabrik, Akts., Bække Kommune, Bække. Bestyrelse: Murerm. E M Søndermark, Entrepr. M H Schelde og Gaardejer J Schelde, Kragelund, der i Foren, tegner Frm. Aktk. 12,000 Kr. Bække Trælast- & Foderstofforrøtning, Akts., Bække. Bestyrelse: Konsul Vald. Thygesen, Hell., Landsrotssagf. Poul Jæger, Esbjerg, og Automobilhdl. J P Sø ­ rensen, Vejen. Direktør: S A Sørensen. Frm. tegnes af et Bestyrelsesmedl. i Foren, med Direktøren eller af to Bestyrelsesmedl. i Foren. Aktk. 35,000 Kr- Bække Trælasthandel ved J Thomsen Andersen, Bække. Indeh. J T Andersen. iBøgeagør Teglværk, Akts., Hover pr. Vejle. Bestyrelse : Forvalter II N Bech (Di ­ rektør), TøgiværksøjorNP Bech og Forvalter S Aa. Bech, Bøgeager Teglværk pr. Grejsdal St. Frm. tegnes af to Bestyrelsesmodi, i Foron. eller af Direktøren i Foren, med et Bøstyrelsosmodl. Prok.: N P Bech, II N Bech og S Aa. Bech. Aktk. 250,000. Kr. , , Børkop Spare- og Laanekassø, Børkop. Sparekassen ledes af et lilsynsraad: Gaard- ejernø K Jensen, Brøndsted, N Bjerre, Andkjær, Anlr. Kristensen, M J Axel, Brejning, Andr. Henriksen, Benedikt Olesen, Brønstel, og M Jensen, Skærtip, Lærer P Haahr, Gaverslund, Rentier L Simonsen, Sognef. P Petorsen, Savskærer A Andersen o? Rentier J Hoiigaard, Søllerup, samt en Direktion: Mejøribest. P Jakobsen og Rentier A Clausen. Frm. tegnes af Direktionen og TilsynsraaJet, to i Foren. Børkop & Vejle Amts Plantoskole & Frosts Skovfrohandøl vød A J Frost, Børkop. Indeh. A J Frost, Gaarslev. ■Californla-Stucco ved K Søverinsen, Risskov. Indeh. Fru K Sevorinsøn. Carstensen C, Bylderup Bov. Indeh. A J Carstensen og Carsten Carstonsøn. Cementvarefabrikken Slyngborg ved N Bjerregaard & Co. et Interessentskab i Lang Kastrup pr. Uggelhuse. Interessenter: Kroøjer N Sørenson, Slyngborg, Tømrer N Bjerregaard og Murer N Madsen, Virring, der tegner Frm. i Foren. Cementvarefabrikken ved Volk Mølle ved Mehlsen & Andersen, Volk Mølle. Indøh. Lærer K Andersen og Gaardejer S Mehlsen. Christensen Brødr. ved C P Christenson og Aage Kristensen, Aal Kommune pr. z ’ u « . 0 * ‘ ^ n ^ 0 h- C P Christensen og Aage Kristensen. -nnstønsen. & Høidemann, Farsø. Indøh. P R Christensen og L Heidemann.

Christensen J P, Ranum. Indeh E Christensen og C C Christensen. Christensen ’ s O Eftf., Kirke Helsinge pr. Gørlev S. Indeh. Anna C M Poulsen. Christensen ’ s P Munk Fiskeekspartforretning, Stenbjærg pr. Snedsted. Indeh. Kr. Magnus Christensen. Christensen ’ s Sophus Eftf. Indehaver Jens Jensen, Tyrstrup pr. Christiansfeld. Indeh. Jens Jensen. Prok.: E D Jensen. Christensen W S & V Vøstergaard, Mørkov. Indeh. VOV Vestergaard. Christiansen Chr. & Co., Tved pr. Kolding. Indeh. C Christiansen. Christiansen C N, Helkerup pr. Braade. Indeh. N C Christiansen, l ’ rok.: Valborg P T Christiansen. Christiansen ’ s Ejner Boghandel, Sandved. Indeh. E C Christiansen. Christoffersen C, Akts. Try pr. Dronninglund. Bestyrelse: Gaardejer P J Aagaard , V-Brøndorup, Landmd., N CEN Aagaard og Gaardejer A P Christoffersen, der hver for sig tegner Frm. Aktk. 5000 Kr. Clausen H, Alrts., Stranderød pr. Rinkenæs. Bostyrelse: Røgeri ej er Hans Nielsen (Direktør), der tegner Frm., Røgemester J F Thietje og Prokurist O C K Thor- lund. Kbhvn. Prok.: O C K Thorlund. Aktk. 25,000 Kr. Clausen & Søn, Eystrup. Indeh. L M Clausen og A B Clausen, der i Foren, tegner Frm. Credin ved H Schou, Juelsminde. Indoh. H W D Schou. Prok.: O Berg og E Lepper. Cyana Interessentsk. ved Busk, Fich & Begtrup, Aarslev. Indeh. S J Busk, C J B Fich, Aagaard pr. Aagaard, og F L Begtrup, S vebølle, der to i Foren, tegner Frm. Prok.: S J Busk. Dagelykke Teglværk, Akts., Dageløkke pr. Lejbølle. Bestyrelse: Propr. H P Ja ­ kobsen (Diroktør), Dagelykkegaard, Direktør V L A Nielsen, Svendborg, og Bankkasserer M Rump, Odenso der to i Foren, tegner Frm. Aktk. 70,000 Kr. Dahl & Pedersen ’ s Trikotagevæveri ved Dahl & Pedersen, V'ldbjærg. Indøh. K C Dahl Knudsen og P C Pedorsen. Dalby Gryn- & Hvedemølle ved H P Petersen, Dalby pr. Kolding. Indeh. H P Dalhof Herluf J & Søn, N-Snedo. Indeh. Horluf J Dalhof, der tegner Frm., og Laurits II N Dalhof. Dampskibsselskabet Smaalandshavet, Akts., Bandholm. Bestyrelse: Dir. A P Milling (Formand) Maribo, Konsul H C L Hovmand, Bandholm, Gaardejer A Larsen, Fejø, Rentier J Lok, Askø, Kobmd. R H Beck, Maribo, samt Sogneraads- formændene J A Danielsen, Femø, og L M Christensen, Feje. Forretningsfører : Mægler n C L Hovmand, Bandholm. Frm. tegnes af Formanden og Forret ­ ningsf. i Foren, eller af to Bestyrelsesmedl. i Foren. Aktk. 131,000 Kr. Danish canning Co., Tho, Interessentsk. ved Gustav Niolsen & Alfred Nielsen, Hjallese. Indoh. Jens Gustav Nielsen og Alfred Nielsen, Esbjorg. Danish Machine Company ved J E Rasmussen, Aabyhøj. Indeh. J E Rasmussen. Danish rabbits Export Co. ved C B Lerche & J Bruun, Saltrup pr. Græsted. Indoh. C B Lerche. Dannerhej Savværk, Akts., i Likvidation. Dannerhøj pr. Fiavenskjold. Likvida ­ torer: Savskærorne S M Arentsen og H G Arentsen, dor 1 Foren, tegner Frm. Dansk Finer- & Kaseinfabrik vod Johs. F la C jw , Pindstrup. Indeh. Jobs. F la Cour. Dansk Frugttørreri Akts., Stige pr. Odense. Bestyrelse: Dir. J G Nielsen (adm. Di ­ rektør), Odense, ........................... Frm. tegnes af en adm. Direktør Foren, medet Bestyrelsesmedle.^ller af to Bostyrelsesmodi. i Foren. Aktk. 42,500 Kr. Dansk Køloautomatik- & Apparat-Fabrik ved Mads Clauson, Elsmark pr. Nordborg. Indeh. Mads Clausen. Dansk Mejeri-Industri & Export Kompagni Akts., Møns Tørmælksfabrik Akts., Lendemark pr. Stogo (sø u. Kbhvn.). Dansk Most- & Tørringsindnstrl Akts.. Hjallese. Bestyrelse: Godsejer Karl Lang ­ kilde. Bramstrnp, Hofjgtn., Baron Oluf Bille-Braho, Fraugdøgaard, Sognoraads- formd. S V Moller, Killerup, Gaardejer Jolis. Hansen, Ejby, og Gartner P Th. Pedersen, Luinbyholm. Direktion: Fik. I N Pedorsen, Odense. Frm. tegnes af to Bestyrelsesmodi, i Foren, eller af Direktøren i Foren, mod et Destyrelsesmedl. Aktk. 125,000 Kr . Dansk Ral-Kompagni Akts, i Likvidation, Borre. (Likvidator: Overretssagf. J F Krarup, Kbhvn., der tegner Frm. Dansk Røbvarefabrik og Olioimport, Strib, ved Johs. Madson, Strib. Indøh. Johs. Madsen. Dansk Savværk & Drittelstavfabrik, Aktieselskab, Kvistgaard. Bestyrelse: Gross. J A Pedersen, Kbhvn., Vekselerer E N Svensson, Hell., og Gross. S E Munck, Hell., der to i Foren, tegner Frm. Aktk. 30,000 Kr. Dansk Staalvinduo Industri. Akts., Lem pr. Ringkøbing. Bestyrelso: Maskinfabr. M A Madsen (Direktør), lljerm, Frk. R O Madsen, Aarhus, og Mekaniks ’ : E Mad ­ sen, Hjem, der to i Foron. tegnor Frm. Aktk. 100,000 Kr. Danske Lucernemølle, Den, Akts., Ulstrup. Bestyrelse: Forp. J Bech (Formand og Direktør), Frk. E M Bech, Landboskolon, Lyngby, og Frk. A Bech, Kbhvn. Frm. tegnes af en Diroktør i Foren, med et Bestyrelsesmedl. eller af Formanden i Foren, med ot Bestyrelsesmedlem. Aktk. 5000 Kr. Danske Traadvarofabrik, Døn, vod Emil Petersen, Brøndbyornes Kommune. Indoh. A K Emil Petersen (Sondre Birk). Darmer Brødronø, Akts., Orup pr. Fakse. Bestyrelse: Overretssagf. O K Magnus- sen(Formand),Kbhvn., Fabr. J Darmer, (Forretningsfører), Skotojsfabr. B T Dar ­ mer, Af delchef A B Winterlich, Kbhvn., og cand. jur. H Middelbod, Holl. Frm. tegnes af Formanden i Foren, med ot Bestyrelsesmedl. Prok.: J , Darmer. Aktk. 100,000 Kr. Davidsen Mads, Akts., Assorballo pr. Ketting Als. Bestyrelse: Kobmd. M.J Kock, Sønderborg, Bogholder J H Wiønke, Grindsted, og Frk. A J C Davidsen, Nord ­ borg, og Fru M C Davidsen, dor to i .foren, tegner Frm. Aktk. 21,0l>0 Kr. Davinde Savværk, Akts., Davinde pr. Marslev. Bestyrelse: Tømrerm. R K H Ras ­ mussen, Installatør E P Rasmussen, Blrkum, og Vognmd. M J Holmogaard. Direktion: Savværksejer II M N Rasmussen, Frm. tegnes af enDirokteri Foren, med et Bestyrolsosmedl. eller af-to Bestyrelsesmedl. i Foron. Prok.: H M N Ras- musson. Aktk. 11,000 Kr. Davinde Savværk ved Ole Rasmusson & Søn, Davinde pr. Marslev. Indeh. O Ras­ mussen og H M Rasmussen. Daxin, Aktiesolskaket, Grejs Molles korn aks Fabriker pr. Grejs lal. Bestyrelse: Dir. N Juni Hansen (Direktør), Grejs Møllo, cand. pharm. A Fabricius, Svondborg og Toldassist. E Sørensen, Kbhvn. Frm. tegnes af Direktoren eller af den sam ­ lede Bestyrelse. Aktk. 24,000 Kr. Dianalund Bank (Filial af Akts. Landbobanken i Slagelse, Andelsbank), Dianalund. Indeh. Akts. Landbobanken i Slagolse, Andelsbank [se dette]. (Anm. i Slagelse). Dige I P, Sennels pr. Thisted. Indeh. Frm. I P Dige, Thisted [se dette]. Discontobanken i Havndal, Filial af Randors Disconto- & Laanebank, Akts., Havn ­ dal. Filialbestyrere: L Skifter (kaldet Schiftor) og N C R Møller, dør i Foron. tognor Frm. Diskonto og Landbobankon i Nørager, Filial af Aalborg Diskontobank, Akts. Indeh. Aalborg Diskontobank, Akts., Aalborg Tse dette]. Bestyrer. JE Langgaard. Prok. A L H Toglskov og J Jensen hvor i Foren, med enten J E Langgaard eller M V C Mogensen eller AL Risborg. Djurslands Mergling, Akts., Pindstrup. Bestyrelse: Dir, J F la Cour (Formand), Kornet P E la Cour (Driftsleder), Fredorlcia, og fh. Propr, H T Podersen, Kær ­ by. Frm. tegnes af Formanden og Driftsloderon i Foron. eller af den samlede Bestyrelse. Prok. : P E la Cour. Aktk. 18,000 Kr. Djurslands Svineslagteri i Likvidation, Akts., Mørke. Likvidator: Landsretssagf. E Jørgensen, Randers, dor togner Frm. Donsby ’ s E Trævarefabrik ved Else Donsby, Skenkelsø pr. Ølstykke. Indeh. Else Donsby. Prok. : G Donsby. Dragsholm, Akts. Dragsholm pr. Hørve. Bestyrelse: Godsforv. J C Jensen, Faaro- vejle St., Regnskabs:. J O Bredum, Faarevojlo St., og Kontorist F MC Biorbum, Kbhvnx der to i Foren, tegner Frm. Direktør: Godsforv. J C Jensen, Faarevejle der har Prok. Aktk. 200,000 Kr.

st., I Afd. VI optages kun de til Aktieselskabs- og Handelsregistrene anmeldte Firmaer.

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker