kraks vejviser 1940 handelskalender

Aaby — Bert

VI — 2909

Firma-Register: C. Landet

C. Landet Omfatter Firmaer med Hjemsted uden for de til Afsnittene A. København og B. Købstæderne (Købstæder og købstad ­ lignende Bebyggelser) henhørende Omraader. Virksomheder paa Landet er, selv om de ikke er anmeldte, optagne i Afd. VII Fag-Register for Danmark, i de enkelte Fag. bjærg, der i Foren, tegner Frm. Medl. hæfter solidarisk for Andelsforeningens* Forpligtelser. Der er ikke indsk. nogen Kapital.

Aabybro Magarinefabrik, Akts, i Likvidation, Aabybro. Likvidatorer: Magarine- fabr. S T Falksen og Overretssagf. A G Kr. Petersen, begge af Nykøbing M., der i Foren, tegner Frm. Aabyhøj Brændelager ved E Hoppes Efterfølger, P S Friis, Aabyhøj. Indeh. P S Friis. Aabyhøj Jernstøberi ved Johannes Petersen, Aabyhøj. Indeh. Johannes Petersen. Aabyhøj Tapet & Farvehandel ved Tage Hansen, Aabyhøj. Indeh. Tage A Hansen. Aagaard ’ s Jørgen Sønner, C & R Aagaard, Flemlese. Indeh. C Aagaard. Aagaard Sparekasse pr. Gravens. Tilsynsraad : J Bjerg (Formand), H J Hansen, J P T Meyer, J P Sager, M Kyed, Starup, A C Meyer, H O Bundevad, J Brødsgaard, V-Nebel, C Petersen og B Nielsen, Borlov, der to i Foren, tegner Frm. Direktør : P Mølkjær, Brakker. Aarslev Maskinsnedkeri ved Henrik Nielsen, S-Næraa pr. Aarslev. Indeh. H T K Nielsen. Aarslev Sav- & Hammorværk, Akts., Aarslev pr. Brabrand. Bestyrelse: Fru J Mogensen, Dir. S C Overgaard, Aabyhøj, Red. II V P Ileeland, Kbhvn., Dir. K B Mogensen, Ry, og Frk. E H Mogensen. Direktion : S C Overgaard (adm.). Frm. tegnes af den adm. Direktør alene eller af to Bestyrelsesmedl. i Foren. Aktk. 370,000 Kr. Aasum Mejeri, Aasum pr. Odense. Bestyrelse: Gaardejerne T L Hansen (For ­ mand), Solbakken, A Poulsen (Næstformd.), Fridasholm, J M Møllegaard, S Frederiksen, Lundsgaard, R L Petersen, Bullerup, Boolsmd. A Larsen, Seden Mark, og Husejer P M Hansen, Agodrup, der i Foren, tegner Frm. For Sel ­ skabets Forpligtelser hæfter Medlemmerne solidarisk. Agerbæk Møbelfabrik ved Ludvigsen, Agerbæk. Indeh. V Ludvigsen. Agerbæk Trælasthandel Akts., Agorbæk. Bestyrelse: Temmerhdl. H K Sørensen (Formand), der tegner Frm., Tømmerhdl. T M Thomsen og Fru A M Graversen, Holsted. Direktion: H K Sørensen (adm. Direktor) og T M Thomsen (kontroll. Direktør). Prok.: T M Thomsen. Aktk. 75,000 Kr. Aggersund Stenbrud ved M Mikkelsen. Aggersund. Indeh. M Mikkelsen. Aja ved Alfred Andersen, Vejlby pr. Risskov. Indeh. Alfred J Andersen. Aktiv Handelskompagni ved Borgstrøm Pedersen & Ilsoe Nielsen, Lavrbjærg-Ler- bjærg Kommune. Indeh. J W Bergstrom Pedersen, Lerbjærg St., og A Ilsoe Nielsen, Faurskov pr. Lerbjærg St. Albroktson, Brodr., Gesten. Indeh. J B Albrektsen. Allesø Andelsmejeri, Intoressentsk., Alleso pr. Odenso. Bestyrelse: Gaardejerne A II Nielsen, N M Nielsen og R L Rasmusson samt Forpagterne M II Jensen og A C Bondtsen. Frm. tegnes af den samlede Bestyrelse. Medl. hæfter soli ­ darisk. Almindingen Savværk, Aaker, Akts., Aakcr Sogn pr. Aakirkeby. Bestyrelse: A O Miiller (Formand og Direktor), Propr. AVL Miiller og Dir. E Brikel, Hillerød. Frm. tegnes af to Bestyrelsesmedl. i Foren, eller af Direktøren alene. Aktk. 50,000 Kr. . , Als Fjerkræ si agteri ved Svend Petersen, Lysalild pr. Skovby Als. Indeb. Svend Petersen. Als Lakrids- & Sukkervarefabrik ved Mathias Jessen & Lauritz Jessen, Havnbjerg pr. Nordborg. Indeh. Mathias Jessen og Lauritz Jessen. Als Sogns Spare- og Laanekasse, Akts., Als Østjylland. Bestyrelse: Partikulier E Buus, (Formand), Husmand N Mikkelsen (Kasserer), Als, Gaardejerne J Niel ­ sen, Als Mark (Bogholder), S Sørensen, Sellegaarde, S C Vester^aard, Helber- skov, C F Christensen, Odde, H P C Buus, Helberskov, P C Gado, Buddum, og K II Ladefoged Helberskov. samt Husmand C Anderson, Als Brohuse, Boelsmd. A C Pedersen. Fruørlund. Mejeribest. J J Larsen, Fisker J Nymaik, Hurup, og Gaardbest. J Nielsen, Fruerlund, der tro i Foren, tegner Frm. Ambrosius, A J Tømmerhandel i Skals, Akts., Skals. Bostyrelse: Fru C Aagaard, Nørager, Rentier JJAmbrosius, Møldrup. og Fru K Kristensen (kaldet Aamp-Chri- stensen), Herning. Forretningsfører: JTJ Ambrosius. Frm. tegnes af Forret ­ ningsf. alene ellor af to Bestyrolsmedl. i Foren. Aktk. 100,000 Kr. Ambrosius P J, Indehaver Jens Madsen, Møldrup. Indeh. Jens Madsen. Andelskartoffelmelsfabriken Djursland, Avning. Bestyrelse: Tartikulier K. Ras ­ mussen (Foimand), Propr. A J Schmidt (Næstformd.), Ravnholt, Propr. F II V Werchmeistcr, GI. Estiup Ml„ Propr. S Sørensen, Skærvad, Gaardejerne A N Konge, Dejret. RMJ Haarup, ø-Alling, A-TRasmussen, S sendstrup og A Hoegh, Karlby, samt Tropr. E T Brendstrup, Mariendal. To Bestyrelsesmod)., hvoribl. en af de to førBtn. har Ret til at tegno Fiimaet. Selsk. ’ s Medl. hæfter soli ­ darisk for Solsk. ’ s Forpi. Andelskartoilelmelsfabrikken Vendsyssel, Dybvad. Bestyrelse: Gaardejer J Nør ­ gaard (Formand), Ny Thirup, Gaardejer A S Htdegaard (Næstformand), Iløjsted, Propr. Il V Fabricius, I ’ ulsgaarden, Propr. J T Hasselhalch, Linderumgaard, Gaardejer S A Sondergaard, Filholm, Godsejor Petrus Winkel og Gaardejer K Jensen, Tiy Vestergaard. Frm. tegnes af to af Bestyrelsens Medl., hvoraf dog den ene skal være Formanden ellor Næstformd. Prok.: Dir. O B Olesen. " ------ ikke indskudt nogen Kapital. Allo Medl. hæfter for Selsk. ’ s Forpl. med rantikapital paa 1 Kr. pr. tegnet hkg. Kartofler. Andelsmejeriet Alboj, Stilling. Bestyrelse: CM Ehlers Nielsen (Formand), m. fl. Frm. tegnes af Formanden. Der er ingen Kapital indsk. i Selsk. hæfter solidarisk for Selsk. ’ s Forpl. ndelsmejeiiet Fremtidshaab, Selsk. m. begr. Ansv., Ø-Kippinge pr. Norre Alslev. Bestyrelse: Gaardejorno J Truelsen (Formand) Nørre Vedby, H Chr. Rasmussen, Alstrop, E O Olsbn, Sundby, og L Larsen, V-Kippinge, Propr. L Buck, Riserup, samt Parcellisterne J N Svæiko, N-Vedby, og J V Jørgensen., Frm. tegnes alene af Bestyrolsens Formand. Samti. Andelshavere hæfter solidarisk for Selsk. ’ s Forpl. medens Aktiokapital ikko er indskudt. ndelsmejeriet Kragholdt, Selsk. m. begr. Ansv., Kragholt pr. Gorn. Bestyrelse: N C Frederiksen (Formand), Skannenip, J C A Andersen, Gem Mark, Aage Nielsen, Kragedal, J P Nielsen, Holmstol, A P Pedersen. Gern, J Christensen, Dalby, P M Sørensen, Ellerup, PCPoulsen, Naarup, og MMKjøge, Gern Øster ­ mark, der i Foren, tegner Frm. Dor er ingen Kapital indsk. i Selsk. Medl. hæf ­ ter solidarisk for Selsk. ’ s Forpl. Andelsmejeriet Nutiden. Selsk. m. begr. Ansv., Gunslev pr. Nerre-Alslev. 'Besty ­ relse: Gaardejerne KAP Leire, Havnse, H L L Allorup, Skovby. ROV Jør ­ gensen, Sortso, J II R Stryg, JOH Fitter, Barup, H J L Lejre, Ravnso, RR Lisse, Taanip. L C L Stub, Skerne, og J T Pedersen, Gunslevmaglø, dor i Foren, tegner Frm. Samti. Andelshavere hæfter solidarisk for Selsk. ’ s Forpl. medens egentlig Aktiekap. ikke er indsk. Andelsmejeriet Solvang, Balle, Andelsforening med ubegr. Ansv., Balle. Bestyrelse Propr. J C Eejstrup, (Formand), Edelstiup, Gaardejerne J J Jensen (Næstfor ­ mand). S-Homaa, H H Petersen, Ø-Balle. S True, Glatved, N P Mikkelsen, Balle Mark, og S Laursen, Frydenlund, samt Forp. Gowertz Jensen, Frydens- Der er en Ga- Vitved Medl.

Andersen Brødr., Gravballe. Indeh. A E Andersen og S P Andersen, Horn. Andersen Bredrene, Sandkaas pr. Allinge. » Indeh. O A Andorsen og A E Ander ­ sen, der i Foren, tegner Frm. Andersen & Christoffersen, Yderby pr. Nykøbing S. Indeh. H V Andorsen og N Christoffersen. Andersen C P & Sen ved Christian Peter Andersen og Erland Balsby Andersen, Gedsted. Indeh. Christian Peter Andersen og Erland Balsby Andersen. Andersens Hans Efterfølgere Jørgen Andersen & Karl Deutsclibein, Ulkebøl pr.. Sonderborg. Indeh. J Andersen og K O Deutschbein. Andersen, H P & Søn, Eggeslevmagle pr. Skælskør. Indeh. E Andersen, der tegner Frm., og H P Andersen. Andersen Jacob K, Hornum. Indeh. R C Andersen og S O Andersen. Andersen Jacob K & Søn, Homum. Indeh. R C Andorsen. * Andersen Oluf, Langebæk. Indeh. Fru S K. Andersen. Prok.: P Andersen. Andersen Th. Chr., Akts., ørsted. Bestyrelse: Dir. P II Paulsen, Risskov, Aarhus, Dir. N A Pederson, Vejlby Krat, og Fuldm. KK L Munk, Aarhus, der to i Foren, tegner Frm. Forretningsfører: N Broløs, der har Prok. i Foren, mod et Be- styrolsesmedl. Aktk. 100,000 Kr. Andreasson & Henrichsen, Greve pr. Taastrup. Indeh. Anna Sypli Andreassen og Karen Astrid Henrichsen. Andst Korn- & Foderstofforretning, Akts, i Likvidation, Anst. Bestyrelse: Lik ­ vidator: Dir. II Petersen, Kolding, der tegner Frm. Andst Smede- & Maskinforretnjng ved A N Lund, st. Anst pr. Anst. Indeh. A N Lund. Ansager Andelsslagteri, Ansager, Solsk. mod begr. Ansvar. Bestyrelse: Kr. Jorgonsen (Formand), Jørgen Thomsen, Aalling, Mølby, Johan Nielsen, Kærbæk, Mølby, Hans Christian Hanson. Hostnip, Nordenskov, Thomas B Tranberg, Hodde, Soren Pedor Sørensen, Hjortlundgaard, Hojnsvig. Johan Hansen, Stenderupj Krogager, Peder Christiansen. Hesselho, Tofterup, Jens Ulire, Agervig, Næsbjerg,. Anders Pedersen, Heager, Nordenskov, Theodor Ivorsen, Ransig, Outrup, Søren Larsen Sørensen, Lervad, Horne Tistrup og Mads Hansen, Lindingbro. Sig. Direk ­ tør: 11 Diemer. Frm. tegnes af den samlede Bestyrelse eller af Formanden i Foren, med Forretningsudvalget: J Thomsen, Mølby og J Nielsen, Kærbæk. Der er ingen Kapital indskudt i Frm. Medl. hæfter for Selskabets Forpligtelser paa følgonde Maade: Solidarisk med 1,5 p. Ct. af deres Ejendomsskyld. Ansager Trælasthandel, Akts., Ansager. Bestyrelse: Forretningst. II T Nissen (Formand), Anna Kristine Nissen og Landmand II C Hansen, Hostrup, Frm. tegnes af Formanden i Foren, med et Bestyrelsesmedl. Forretningsfører: H < K H Fogstrnp, der har Trok. Aktk. 100.000 Kr. Astra ved A Wessel Wetlesen, Risskov. Indeh. A W Wetleson. Astrup Savværk ved Bredrene Knudsen, Astrup pr. Arden. Indeh. P J Knudsen,. II Knudsen og K Aa. Knudsen. Frm. tegnes af førstn. alene eller at de to- sidstn. i Foren. Aulum Handels- og Landbrugsbank, Akts., Avlum. Bestyrelse: LandmændeneK R Søndergaard-Jensen, Tved (Formand), L S Laugesen, Skjærk, Temmerhdl. P C Laugesen, Gartner L A Kilerik og Brugsforeningsuddeler T Kristensen samt Gaardejerne K J Grønbæk, Sjørring, P M Eriksen, K M A Hallundbæk, Hodsager, L F Larsen, Ørre pr. Heining. K E Kristensen og L N Pedersen-øster- gaard. Direktion: Gaardejer J Jensen, Varhede, og Kolonialhdl. J KE Halkjær. Frm. tegnes af Formandon i Foren, med en Direktør øller af Direktørerne i Foren. Aktk. 100,000 Kr. Auning Møbel- & Madratsfabrik ved N Chr. Jensen, Avning. Indeh. N Chr. Jen ­ sen. Prok.: R C Jensen og M N P Ulbølle. Auning Savværk & Tømmorhandel, Akts., Avning. Bestyrelse: Konsul J Eistrup,. Dir. H S Høyor og Ovenetssagf. P E Bulil. allo af Randers, der to i Foren, tegner Frm. Direktor: H S Høyer. Aktk. 25,000 Kr. Bach I P & Jepsen, Akts., Vestervig. Bestyrelse: Dir. NA Pedersen. Aarhus, Dir_ J F A Spodsberg, Aalborg, og Dir. K ørnbo, Aalborg, der to i Foren, tegner Frm. Forretningsforer: G C Torstenson. der har Prok.Aktk. 100,000 Kr. Balling Rorvævsfabrik ved Chr. Riis, Balling. Indeh. Fru Christino Riis. Prok.: K K K Riis. Bandholm Elektricitetsværk. Akts., Bandholm. Bestyrelse: Mægler H C L Hov ­ mand, Baadfører C O Jensen, Bagerm. J J Heimansen, Dyrlæge J Henningsen og Dir. C V Knudsen, Maribo, der tre i Foren, tegner Frm. Aktk. 36,000 Kr. Bandholm Fiskeeksport, Bandholm. Bestyrelse: Fisker S M Jeppesen (Formand), Skalø, m. ft. Frm. tegnes af Formandon. Prok. : O B J Jorgonsen. Indsk. Ka ­ pital: 4000 Kr., Medl- hæfter solidarisk for Solsk. ’ s Forpi. Banken for Agersted og Omegn, Filial af Akts. Sæby Bank, Agersted. Indeh. Akts. Sæby Bank (se dette). Filialen tegnes pr. prok. af Filialbestyreren : J K Madsen i Foren, med et Bestyrelsesmedl. eller en Direktør i Hovedselsk. Banken for Jels og Omegn, Akts./Jels. Bestyrelse: Gaardejerne K T Hong aard, Lauen- borg, P Bindeballe og J Holm, Molby, samt Apoteker O Kragh Petersen. Direk ­ tion: J Bundgaard. Prokurist: Catarina Lauritzen. Frm. tegnes af et Bestyrel ­ sesmedl. i Foren, med en Direktør eller med en Prokurist eiler af to Direktører i Foren, eller af en Direktør i Foren, med en Prokurist ellor af to Prokurister i Foren. Aktk. 200,000 Kr. . , „ , Banken for Kolind og Omegn, Akts., Kolind. Bestyrelse: Gaardejer A P Laursen, Skarreso, Isenkr. C J Ladefoged og Hotelejer L M Larsen, Ryomgaard. Be ­ styrelsessuppleanter: Gaardejerne R K Jensen, P M Pedersen, Stobrand, og N S Friis, Horstved. Direktion: Boghdl. E Andersen, Gaardejer T P Iliomasen, Koed og J A Nielsen. Prokurist: JPK Greve. Frm. tegnes af et Bestyrel ­ sesmod],i Foren, med en Direktør eller med en Prokurist eller af to Direk ­ tører i Foren, eller af en Direktør og on Prokurist 1 Foren, eller af to Pioku- rister i Foren. Aktk. 150.000 Kr. « x » n a • a n v Barde Fodorstoftorretning Barde pr. Herning. Bestyrelse : Gaardejerne A C Ve ­ stel gaard (Formand), J C Grønbæk, Abildtrup. og JA P Skov. Fim. tegnes af Formanden alene eller af to Bostyrelsosmodi, i loren. Medlemmerne hæfter solidarisk for Foreningens Forpligtelser. Baunhøj Teglværk, Akts., Oksbøl. Bestyrelse: Forretningsfører 0 L Tobiasen samt Gaardejerne J Termansen, Jægum, J P Graungaard TroJdholm, og N C Christensen. ø-Vrøgum, der to i Foren, tegner Frm. Aktk. 90,000 Kr. Bayca, i Likvidation, Akts., Tommerup, Likvidator: Fahr. N A Christensen, der tegner Frm. Bender H A, Indehaver V A Bender, Haarby. Indeh. V A Bender. Berthelsen ’ s M P Eftf. ved J G Nielsen, Gandrup. Indeh J G Nielsen Borthelsen S C & Co., G aaser pr. Gandrup. Indeh. S C Berthclsen, Holtet cg K N Mann. ’ ’ b

Rettelser foretages kun paa Grundlag af de officielle Bekendtgørelser.

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker