kraks vejviser 1940 handelskalender

Firma-Register: B. Købstæderne

Vojens — Ølgod Vojens Andels-Svineslagteri, Andelsselsk. Bestyrelse: I H Ostergaard, Gabøl (Formand), N Schmidt Glasergaard, C Autzen, Lerte, P Wind, Ladegaard, H Gram, Skrydstrup, J Petersen, Sommersted, A Jacobsen, Bovlund, P Jensen, Stenderup, og G Jørgensen, Fredsted. Frm. tegnes af Formandon i Foren, med to Bestyrelsesmedl. Prok.: Dir. T M Jensen i Foren, med Bogholder H Lehrskov. Vojens Bogtrykkeri ved Lund & Lehndorff. Indeh. C C Lund.og C P Lohndorff. Vojens Talgsmelteii, Akts. Bestyrelse: Dir. Aa. J Rehné-Larsen (Formand), Charlottl., der tegner Frm., Dir. O Vang Lauridsen, Vejen og Proxurist N M Jensen .Vejen. Aktk. 26.000 Kr. Vordingborg. Andelssvineslagteriet i Masnedsuna. udstyrelse: Gaardejerne P II Hansen (For ­ mand), Sallerup, Johs. Jensen, Hjertebjerg, II Lund, Fodby, II C Jensen, Liseby A D H Andersen, Hovedskov pr. Stege, C Rasmussen, Bakkobølle. og H P Hansen, Korsgaard, samt Parcellist H P Petersen, Lou Sønderskov ogForp. H Fabricius, Nysø. Kun den samlede Bestyrelse kan stifte Laan og ud ­ stede Forskrivninger for samme. Formanden tegner Frm. i alle andre An ­ liggender. Den indskudte Kapital er 150,000 Kr. Arbejdernes Fællesbageri for Vordingborg & Omegn, Akts.Bestyrelse:Tømrer H PHen- riksen (Formand), Murer A F Larsen, Overportør M V L Christensen. Ar- bejdsmd. J P Jensen, Murer L V Haubyo, Blikkensl. L V Nielsen og Arbøjdsmd. J H Nielsen. Forretningsfører: A S L Rasmussen. Frm. tegnes af Formanden Banken for Vordingborg og Omegn. Akts. Bestyrelse : Red. R F Andersen, Købmd. N C Rasmussen, Sagf. K K Kjolner, Gaardejer H F H Larsen, Orslov, og Gaardejer P Andersen, Køng. Direktion: T P Kjeldsteen. Prokurister: Kasse ­ reren Frk. E T S B Nielsen, Axel Rasmussen og H Nielsen. Frm. tegnes af to Bestyrelsesmedl. i Foren, ellor af ot Bostyrelsesmedl. i Foren, med en Direktør eller af et Bestyrelsesmedl. eller en Direktør i Foren, med en Pro ­ kurist. Aktk. 1 Mill. Kr. Cand. pharm. Axel ’ s Fabrik. Indeh. Fru H C N Axel. Cementvarofabrikkon Godthaab ved C V Sonnels & Co., Masnedsund. Indeh. C V Gregersen, C S Sørensen og C V Sonnels, alle af Masnedsund, der to i Foren, tegner Frm. Prok.: C V Sennels. Christensen Morten. Indoh. Morton Christenson. Prok.: K F A Mølvig. Clausen Aage & Co., Indeh. Fru A E Hass. Prok. : Lars Aage Clausen. Danske Andelsslagteriers Fedtrafflnaderier, Andelsselskabet, Selsk. m. begr. Ansv., Masnedsund. Bestyrelse: Dir. J Andersen, Gaardejer P II Hansen, Sallerup, Gaardejer II Jensen, Kildegaard, Borre, Dir. N Yding, Haslev, Gaardejer Joh. Jensen, Dysted, Propr. F Andr. Hansen, Henriettelund, Haslev, Dir. C Christen ­ sen, Skælskør, Gaardejer M Andersen, Tjæreby, Gaardejer K Hansen, Tystofte, Propr. H J N Thomsen, Egelund pr. Birket, Propr. C Galsgaard, Glostrup,Købe- lev, Dir. H Madsen, Nakskov, Dir. II M Simonsen, Nykøbing F., Pelst. II V Eriksen, Frejlev, og Gaardejer J Bondo, Væggerløse, der i Foren, tegner Frm. Prok.; Dir. J Andersen, Masnedsund, Gaardojer P II Hansen, Sallerup og Bog ­ holder S E Christenson, Masnedsund, hver for sig. Indsk. Kapital: 500,000 Kr. Medl. hæfter solidarisk for alle Andolsselsk. Forpi. — indbyrdes i Forhold til Antallot af leverede Svin i Aaret 1932, d. v. s. Haslev Andelssvineslagteri: 80,123, Andelssvineslagteriet i Masnedsund: 153,849, Landmændenes Andels Eksport Slagteri, Nakskov: 65,263, Lolland-Falsters Andelssvineslagteri i Ny ­ købing F.: 178,170 og Andelsselskabet Skælskor og Omegns Svineslagteri: 60,949 Stkr. Doke (Dansk Oksekøds Export', Akts., Masnedsund. [se u. Frm.-Rog. A., Kbhvn.], Gjørup & Andersen. Indeh. K E Gjørup og A V Anderson. Hansen II J Indeh. F V N Hansen. Hansen n P Aktieselskab. Bestyrelse: Fru K V Hansen (Formand), Lagerassist P V Hansen, Fru E M Nyegaard, Kbhvn., og Ing. E M Hansen. Kbhvn. Di ­ rektion: E V Hansen og R P Rasmussen. Frm. tegnes af to Bestyrelsesmedl, i Foren, eller af Formanden eller en Direktør i Foren, med et Bestyrelsesmedl. Aktk.200,000 Kr, Hansens Steffen Eftflg. ved Brødrene Petersen. lndeh.L A Petersen. Ilee Otto. Indeh. C Helder. Herremagasinet Monopol ved H Elbøl. Indeh. II M Elbel. Jensen Sophus. Indeh. S Jensen. Prok.: F Jensen. Jensen Sophus & Søn. Indoh. Sophus Jensen og F D Jensen. Kalvehavebanen, Akts.Bestyrelse: Borgmester A S L Rasmussen (Formand), Fol- ketingsmd. H P Hansen, Stege, Husejer II J Larsen, Keldby, Kobbersmedem. Th. J Feldthausen og Sogneraadsformd. F C Hansen, Kalvehave. Driftsbesty ­ rer: J M U Utkov. Frm. tegnes af Formanden i Foren, med Driftsbest. eller af to Bestyrelsesmedl. i Foren. Prok.: J M U Utkov. Aktk. 974,400 Kr. Klenke Fr. & Søn. Indeh. Fr. II Klcnke og G A V N Klenke. Knudsen P & Søn. Indeh. PST Knudsen. Kolonial- & Farve-Lageiet Slotstorvet ved Otto Rosengaard. Indeh. Otto A Roson- gaaid. Koloniallagcret ved Frode Hansen. Indeh. H Frode liansen. Kontantforretningen & Mesenborg ved N Chr. Rasmussen. Indeh. N C Rasmussen. Kristiansen H C & Co. Indeh . II K Kristiansen og J C Christensen, Ringsted. Landbrugs- og Handelsbanken i Vordingborg, Akts. Bestyrelse: Sognef. Anders Christoffersen, Mern, Sognof. A Ejlersen, ørslev, Købmd. A Hansen, Købmd. M Christensen, Gaardejer J Rasmussen, Bahl, og Gaardejer N RB Nielsen Kastrup pr.Vordingborg.Direktion: EAHansen. Bogholder: EA Erichsen.Kasserer GMitschke. Frm. tegnes af Direktøren eller et Bestyrelsesmedl. hver i Foren, med Bogholderen eller Kassereren eller af to Diroktører i Foren, eller af en Direk­ tør i Foren, med et Bestyrelsesmedl. Aktk. 500,000 Kr. Larsen N Chr., Akts., Frederik Bruuns Eftf. Bestyrelse: Gross. N Chr. Larsen. (Direktør), Næstved, Gross. II K Larsen og Fru E A Larsen, beggo af Kbhvm Frm. tegnes af to Bestyrelsesmedl. i Foren, eller af Direktøren alene. Aktk' 50,000 Kr. Masnedsund Imprægneringsanstalt, Akts. Bestyrelse: Gross. A P V Andersen og Direktør T A Svanholm, Kbhvn. (Formand), der i Foren, tegner Frm. Prok.: Direktør Frede Andersen, Kbhvn. Aktk. 40,000 Kr. Modemagasinet ved Hansine Hansen. Indeh. Frk. H Hansen. Moller ’ s Edw. Kulforretning, Akts. Bestyrelse: Dir. K T J Julsbo, Kobmd. H V Schultz, Præstø og Mejeribest. H E Hansen, Ren.kolde. Direktør (Forretnings ­ forer): Chr. F Cronval. Fim. tegnes af Direktøren (Forretningsføreren) i Foren, med et Bestyrelsesmedl. Aktk. 60,000 Kr. Nordisk Kamfabrik, Akts., Vordingborg Landsogn. Bestyrelse: Fabr. L Aa. Clausen (Direktør), Købmd. C C Andersen og Repr.NUndén, Kbhvn. Frm. tegnes af to Bestyrelsesmdl. i Foren, eller af Direktøren alene. Aktk. 35,000 Kr. Petersen Adolph. Indeh. Fru C Petersen. Prok.: N V Griebel og H Petersen. Petersen ’ s L Konsul Eftflg. Akts. (Vordingborg Korn- og Foderstofforretning). Be ­ styrelse; Dir. E S H Christensen (Direktør), Landsretssagf. F 0 Svenstrup Pe ­ tersen og Konsul R Nielsen-Grønholt, Næstved. Frm. tegnes af et Bestyrelses ­ medl. eller af Direktionen. Aktk. 35,< 00 Kr. Portefeuillefabriken Tekno ved Johannes Nielsen. Indeh. Johannes Nielsen. Sommer Frød. Indeh. S H Sommer og H Pedersen. Prok.: II Rove. » Sparekassen for Vordingborg og Omegn. Bestyrelsen bestaar af et Tilsynsraad samt en Direktion: Overretssagf. K Salicath og Godsejer M Wassard, Marien- lyst. Frm. tegnes af to Direktører i Foren. Prok.: Sparekassebogholder O Christens og Sparekassekasserer P A Wikkelsø. i Foren, med to Bestyrelsesmedl. Aktk. 5000 Kr. Auto-Børsen ved C Bagger. Indeh. C A Bagger.

VI — 2908

Strompemagasinet ved Carl II Grundtmann. Indeh. Carl H C Grundtmann. Sydsjællands Farve- & Tapethandel ved Aage Abraham. Indeh. AVN Abraham. Sydsjællands Installations Comp. Elektrisk Lys- & Kraftanlæg ved Cai Borello Hansen. Indeh. Fru K M E Borello Hansen. Teknisk Lædervarefabrik ved Christian .Hansen. Indeh. Christian Hansen. Varehuset ved G A Hoffmann. Indeh. Fru L M Hoffmann. Prok.: J J Petersen. WiHerup ’ s Boghandel ved J R Willerup. Indeh. J R Willerup. Prok.: Fru M C WiHerup. Vordingborg Brændsels Kompagni, Filial af Akts. Kbhvns. Brændselskompagni ’ Indeh. Akts. Kbhvns. Brændselskompagni (Copenhagen Fuel Company Kbhvn.) [sø dette]. Prok. for Filialen: K T J Julsbo. Vordingborg Dampvaskeri ved J R Stenbæk. Indeh. J R Stenbæk. Vordingborg Jernhandel, Akts. Bestyrelse: Isenkræmmer M Christensen (For ­ mand), Overretssagf. K Salicath og Prokurist H C Brorsen. Direktion: A R Welm. Frm. tegnes af to Bestyrelsesmedl. i Foren, eller af Formanden alene eller af et Bestyrelsesmedl. i Foren, med Direktøren. Prok.: A R Welm. Aktk. 80,000 Kr. Vordingborg Jernstøberi og Maskinfabrik ved II Fischer. Indeh. H Fischer. Vordingborg Materialhandel ved Aage Jørgensen. Indeh. A Jørgensen. Vordingborg Matérial-, Tapet- & Farvehandel, Anton Albertsen. Indeh. A Albertsen. Vordingborg Trælasthandel, Akts. Bestyrelse: Tømmerhdl. P Brorsen (Formand), Overretssagf. K Salicath og Landsretssagf. N H Brorsen. Direktør: Trælas t- hdl. H C Brorsen. Frm. tegnes af Formanden eller af to Bestyrelsesmedl. i Foren, eller af en Direktør i Foren, med et Bestyrelsesmedl. Prok. : II C Bror ­ sen. Aktk. 300,000 Kr. Vordingborg Ægforretning, Akts. Under dette Firma drives tillige Virksomhed af Robinson, Andersen & Co., Akts., Hell, [se dette]. Vraa. Møller Brødrene, Vraa, Akts. Bestyrelse: Købmd. T Møller (Direktør), Dir. J F A Spodsbierg, Aalborg, Dir. K ørnbo, Aalborg, og Dir. N A Pedersen, Risskov, Aarhus, der tre i Foren, tegner Frm. Aktk. 75,000 Kr. Spare- og Laanekassen for Vraa og Omegn. Ledelsen bestaar af et Tilsynsraad : Gaardejer Ths. Jensen (Formand), Ny Bundgaard, Rentier L Jonson (Næstformd.), Gaardejer JLPedersen, Em, Gaardejer N J Ostergaard. Rubæk, Lærer L Rosenkvist, Rentier J K Andreasen og Sogneraadsformd. Johs. Nielsen, Em, samt en Direk ­ tør: M R Mogensen. Frm. tegnes af Direktøren i Foren, med et Tilsynsiaads- medl. eller af Tilsynsraadets Formand i Foren, med et andet Tilsynsraadsmedl. Kapital: 16,000 Kr. Vraa Af holdshotel, Akts. Bestyrelse: Gaardejerne II M Zakarias, Molgaard, T An ­ dersen, N-Vraa, J Jonsen, Smidstrup, C Jensen, Borup, og C Stokbro, Borup, Købmd. N V Nielsen og Sognefoged D J Jensen, der to i Foren, tegner Frm. Aktk. 36,200 Kr. Vraa Bank, Akts. Bestyrelse: Højskoløforst. J M Nørgaard (Repræsentantskabets Formand), Gaardejer M Stokbro, Borup pr. Vraa, Gaardejer J Jensen, N-Vraa, og Arkitekt CV Heilesen. Direktion: J M H Hauscliildt (adm.) og A M Chri ­ stensen. Frm. tegnes af to Direktorer i Foren, eller af en Direktør i Foren, med Bogholderen eller af en Direktør eller Bogholderen i Foren, med et Be ­ styrelsesmed]. eller af en Direktør eller Bogholderen i Foren, med en Funk ­ tionær. Aktk. 250,000 Kr. Vraa Korn- & Fodorstofforretning, Akts. Bestyrelse: Dir. P P Hedegaard, Aalborg, Dir. E P Kjeldsen, N-Sundby, og Gross. II A F Pedersen, Hasseris, Aalborg. Forretningsforer: J P M Bertelsen. Frm. tegnes af Forretningsf. i Foren, med et Bestyrelsesmedl. eller af to Bostyrelsesmedl. i Foren. Prok.: J P M Bertelsen. Aktk. 20,000 Kr. Vraa Toglværk, Jensen & Møller. Indoh. D J t Jensen og J P Møller. Ærøskøbing. Dampskibsselskabet Ærø, Akts. Bestyrelse: Lærer B F Schøsler (Formand og korresp. Reder), der tegner Frm., Købmd. E M Stærke, Sparekassedir. C P Brandt, Mejerist P Hansen og Blikkenslagerm. II Rixen samt Gaardejerne J Peder ­ sen, Vindeballe, og N II Christenson, st. Rise. Aktk. 356,000 Kr. Ærø Korn-, Foderstof- & Gødningsforretning, Akts. Indeh. Langelandskorn, Akts., Rudkøbing [se dette]. Ærøskøbing Spare- og Laanekasse. Tilsynsraad: fh. Borgm. F V Andersen, (For ­ mand), Boghandler C T Creutz (Næstformd.) m. t ’ l. Direktion: Købmd. E R Stærke, Kæmner F S Birkholm og Købmd. C Larsen. Frm. tegnes af to Direk­ tører i Foren, eller af Tilsynsraadets Formand og en Direktør i Foren. For Sparekassens Forpi. hæfter foruden dens Aktiver 25 Garanter hver med 500 Kr. Ærøskøbing Trælastforretning ved Th. Hansen & E Stærke. Indeh. T K Han - sen og E R Stærke, der i Foren, tegner Frm. Ølgod. Engelsk Beklædningsmagasin ved Marius Laursen. Indeh. M Laursen. Hera ved S A Rasmussen og II Henningsen. Indeh. S A Rasmussen, Kbhvn., og II T Henningsen, Varde. Sindberg ’ s Hans Tømmerhandel, Akts.- Bestyrelse: Fru 0 K Sørensen (kaldet Rahbek), S-Felding, Fru K C Sindberg og Kommis H Sindberg, Herning, der i i Foren, tegner Frm. Direktør: E Sindberg dor har Prok. Aktk. 150,000 Kr. Sydvestjydske Teglværkers Salgskontor, Interossentsk.. S. m.b. A. Bestyrelse: Dir. II K Zinck (Formand), Dir. A T Wille (Næstformd.), Varde, og Teglværksejer S A Skak, Frøstrup. Forretningsfører: A L Hjelm. Frm. tegnes af Besty­ relsen. Indsk. Kapital: 90,000 Kr. Medlommørne hæfter ikke personligt for Sel ­ skabets Forpligtelser. For disse hæfter alene Selskabsformuen. Ølgod Afholdshotel, Akts. Bestyrelse: Fabr. E A T Enevoldsen, Murer M H Oggosen, Strellev, Gaardejer K E Knudsen, Vestkær, Tømrerm. Kr. Erich ­ sen og Smedem. J Hansen, der tre i Foren, tegner Frm. Aktk. 17,750 Kr. Ølgod Eksportslagteri, Akts. Bostyrolse: Slagtor J M Olson samt Gaardejerne N P Egknud. List, J H B Jakobsen, Grenfoldt, M P S Andreasen, Aadum, A Mikkelsen, Hjedding, A K Johannessen. Strollov, og H P Holm, Bjalderup, der to i Foren, tegnor Frm. Aktk. 20.000 Kr. ølgod Kontantforretning ved Ove Niolson. Indoh. N P Ove K Niolson. Ølgod og 0megn3 Spare- og Laanekasso. Tilsynsraad : Sagf. 11 H Aarrebo (For ­ mand), fh. Gaardejer J M Christensen (Næstformd.), Egknud, fh. Gaardejer M K Mikkelsen, Gaardejerne L Laugesen, Lindbjærg, og K P Nielsen, Modum, samt Rontier II Nielsen. Direktion: N F Kristensen og J Nielsen. Lindbjerg. Frm. tegnes af do to Direktionsmedl. i Foren, ellor af on af disse i Foren, med et Tilsynsraadsmdl. Østbæk Teglværk, Akts. Bestyrelse: Rebslager EAT Enevoldsen (Formand), Gaardejer J M Christensen, Teglværksm. II C Zenk, Gaardejer K M Kristensen , Ekkud, og Arbejdsmand A K B Andersen. Frm. tegnes af Formanden i Foren . med et Bestyrelsesmedl. Aktk. 32,000 Kr.

I Afd. VI optages kun de til Aktieselskabs- og Handelsregistrene anmeldte Firmaer.

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker