kraks vejviser 1940 handelskalender

Viborg — Vojens

VI — 2907

Firma-Register: B. Købstæderne

Skovlfabriken iWiborg ved F Holst ’ s Eftf., Akts. Bestyrelse: Dir. HRP Mogen ­ sen, (Formand), der tegner Frm., Dir. A B Holstebroe og Fru E M B Mogensen, alle af Brabrand. Aktk. 50,000 Kr. Skovlfabrikon Viborg, Akts. Under dette Firma drives tillige Virksomhed af Skovlfabriken i Viborg ved F Holst ’ s Eftf., Akts, [se dette]. Støttrup ’ s N Chr. Efterfølger, Anker Vinther. Indeh. Niels Anker Vinther. Sumborg, Isenkram, Viborg. Indeh. C A Sumborg. Sorensen ’ s S Malerforretning (Nielsen Gildsig ’ s Eftf.). Indeh. SCL Sørensen. Tip-Top ved Harald Hansen. Indeh. Harald Hansen. Tobaksforhandlernes Tobaksfabrik iViborg, Akts. Indoh. Akts., Chr. Krogh ’ s Fabriker [sø dette]. Trikotageforretningen Herning, Viborg, ved Niels Peter Jensen Aavold. Indeh. N P J Aavold. Viborg Andels Svineslagteri. Bestyrelse : Gaardojørne K R Lauritzen (Formand), Demstrupgaard, A P Andersen, Ilojgaard, F Villumsen, Villumbjerggaard, S C J Bach, Finderup, Chr. Bach, Mariehøj, N Chr. Nielsen, Sjørup, A Tromholt, Vin ­ kel, og H Chr. Hansen, Vels, samt Husmd. N Chr. Laastrup. Frm. tegnes af Formanden i Foren, med to Bestyrelsesmedl. Prok. : Dir. II C Schade. Viborg Assuranceagentur ved J R Aasby. Indoh. J R Aasby. Viborg billigste Møbelmagasin ved Anthon Heshe. Indeh. A Heshe, Skals. Viborg Blikkenslager,, Andelsselskab med begrænset Ansvar. Bestyrelse: Blikken ­ slagerne M Hansen (Formand), C V J Hansen (Næstformd. A Marnø, J V S Johan ­ sen og II S E Rasmussen. Forretningsfører: Kr. II Bak, der tegner Frm. i Foren, med Formanden eller Næstformanden. Indsk. Andelskapital; 550 Kr. Ingen af Medl. hæfter personligt. Viborg Boligmotcrlng V II Marthinson & Søn. Indeh. V II Marthinsen og G C Marthinsen. Viborg Byes og Omegns Sparekasse. Tilsynsraad : Dir. Chr. E Flensborg, Gaard ­ ejer N Vestergaard, Fovlum, Købmd. M J Klitgaard, Landstingsmd. Henrik Hauch, Sølund, Overretssagf. Chr. Grum, Gaardejer P M Olsen, Kvols, og Tegl ­ værksejer C Th. Piper. Direktion: Partikulier A Chr. Hansen, Tømrerm. Chr.F W Jensen og 0 A Jensen. Frm. tegnes af tro Tilsynsraadsmedl. i Foren, eller af Direktionen i Foron. med Tilsynsraadets Formand. Prok.: to Direktører i Foren, olier et Tilsynsraadsmedl. i Foren, med en Direktor eller on af disse i Foron. mod Bogholder II B Jensen olier Kasserer E R Christiansen. Viborg Exportforretning ved Chr. Sørensen & M C Larsen. Indeh. C C F A A*V Sørensen. Viborg-Faarup Jernbane-Aktieselskab. Bestyrelso: Stiftamtmd. SAR Buchwald (Formand), Skattøraadsformd. J J Nørgaard (Næstformd.), Folkotingsmd. A C Mortensen, Borgmester V Aggerholm, Folketingsmd. L L Nørskov, Nørskovgaard, Kobmd. J Andersen, Hammershøj, Overlærer A Himmor, Randers, Sogne- raadsformd. C Kjeldsen, Mollerup, Boelsmd. J K Husum, Sønderbæk, Husmd. PJ Lund, Hammerhøj, og Gaardejer KM Knudsen, Kvorning. Frm. tegnes af Forman ­ den i Forening med et Bestyrelsesmedl. Driftbestyrer: Ing. S Aa. Jensen, der har Prok. i Foren, med Formanden. Aktk. 5,028,727 Kr. 82 Ure. Viborg Jernhandel, Viborg Jern- & Staalforretning ved S N Reffskier. Indeh. S N Reffskier. Viborg Kafferisteri ved Søren Sørensen. Indeh. Søren Sorensen. Viborg Korn- & Foderstofforretning, Akts. Under dette Firma drives tillige Virk ­ somhed af Akts. Randers Korn- & Fodorstofforretning, Ilanders [se dette]. Viborg Kransebinderi ved N P Hvass Nielsen. Indoh. N P V H Nielsen. Viborg Kunsthandel ved Chr. Olm. Indeh. J Chr. Olm. Prok.: Fru A C Olm. Viborg Markfrøkontor ved A Hansen. Indeh. A Hansen. Viborg Mineralvandsfabrik. Indeh. T Spreckelsen. Prok.: O v. Spreckelsen. Viborg Møbolfabrik ved Malthø Niolsen. Indoh. Malthe Nielsen. Viborg Nattovagt, Akts. Undor dette Firma drives tillige Virksomhed af Akts. De Forenede Vagtselskaber, Kbhvn. [se dettoj. Viborg Papir-Comp., Akts. Bestyrelse: Købmd. A F Tams (Direktør), Kobmd. J P Lund, Skals, og Fabr. K N Raackmann, Horsens. Frm. tegnes af Direktøren olier af don samlede Bestyrelse. Aktk. 65,000 Kr. Viborg Produktforretning ved Jørgen Arnold Tage Dalsgaard Løgstrup. Indeh. J A T D Løgstrup. Viborg Stiftstidende, Akts. Bestyrelse: Teglværksejer C T Piper (Formand), Købmd. M J Klitgaard (Næstformd.). Borgm. C Poulsen, Bagerm. N J Niol ­ sen, Bjerringbro, og Tandlæge V L K Thaarup. Chefredaktør: N P J Niel ­ sen. Frm. tegnes af Formanden eller Næstformanden i Foren, med et Bestyrelses ­ medl. eller med Chefredaktøren. Aktk. 69,400 Kr. Viborg Teater, Akts. Bestyrelse: Kobmd. C Malling (Formand), Overinsp. J N B Dalgaard, Gross. H Larsen, Tømrerm. S M Boymler (Bømler), Købmd. J M Jørgensen, Skræddorm. C C Pedersen og Landsretssagf. Hagen Jorgenson. Frm. tegnes af Formanden og to Bestyrelsesmedl. i Foren. Aktk. 37,450 Kr. Viborg teknisk-kemisko Laboratorium, Material- & Farvehandel ved Søren Nielsen Reffskier. Indeh. S N Reffskier. Viborg tekniske Maskinhandel ved N P Villumsen. Indeh. N P Villumsen. Viborg Tilskærerskole ved Dagny Erichsen. Indeh. Frk. Dagny E Erichsen. Vinderup. Eneolsk Beklædningsmagasin. Johs. Bangs Eftf., vod Vilh. Nielsen. Indeh. Vilh. M .Nielsen. Fabriken Ago ved Jens Kristian Kroager Jensen. Indoh. Jons Kristian Kroager Jensen. Kristensen Kristen Søndergaard. Indeh. K S Kristensen. Mikkelsen ’ s P Efterfølger ved F Kristensen. Indeh. C F Kristensen. Plantagen Ludvig Schrøder, Akts., Sevel pr. Vinderup. Bestyrelse: Vekselerer H Schrøder (Formand), Kbhvn., Stamhusbes. C D v. Liittichau, Tjele, og Kommit ­ teret C Dalgas, Birkebæk. Frm. tegnes af Formandøn i Foren, med et Besty ­ relsesmedl. Aktk. 58,200 Kr. Vinderup Bank, Akts. Bestyrelsen bestaar af 7 Medl. med Dir. P Pedersen som Formand. Direktion: Sagf. C Hviid og A V Jensen. Tegningsberettigede Funktionærer: N K Mikkelsen, Frk. K M M Jensen og Helene Mikkelsen. Frm. tegnes af to Direktører i Foren, eller af en Direktør i Foren, med en Funktionær eller med et Bestyrelsesmedl. eller af Formanden i Foren, med en Direktør eller en Funktionær. Aktk. 200,000 Kr. Vinderup Jern- & Staalforretning ved Tage Pors. Indeh. Tage Pors. Vinderup Trælasthandel, Akr.s. Direktør: P Pedersen. Bestyrelse : Købmændene KF Kristensen og V E Frioderichsen samt Lektor J Hulilgaard Mikkelsen, Kan ­ ders. Frm. tegnes af Direktøren i Foren, med et Bestyrelsesmedl. olier af o Bestyrelsesmedl. i Foren. Aktk. 100,000 'Kr. Vojens. Gram Brødr Indeh. II Gram rør senere død] og A G Gram. Gram Brødrene Akts. Bestyrelse: Fabr. Aa. G Gram (Direktør), Gaardejer M K G?lin Købonhoved og Forp J Høyer, Billeslund, der to 1 Foren, tegner Frm. Prok ’ Aa. G Gram alene eller L F Henriksen i Foron. med enten V Aa. Gram oiler mod O G Høyer. Aktk. 185,000 Kr. Handelshuset SchatbT ved P H Schade Indeh. P H Sehade Nielsen Julius Korn- & Tømmørforretmng , Kommandit-Akts. Bestyrelse: Gross. Paul Christianson, Damager, Haderslev, Ritin. CE R van Deurs, Kbhvn., og Kon ­ torchef EFG Schau, Kbhvn. Direktion : Enkofru B M Nissen, der tegner Frm. Prok.: J Nissen. Aktk. 80,000 Kr. Peterson & Jacobsen. Indeh. J A Petersen og I P Jacobsen. Schmidt ’ s Ludvig J Eftf. ved Helene Schmidt. Indeh. Helene S C P Schmidt. Union Bygningsindustri, Akts. Bestyrelse. Propr. J Thomsen, Hjartip, Forp JHeyor Billeslund, og Fabr. Aa. G Gram, der to i Foren, tegner Frm. Forrotnino-sfører ! C E Larsen, der har Prok. Aktk. 145,200 Kr. æorrerningsterer.

Sayersk- og Hvidtølsbryggeriet Odin i Viborg, Akts. Bestyrelse: Fabr. A F O I ’ hilipsen, Hotelejer .1 P Nissen og Købmd. H M A Wedel, Aarhus, der to i Foren, tegner Frm. Direktør: JPR Hvid. Prok. : JPK Hvid og L G Lud- vigsen i Foren. Aktk. 78,750 Kr. Becker ’ s Sophus, Boghandel, Viborg. Indeh. Fru A E Becker. Prok.: Frk. D Schou. Bellis ved Otto Andersen. Indeh. Otto Andersen. Bentsen ’ s Th. Klædefabrik. Indeh. S K K Bentsen, A Bentsen og L H Bentsen, der to i Foren, tegner Frm. Bjørslov Plantage, Akts. Bestyrelse: Kommitteret C Dalgas (Formand), Birkebæk, Overretssagf. A O Hulegaard, Kbhvn., og Dir. C E Flensborg. Frm. tegnes af Formanden i Foren, med et Bostyrelsosmdl. Aktk. 100,000 Kr. Blaa Butik, Den, ved Louis Pedersen. Indeh. Louis Pedersen. Blomsterforretningen Flora ved Kr. Hansen. Indeh. J Kr. Hansen. Boving Trading Company ved E Boving & Co., Kommanditselsk. Ansv. Delt. E Bo ­ ving. Central-Mejeriet i Viborg ved J Ostergaard. Indeh. J Ostergaard. ■Christensen ’ s Carl Eftf. Indeh. O V Kristensen og E E Christensen. Christensen's Holger Eftf. Indeh. S N Reffskier. Dansk-Svensk-Staal-Aktieselskab Viborg Afd. Filial af Dansk-Svensk-Staal-Aktie- selskab, Kbhvn. [se dette). Filialen bestyres og tegnes pr. prok. af Rudolf Marius Keis. Engelsk Herre-Magasin ved Frank Møller. Indeh. Frank Møller. Fabrikken Godox ved S N Reffskier. Indeh. S N Reffskier. Falcks Redningskorps, Viborg, Akts. Under dette Firma drives tillige Virksomhed af Aarhus Redningskorps, Akts., Aarhus [se dette). Firmaet Vognson ved Søren Vognsen. Indeh. Søren Vognsen. Prok.: J Q F Mark. Fischer ’ s Martin Trælasthandel Akts. Bestyrelse: Gross. Martin Fischer (Formand) Kbhvn., Købmd.. 11 F Fischer (Direktør) og Landsretssagf. M V M Mikkelsen. Frm. tegnes af Formanden eller af Direktøron. Aktk. 175,000 Kr. Foged Harald, Akts. Bestyrelse: Repr. II H Foged (Direktør), Landsretssagf. K T Jensby og Gaardejer K Karlsen, Fiskebæk pr. Løgstrup. Frm. tegnes af to Be- styrelsesmedl. 1 Foren, eller af Direktøren. Aktk. 10.000 Kr. Handelsbanken i Viborg, Filial af Akts. Kbhvns Handelsbank. Indeh. Akts. Kbhvns Handelsbank [se dette]. Filialdirektør: A Adamsen. Kontrasignatarer: P J P Brøsted, E R L Møller, S Aa. Stuhr og P A Enné. Filialen tegnes af Filial ­ Hansen, der i Foren, tegner Frm. Hjermind ’ s Conrad Eftf. Indeh. J P B Hjermind. Holst Brødr. Indeh. H C F C O Holst. Høeg J Jensen & Holger Christensen. Indeh. J Jensen Høeg og Holger S Chri- s tonsen. Interior ved Helga Nielsen. Indeh. Helga M Nielsen [Navneforandring til Bjarlov). Jason, Lædervare-Kunstindustri & Fabrik ved Chr. Olm. Indeh. J Chr. Olm. Prok.: Fru A C Olm. Jensen ’ s A Eftf., Instrumentsliber. Indeh. C Jensen, Aaris. Jensen C S. Indeh. Carl Jensen. Jensen ’ s J Efterfølgere. Indeh. N E Christensen, P K I Christenson, Aalborg, og O M Christensen. Prok.: P K E Christensen. •Jensen N Døssing, Viborg, Filial af Akts. Chr. Boldsens Eftf., Jern- & Staalforret- ning, Randers. Filialen tegnes pr. prok. af N Døssing Jensen i Foren, med en Direktør eller med et Bestyrelsesmedl. Jydsk Boghandel ved Elisabeth Andersen. Indeh. Frk. A K E Andersen. Jydsk Hammerværk (Fabriken Ilola) Akts. Bestyrelso: Gross. II V Langer Ander ­ sen, Fiskehdl. K. Aa.Dons Hansen, Vinhdl. O M Christensen, Insp. A HE Krogh og Landsretssagf. K T Jonsbye. Direktion: Gross. Gravers P Jensen. Frm. teg ­ nes af to Bestyrelsesmedl. i Foren, eller af Direktøren. Aktk. 60,000 Kr. Jydsk Landvinding, Aktieselskabet. Bestyrelse: Dr. med. Karl Hasselbalch (For ­ mand), Borupgaard pr. Snekkersten, fh. Dir. Christian Dalgas, Hollund Søgaard pr. Vorbasse, og Husmd. P Nielson, Tvis. Direktion: Afdelingsleder N Basse. Frm. tognes af to Bestyrelsesmedl. i Foren, ellor af Direktøren. Aktk. 56,600 Kr. Kjærsgaard ’ s I N Tømmerhandel, Akts. Bestyrelse: G N Kjærsgaard (Direktør), Enkofru J Kjærsgaard og Tommerhdl. V M Mouritson, Mariagor, der i Foren, tegnor Frm. Prok.: G N Kjærsgaard. Aktk. 300,000 Kr. Koloniallagerot ved J C Elgaard. Indoh. J C Elgaard. Kroma, Akts, i Likvidation; Likvidator. Kobmd. A M Mønster, der tegner Frm. Larsen Peter, Viborg Kaffe- & Thebandel. Indeh. Enkefru C C F Larsen. Larsen & Rosenstand, Kommanditselsk. Ansv. Delt. J F Larsen. Lauritzen Egon. Indeh. C E A Lauritzon. Lund & Christensen ’ s Eftf., J Mikkelsen. Indeh. J Mikkelsen. Madsen R & V Madsen ’ s Brødr. Murerforretning. Indeh. R Madsen og VT Madsen, der i Foren, tegner Frm. Magasinet City ved A Kuhl. Indeh. J A E A J Kuhl. Marthinsen Holger & Son. Indoh. Viggo Holger Marthinsen og Gunnar Christian Marthinsen. Mathiasgades Varehus ved Viggo Jensen. Indeh. Viggo Jensen. Midtjydsk en Gros Lager ved E Schack. Indeh. E Schack. Midtjydske Teglværkers Salgskontor, Viborg, Selsk. mød begr. Ansvar. Besty ­ relse: Teglværksojer M E Gulddal (Formand), Brunshaab, Konsul A M Ander ­ sen, Skive og Købmd. R H K P Bro, Fuur, der i Foren, tegner Frm. Prok. : Forretningsf. B A .Berg i Foron. mod Formandon eller Formanden alene. Medl. hæfter ikke for delska's Forpligtelser. Indsk. Kapital: 50,000 Kr. Mogensen Aage, fh. Gyldendalske Boghandel, Viborg. Indeh. A Mogensen. Nielsen Carl Joh. & Son. Indeh. Carl Joh. Nielsen og O W Nielsen. Paarup & Melballe. Indeh. II N Molballe og N I Paarup. Pedersen Hans. Indeh. Fru A M C Pedersen. Prok.: E C Mikkelsen. Petersen & Pedorsen ved Henry Peterson & O V Pedersen. Indeh. Henry E Pe ­ tersen og O V Pedersen. . Pilgaard Ernst. Indeh. T Ernst Pilgaard. Prok.: E A Stausbell. Plantningsselskabet Steen Blicher, Akts. Bestyrelse: Kommitteret C Dalgas Birkebæk (Formand), Skovrider C E Flensborg, Dir. H P Hjerl-Hansen, Kbhvn., Læge T Holt, Karup, og fh. Skovrider F J Holt, Hald Ege. Frm. tegnes af For ­ manden i Foren, mod et Bestyrelsesmedl." Aktk. 99,100 Kr. Plantningsselskabet Sønderjylland, Akts. Bestyrelso: Greve O D Schack, Schacken- borg, Gaardejer J Ilørluck, Skodborg, Stamhusbes. C D von Liittichau, Tjele. Kommitteret C Dalgas, Herning, Overretssagf. A 0 Hulegaard, Kbhvn., Konsul Thorbjørn Mans, Odense, Amtsraadsmedl. Alfr. Kristensen, Bylderup Bov, Amt ­ mand Kresten Refslund Thomsen, Aabonraa, Overpræsident Johan Biilow, Kbhvn., fh. Bankdir. V Eigtvod, Fredensborg, Bankdir. J J Paulsen, Tønder og Bankdir. Christian D A Anderson, Aarhus. Direktør: C E Flensborg. Frm. tegnes af to Bestyrelsesmedl. i Foren, eller af Direktionen. Aktk. 149,950 Kr. Privatbanken for Viborg og Omegn, Akts. Bestyrelse: Fabr. N J Kalhave, Købnid. Il T Albrechtsen og Kobmd. A Hansen. Bestyrelsessuppleanter: Dir. G NKjærs- gaard og Købmd. O V Kristensen (kaldet Christensen). Direktion: A Eriksen. Frm. tegnos af to Direktører i Foren, eller af en Direktør i Foren, med et Medl. af Bestyrelsen eller af en af disse i Foren, med Bogholder Marie Olesen eller Kasserer E R Hyldahl eller med en Fuldmægtig. Aktk. 500,000 Kr. Dir. F J Grenvaldt, Overretssagf. A K Park, Kbhvn., og Købmd. M H Grønvaldt, Odenso. Direktion: F J Grønvaldt (adm.). Frm. tegnes af den adm. Dir. eller af to Bestyrelses ­ medl. i Foren. Aktk. 340,000 Kr. •Schaarup Vilh., Aktiesolsskab. Bestyrelso: Manufakturhdl. V S Schaarup (Direktør). Bagerm F C N Liebttm, Bække, og Fru K M E Schaarup. Frm. tegnes af ot Bestyrelsmedl. ellor af Direktøron. Aktk. 30,000 Kr. _ Skow & Co. Akts., Kolonial & Grovvareforretning. Bestyrelse: Købmd. F C C Skov (Formand), Købmd. J K Jensen (Direktør) og Ing. NC Skov Gortson, Kbhvn. Frm. tegnes af to Bostyrolsesmedl. i Foren, eller af Formanden alono eller ar Direktøren alene. Aktk. 60,000 Kr. direktøren i Foren, med en KontraBignatar. Hansen ’ s G Bogtrykkeri ved G Hansen & Søn. Indeh. G C M Hansen og G K Reffskier S N. Indeh. S N Roffskier. Riegels Chr. Trævarefabrikker, Akts. Bestyrelse:

Rettelser foretages kun paa Grundlag af de officielle Bekendtgørelser.

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker