kraks vejviser 1940 handelskalender

2906 Firma-Register: B. Købstæderne Vejle Jern- & Staalforretning, Akts. Bestyrelse: Dir. C Kier (Direktør), Købmd. V Kier og Overlæge Chr. T Kier, Nykøbing F. Frm. tegnes af Direktøren alene eller af to Bestyrelsesmedl. i Foren. Aktk. 50,000 Kr. Vejle Kalkværk, Akts. Bestyrelse: Fabr. A A Bak (kaldet Bach) (Formand og Di ­ rektør), Murermestrene H R Laursen, »Hornstrup, og Chr. Hansen, Tømmerhand ­ lerne J C Olsen, Vandel, og AC Nielsen,Give, samt Prokurist KBecker-Christensen og Overretssagf. O Bindslev. Frm. tegnes af Formanden i Foren, med et Bestyrel ­ sesmedl. eller af to Direktører i Foren, eller af en Direktør i Foren, med et Be­ styrelsesmedl. Aktk. 60,000 Kr. Vejle Konfekturefabrik ved C M Salomonsen. Indoh. C M Salomonsen. Vejle Kulimport og Trælasthdl. ved Becker Christensen. Indeh. G Becker Chri ­ stensen. Prok. : K Becker-Christensen og E Becker-Christensen. Vejle Lervarefabrik, Konrad Petersen & Co. Indeh. C V Hansen og C N Holm. Vejle Linoleums- & Voksdugslager ved Anker O Bruun. Indeh. Anker O Bruun. Vejle Markfrøkontor ved Th. Gorrissen. Indeh. T A Gorrissen. Vejle Maskinsnedkeri, Henriksen & Jeppesen ved Jeppesen. Indeh. S Jeppesen. Vejle Materialhdl. Cand. pharm. A H Fabers Eftf. EHvidtfeldt. Indoh. E Hvidtfeldt. Vejle Mælkekompagni, Akts. Bestyrelse: Hofjgm. Frode Neergaard (Formand), Tirsbæk, Mejerføjer F C Molkte Nielsen, Gaardejerne J L Kristofferscn,Vinding, P B Houe, Vinding, T II Sørensen, N-Vilstrup og H O Lind, Ankjær. Direktion: Hans Tholstrup. Frm. tegnes af tro Bostyrelsesmell. i Foren, eller af Formanden i Foren, med et Bestyrelsesmedl. eller med Direktøren. Aktk. 640,900 Kr. Vejle Mørtelfabr., Akts. Bestyrelse: Murermestrene A A Bak (Formand), Chri ­ stian Hansen og J Nisgaard (Forretningsudv.), K M Lorontsen og Christian Hansen. Frm. tegnes af Formanden i Foren, med et Medl. af Forretningsudv. Aktk. 30,000 Kr. Vejle Nattevagt Akts. Undor dette Firma drives tillige Virksomhed af Akts. De Forenede Vagtselskaber, Kbhvn. [se dette]. Vejle ny Barnevognsfabrik ved A Petersen. Indeh. A Petersen. Vejle ny Eloktromotorreparation ved Petersen & Jensen. Indeh. K T Riise Peter ­ sen og K P Jensen. Vejle ny Mineralvand-Fabrik, P C Nielsen, Vejle. Indeh. S K Nielsen. Vejle Omegns Smør-Eksport Forening. Bestyrelse: Gaardejer N S Sørensen, Kærbølling (Formand), Gaardej ’ er I V Sørensen, Elkjær, Gaardejer K Jacobsen, Ulkær, Propr. P Petersen, Kristiansdal, og Gaardejer C Vindbjerg, Donnørup- lund, der i Foren, tegner Frm. Prok.: Den adm. Direktør C M Hansen og Formanden i Foren. Forpi. solidariak i Forhold til deres Smørproduktion. Vejle Parfume- Æ Sæbeforretning ved S Rasmussen. Indeh. S Rasmussen. Vejle Pianomagasin & Musikhandel ved A J Andersen. Indeh. A J Andersen. Prok.: S G Andersen. Vejle Planteskole ved Geisler Nielson. Indeh. K J Geisler Nielsen. Vejle Redningskorps, Aktieselskab. Bestyrelse: Gross. K O Lippmann, Kbhvn., Overretssagf. V Falbe-Hansen, Kbhvn., Dir. H A Falck, Aarhus, Overrets ­ sagf. O D Bindslev, Amtsraadsmedl. M Jensen, Jelling, Dir. II V Falck, Odense, Amtsraadsmedl. J B Jensen, Store Karlskov, og Arbejdsmd. V E Sørensen, der to i Foren, tegner Frm. Direktør: II V Falck. Aktk. 60,000 Kr. Vejle Reklamebureau, Akts. Bestyrelse: Regnskabschef E J Falsbo, Kbhvu., Kon ­ torchef S M J Arfelt, Kbhvn., og Dir. urla Rode, Gjent. Frm. tegnes af to Bestyrolsesmedl. i Foren, eller af Direktøren i Foren, mod et Bestyrelsosmedl. Aktk. 12,000 Kr. _ ____ ___ Vejle Rutebilstation AktsT'Bestyrehe: Borgm estoFp F T ’ ouTson, Landsretssagf. F Friis-Jespersen, Bankbogholder U Christensen, Rodaktør II Nielsen, Borgm. N P Jensen og Skrædderm. M B Mathiesen. Diroktion: Godsejer C B Sclijør- ring, Molholm pr. Vejle. Frm. tegnes af to Bestyrelsesmedl. i Foren, ellor af Di ­ rektøren i Foren, mød et Bestyrelsesmedlem. Aktk. 50,000 Kr. Vejle Saalelæder-Fabrik, Akts. Bestyrelse: O L Seligmann. (Direktør), Fabr. V L Christiansen og Murerm. Aa. Christoffersen. Frm. tegnes af to Bestyrelses ­ medl. i Foren, eller af Direktøren i Foren, med et Bestyrelsesmedl. Prok.: J P Haahr i Foren, mod et Bostyrelsesmedl. eller med Diroktøren. Aktk. 680,000 Kr. Vejle Slidebanefabrik ved Th. Christensen. Indeh. Th. Christensen. Vejle Tekstilfabrik, C Muller. Indeh. C V Muller og P G C Muller. Vej'lø Trikotagefabrik ved Jakob Nielson. Indeh Jakob Nielsen. Vejle Trælast- og Kulkompagni, Akts. Bestyrelse: Dir. O Schachnør (Diroktør), Købmd. Aa. C Schjøth, Købmd. N F Petersen og Kapt. F C M Christiansen, Brønds ­ odde, der to i Foren, tegner Frm. Aktk. 300,000 Kr. Vejle Træremskivefabrik ved Fr. Gæbe. Indeh. P Fr. Gæbe. Vejle Træskofabrik, Filial af Akts. De forenede Træskofabrikkør, Kbhvn. [se dettel. Bestyrer: J C Rasmussen, der har Prok. Vejle — Vandel — Grindsted Jernbane-Akts. Bestyrelse: Gaardejer P O Koed, Bred- stengaard, Gross. J Christensen, Kommunelærer C Brix-Hedegaard, ‘ Borgm. P F Poulsen, Husejer J Hansen, Bindeballe, Gross. C Petersen, Murerm. M C Knudsen, Grindsted, Pudser M C Frandsen Grejsdaion, og Gaardejer L J Thuosen, V-Vamdrup, der to i Foren, tegner Frm. Driftsbestyrer: C N Lund, der har Prok. Aktk. 1,773,200 Kr. Vejle Værktøjsmagasin ved D Brincker. Indoh. Fru D Brincker. Prok. CC Brincker. Vejle Ægkompagni vod Th. & Chr. Nisson. Indoh. Chr. L Nissen, Haderslev. Vesterbros Mejeri vod Johs. Johanson. Indeh. Johs. R Johansen. Vestergaard Malte & Co., Aktieselskabet. Bostyrolso : Dir. W H J Gertz (Diroktør), Fru M J Vestorgaard og Overretssagf. O D Bindslov. Frm. tegnes af to. Besty ­ relsesmed!. i Foren, eller af en Direktør. Aktk. 40.030 Kr. Windfeld-Hansen ’ s Bomuldsspinderi, Akts. Bestyrelse: Fru T E Windfeld- Hansen, Hell., Konsul J II Windfeld-Hansen og Kunstmalor K Windfeld-Hansin, Nizza, der to i Foren, tegner Frm. Direktion: J II Windfeld-Hansen og H H H Kreiberg, Prok. J II Windfeld-Hansen og H H H Kreiberg hver for sig. Aktk. 500,000 Kr.JS - _ Wittrup Brødr., Akts. Grejsdaløn pr. Vejle. Bostyrelse: Læge E Aagaard (Direktør), Gislev, Prokurist S Wittrup, Dir. N M S Wittrup, Stensballo, Driftsledor K E Petersen, Fcu A G Wittrup, Kbhvn., og Magister E H Wittrup, Charlottl. Frm tegnes af to Bestyrelsesmedl. i Foren Prok.: C E Pedersen aleno olier S Wit ­ trup og Erika Stjerne i Foren. Aktk. 716,000 Kr. Worning og Petersen, Vejle Sæbefabrik. Akts. Bestyrelse: Fabr. A C Potorsen, Murerm. Aa. Christoffersen, Læge B Worning, Hell., fløjestøretssagf. Leif Garn ­ borg, Kbhvn., og Konsul P M N Warrer, der tre i Foren, tegner Frm. Direktion'. Aa. Worning, P Forum Petersen, Kbhvn., E V N S Poulsen og II P W Becker. Prok.: A C Petersen, Aa. Worning, P Forum Petersen og E V N S Poulsen hvor for sig eller H P W Beckor og H N K Mikkelsen i Foren. Aktk. 270,000 Kr. Æskefabriken Dan, Aktieselskab. Bestyrelso: Landsretssagf. S J Rens (For ­ mand), Fabr. N J Dahl (Diroktør) og Bestyrer A Brønnu" ’ Frm. tegnes af N J ^.Dahl eller af Formanden. Aktk. 25,000 Kr. j __ Viborg. ____ Albrechtsen Hans ved Enkefru Cecilie ‘ Kirstine Albrechtsen Bilans Thorvald Al- brechtsen. Indeh. Fru C K Albrechtsen og II T Albrechtsen. Arbejdernes Fællesbageri, Viborg, Akts. Bestyrelse: Red. A C Mortensen (For ­ mand), Smed V II Petersen, Maskinarb. L P C Tønder Pot-ørson, Murer L S Larsen og Arbejdsmd. Christon Jenson (kaldet Skou). Forretningsforer: F R Nielsen. Frm. tegnes af Formanden og Forretningsf. i Foren. Aktk. 60,000 Kr. Asmildkloster Landbrugsskole, Akts., Asmild. Bestyrelse: Folketingsind. Laust Nørskov, (Formand), Nørskovgaard, Dir. J J Nørgaard, Sparokassedir. A C Han ­ sen, Gaardejerne T V Quorning. Level, V Madson, Lysgaard, A M Andersen, Kringelhovgaard, og K Mousten, Knudby. Propr. K R Lauritzon, Domstrupgaard, Godsejer Christian D Liittichau, Tjele, Overretssagf. Chr. Grum og Husejer J J Bech, Kokholm. Frm. tegnes af Formanden i Foren, med to Bostyrelsesmedl. Aktk. 46.612 Kr. 50 Øre. / Auto veel N K Larsen. Indeh. N K Larsen. Backhausen ’ s F V Eftf. ved F V Rasmussen. Indeh. F V Rasmussen. og Handelsregistrene anmeldte Firmaer.

VI -

Vejle — Viborg

Nielsen A Senderdahl. Indeh. J A Senderdahl Nielsen. Nielsen Eiius. Indeh. Fru R K Nielsen. Prok. : R N Nielsen. Nielsen I & A Petersen. Indeh. A Petersen. Nielsen & Serensen, ved Chr. Nielsen. Indeh. H Chr. Nielsen. No Name vod L H Mortensen. Indeh. L II Mortensen. Nørregades Varehus ved P Jensen Toiler. Indeh. J P J Toiler. Ohel C W Akts. Vejle Oplag. Filial at C W Obel, Aktieselskab, Aalborg [se dette]. Filialen tegnes pr. prok. af J M Jensen. Papo Alfred. Indeh. Alfred Pape. Prok.: Fru H Potorsen. Papirlageret ved G Andreassen. Indeh. G C Andreassen. Papyrus ved Hans Hammerstein. Indeh. Hans V Hammerstein. Prok.: Fru H Hammerstein. Pedersen Anton. Indeh. Fru A M Pedersen. Pedersen Bredrene. Indeh. P Pedersen og C Pedersen. Pedersen II P & Sen. Indeh. II P Pedersen og P H Pedersen, der i Foren, tegner Frm. Petersen & Albeck ’ s Filial. Indeh. Frm. Petersen & Albeck, Kbhvn. [se dette]. Prok.: R T E Due. (Anm, i Kbhvn.). Piskefabriken Scandia ved C O Hansen. Indeh. C O Hansen. Poulsen Joh. & Chr. Hansen. Indeh. C Hansen. Schjøth ’ s Chr. Efterfølger, Akts. Bestyrelse: Dir. S N Kofoed, Mølholm, Propr. Kaj Langhorn, Mølholm, og Prokurist Steen Wittrup, Grejsdalen, der to i Foren, tegner Frm.: Direktør II Kr. Larsen, der har Prok. Aktk. 60,000 Kr. Schmidt ’ s H Møbeletablissement. Indeh. H J Schmidt. Prok.: Fru K Schmidt. Schweitzers Bogtrykkeri, Akts. Bestyrolso: Bagerm. P A Andersen, (Formand), Lægo A S Askow, Dir. O A Dornonville de la Cour, Sognefoged N Nielsen, Vinding, og Læge Aa. Gullestrup, Give. Frm. tegnes af tre Bestyrelsesmod!, i Foren, eller af Direktøren i Foren, mod Formanden. Aktk. 90,000 Kr. Skotojshuset ved Chr. Theilade. Indeh. Enkefru E Theilide. Spangs cand. pharm. P Efterfølger ved Th. Westergaard. Indeh. Th. Westergaard. Strøier O & Co., Kommanditselsk. Ansv. Delt. O J Strøior. Sydjydsk Antikvariat ved Vilh. Truelsen. Indeh. Vilh. Truelsen. Sydjydsk Reflnoil, Akts., Vejle. Bestyrelso: Dir. P G C Muller (Diroktør), Mol ­ holm, Dir. C V Muller og Fru I C Muller. Frm. tegnes af on Direktor i Foren, mod et Bostyrelsesmedl. Prok.: P G C Muller. Aktk. 15,000 Kr. Sønderbros Cykleforretning ved C Birkmose Bernhardsen. Indeh. C Birkmose Bem- 1 hardsen. Sonderbros Møbelmagasin ved Chr. Troelsen. Indeh. Chr. Troelsen. Sorensens Brodr. Eftf. Interessentsk. ved Georg Sorensen, Ths. Hagedorn & P Refshauge. Indeh. Hans Georg Sørensen, Ths. C Hagedorn og N P N Refshauge Sørensen 1 C. Indeh. C II Sorensen. Sorensen ’ s I Efterfølgere. Indeh. Frk. A M Fyhr Johansen og Frk. E Richter Mikkelsen, begge af Molholm. Sorensen ’ s Jens Cigarfabrik. Indoh. Fru M M Sørensen og P Sorensen. Tartini Musikhandel ved Sven Koofoed Eriksen. Indeh. Sven Koefoed Eriksen. Thisted & Warrer. Indeh. P M N Warror. Thomson Th. & Sonner, tidl. Glud & Thomsen. Indeh. Th. Thomsen, C Thomsen og A Thomsen. Trane-Jorgensen H& Søn. Indeh. FruEH M Trane-Jørgenson, Kbhvn. og K Trano- Jorgensen.Prok.: A G Andreassen. Trikotagehuset ved Kaj Madsen. Indoh. Kaj F Madsen. Tøjhuset ved Carl B Clemmensen. Indeh. C B Clemmensen. Udbyo ’ s Bogtrykkeri Akts. Bestyrelse: Bogholder N Udbye, Nørro Aaby, Frk. E M Udbye og Murerm. Poul Poulsen, Kolding. Direktør: Bogtrykker Th. Udbyo. 'Frm. tegnes af en Direktor i Foren, med et Bestyrelsosmedl. eller af den samlede Bostyrelse. Aktk 45,003 Kr. Uldjyden ved Niels Lund Jensen. Indeh. Niels Lund Jensen. --3 Warburg Sophus & Søn. Indeh. S F Warburg og II Warburg]^ Vejle Amts Folkeblad, Akts. Bestyrelse: Gaardejer J A Johnsen (Formand) Ildved, Kreditforeningsdir. Bertel Jensen, st. Karlskov, Landsretssagf. J V Kirk, Dir. K F Svonningsen og Forp. J Jensen, GI. Sole. Direktion: Dir. K F Sven- ningsen. Frm. tegnes af Formanden alene eller af den samlede Direktion. Aktk. 300,000 Kr. Vejle Antikvarboghandel ved Axel II Thrano. Indeh. Axel II S Thrane. Vejle Assuranceagentur ved II Jacobsen. Indeh. II Jacobsen. Vejle Autohandel ved Malte Vestergaard. Indeh. M C Vestergaard. Vejle Auto-Sadelmageri ved S Steengaard. Indeh. S A C Steengaard. Veile Bank, Akts. Bestyrelse: Garveridir. O L Seligmann, Murerm. Aa. Chri ­ stoffersen, Gross. P Pederson, Gaardejer J Aa. Johnsen, ildved, og Gaardejer S C Henriksen, Pjedsted. Direktion: A Petersen og G Holm. Frm. tegnes af to Direktører i Foren, eller af en af disse i Foren, med et Bestyrelsosmedl. Prok.: C C Jensen og U Christensen i Foren, eller hver for sig i Foren, med enten K C P Juhl eller med E J Jensen eller en af de fire nævnte Prokurister i Foren, med en Direktør. Aktk. 3,200,000 Kr. Vejle billigste Ligkistemagasin ved C Damgaard. Indeh. N C Damgaard. Vejle billigste Skotejmagasin ved Svend Schollert. Indeh. Svend Aa. Schollert. Veile Bolte- & Møtrikfabrik, Akts. Bestyrelse: Fabrikejer ABE Brincker, Grejs ­ dalen (Formand), Købmd. N F Petersen, Prokurist A C Schjøth og Garveri ­ dir. O L Soligmann. Direktør S N Koefoed. Frm. tegnes af to Bestyrelsesmedl. i Foren, eller af ot Bestyrelsesmedl. i Foren, med Direktoren. Aktk. 160,000 Kr. Vejle Bys og Amts Sparekasse. Tilsynsraad: Stiftamtmd. Peder Ilerschend (Formand), Gaardejer J Pedersen (Næstformd.), Bredsten, Propr. H C Hansen, Mølholm, Købmd. II P Jensen, Mølholm, Gaardejer S A Skousøn, Ildved, Konsul P M Warrer og Redaktør Holger Larsen. Direktion : Amtsraadsmedl. M Jensen (Formand), Jelling, Købmd. J A Andersen og Ovorretssagf. O D Bindslev. Frm. tegnes af Tilsynsraadets og Direktionens Medl., to i Foren. Prok. : Kasserer TK Jacobsen i Foren, med et Tilsynsraadsmodl. eller med en Direktør. Vejle Cementstøberi ved A Bach. Indeh. A Bach. Vejle Cykle-Service vod Axel Ostergaard Jacobsen. Indeh. Axel Ostergaard Jacobsen. Vejle Dampbaade, Akts. Bestyrelse: Skibsmægler F II L Christensen (Direktør), Skrædderm. M B Mathiesen, Konsul P M N Warror, Forretningsf. N P Jensen, Redaktør Hans Nielsen og Arbejdsmd. V E Sørenson. Frm. tegnes af to Be ­ styrelsesmod]. i Foren, eller af Direktoren i Foren, mod et Bestyrelsesmedl. Aktk. 40,000 Kr. T „ , . J Vejle Dampmølle A. m. b. A. Bestyrelse: Gaardejer Hj. Jonsen, Gammelsmindo pr. Karleby, Gaardejer P R Pedersen, Rugsted, og Gaardejer N C Poulsen, Kauslunde. Direktion: OV Sørensen. Frm. tegnes af to Bestyrelsesmedl. i Foren, eller af Direktøren alene. Andelskapital: 3 Mill. Kr. Vejle Dampvaskeri & Burtol-Renseri vod Th. Cramer & Sonner. Indoh. Marius Th. Cramer, S Aa. Cramer og E Cramer. Frm. tegnes af førstn. i Foren, mod en af de to sidstn. Vejle Dampvæveri, Aktioselskab. Bestyrelse: Dir. O A Dornonville de la Cour. Fabr. C A F Schlier, Kbhvn., og Overretssagf. J C Hald, Aarhus. Direktion : O A Dornonville de la Cour og T N Thomsen. Frm. tegnes af to Direktører i Foren, eller af en Direktør i Foren, med ot Bestyrelsesmedl. eller af to Be- styrelsesmodl. i Foren. Aktk. 300,000 Kr. Vejle Forklædefabrik ved M I Madsen & Neigoe. Indeh. M J Madsen. Vejle Gardin- & Tæppelager ved Johs. Andersen. Indeh. Johs. Andersen. Prok.: Fru K Andersen. , Vejle Importforretning i Bygningsartikler ved A Bach. Indeh. A A Bach. Vejle Importforretnxng vod Aage Gram Jeppesen. Indeh. A G Jeppesen. Vejle Cyklecentral ved Jacob Jeppesen. Indeh. J Jeppesen. Vejle Cykle-Døpot ved H Rasmussen. Indeh. H K B Rasmussen. Vejle Cyklelager ved Hans Nielsen. Indeh. Hans II Nielsen. Poulsen M & Sønner. Indeh. II Poulsen og G Poulsen. Radiolageret ved H II Pedersen. Indoh. H II Pedersen. Restvarelageret ved C Sørensen. Indeh. C E Sørensen. Schjøth A. Indeh. A C Schjøth.

I Afd. VI optages kun de til Aktieselskabs-

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker