kraks vejviser 1940 handelskalender

Vejen — Vejle

Firma-Register: B. Købstæderne

Dethlefsen ’ s Victor Boghandel (Viggo A Hansen ’ s Eftf.). Indeh. J V CDethlefsen. Eeg Søstrene. Indeh. Kathrine Schultz Ecg og Anna Dagmar Eeg. Ejendoms-Assurancen Dansk Boligværn, Akts., Mølholm pr. Vejle. Bestyrelse: Dir. T Aa. Gjedde (Formand og Direktør), Fru D C M Gjedde og Trafikkontrol ­ lør H Chr. J J Madsen, Sønderborg. Frm.. tegnnes af Formanden i Foren, med et Bestyrelsosmedl. Aktk. 100.000 Kr. (Forsikrings-Registret). Eksprestrykkeriet, Chr. Høyer. Indeh. J C Høyer og Aa. H Høyer. Elektro-Isola, Fr. Christiansen. Indeh. J F L Christiansen. Prok. : V L Chri ­ stiansen. Engelsk Beklædningsmagasin ved Jul. Holst Jensen. Indeh. Jul. Holst Jensen. Fabriken Dantos ved A V Jensen. Indeh. A V Jensen. Falck ’ s Redningskorps, Vejle, Akts. Indeh. Vejle Redningskorps, Aktieselskab [se dette]. Flensborg-Lageret, Det røde Hus, ved N J Mehlsen. Indeh. N J Mehlsen. Foto-Centralen ved Johs. Rønvig. Indeh. J Rønvig. Frederiksen H & Sønner. Indeh. II R Frederiksen, der tegner Frm., C II Frederik ­ sen og II Fredoriksen. Friis D, Akts. Bestyrelse: Bankfuldm. M T Lind, Kbhvn., Koncertsanger T E Friis, Kbhvn., og Dir. A F Friis, Direktion: A F Friis. Frm. tegnes af en Direktør eller af to Bestyrelsesmedl. i Foren. Prok.: T L Thomsen, Olga M Larson og Mary A Jensen, to i Foren. Aktk. */ 3 Mill. Kr. Frugtcentralen ved H Hansen. Indeh. H Hansen. Funder ’ s G Rebslageri og Børstefabrik. Indeh. G Funder. Prok.: H J G Nøhr. Gourmand ved H Frydensbjerg. Indeh. H Frydensbjerg. Grejsdalens Havefrøhandol ved II Pedersen, Hornstrup pr. Vejle. Indeh. N H J Pedersen, Hornstrup. Grejsdalens Stolo- & Møbelfabrik af 1931, Akts., Grejsdal. Bestyrelse: Snedker JV Bengtsson, Maskinsnedker M P Sejersen og Drejer C A Sorenson. Direktion: C A Søronsen. Frm. tegnes af to Bestyrelsesmedl. i Foren, eller af to Direk­ tører i Foren, eller af en Direktør i Foren, med et Bestyrelsesmedl. Aktk. 25,000 Kr. Guldbrandson H. Indeh. Frk. A M L Guldbrandsen. Ha-Ko ved A Hansen. Indeh. Fru A Hansen. Prok.: A Chr. Hansen. Hansen ’ s A P Stavfabrik. Indeh. Fru M Hansen. Hansen J Børsen & Søn. Indeh. Fru R M Børsen Hanson. Prok. : J Borsen Hansgji. Heede Gustav. Indeh. Gustav Adolf Heede. Prok.: Bjørn Jensen. Hørremagasinet Johansen & Co. Indeh. A J Jeppesen. Hertzum August. Indeh. Fru Anna Hertzum. Hess ’ C M Fabrikker, Akts. Bestyrelso: Dir. II E Hess, Cand. polyt. C E Hess, Cand. polyt. J 11 Falck, Kbhvn., Tandlæge H Oveson, Holl., og Hojesterotssagf. Carl Ballhausen, Kbhvn. Direktion: Ing. H E Hess, og Cand. polyt. J H Falck. Frm. tegnos af to Direktører i Foren, eller af en Direktør i Foren, med et Be ­ styrelsesmod!. Prok.: G C C Egly i Foren, med en Direktør. Aktk. 2 Mill. Kr. Hess ’ C M Fabrikker, Akts., Mathissen & Dittmann, Akts. Under dette Firma drives tillige Virksomhed af C M Hess ’ Fabrikker, Akts, [se dette]. Hessiccator, Akts. Bestyrelse: O vering. C U Simonsen, Konsulent NA Nielsen, Hill erød, Gross. H N Guldmann, Kbhvn., Konsul Aage Chr. Schjøth, Propr. J J 11 Prahl, Fælleseje, Sakskøbing, og Fabr. J P Stefi ’ onsen, Kbhvn. Direktør og Prokurist: C U Simonsen. Frm. tegnes af tre Bestyrelsesmedl. i Foren, eller af en Pro ­ kurist. Aktk. 141,800 Kr. Hindborg Charles, Akts. Bestyrelse: Gross. C F Eggo (Formand), Kbhvn., Dir. FE Egge, Charlottl., Fabr. P Aa. Hindborg, Overlæge C E Hindborg, Usserod, og Ing. N Skougaard Hansen, Nørre-Sundby. Direktør (adm.): P Aa. Hindborg. Frm. tegnes af den adm. Direktør eller af Formanden. Aktk. 100,000 Kr. Hotel Royal, Vejle, Akts. Bestyrelso: Restaurator F F Poulsen, Landsretssagf. S J Rons, Restauratør Aa. V Abildhauge Jensen og Fru A M C Jensen. Frm. tegnes af to Bestyrelsesmedl. i Foren, eller af to Diroktører i Foren, eller af en Direktør i Foren, med et Bestyrelsesmedl. Aktk. 10,000 Kr. Hvidchus Boglade ved Jul. Jensen. Indeh. Jul. Aug. Jensen og J K Hagner, der i Foren, tegner Frm. Isager Mouritz. Indeh. Fru A R Isager. Prok.: PAC Isager. Iscreamfabrikken Sanais, Akts. Bestyrelse: Købmd. AE Holm, Lagerforv. H Plau- borg og Vognmd. A H Mahler, Rask Mølle, der to i Foren, tegner Frm. Aktk. 50,000 Kr. Jensen ’ s Bredr. mok. Værksted. Indeh. MHL Jensen, II M Jensen og J F Jensen. Jensen F C & Søns Vaskeri, Vejle. Indeh. F C Jensen og H Jensen, der i Foren, tegner Frm. Jensen ’ s II P Eftf., Georg H Jensen. Indoh. G H Jensen. Jessen Hans. Indeh. V Jessen. Joko ved II Johansen. Indeh. H K Johansen. Jydsk Crown-Cork Fabrik ved Vald. Kjær Nielsen. Indoh. Vald. Kjær Nielsen. Prok.: Fru P M Kjær Nielsen. Jydsk Kontoretablering ved H Th. Mortensen. Indeh. H Th. Mortensen. Jørgensen M, Frøavl & Frøhandel, Grejsdalen, Akts., Grejsdalen pr. Vejle. Be ­ styrelse: Propr. J Aa. Johnson, Ildved, Gartnor J Steffensen, Holstebro, og For ­ retningsf. L B Pedersen, Holstebro, der to i Foren, tegner Frm. Direktion: G Jørgensen og N P Lange, der to i Foren, har Prok. Aktk. 130,000 Kr. jørgonsons M Markfrøforretning, Akts., Grejsdaten pr. Vejlo. Bestyrelse: Gaard- ejerne M C Ausum (Formand), Hjorm, J P Bjerre, Langagergaard, og K Hvid- berg, Qvistrup Mølle. Frm. tegnes af Formanden i Foren, med et Bestyrelses ­ medl. Aktk. 60,000 Kr. Kallernp's Em. Eftf. ved Kr. Nielsen. Indeh. Kr. E M T Nielsen. Kemisk Værk, Grejs, ved Ingen ’ ør, cand. polyt. Robert Ersbak, Grejsdal. Indeh. Robert J Ersbak, Kbhvn. Kiselgurfabriken Ran-Dan ved Demant Hansen & Co. [se u. Landet.] Kjole-Salonen ved E Hansen. Indeh. Fru J E Hansen. Knudsen ’ s P Eftf. ved A Moltrup. Indeh. A J Moltrup. Kontantforretningen ved Jul. Jensen. Indeh. Jul. Jensen. Konvoluttrykkeriet Danmark ved H Th. Andersen. Indeh. II T Andersen. Korn- og Foderstof-Kompagniet, Akts. Se under Aarhus. Landbo- Spare- og Laanokassen for Vejle Opland. Tilsynsraad: Gaardejer J Jør ­ gensen (Formand), Ilvejsolgaard, Gaardejer P Mogensen (Næstformd.), ølholm, fh. Gaardejer J Kr. Madsen, Skovsende, Gaardejer II lianson, Ilaastrupgaard pr. Fredericia, Politimester Aage Søronsen, Gaardejer S Sorensen, Balle, Bred ­ sten pr. Vejle, fh. Gaardejer P Sørensen, Frydonshoj, Gaardejer J M Iversen, Ammitsbøl, og Gaardejer M Bording, Kragelund. Direktion: Dir. J Holm, Toft- hojgaard. Frm. tegnes af Formd. eller Næstformd. i Foren, med Direktoron. Prok.: Jobs. Tingleff i Foren, med Formanden] Næstformd. eller Direktøren. ,^ g Se Real-Begistret for Vejle. Bind 1. B Langager S C. Indeh. H P P Langager. , . , Larsen & Knudsen, Vejle. Indoh. L A Larsen og J M Knudsen, der 1 Foren, tegner Frm. ’ Lindtner ’ s Skibsbyggeri ved J C Jepsen. Indeh. J C Jepsen. London Herre-Magasin ved H C Hansen. Indeh. H C Hansen. Londoner-Bazaren ved J A Olsen. Indeh. J A Olsen. T Lunding ’ s Steffen Eftf. ved L SplidsboeJ. Indoh. L Splidsboel. Prok.. A Larsen. Madsen Jørgen. Indeh. II R Madsen. , Magasin Flegborg ved Jensen <6 Nielsen. Indoh. Emma K Jensen og Magdalene Nielson, der i Foren, tegner Frm. . Mathiesen & Jacobsen. Indeh. N P H Mathiesen og J Jacobsen, der i Foren, teg- nor Frm. Mode-Bazaren ved Henrik Jacobsen. Indeh. Henrik Jacobsen. Møbelgaarden ved Petersen. Indeh. N P Petersen. Prok.: L J Petersen. Møbelpakhuset ved Vodel & Laugesen. Indeh. G S Vedel og A M Laugesen, Kolding. Mølholm Handelsplads ved H M Gadeberg, Mølholm pr. Vejle. Indeh. II M Gadeberg. Melholm Malerforretning ved Baun Kristensen & Sørensen, Mølholm Dr Vøile Indeh. S B Kristensen og M C Sørensen. P ’ ejle

Lauridsen ’ s P Efterfølger ved Harald Tølbøll. Indeh. Harald Tølbøll. Prok. : J B Tølbøll. Manufakturforrøtningen Aug. March, Akts, i Likvidation. Likvidator: fh. Manu- fakturhdl. P C A March, der tegner Frm. Margarinefabrikken Alfa, Akts. Bestyrelse: Ing. O V Lauridsen (Direktør), Dir. P Lauridsen, fh. Minister MAN Slebsager, Gjentofte, Gaardejer J Jensen, Rugholm, og Konsul C F Eft, Kolding, der tre i Foren, tegner Frm. Prok. : O V Lauridsen alene eller P Fisker, N G Knudsen og N M Jensen, to i Foren. Aktk. 3 Mill. Kr. Petersen Theodor, Vejen Maskinfabrik, Akts. Bestyrelse: Dir. F Olesen (Direk ­ tør), Enkefru J M Jakobsen og Fru K Olesen, der to i Foren, tegner Frm. Prok.: F Olesen. Aktk. 18,000 Kr. Sydjydsk Frø- & Handelskompagni, Akts. Bestyrelse: Dir. O Haagenson (Direktør), Konsul Vald. Thygesen, Hell., og Landsretssagf. Poul Jæger, EsbjoTg. Frm. tegnes af et Bestyrelsesmedl. i Foren, med Direktøren eller af to Bestyrelses- medl. i Foren. Prok.: Direktøren. Aktk. 30.000 Kr. Sorensen ’ s J P Automobilforretning Akts. Bestyrelse : Gross. J P Sørensen (Direk ­ tør), Hotelejer II Frydendahl Hansen og Dir. S A Sørensen, Bække. Frm. tegnes af to Bestyrelsesmedl. i Foren, eller af Diroktøren alene. Aktk. 20,000 Kr. Tagpapfabrikken Phønix, Akts. Bestyrelse: Gross. P Lauridsen, Dir. O Vang Lauridsen, Tralikassist. A R Vandam, Slagelse, cand. jur. G Gerstod, Kbhvn. og Ing. Ejnar Thorsen, Hell. Forretningsudvalg: OVang Lauridsen. PLauridsen og M Koed (Direktør). Frm. tegnes af Direktøren i Foren, med et andet For- retningsudvalgsmedl. Prok.: M Koed. Aktk. 200,000 Kr. Vejen Automobillagor ved K Havgaard Christensen. Indeh. K Havgaard Chri ­ stensen. Prok.: F Sachmann. Vejen Foderstofforoning. Bestyrelse: Gaardojorno II M Frydendahl, Gammelby, MEJ Fink, Læborg, J N Boesen, Askov, og N M Søronsen, 1. Dahlgaard, samt Forstander J C Madsen Baungaard. Frm. tegnes af Bestyrelsen. Prok.: Besty ­ rer A J Strøm. Den i Frm. indsk. Kapital udgøres af den til enhver Tid staaende Reservefond. Medl. hefter solidarisk for Selsk. ’ s Forpligtelser. Vejen Korn- og Foderstofforretning, Indohaver Sydjysk Korn- og Foderstofkom ­ pagni vod N P Stendorup, Nicolaj Outzen og Chr. S Stenderup, Kolding [se dette]. Vejen Maskinlager ved II W Jæger. Indeh. II W Jæger. Vejen Sparekasse. Direktion: Sognef. A Andersen, Gammelby, Musikdir. N Laurid ­ sen, Gaardejer C K Maegaard og Gaardejer J Chr. Sørensen, Askovgaard, der to i Foren, tegner Frm. 100 Garanter hæfter for 20,000 Kr. personlig uden so ­ lidarisk Ansvar, hver med 200 Kr. Vejen Trælasthandel, Akts. Bestyrelse: Gross. P S.auiidsen, Repr. LP Petersen og Ing. E Thorsen, Kbhvn. Direktør: A J V Jorgensen. Frm. tegnes af Direk ­ tøren alene eller af to Bestyrelsosmedl. i Foren. Aktk. 320,000 Kr. Zenia ved Chr. P Christensen. Indeh. C P Christensen. Vejle. Abrahainsen's Brodr. Confekturefabrik, Vejle. Indeh. J Albert Abrahamsen og J P Abrahamsen. Akasia ved Poul Boye. Indeh. Poul H Boye. Anderson ’ s Bundgaard Eftf., Vejle Papvarefabrik ved N P Pedersen Æ II Ander­ sen. Indeh. N P Pedersen og H M Andersen. Andersen ’ s Johan Trælastforretning, Akts. Bestyrelse: Sparekassedir. J A Ander ­ sen (Formand), Købmd. C P A C Andorsen (Direktør) og Ing. A Anderson. Frm. tegnos af C P A C Andorson ollor af J A Andorsen hver for sig eller af to Bestyrelsesmedl. i Foren., af Direktoron alene ollor af on Direktør i Foren, mod ot Bestyrelsesmedl. eller af to Diroktoror i Foren. Aktk. 430,000 Kr. Arbejdernes Fællesbageri i Vejle, Akts. Bestyrelse: Murer E T Frederiksen (Formand) m. fl. Forretningsudvalg: Murer E T Frederiksen, Arbejdsmd. J Nielsen og Lagorarb. V E Søronsen. Frm. tegnes af Formanden i Foren, med Forretningsføreren: Maskinarb. O A Jensen eller af disso hver for sig i Foren, Auto-Centralen. Vejle, Akts. Bostyrelse: Automekaniker II M Nielsen, Mekaniker J I Lyngholm Nielsen og Bogholder J P M Rasmussen, der to i Foren, togner Frm. Aktk. 12,500 Kr. Axel ’ s Varehus ved Axel Christenson. Indeh. Axel Christensen. Bagermestrenes Rugbrodsfabrik i Vejle, Akts. Bestyrelse: Restaurator FF Poulsen (Formand), Bagermestrene P A Andersen (Næstformd.), II P liansen, O E LissaU og R P Rasmussen. Frm. tegnes af to Bestyrelsesmedl. i Foren, elleraf Formanden eller Næstformd. ‘ Aktk. 24,600 Kr. Bentzen Niels & Co. Indeh. N K Niolson. Prok.: Frk. M Petersen. Berg Carl & Sen. Indeh. A Mortensen og V E Sørensen, der i Foren, tegnor Frm. Brille-Specialisten, Vejle Optik ved II Christiansen. Indeh. II Chr. Christiansen. Brincker Brodr., Akts., Grejsdal Hammorværk. Bestyrelse: Dir. 11 Hess, Konsul P M N Warrer, Propr. J Aa. Johnsen, Ildved, og Ing. Otto Friis, Kbhvn. Direk­ tion: Fabr. A Brincker. Frm. tegnes af to Bostyrelsesmodi, i Foren. Prok.: A Brincker aleno eller E Brincker og N C T Bramming Nielsen, to i Foren. Aktk. 175.060 Kr. Brincker Hans. Indeh. Fru D Brincker. Prok.: C C Brincker, Eskholt. Bryggoriet Vejle, Akts. Under dette Firma drives tillige Virksomhod af Østjydske Bryggerier, Akts., Aarhus [se dette]. Bøje & Brøchner Akts. Bestyrelse: Bankassist. S Brøchner og Tjener C B 8 T Bøje (Direktører) samt Gaardejer O K T Fredholm, Engholmgaard, der to i Foren, tegner Firm. Aktk. 65,000 Kr. Cementvarefabriken Tofte ved Brdr. Petersen. Indeh. S P Petersen og C A Pe ­ tersen. Centralmojeriet vod 0 Nielsen. Indeh. 0 M Niolson. • Christensen ’ s A Eltf. ved J Th. Jeppesen. Indeh. J T Jeppesen Christensen Jørgen. Indeh. Erik J Christensen og Knud T Christensen. Prok. ’ Th. Ender Madsen. Christiansen ’ s P Sønner. Indeh. Chr. G Christiansen, H E Christiansen og C O Christiansen. Clauson C & Søn. Indeh. C C Fryland. Clausen N P & Co. Indeh. II M Lauritson. Clausen Ove A, Vejle kontante Manufakturforretning. Indoil. Ove A 11 Clausen Eskholt pr. Vejle. Continental Vin-Import ved Alf. Petersen. Indoh. Alf. Petersen. Coops W. Indeh. A V Coops [er senere død], Fredericia. Prok.: H C M Coops. Dahl ’ s And. P Eftf. vod Alfred Petersen. Indeh. Alfred Potorsen. Dansk Albumin Fabrik, Akts. Bestyrolse: Fabr. A Jorgensen (Formand og Direk­ tor), Esbjerg, Ing. K J S Jensen og Dir. P F Wiberg Jørgonsen, Esbjerg. Frm. tegnes af Formanden alene eller af Direktøren alene. Prok.: Annemarie Olsen. Aktk. 150,000 Kr. Dansk Froforsyning ved Stonsgaard Christensen. Indeh. H Stensgaard Christensen. Dansk Mejomaskinknivfabrik, Aktieselskab. Bustyrelso: Ing. B J Skou (Direktør), Vinding, Ing. E Brincker, Grejsdal Hammerværk, og Landsretssagf. S J Røns. Frm. tegnes af to Bestyrelsesmedl. i Foren, eller af Direktøren alene. Aktk. 30,000 Kr. Danske Blodfoderfabrikker,De, Akts. Bestyrelse: Skuespiller Thorkild Roose,Kbhvn., Fabrikejer ABE Brincker og Kapt. F C M Christiansen, Brøndsodde. Adm. Direktør: J Aagaard Pedersen. Frm. tegnes af Direktøren i Foren, med et Be ­ styrelsosmedl. eller af to Bestyrelsesmedl. i Foren. Aktk. 450,000 Kr. Danske Bomuldsspinderier, De, Akts. Bestyrelse : Etatsr. P A Hoeg, Odense, Sagf. 0 E Jensen, Odense. Fabr. V L Christiansen, Dir. H C Houmann, Vicekonsul P C J Stagsted, Kbhvn., Købmd. A Erasmi, Hamburg, og Dr. jur. K L Neckels, Hamburg, der fire i Foren, tegner Frm. Direktion: H C Hou ­ mann og P C J Stagsted, Kbhvn. Prok.: II C Houmann og P C J Stagsted, to i Foren., eller hver for sig i Foren, med E O Gottlieb, G Grønning eller F A Kølin eller G Grønning i Foren, med et Bestyrelsesmedl. Aktk. 4 Mill. Kr. med et Forrotningsudvalgsmedl. Aktk. 10,000 Kr. Autocentralen ved J Thomsen. Indeh. J A Thomsen.

Rettelser foretages kun paa Grundlag af de officielle Bekendtgørelser.

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker