kraks vejviser 1940 handelskalender

Firma-Register: B. Købstæderne

Tender — Vejen Tender og Omegns Eksport-Svineslagteri, Akts. Bestyrelse: Købmd. J J Kluver, Kroejer J C Johannsen, Løgumgaard, Bankbestyrer P M Hansen, Kobmd. II F Bachmann. Forp. H C Linnet, st. Tønde, Forp. N N Lund, Vester Gammelby, Gaardejerne J P Andersen, Kongsbjærg, L A Jessen, Aaspe, P Nielsen, Daler, P Ludvigsen, Toghale, og H E Danielsen, Gertip. Direktør: T W Thrue Jacobsen. Frm. tegnes af Direktøren i Foren, med et Bestyrelsesmedl. eller af to Be- styrelsesmedl. i Foren. Aktk. 100,000 Kr. Tønder Radio ved C G Hansen. Indeh. C G Hansen. Tønder Sparekasse. Sparekassen ledes af et Tilsynsraad: Kobmd. B F Andresen (Formand), Læge Jes Nissen, Kobmd. L P Dethlefsen, Slagterm. E O Petersen, Gartner F Lange, Lærer P Atke, Landsretssagf. H Jepsen, Købmd. Johs. Thom ­ sen og Dommer H H Stegmann samt en Direktion: Andr. Petersen. Frm. tegnes af Direktøren i Foren, med et Tilsynsraadsmedl. e'ler af to Tilsynsraadsmedl. i Foren. Garantikapital: 40,000 Kr. 100 Garanter med et fuldt indbetalt Beløb af 400 Kr. for hver Garant hæfter for Sparekassens Forpi. trender Tapet- & Farvehandel ved A Krog, indeh A P Krog. Prok.: II C Krog. (Tønder Væveskole ved Meta Rosenberg. Indeh. Meta Rosenberg. gjTørring. Andersen & Mathiesen Akts. Bestyrelse: log. A E Andersen (Formand), Nørre Aaby, Ing. V J Bondgaard (Næstformd.), Nørre Aaby, Dir. P A Mathiesen (Direktør) og Dir. J A Andersen, Nørre Aaby. Frm. tegnes af Formanden eller Næstfor ­ md. i Foren, med et Bestyrelsesmedl. Prok.: P A Mathiesen Aktk. 20,000 Kr. 'Jensen & Qvist Jørgensen. Indeh. J P Jensen og R Q Jørgensen. Tørring Isenkramforretning ved K Madsen & Søn. Indeh. K K Madsen og J M Madsen. ' Tørring Møbelfabrik ved Hans Nikolaj Jenson. Indeh. II N Jensen. Tørring og Omegns Spare- og Laanekasse. Sparekassen ledes af et Tilsynsraad: Gaardejerne E Kristenson (Formand). P S Skrubbeltrang, J K Jensen, Ham ­ mer, L M Larsen, Kandborggaard, H P Kristiansen, N E Jensen, Hammer, og A M Pedersen, Linnerup, Ølhdl. M J Potersen og BoelsmandP M Poulsen, Ploug- sttup, samt af en Forretningsforer: Husejer P Poderson, Hjortsvang. Frm. teg ­ nes af Forretningsf. og et af Tilsynsraadots Medl. eller af to Tilsynsraadsmedl. i Foren. Ostjydsk Møbelfabrik, Tørring, ved Chr. Iversen. Indeh. I C Iversen. Ulfborg. Bertelsen & Eriksen. Indeh. K M Bertelsen og K J Eriksen, der i Foren, teg ­ ner Frm. Christensen Simon. Indeh. Fru K Christensen. Prok.: Svend Christensen. Ringkjøbing Landbobank, Akts., Ulfborg Afd., Filial af Akts. Ringkjøbing Land ­ bobank [se dette]. Prok.: M Pedersen, P N Stendorph, J Jensen og S H Tor-" stensen, to i Foren. Ulfborg Maskinforretning ved Kr. Andersen. Indeh. K L Andersen. Ulfborg Sparekasse. Bestyrelsen bestaar af et Tilsynsraad paa 9 Medl. samt en Di ­ rektion: Gaardejerne P Meldgaard (Formand), J N Jeppesen og J Ebbensgaard. Frm. tegnes af to Direktører i Foren. Ulfborg Trælasthandel ved N Kjærgaard & Co. Indeh. P N Pedersen og J C Høj. Vamdrup. Billigheden ved II Holst Nielsen. Indoh. H Holst Nielsen. Cikorietørreriet Dannebrog. Indeh. C J Schou, der tegner Frm., og II C Hansen. Jørgensen H I jun. ved K Fuglede Jørgensen. Indeh. K Fuglede Jørgensen. Ravn ’ s Christian Sadelmager & Møbelforretning, Indehaver Aage Ravn. Indeh. A G Ravn. Skousøn M N. Indeh. M N Skousen. Vamdrup Korn- & Foderstoitorretning, Akts. Bostyrelse: Konsul Vald. Thygesen, Hell., Dir. A Hollensen, Skodborg, og Landsretssagf. Poul Jæger, Esbjerg. Frm. tegnes af et Bestyrelsesmedl. i Foren, med Direktøren eller af to Bestyrelses ­ medl. i Foren. Aktk. 50,000 Kr Vamdrup Missionshotel (Centralhotellet), Akts. Bestyrelse: Isenkr. N N Skousen, (Forretningsfører), Boelsmd. T M Therkildsen, Ø-Vamdrup, Fabr. L P Olsen, Gaardejerne M P Paulin og P Bull, begge af V-Vamdrup, N C Skousen, C H Christensen, Ø-Vamdrup, og A K Kaltoft, O-Vamdrup, samt Tømrer A Jensen, der i Foren, tegner Frm. Aktk. 41,900 Kr. Vamdrup Sav- & Hevleværk ved Niels Jensen. Indeh. Niels P Jensen. Vamdrup Sparekasse. Tilsynsraad: Gaardejerne L J Thuesen (Næstformd.), A K Ferdinand og H P Hørlyck samt Drejerm. AG Ansager, Bogtrykker A Jochumsøn, Murerm. MN Skousen og C P Fønskov. Direktion: Gaardejer J L Hansen. Frm. tegnes af Direktøren i Foren, med ot Tilsynsraadsmedl. eller af to Tilsynsraadsmedl. i Foren. Prok.: Kasserer T M Therkildsen og Bogholderskø Frk. C M Jessen hver i Foren, med enten Direktøren eller et Tilsynsraads ­ medl. Vamdrup Tømmerhandel ved H Didrichsen. Indeh. II Didrichsen. Varde, Berring ’ s Chr. Kulimport Akts. Bestyrelse: Kobmd. J Chr. J Berring (adm. Direk ­ tør), Fabr. E V G H Birkedahl, Kbhvn., og Prokurist A K Hansen, Kbhvn. Frm. tegnes af to Bestyrelsesmedl. i Foren, olier af don adm. Direktør alene. Aktk. 25,000 Kr. Clausen ’ s Ebbe Boghandel. Indeh. E J Clausen. Colding Jørgen. Indeh. Jørgen C Colding, Esbjerg, og A C S Colding, Esbjerg. Engelsk Beklædnings Magasin, J Bonnøsons Eftf. ved H Fonger Kristenson. Indeh. H II P Fenger Kristensen. Erichson M & Sønners Jern- & Staalforrotning, Indehaver II Erichsen. Indeh. H Erichsen. Erichsen M & Sønners Kolonialforretning, Indehaver N H Erichsen. Indeh. N II Fabrikkernes Udsalg ved L Fournaise. Indeh. Louise S Fournaise. Falk J & Søn. Indeh. II C Falk, [er senere død]. Handelsbanken i Varde, Filial af Akts. Kbhvns. Handelsbank. Indeh. Akts. Kbhvns Handelsbank [se dette]. Filialdirektør: G M Wraae Jespersen. Kon ­ trasignaturer: PVIIeinild og Chr. Hansen. Filialen tegnes af Filialdirektøren i Foren, med en Kontrasignatar. Hansen A & Son. Indeh. N A C Hansen og E Hansen. Hansen Rud. & Sen. Indeh. T Hansen. Prok. : Frk. K C Hansen og J P Sørensen. Hoffmann & Nordhjems Forlag ved Ludvig Hoffmann & Henrik Nordhjem. Indeh. L Hoffmann og II Nordhjem. Jensen Conrad

VI — 2904

Korsholms Fabrikker ved P K N Korsholm. Indeh. P K N Korsholm. Lange Julius & Søn. Indeh. S Lange. Lasson J F. Indeh. J F Lasson. Prok. : Frk. J Bastrup. Lohse ’ s H Boghandel. Indehaver Johs. Sloth Christensen. Indeh. Johs. Sloth Chri ­ stensen. , London-Herre-Magasin ved M Hansen. Indeh. M Hansen. Magasin Petersen, Indehaver Andreas Petersen. Indeh. Andreas Petersen. Nordholt ’ s Margarinefabrik. Indeh. N Chr. J Nordholt. Nørre Nebel-Tarm Jernbaneselskab, Andelsselsk. m. begr. Ansv. Bestyrelse: Før ­ stelærer A J Jørgensen, Tarm (Formand) og Gaardejer N Sørensen, S-Bork (Næstformd.), der hver for sig tegner Frm., Boghandler A G Madsen, Tarm, Sogneraadsformd. Chr. P Poulsen, N-Bork, Gaardejerne J P Nielsen, Lønborg, L Christensen, Hemmet, S Sørensen, S-Bork, J Jensen Nederby, Ardum, og N Jensen, Esbøl. Driftsbestyrer: O Nielsen. Prok.: ONielsen. Kapital: 1,107,500 Kr. Presøl-Fabrikken ved Th. Hansen. Indeh. Th. Hansen. Ribe Amts-Bogtrykkeri ved P Kjær & Haahr Kristiansen. Indeh. P J Kjær og C A Haahr Kristiansen, der i Foren, tegner Frm. Sillesen & Knudsen, Eneindehaver: Alfred Sillesen. Indeh. Alfred Sillesen. Spare-og Laanekaseen for Varde By og Omegn. Bestyrelsen bestaar af et Tilsynsraad paamindst7 og højst 9 Medl. samt en Direktion: Folketingsmd. Vilhelm Pinholt, Vejers, Sognefoged HFUlriksen, Hyllerslev, Gaardejer HC Sørensen, Schæffer- gaard, Gaardejer T Urup, Sig, Gaardejer C Jensen, Vittarp, og Gross. J F Las ­ son. Frm. tegnes af to Direktører i Foren. Prok.: en Direktør i Foren, med en i Sparekassen med Prokura udstyret Funktionær. Prokurist: Kasserer, Frk. K R Bolwig. Sæbehuset Standard ved A Sørensen. Indeh. Anne M K J Sørensen. Søndergaard P C & Søn. Indeh. L C Søndergaard. Thomsen Svend & Co. Akts. Bestyrelse: Forretningsbøst. Kr. W Junge (Formand), Fru R B A Junge og Fru N J M Junge, alle af Fredericia. Frm. tegnes af For ­ manden i Foren, med et Bestyrelsesmedl. Forretningsfører: Svend H Thomsen, der har Prok. Aktk. 10,000 Kr. Varde Bank, Akts. Direktion : N P A Brandt, K Lange, J W Palludan, Esbjerg, og O Rasmussen, Esbjerg, der to i Foren, tegner Frm. Aktk. 6 Mill. Kr. Varde Curled Hair Manufactory Co., Akts. Indeh. Varde Krolhaarsfabrik Akts, [so detto]. Varde Farvehandel ved C M Jacobsen. Indeh. C M Jacobson. Varde-Grindsted Jernbaneaktiesolskab. Bestyrelse: Stiftamtmd. Ulrik Christian Friis, Ribe, Sogneraadsformd. J G Jensen, Vestorbæk, Rentier J Molby, Molby og Sagf. N Jensen (Forretningsudvalg), der i Foren, tegner Frm., fh. Gaardejer S K Sørensen, Hostrup, Gaardejerne C J Horsted, Krog pr. Løvlund, I M Pedersen, To’terup, og E M Eskesen, Næsbjærg, Lærer V E Nielsen, Bryndum, Overportør S Iversen, Grindsted, Sogneraadsformd. J P Jensen, Grindsted, Ilusmd. L Lau ­ ridsen, Starup, Husmd. K Pedersen, Agorkrog pr. Tistrup, og Smedom. S A Søronsen.Driftsbestyrer Ing. A Nielson-Kærn, der har Prok. Aktk. 3,255,500 Kr. Varde Haandvrerkerforenings Spare- & Laanekasse. Ledelsen varetages af et Til ­ synsraad: Bogbinderm. L Lauridsen (Formand), Bagerm. A Hansen (Næst- forind.) m. fl. samt en Direktion: Bogtrykker N H Nordhjom (Formand), Tomrørm. H C Hauberg og Tomrerm. J Thomson. Frm. tegues af Direktionen, to i Foren . Varde Krolhaarsfabrik Akts. Bestyrelse : Gross. J F von Lasson, Sagf. L M Rosen­ lund og Landsretssagf. E Jorgenson, Randors. Direktionen bestaar af den Kommitterede og Forretningsføreren. Forretningsfører: Dir. Holger Torsen Nørgaard. Kommittoret: E Jorgensen. Frm. tegnes af Forretningsf. i Foren, med et Bestyrelsesmedl. eller af to Bestyrelsesmedl. i Foren. Aktk. 70,000 Kr. Varde Margarinefabrik vod Bjerre. Indeh. N Bjerre. Varde Matorialhandel ved Hans Lund. Indeh. Hans P Lund. Varde Motor Compagni, Aktieselskab. Bestyrelse: Gross. Aage Holt (Formand), Hjørring, Gross. Axel Holt, Nykøbing M., og Fru Gudrun Pedersen. Direktion : HL A H Pedersen. Frm. tegnes af den samlede Bestyrelse eller af Direktøren alene. Aktk. 8'\00<» Kr. Vardo Nattevagt Akts. Under dotte Firma drives tillige Virksomhed af Akts. De Foronede Vagtselskaber, Kbhvn [se dette]. Varde nye Læderhandel vod N Pallesen. Indeh. N Fallosen. Varde-Nørre Nehel Jernbaneselskab, Akts. Bestyrelse: Stiftamtmd. Ulrik Chri ­ stian Friis (Formand), Ribe, og Sagf. N Jensen (Næstformd.), dor hver for sig tegner Frm., Dommer K O Cortsen, Klitplantor A V Pinholt, Veirs, Sogneraads ­ formd. C F Jørgensen, Oxbøl, Sogneraadsformd. J S Kristensen, N-Nebel, Murerm. A M J Kjær, Honne, Gaardejerne B M Brodersen. Lønne, C M Andersen. Janderup, T P Nielsen, Lunde, P C Christensen, Gedbjærg, J H Thomsen, Outrup, M L Jakob- son, Rærup, og J P Smidt, Ovtrup, samt Vejmand N J Schønemann. Driftsbe ­ styrer: O Nielson. Prok.: O Nielson. Kapital: 1,452,000 Kr. Varde & Omegns Udstyrsforretning ved Oscat Nielsen. Indeh. O Nielsen. 1 Varde Staalværk, Akts. Bestyrelse: Ing. E B Cruse, Kbhvn., Dir. H P V Berg, Nakskov, og Ing. E R C Rønne, Kbhvn., der to i Foren, tegner Frm. Direktion: E B Cruso og O R von Billow, dor i Foren, har Prok. Aktk. 700,000 Kr. Varde Svineslagteri, Akts. Bestyrelse: Dir. Holger Thorsen Nørgaard (Forret ­ ningsfører), Dir. G B Gregersen (Kommitteret), Randors, Gross. J F von.Las ­ son, Sagf. L M Rosenlund og Landsretssagf. E Jorgenson, Randers.. Diroktionon bestaar af den Kommitterede og Forretningsføreren. Frm. tegnes af Forretnings ­ føreren i Foren, med et Bestyrelsesmedl. eller af to Bestyrolsosmedl. i Foren. Prok.: Holger Thorsen Nørgaard i Foren, med Martin Carlsen eller m'ød N J Lauridsen. Aktk. 100,000 Kr. Varde Trælasthandel ved Emil Nielsen & Søn. Indeh. J E Nielsen og C Nielsen, der i Foren, tegner Frm. War with ved J F Lasson. Indeh. J F v. Lasson. Vestjysk Automobil-Lager, Akts, i Likvidation. Likvidator: Gross. Ths. Lykke Mad ­ sen, dor tegner Frm. ' ' Vestjysk Automobil-Lager, Indehaver Vilhelm Mathiassen. Indeh. Vilhelm Ma- thiasson. Vestjydsk Cafleristeri ved J F Lasson. Indeh. J F Lasson. Prok.: Frk. J Bastrup. Vestjydsk Trælasthandel vod II Kunøe og Aage Potersen. Indeh. II Kunøe og Aage Petersen. Zeeberg Johs. & Søn. Indeh. Johs. Nik. Zeeberg. Vejen.3 Banken for Vejen og Omegn, Akts. Bestyrelsen : Boghandler II P B Moller, Gaardejor ,K G Knudsen, S-Holsted, Gaardejer C L Jepsen, Molleejor P Mik ­ kelsen. Hovborg, og Snedker S B Villadsen. Direktion: S M L Steffensen. Frm. tegnes af to Direktører i Foren., eller af en Direktor og ot Bestyrel ­ sesmedl. i Foren, eller af en Direktør eller et Bostyrolsesmedl. hver i Foren, med on Prokurist. Prokurister: K H Nielsen, S F Petersen og M II Hanson. Aktk. 600,000 Kr. Brønd Simon & Co., Akts. Bestyrelse: S S Brønd (Formand og Direktør), og Rentier C C Nielsen og Værkfører H Lassen. Frm. tegnes af to Bestyrelses ­ medl. i Foren, eller af Direktøren. Aktk. 155,000 Kr. Centraltrykkeriet i Vojen, Akts. Bestyrelse: Fuldm. N M Jensen, Ing. O V Laurid ­ sen og fh. Ministor MAN Slobsagor, Gjentofte, dor to i Foren, tegner Frm. Prok.: N M Jensen og O V Lauridsen. Aktk. 20,000 Kr. Dansk Vejraatorialefabrik, Akts. Under dette Firma drives tillige Virksomhed af Tagpapfabrikken Phønix, Akts, [se dette ]. Kjærhøj Bryggeri, Vejen, ved J Lundh. Indoh. J C Lundh. Lauridson P & Co., Vejen, Akts. Bestyrelse: Konsul Vald. Thygeson, Holl., Dir. A Hollesen, Skodborg, Prokurist V Aa.llaagensen og Landsretssagf. Poul Jæger, Esbjerg, Direktør: 0 Haagenson. Frm. tegnes af to Bostyrolsesmedl. i Foren, eller af Direktøren i Foren, med ot Bostyrelsesmedl. Prok.: O Haagensen, aleno eller J Chr. Anker Jensen i Foren, med Direktøren eller med et Bestyrelsesmedl.Aktk. 75,000 Kr. og Handelsregistrene anmeldte Firmaer,

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker