kraks vejviser 1940 handelskalender

2903

Thisted — Tender

Firma-Register: B. Købstæderne

VI

Toftlund. Andels-Kartoffelmelsfabrikken Sonder-Jylland, Toftlund, Andelsselsk. med begr. Ansv. Bestyrelse: Gaardejerne S H Ratzcr (Formand), Rangstrup, J C Juhl, Branderup, og Peter Ileisel, Kassøgaard, m. il. Frm. tegnes af Foimanden, S H Ratzer i Foren, med J C Juhl og Peter Ileisel. Prok.: Direktør A P An ­ dersen. Der er ikke indsk. Kapital. Medl. hæfter for Selsk. ’ s Forpligtelser med 3 Kr. pr. aarlig tegnet og leveret Tønde Kartofler. Haderslev-Tofilund Margarine, Toftlund, ved Peter Berg. Indeh. Peter H Berg. Handelsbanken i Toftlund, Filial af Akts. Kbhvns Handelsbank. Indeh. Akts. Kbhvns Handelsbank [so dette]. Filialdirektor: C Jørgensen. Kontrasignatarer: P R Borchert og N Mathiesen. Filialen tegnes af Filialdirektøren i Foren, med on Kontrasignøtar. Jensen Chr. Manufaktur & Konfektion. Toftlund. Indeh. Søren Jensen. Toftlund Andelsmejeri Bestyrelse: Gaardojerne P Petersen (Formand), Holleskov, P 1 Bossen, -Ørdorup, J P Petersen, Stenderup, J Jenson, l.ebeck, A P Thyssen, Allerup, H J Holm, Getterup, og HP Boysen, Kjærgaard, samt Husmd. J Nissen, Stenderup, og Landmand A Paulsen, Rørnet, der i Foren, tegner Frm. Der er ikke indskudt nogen Kapital og Medl. hæfter solidarisk en for allo og alle for en i Forhold til den leverede Mælk for Selskabets Forpligtelser. Toftlund Bog- & Papirhandel ved Kristen Pedersen. Indeh. Kristen Pedersen. Toftlund Korn- & Foderstofforretning, Akts. Bestyrelse : Dir. P Møller, Haderslev, Dir. M Mortensen, Aabenraa, og Kontorassist. JES Christiansen, Kbhvn. Di ­ rektion: H J Jørgensen. Frm. tegnes af to Bestyrelsesmedl. i Foren, eller af en Direktør i Foren, med et Bestyrelsesmedl. Aktk. 28, (ICO Kr. Toftlund Margarinefabrik, Toftlund, ved Peter Borg. Indeh. Peter II Berg. Toftlund Sogns Sparekasse. Tilsynsraad: Gaardejerne JBjorholm, (Formand),Orderup, AP Thyssen, Allerup. I Rossen, Ørdarup,og A Lindholm, SI enderupgaarde,Dir.ArAn- dersen, Dyrlægo K Winther og Kebmd. A II Ullerup. Direktion: Gaardejer P. Lau, Stenderup, og II Wiuff. l'rm. tegnes af to Direktører i Foren, eller af en Direktør i Foren, med et Tilsynsraadsmedl. Prok.: en Direktør i Foren, med on dertil af Tilsynsraadet bemyndiget Person. For Sparekassens Forpl. hæfter for ­ uden Sparekassens Aktiver 50 Garanter hver med 500 Kr. Toftlund Trikotageforretning ved Hanne Oxholm. Indeh. Hanne Oxholm. Toftlund Trælasthandel ved L Schmidt. Indeh. L Schmidt.g Tølløse. Jensen Brødrene, Tølløse, Kvarmløse pr. Tølløse, lndeh. M P Jensen og L M Jensen. I.umina, Akts. Bestyrolso: F.ibr. Aa. J Jensen (Direktør), Kapt. Ilelge Olsen og Fru E Jensen, alle af Kbhvn., der i Foren, tegner Frm. Aktk. 5000 Kr. Margarinefabriken Bien, Akts. Bestyrelse: Mejeribestyrerne L A Sørensen, Ondlose, II N Tokko, Kvandloso og Fru M C Niolsen, Ringsted, dor to i Foren, tegner Frm. Driftsleder: J K Nielsen, der har Prok. Aktk. 54,000 Kr. Tølløse Bank, Akts. (Akts. Banken for Holbæk og Omegn). Indoh. Akts. Banken for Holbæk og Omegn, Holbæk [so dette]. Tølløse Margarinefabrik, Akts. Indoh. Akts. Margarinefabriken Bien [se dette]. Tønder. Andresen L. Indeh. Broder Fr. Andresen og Paul Brodersen, der i Foren, tegner Frm. Andreson Nicolaus, C Friedrichs Efterfølger. Indeh. E Andresen. Prok.: E Car ­ stensen. Bachmann Brødrene. Indeh. II F Bachmann og C Bachmann. Bock Johannes. Indeh. Fru M Bock. Prok.: C W Volqnartzen. Bodewadt ’ s Jacob A Efterfølger. Indeh. Enkefru F Bodewadt. Christiansen M C. Indeh. F C Christiansen. Clausen ’ s Christian Aug. Eftf. Indeh. Fru K D Clausen. Prok.: Christian Aug. Clausen. Handelsbanken i Tender, Filial af Akts. Kbhvns Handelsbank. Indeh. Akts. Kbhvns Handelsbank [se dette]. Filialdirektor: J H Andersen. Kontrasignatarer: II N Hansen og H II Laursen. Filialen tegnes af Filialdirektoren iForen. mød en Kontrasignatar. Kluwer Ernst Chr. Indeh. J J Kluwer. Prok.: E C Kliiwer. Kraus II P. Indeh. K F Nagel. Prok.: C F Nagol. Lorenzen S C. Indeh. C S Lorenzen. Nordslesvigs Bank Aktieselskab tinder Likvidation. Likvidatorer: Bankdir. L G Mogensen, Ronne, og Overrotssagf. J V Arndal, Kolding, der i Foren, tegner Frm. Paulsen & Petersen. Indeh. J P Petersen. Prok.: C Friis. Peterson Thorvald. Indeh. Thorvald Petersen og S H Petersen. Radiocentralen ved B Feidenhansl. Indeh. B J Foidenhansl, Haderslev. Prok.: A J Feidenhanel. Riggelson M. Indoh. M Riggeisen. Prok.: Fru A A H ChristonsQn. Riggolson P. Indoh. P F Riggelson. Roost Brodr., Tondor. Indeh. F T Roost og A Roost. Solmot J. Indoh. Fru J M Selmer. Prok.: B P .1 Solmor og Ths. M Selmer. Strohs C Efterfølger Alfrod Nissen. Indeh. Alfred Nissen. Thison Emil ,v Son. Indoh, Emil P Thioson og Cornolius F Ttiimiou. Tudsen A II. Indoh. II M Tudsen. Tundernbank, Akts. Bostyrolso: Landmand J J Thorlichen (Formand) og Landmd. P II Andorson, Ilummolhof (Næstformd.) m. fl. Dirokter: M Rasch. Frm. tegnos af Formandon eller Næstformd. i Foren, med en Direktør ellor en Prokurist, af to Direktører i Foren, olier af on Direktør i Foren, med en Prokurist. Proku ­ rist: EPS Schumann. Aktk. 210,000 Kr. Tygenon Brodr. Indoh. A M Tymon og P P Tygoson. l ’ rok. : J S Poterion. Tondor-Aklio ‘ Hryggori, Akis. Bostyrolso: N 1* Niolsen (Direktor), Landmd. W A Noven og Apoteker P M Toft Frm. tegnes af døn adm. Direktor i Foren, mod et Bostyrolsosmedl. olier af to Bostyrolsesmodl. i Foren. Prok.: N P Niel ­ son. Aktk. 135,000 Kr. ' Tender Amts Central trykkeri ved Th. Laursen. Indeh. Th. II Laursen. Prok.: Fru C Laursen. Tønder Bogtrykkori vod Gustav Ro th o. Indoh. Gustav Adolph llothc. Tønder Chokoladefabrik ved Johannes V Schliiter. Indoh. J V Schluter. Tønder Kafforistori Aktiosolskab. Bostyrolse: Gross. G Christgau, Odonso, Gross. J C Kolding, Kolding, og Konsul C F Eff, Kolding, der to i horen, tognoi hrm. Forretningsforer: II P Johannsen, dor har Prok. i Foron. mod et Bestyiolsos- medl. eller mod J Hvid. Aktk. 65,000 Kr. _ . Tønder Landmandsbank, Akts. Bestyrolso: Apoteker P Toft. (Formand) Gaardejer N Potersen, Rørkær, Gaardejer T M Svonsen, Skærbæk, Mølleejer Aa. Jacobsen, Brons, Gaardejer C M Øgaard (kaldet Jenson), borballum, og Gaardojor H Andorsen, Kongsbjærg. Direktion: J J Paulsen. Prokurister. C Jepsen og J D Ipland. Frm. tegnes af ot Bestyrelsosmodl. i Foren, med en Direk­ tor ollor on Prokurist ellor afon Direktør i Foron. mod on anden Direktør ollor on Prokurist. Aktk. 600,000 Kr. Tønder Manofakturcentral, Aktieselskabet. Bostyrolso : Lærer D W Johannsen, G.ardoier E J Kier, Jejsing, og Gaardojer Chr. Foddersen, Sondorgaardo, N- Sojerslcv, der to i Foron. tegner F.-m. Aktk. 12,000 Kr. Tøndor Margarinefabrik, Akts. Bostyrolse: Købmændene J P Petersen, Løgum ­ kloster, Ths. Tygoson, M U Jacobson, Ballum, H F Hansen, Skærbæk, L P Dethiefsen, J N P Mahler, D-IIøjst, og C T Potorsen, Dostrup, samt Borgm. O P Olufsen. Direktører: N P Niolsen, Kobmd. J J Kliiver og Kobmd. A N Baj Niolsen. Frm. tegnes af to Direktører i Foren, ellor af den samledo Bostyrolse. Prok.: N P Nielsen. Aktk. 75,000 Kr _

Hedegaard & Hilljgsøes Efterfølgere ved S Hedegaard, I Hedegaard & O Nielsen. Indeh. S Hedegaard, J Hedegaard og O Nielsen, der to i Foren, tegner Frm. Helstrup ’ s Wilh. Vinforretning, Thisted. Indeh. S W Vohtz. Hillers ’ Valdemar Eftflg. ved Kaj Tolt. Indeh. Kaj Toft. Jydsk Maskinstrikkeri ved Kaj Lykke Jensen. Indeh. Kaj Lykke Jensen.] Jydsk Trævarefabrik ved P C Kortegaard Indeh. P C C Kortegaard.fc Kamp ’ s Laurids Efterfølger. Indeh. II Kamp. Kolonialhuset, Thisted, ved Niels Christian Nielsen. Indeh. Niels Christian Nielsen. Kolonialimporten i Thisted ved Christen Sendergaard Hove og Christen Jacobsen. Indeh. C S Hove og C Jacobsen. Koopmann ’ s J D Svineslagteris Filial i Thisted, Akts. Indeh. Akts. J D Koop- mann ’ s Svineslagteri, Aalborg [se dette]. Prok.: RI Høyer og R P J Lindorff Larsson i Foren. Kulkompagniet i Thisted, Akts. Bestyrelse: Dir. L C 0 Bendixen, Dir. C E G Faber, Aalborg, og Landsretssagf. W F Christensen, Kbhvn., der to i Foren. __tegner Frm. Direktør: L C 0 Bendixen, der har Prok. Aktk. ICO,COOKr. Landbosparekassen for Thy. Tilsynsraad: Lærer P Pedersen. Brond, Gaardejer O Hedegaard. Visby, Landsretssagf. NAS Terkildsen, Uddeler S Sørensen, Hurop, Gaardejer K Knudsen, Villemp, Gaardejer O C Foget, Thingstrup, og Sognet. N O Nielsen, Flovlev. Direktor: Chr. R Klavsen. Frm. tegnes af to Medl. af Tilsynsraadet i Foren, eller et Medl. af Tilsynsraadet og Direktøren i Foren. Kapitalen er vekslende. Larsen ’ s Anthon Eftf. Indeh. Ingvard Larsen. Lund Oscar. Indeh. Fru B L Lund. Magasin du Nords Udsalg vød Harald Langgaard. Indeh. Harald C Langgaard. Maskinfabrikken Nordthy ved Houmøller & Oddershede. Indeh. A II Poulsen og L P K Oddershede. Møller Nicolai & Sen. Indeh. CEN Møller. Nielsen C P W, Dragsbæk. Indeh. Enkefru J Nielsen. Nielsen ’ s J Tømmerhandel ved Andeis Klit Nielsen & Niels Nielsen. Indeh. Anders Klit Nielsen og Niels Nielsen. Nørregades Kolonial- & Produktforretning ved Poul Otto Poulsen. Indeh. P 0 Poulsen. Ovesen's K Eftf.'s Vaskeri ved Chr. Christensen & W Sanderhotf Jensen. Indeh. C Christensen og W S Jensen. Poulsen P O, Akts. Bestyrelse: Sagf.P Yde-Poulsen, Dir. A Mikkelsen cg Konsul Vald. Tbygesen. Hell., der to i Foren, tegner Fim. Direktør: A Mikkelsen. Prok.: A Mikkelsen aleno eller A Madsen i Foren, med et Bestyrelsesmedl. Aktk. 150,000 Kr. Selmer & Jensen. Indeli. Skrædderne Selmer og Jensen. Siwert & Korsfelt. Indeh. Aa. S Korsfelt. Skalleeksporten ved Bikardt Noes, Thisted Landsogn. Indeh. Rikardt ENoes,Torp. Smith Valdemar. Indeh. Arne Smith. Spangberg ’ s N L Efterfølger vod J Frostholm. Indeh. J Frostholm. Sparekassen for Thisted J\mt. Bestyrelsen bestaar af et Tilsynsraad : Amtmd. Hans Egedorf (Formand), Gaardejerno I Jacobsen, Tilsted, A C H Anderson, Vorring, PH A Hornstrup, Hordum, og C Vestergaard, Tilstcdgaaid, Tomrerm. J Søren ­ sen og Husejer M Magnusson, Hillerslev, samt en Direktion: Sagf. T Thom ­ sen. Frm. tegnes af to Direktører i Foren, eller af en Direktør i Foren, med et Tilsynsraadsmedl. Prok.: en Direktør i Foren, med Kassereren og Bogholderen. Sondergaard Niels. Undoh. Henry Sendergaard. Sorensen ’ s Chr. Tømmerhandel, Akts. Bestyrelse: Sagf. T Thomsen (Formand), Dir. A S Borneiup og Gross. II Serensen, Basseris, Aalborg. Direktion: M S Bornerup. Frm. tegnes af to Bestyrelsesmedl. i Foien. eller af Direktoren. Aktk. 400,000 Kr. ~ Sørensens II Kulhandel, Akts. Bestyrelse: Dir. B J Glistrup, Aarhus, Dir.H Soren ­ sen og Gross. M S Bornerup. Direktør: J J K Dahl. Frm. tegnes af Direk ­ toren i Foren, med et Bestyrelse6modl. Aktk. 50,000 Kr. Taabbel P & Co. Indeh. A Andersen. , Taabbel P & Co.'s Efterfelgor ved Svend A Holm. Indeh Svend A Holm. Thisted Bryghus & Thisted Mineralvandsfabrik, Akts. Bestyrelse: Propr. M K Korsgaard (Formand), Tøttrupgaard, St< nhuggerm. V L Sanderhof Jensen, Sagf. S S Bjerregaard, Insp. R Welling-Nielsen, Bygholm pr. Vesløs, Branddir. II II Dolleris, Partikulier L Nielsen, Prokurist J Frostholm og Kob- md. M C F Christiansen. Forretningsudvalg: J Frostholm, R Welling-Nielson og Bryggeriejer F Bredahl. Forretningsforer: F Bredahl. Frm. tegnes af For ­ manden i Foren, med et Forretningsudvalgsmedl. eller af to Forretningud- valgsmedl. i Foren. ' Aktk. 50,000 Kr. Thisted Dampmølle, Akts. Bestyrelse: Gross. C S Hovo, Ing. P JPeterson, Al- lerup pr. Holbæk, Dir. R Hove og Sagf. P Yde-Poulsen. Direktion: R Hove. Frm. tegnes af Direktørerne i Foren, eller af en Direktør i Foren, med et Bestyrelsesmedl. Prok. : R Hove. Aktk. 90,000 Kr. Thisted Elektricitetsværk, Interessentsk. Bestyrelse: Sagf. T Thomsen (Formand), Gaardejer B Nielsen, Skinnerup (Næstformd.), Kontorchef N Ravnemose, Gaard ­ ejer C Vestorgaard, Kærgaardsliolm, Realskolelæror M Jørgensen og Gaardejer C Hvelplund, Thingstrup. Frm. tegnes af Formandon i Foron. mod ot andet Bosty- relsesmedl. Thisted-Fjerritslev Jernbano, Akts. Bestyrelse:-Amtmd. Hans Egedorf (Formand), der tegner Frm., Gaardojer L Vestorgaard, Klim, og Gaardejer C P Gasborg, Vornng. Aktk. 2,053,710 Kr. Thisted Kafforistori, Akts. Bostyrelse: fh. Bankdir. A S Bornerup (Direktør), Kobmd. F Lorenzen Post, Aalborg, og F(,k. B S J Torpegaard, Aalborg. Frm. tegnes af to Bestyrelsesmedl. i Foren, ellor af en Direktør aleno. l ’ rok.: Signe Lorenzen Bornerup. Aktk. 40,000 Kr. Thisted kemisk-teknisko Fabrik ved N Moller Pedersen. Indeh. N C Moller Pe ­ dersen. Thisted kontrolleredo Markfrokontor vod Ano Marie ChcistonEen f. Nielsen & Frits Marius Christensen. Indeh. Købind. F M Christensen, dor tognor Frm., og Enkefru A M Christensen. Thisted Læderhandel ved Tb. Agerholm. Indoh. Th. C L Agorholm. Thistod Maskinstrikkori vod Podor Christian Andorson. Indoh. Podor Christian An (lerion. Thisted Nattevagt Akts. Under detto Firma drivos tillige Virksomhed af Akts. De Foronodo Vagtselskaber, Kbhvn. [so dette]. Thistod Skibsværft ved M G Christenson. Indeh. M G Christonsen. Prok : N L Krogh. Thisted Stenhuggeri ved Brodr. Jensen. Indeh. V L Sanderhof Jensen og C J E Jenson. Thistod Uldspinderi & Tappefabrik, Akts. Bcstyrelso: Sten- og Billedhugger V L San- dorhof Jensen (Formand), Driftsleder N C M Nielsen (Næstformd. og Drifts ­ loder), Frostrnp og Fin M G Skinhøj. Fim. tegnes af Formanden ellor Næst ­ formd. i Foren, med Driftslederen eller af Formanden i Foren, med et Bestyrel- sosmedl. Aktk. 25,000 Kr. Thisted Værktøjsmagasin ved Carl Berg. Indeh. C Berg. Thisted Ægeksport Akts. Bestyrelse: Gross. H C Holm (Formand), Hellerup, Dir. J H Schurmann, Kbhvn., og Gross. II H Holm, Hellerup. Frm. tegnes af ø 11 Formandon aleno eller af to Bostyrelsesmedl. i Foren. Aktk. 15,000 Kr. Vostorgados Tapot- & Farvohandol i Thistod vod P M Molgaard. Indoh. P Molgaard. Prok.: N A Pederson.' M Tinglev. Tinglev Mollo, Akts. Bostyrolso: Gaardojer B J Paulsen, Brodømp, [Landmd. I! Jopson og Gaardojor N Potersen, Vippet, dor to i Foren. togner^Frim Fc Aktk. ’ 10,400 Kr. . . . nngiov lønimeinunuei vuu uens . iibbuii . uiuuu . »en. woov..« tni.,,- Tlnglev Ægexport Akts. (Odense Ægforretniug Akts.). Sø u. Irm.-Reg. for Kbh n. '. H X> uu ouil V VSIlllirjUl X. XULCISVII, , uw* IV A A VAV.A* — T retningsforør: Moller 1 J Hansen, der har l ’ rok. i Foren, med H B Jepsen. Ti l T m rha d l od Jo Jessen. Indoh. J s Jessen. i....)«.. ai ,( o /n.i,i ’ .,r„r»nt in.r *H».l Ko ii. 1 r .- e .r v .

Rettelser foretages kun paa Grundlag af de officielle Bekendtgørelser.

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker