kraks vejviser 1940 handelskalender

2902 Firma-Register: B. Købstæderne Voigt & Rasmussen, Akts. Bestyrelse Kebmd. T J Hoim (Direktør), Dir. EJE 1 Bruning og Købmd. II S Willesen, Høruphav. Prokurist: J G A Kohn, Frm. tegnes af et Bestyrelsesmedl. i Foren, med en Prokurist eller af en Direktør. Aktk. 40,000 Kr. • Taastrup. Betocel, Akts. Bestyrelse: Teglværksbest. A E R ’ chardt (Direktør), D>r. J II Neer- gaard-Møller og Repr. J M Udby, Roskilde. Frm. tegnes af to Bestyrelsesmedl. i Foren, eller af Direktøren aleno. Aktk. 40,000 Kr. Bøgh ’ s Kolonialforretning, Akts. Bestyrelse : Overretssagf. J Overgaard (Formand), Kbhvn., Dir. K Jackson (adm. Dir.) og Hotelejer M T Freese. Frm. tegnes af Formanden eller af den adm. Dir. hver i Foren, med et Bestyrelsesmedl. Aktk. 39,000 Kr. Bøgh N Sejdelin, undor Likvidation, Akts. Likvidator: Overretssagf. Sigurd Ja ­ cobsen, Kbhvn., der tegner Frm. H. A. F. A. ved J Hovgaard Andreasen. Indeh. J Hovgaard Andreasen. Hans & Grethe. . Keramik vod Lars Sybcrg. Indoh. Lars J Syberg. Hansen Joh. F, ’ Akts. Bestyrelso: Dir. O G C Hellemann (Forretningsfører), Overretssagf. F G Kemp, Kbhvn., og Fru G Hellemann, der to i Foren, tegner Frm. Prok. : O G C Hellemann. Aktk. 100.000 Kr. Herremagasinet Tip-Top ved Julius Rasmussen & Søn. Indeh. Julius Rasmussen,. Rødovre, og Vagn Rasmussen. Jessen II, Akts. Bestyrelse: A L Rasmussen (Direktor), Købmd. II F R Jessen (Formand), Propr. IIP Olsen (Næstformd.), Læge F R Fog, Baron Vincent Lerche, Thorslunde, Propr. N P Nielsen, Engbjerggaard, Propr. HC Andersen, Hundige, Gaardejerne A J Dahl, Thorslunde, F C Pedersen, Tranegildo, S A Hanson, Herstedvester, S Pedersen, Karlsti up, 11 F Larsen, Ishoj, og L O Hansen, Sengeløse. Frm. tegnes af Formanden i Foren, med et Bestyrelsesmedl. eller af Næstformanden i Foren, med to Bostyrelsesmedl. Aktk. 250,000 Kr. Keramisk Fabrik, København, ved M Mortensen. Indeh. Martin Mortensen, Kbhvn.. Prok.: Fru E E Loholt. Mineralvandsfabriken Odin, Taastrup, ved Hans Olsen. Indeh. Hans Peter Olsen. Nielsen & Jørgensen. Indeh. J C Jørgensen. Nielsen N A & Son. Indeh. N A Nielsen og J Nielson. Olsen N & Søn. Indeh. N Olsen [er senore dod] og R L Olsen, der i Foren- tegner Frm. Stæbr ’ s Chr. Efterfølger. Indeh. C A Markussen. Taastrup Bageri A Konditori, J Christensen, Akts. Bestyrelso: Fru K K Christen ­ sen (Direktør), Konditor Jakob Christensen og Ejendomsmægler Jens Christen ­ sen, Kbhvn. Frm. tegnes af to Bestyrelsesmedl. i Foren, eller af Direktøren ’ alene. Aktk. 10,000 Kr. Taastrup Bank, Akts. (Akts. De kblivnske Forstæders Bank). Under dette Firma drives tilligo Virksomhod af Akts. De kblivnske Forstæders Bank, Glostrup- [se dette]. Taastrup Boghandel vod Mogens Hansen. Indoh. Mogens 11 Hansen, Koskilde. Taastrup Karrosserifabrik i Likvidation, Akts. Likvidator: Hovedbogholder L N- Thorup, Holl., dor tegner brm. Taastrup Parketstavfabrik, Aktieselskabet. Bestyrelse: Savværksejerne Fr. Nielsen,. Borup, P Kr. Nielsen-Gotsæd, Horserod pr. llelsingor, og Carl Andersen,Odder ­ dam pr. Hillerød. Prokurist: A Th. Larson. Frm. tegnes af to Bestyrelsesmedl. i Foren, eller at' ot Bestyrelsesmedl. i Foren, med en Prokurist. Aktk. 54,000 Kr. Taastrup Teglværk, Akts., Klovtofte pr. Taastrup. Bestyrelso: Ing. J H Neer- gaard-Mollor (Formand og Direktor), Fru A L Neergaard-Møller og Teglværks- forv. A E ltichardt. Frm. tegnes at Direktøren eller af Formanden. Prok.: Anna Laura Noorgaard- øller. Aktk. 95,000 Kr. Thomsen Frode, Aktieselskabet. Bestyrolse: Dir. II S K Muxoll, Barberm. A R Kristoffersen og Boghandler Enevold Fogt, der to i Foren, tegner Frm. Direk­ tor: Kobmd. Frode Thomsen, der har Prok. Aktk. 12,000 Kr. ‘ u Tarm. Tarm Bank, Akts. Bestyrelse: Godsejer E C Tranberg, Lønborggaard, Kobmd.. J P Jacobsen, Aadum, pens. Forstolæror A J Jørgensen, Distriktsbest. P P' Hjork og Købmd. S J Nielsen. Direktion: T J Olesen. Prokurister: P J Mou ­ ritsen og Hulda Nielsen. Frm. tegnes af to Direktører i Foren, eller af en Di ­ rektør og et Bestyrelsesmodl. i Foren, olier af on Direktor og en Prokurist" i Foren, eller af to Prokurister i Foren. Aktk. 250,000 Kr. Tarm og Omegns Sparekasse. Bestyrelse: Førstelærer A Jørgensen (Fermand), Branddir. S P Sørensen, Kommunokassorer C Frandson, Gaardejer J Jespersen, Bisgaard, og Gaardejer J Andbæk. Frm. tegnes af et Bestyrelsesmedlem i Foren, med Bogholderen, saafremt denne er Medlem af Bestyrelsen, ellers af to- Medl. i Foren. Bogholderen forpligter Kassen. Tarm Sæbefabrik ved Brødrene Bollornp Jonsen. Indoh. P B Bollerup Jensen og Th. Bollerup Jonson. Thisted. Auto-Centralen ved A P Andersen. Indeh. A P Anderson. Prok.: J C G buyer. Auto-Gummi-Centralen ved A P Andersen. Indeh. A P Andersen. Prok.: J C G- Beyer. Bang & Jopposen. Indoh. V E Bang. Bonrtixsøn F C., Akts., Cigar- Æ Tobaksfabrik. Bestyrelse: Fabr. F C Bendixson (Direktør), Fabr. E P Bond ix»eil og Hokielær G A Høier, alle af Kbhvn. Frm. tegnes af to Bostyrolsesineill i Forøn: olier af Direktøren. Aktk. 70,000 Kr. Bornorup Albert S, Akts. Bestyrelse: Dir. A S Bornorup (Direktør), Gross. F Lo- Tenzon Post, Aalborg, og Fik. B S .1 Torpegaard, Aalborg. Frm. tegnos af to Bostyrelsesmedl. i loren, eller af en Direktør alene. Prok.: Signe Lorenzen Bornerup. Aktk. 10,000 Kr. Bnllospociallsten ved E Bendixon. Indeh. E P Bendixon. CliristetiHon Anthon £ Hon ved Anthon Chi i id on non A Anders Clirislinn Christen ­ sen. Indeh. Anthon Christensen og Andors Christian Christenson, der i Foren, tegner Frm. Christenson Frederik, Akts. Bestyrelso: Kobmd. Frederik Christensen. (Forretnings ­ fører), Fru A K Sorensen og Brugsforeningsbost. K J Kristensen. Frm. tegnes af Forretningsf. eller af to Bostyrelsesmedl. i Foron. Aktk. 5,20

Sønderborg — Thisted VI — Nordiske Kamgarnspinderi, Det, Akts. Bestyrelse : Dir. Aa. E S Raun, Kbhvn., Kebmd. E van Toornburg, Overretssagf. J. Winther, Kbhv., Gross. H. Aa. Søren- sen, Kbhvn., Dir. F W Koenigs, Haarlem, og Dir. F R H Rhodius, Amsterdam. Frm. tegnes af de fire førstn., to i Foren., eller af hver af dem i Foren, med en af dø to sidstn. Direktion: E van Toornburg. Prok.: E van Toornburg og H K Sørensen i Foren, eller hver af dem i Foren, med A V J Belza eller H Goebel eller M C Schou. Aktk. 2 Mill. Kr. Pedersen M, Elektriske Kraft- & Lysanlæg, Akts, under Likvidation. Likvidator: Fabr. H P Hansen, Kbhvn., der tegner Frm. Petersen Louis, Rør- & Sanitetsforretning. Indeh. Louis Petersen. Petersen P, Eksport Bryggeri. Indeh. C Petersen. Rudebeck & Johannsen Akts. Bestyrelso: Dir. A O Petersen, Kebmd. A P Rudebeck og Kebmd. H G Potersen. Direktion: Kobmd. A P Rudebeck. og Chr. J Juhler. Frm. tegnes af to Bostyrelsesmedl. i Foren. ellor af en Direktør. Aktk. 40.700 Kr. Skaastrup H. Indeh. H Skaastrup. Skotøjshuset Central ved Anker Holst. Indeh. A Holst. Sonderburger Kreditbank, Filiale der Apenrader Bank, Akts. Indeh. Apenrader Bank, Akts. Aaabenraa [se dette]. Prok. for Filialen: Chr. Jørgensen, A O Petersen, P H Bladt og II Wolff, to i Foren. Sonderburger Zeitung, Akts, i Likvidation. Likvidatorer: Dir. A O Petersen, En ­ trepr. HAT!hristiansen, Landsretssagf. H C M Oehlert og Gaardejer II C Schmidt, Oksbøl, der to i Foren, tegner Frm. Spare- og Laanekasson for Ulkebel Sogn. Tilsynsraad: Gaardejerne C Borgefeld (Formand), Vestermark, H Mathiesen, Klinting, J Jacobsen, Ulkebel, M Petersen, Vestermark, H Koch, Vollerup og C Clausen, Stødager, samt Bygm. H Jacobsen, Ulkebel. Direktion: Dir. A Eriksen, Gaardejer C Brock, Klinting, og Gaardejer H Petersen, Langdel. Frm. tegnes af Direktionens og Tilsynsraadets Medl., to i Foren. Garantikapital: 40,000 Kr. Sønderborg Amts Radio- og Installationscentral, Akts. Bestyrelse: Guldsmed II Johannsen, Fru A C Johannsen og Fru O M Thomasson, Gjent. Frm. tegnes af Be ­ styrelsens Medl. hver for sig eller af en Direktor. Aktk. 30,000 Kr. Sønderborg Andels-Svineslagteri, Andolsselsk. Bestyrelse: Gaardejer L Petorsen, Ragobol (Formand), L Jessen, Smøl Mark (Næstformd.) og H Hansen, Stovning, der to i Foren, tegner Frm. Sønderborg Assuranceagentur ved P Nymand. Indeh. P Nymand. Sønderborg Bys Sparekasse. Bestyrelsen bestaar af en Direktion: Sparekassedir. II Iversen samt ot Tilsynsraad paa 7 Medl. : Kobmd. Il Hollensen, Kobmd. Chr. Matzen, Dommerfuldm. Aa. Toldam, Gross. Chr. Jacobson jun., Inkassator II V C Eckhardt, Malerm. Jac. Jacobson og Gaardojer J Bonde, Skærtoft pr. Fynshav. Frm. tegnes af Direktionen i Foren, med mindst to Tilsynsraadsmedl. eller af tre Tilsynsraadsmedl. Prok.: Kontorchef J P. Knudsen i Foren, med mindst to Tilsynsraadsmedl. Garantikapital: 32,400 Kr., der or tegnet, af 108 Garanter med 300 Kr. hver, som er fuldt indbetalt, endvidere et. af Sonderborg Kobstadkom- mune udstedt Resorvefondsbevis stort 609,934, 04 Kr. Sønderborg Dampskibsselskab, Akts. Bestyrolse: Kobmd. VII Jorgenson, Sparekasse ­ host. A Eriksen og Bankdir. H P G Helmer, der to i Foren, tegner Frm. Aktk. 15,000 Kr. Sønderborg Fjerkræslagteri, Vildt en gros & en detail ved Jakob Sandvei, Sønder ­ borg. Indeii. Jakob P Sandvei. Sønderborg Forniklingsanstalt, Indehaver H Madsen. Indeh. J II Madsen, Broager. Prok.: H L C Madsen. Sønderborg Jernforretning, Akts. Bostyrelse: Landsretssagf. L A Hammerich, Ar ­ kitekt 11 Mundt og Klejnsmcdem. E H Muller. Direktør: --------------------- — Frm. tegnes af en Direktør i Foren, med ot BestyroJsesmedl. eller af to Be- styrelsesmedl. i Foren. Prok.: A Hansen. Aktk. 75,000 Kr. Sønderborg Jernstøberi & Maskinfabrik, Stein & Meyland. Indeh. K II L Jensen og K P Nielsen. Sønderborg Kafferisteri ved Gerhard Kjer. Indeh. G Kjer. Sønderborg Kraftfoderfabrik, Carl Heffner, Akts. Bestyrelse: Kobmd. Carl Heff ­ ner, Fru A I Heffner og Prokurist AKS Hansen. Direktion: Carl Hoffner. 'Frm. tegnes af to Bestyrelsesmedl. i Foren, ellor af en Dirøktor. Prok.: AKS Hansen. Aktk. 20,000 Kr. Sønderborg Kul- & Koks- Import Akts. Bestyrelse: Kobmd. J P Ries (Direktør), Prokurist S G Folkmann og Gross. Edm. V. Frey, Kbhvn. Frm. tegnos af Direk ­ tøren alene eller af den samlode Bestyrolse. Aktk. 75,000 Kr. Sønderborg Kølerfabrik ved Johannes Hansen Quitzau. Indeh. Johannes Hansen Quitzau. Sønderborg Læderhandel ved Peter Påhlsson. Indeh. P P&hlsson, Odense. Sønderborg mekaniske Netfabrik, M L Utzon, Akts. Bestyrelse: Dir. II Utzon (Di ­ rektør), Ing. G E A Kahler, Korsør, og Gross. H P Andersen, Hell., der to i Foren, tegner Frm. Aktk. 90.000 Kr. Sønderborg Mobelmagasin. Indehaver Christian Holdt, Sønderborg. Indeh. Chri ­ stian Holdt. Sønderborg Nattovagt, Akts. Under dette Firma drives tillige Virksomhed af Akts. De Forenede Vagtselskaber, Kbhvn. [se dette I. Sønderborg Olie & Benzin Dopot ved Goorg Nielsen. " Indeh. Georg Nielson. Sønderborg Oliofabrik, Akts. Bestyrelso: Gross. Hannibal Kauffmann (Formand og Direktør), Kbhvn. Forretningsf. H Bruhn og Landsretssagf. S II Holm. Frm. tegnes af Formandon alene eller af to Bestyrelsesmodl. i Foren. Aktk. 1,250,000 Kr. Sønderborg Savværk, Indehavor I ’ otor Viggo Jonson. Indeh. Peter Viggo Jenson. Sonderborg Skiltefabrik ved Jacob Jacobsen. Indeh. J Jacobsen. Sønderborg Skærvo- & Grusværk vod Christiansen & Co. Indeh. T Christiansen og J Viereck, Guderup, der i Foren, togner Frm. Sønderborg Sækkeindustri vod J C Schwartz. Indoh. J C Schwartz. Bøndørborg Bmkkelagør, Filial al ’ Fyunn Hækkekompagni, Akta.. O.lnnao |a«

en Direktør olier mod et Bestyrelsesmedl. Aktk. 600,000 Kr. og Handelsregistrene anmeldte Firmaer.

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker