kraks vejviser 1940 handelskalender

Svendborg — Sonderborg

Firma-Register: B. Købstæderne

VI — 2901

Sæby Materialhandel ved Chr. Skou. Indeh. N Chr. T P Skou. S] Sæby Møbelmagasin, Christensen & Sønner. Indeh. I Christensen, J J Christensen og P K J Christenson. Sæby og Omegns Sparekasse. Tilsynsraad: Gaardejer L P D Poulsen. Lyngsaa, Dyrlæge A Fenger-Eriksen, Proprietærerne A JC Skovsgaard, Ørslev, P Jensen, Nørreknuden, A Møller, Aabygaard samt Dommorfuldm. lIWaarst og Garverm. 0 Myhrmann. Direktion: P Lund. Bogholder: H Vanggaard. Frm. tegnes af Direktø ­ ren i Foren, med et Tilsynsraadsmedl. Prok.: Direktøren eller et Tilsynsraads- medl. i Foren, med Bogholderen. Sæby Skotøjsfabrik, Akts. Bestyrelse: Fabr. C Nielsen (Formand), Forretningsf. A P Nielsen (Næstformd.og Direktør), Værkfører OE Nielsen og Værkforer David Nielsen. Frm. tegnes af Formanden eller Næstformd. Prok.: O E Nielsen. Aktk. 80,000 Kr. Sæby Søbad, Akts. Bestyrelse: Læge Richardt Hebel (Formand), Fabr. J A J Mørk (Næstformd.), Kobmd. M W Nielsen, Tarmmester M Pedersen og Bankdir. J R Felsen. Frm. tegnes af Formanden eller Næstformd. i Foren, med et Bestyrelses ­ medl. Aktk. 12,000 Kr. Sæby Trælasthandel, Akts. Bestyrelso: Landsretssagf. J C A Bo, Dir.K VTersling, Kbhvn., Dir. C Kampmann, Aarhus, Dir. S M Schleicher, Aarhus, og Afdelings ­ bost. J II Jorgensen, Aalborg, der to i Foron. tegner Frm. Direktion: Tømmer ­ hdl. J Larsen, der har Prok. Aktk. 100,000 Kr. Sæby Træuldsfabrik, Akts., Sæby i Likvidation. Likvidator: Fabr. J A J Mørk, der tegner Frm. Sæby Ægeksport, Akts. Bestyrelse: Gross. H C Holm (Formand), Hellerup, Dir. J H Schurmann, Kbhvn., og Gross. H H Holm, Hellorup. Frm. tegnes af Formanden alene ellor af to Bestyrelsesmedl. i Foren. Aktk. 25,000 Kr. Østvondsy6sel Kulkompagni, Akts. Bestyrelse: Tømmerhdl. J Larson, Afdlbst. J H Jorgensen, Aalborg, og Landsretssagf. J C A Bo. Direktion: Tømmerhdl. J Larsen og Teglværksbest. N F Hjorth. Frm. tegnes af den samlede Bestyrelse eller af en Diroktør. Prok.: S6fie Carlsen. Aktk. 10,000 Kr. Als Boghandel ved Theodor Fuglsang. Indeh. T Fuglsang. Alsisk Frøavl Akts. Bestyrelse: Forretningsf, Chr. J Gustcnhof (Forretningsforer), Uikebol Skov, Prokurist Chr. Dreyer, Aarhus, og Prokurist T J Knudsen,Aarhus Frm. tegnes af Forretningsf. i Foren, med et Bestyrelsesmedl. eller af to Be ­ styrelsesmedl i Foren. Prok.: Chr. J Gustenhof. Aktk. 15,000 Kr. Andresen & Co. Indeh. P F Andresen. Auto-Nissen & Petersen. Indeh. II Petersen. Behn A. Indeh. H A Blankschon. Blaa Butik, Den. Indehaver Jes Hansen Kleeberg. Indeh. Jes Hansen Kleeberg. Borcaktieselskab Dybbol-Søndørborg. Bestyrelse: Landsretssagf. J II Miang (For ­ mand), Bygmester 11 A T Christiansen, Kobmd. C Matzen og Gross A O Peter ­ sen, Frm. tegnes af Formandon i Foren, med et Bostyrelsesmedl. Aktk. 15.000 Kr. Brok & Co., Akts. Bestyrelse: Gross. K Hansen, Aabenraa (Formand), Dir. C Brock (Direktør), Teglværksejer J II Clausen, Hillerød, Gross. P Christiansen, Haderslev, og Landsretssagf. S II Holm. Frm. tognes af to Bestyrelsesmedl. i Foren, olier af Direktøren alene. Aktk. 53,000 Kr. Central-Mebellager (Landboernes billige Møbelmagasin & Møbolpakhus) ved G N Johannsen i Likvidation. Likvidator: Kobmd. H Palmus, der tegner Frm. Christensen C & Co. Indeh. C Christensen. Danasol komisk-tekniskFabrik ved A P Helmer (Walli Factory by A P Helmer), Sønderborg. _ Indeh. A P Helmer. Prok.: Frk. E M Helmer. Dansk Gummibaand-Væveri. Indehaver Carl Christian Langwadt. Indoh. Carl Christian Langwadt. Prok.: C F Langwadt. Dybbøl-Posten, Akts. Bestyrelso: Gaardejerne J Zachariassen, Dybbøl, C E Chri ­ stensen, Adserballe, AKaad, Mintebjærg, J J Jacobsen, Vestermark, J Hansen, Guderup, og J Skov, Himmark, samt Gaardforp. P Tychsen, Krararoark, Maskin ­ bygger L G C Nielsen og Lærer S D Wolff, Nordborg. Direktion: Red. E K Larsen. Frm. tegnes af en Direktør i Foren, mod et Bestyrelsesmedl. Aktk. 17,100 Kr. Eggert F C, Sønderborg. Indeh. L F C W Eggert. Egholm Brodr. Indeh. A M Egholm. Indeh. J Christensen. Engelsk Beklædnings Magasin ved Jens Christensen. Indeh. J Christensen. Ewers Brodr., Akts. Bestyrelse: Fru E C Ewers, Prokurist N J C Moller og Kobmd. O C Ewers, der hver for sig tegnor Frm. Prok.: N J C Moller. Aktk. 15,000 Kr. Folkebanken for Als og Sundeved, Akts. Bestyrelse: Rentier N C Nielsen, Miang, Købmd. VII Jørgensen, fh. Borgm. J II Kock og Kobm. K A Eriksen. Direk ­ tion: II Nielsen og H J A Lyck. Prokurister: II Miiller-Kristiansen og N J Handler. Frm. tegnes af et Bestyrelsesmedl. i Foren, med en Direktør eller en Prokurist eller en Fuldmægtig eller af to Direktører i Foren, ellor af en Direk­ tør i Foren, med en Prokurist eller en Fuldmægtig. Aktk. 951,000 Kr. Handelsbanken i Sønderborg, Filial af Akts. Kbhvns Handelsbank. Indeh. Akts. Kbhvns Handelsbank [se dettel. Filialdirektør: H Bruhn. Kontrasignatarer: H Kappel, N Langendorf og II K Schwalm. Filialen tognes af Filialdirek ­ tøren i Foren, med en Kontrasignatar. Hansen Hans & Co. Indeh. Hans Hansen, II H Work og P Petersen. Helmer & Jørgensen. Indeh. V II Jørgensen og II Helmer. Henningsen ’ s II C Enkes Eftf. Kommanditselsk. Ansv. Delt. Fru C MPaulsen. Idon Hans. Indeh. Hans E Iden. Iversen Christian, Indehaver Peter Iversen, Sønderborg. Indeh. Fru A C Evers. Prok. : Il H E Evers. Jacobsen ’ s Erich Enkes Eftf. Indeh Fru A M Jacobsen. Prok.: P P Olufson. Jensen ’ s A Cigarfabrik. Indeh. Fru A Jensen. Prok.: E Jensen. Jurgensen Hans Akts. Bestyrelse : Laudsretssagf. J II Miang(Formand), Købmd. A S Busk (Direktør) og Købmd. H Chr.T Jurgensen, Flensborg. Frm.tegnes af et Bestyrelsosmedl. eller af en Direktør. Aktk. 75,000 Kr. Jørgensen Brødrene. Indeh. P Jørgensen. Kornbeck & Sørensen. Indeh. C C Sørensen og P Kornbeck. Kulhandel, Akts. Bestyrelse: Gross. P A Jensen, Kbhvn., Købmd. A O Petersen, Købmd. K A Eriksen og Kebmd. Otto Hugo Stinnes, Hamborg, dør to i Foren, tegnor Frm. Direktion: A O Petersen og K A Eriksen. Prok.: J Eriksen og o A Petersen i Foren. Aktk. 400,000 Kr. Laason G A, Elektrisk Installation. Indeh. G A Lausen. Lorentzen Otto, Indehaver H Lorentzen. Ir.dch. Fru -I ----- Lorentzen. Lyskopieranstalten ved Catharine Marie Conrad. Indeh. Catharine Mai Max. Indeh. Frk. Else Gipp. Mailand I N. Indeh. Fru M II S II Mailand. Prok.: C Lausen. Mobelexpørten ved Otto C Vollhaase. Indeh. Otto C Vollhaase. MeJler

Svendborg Kaseinfabrik, Akts. Bestyrelse: Gross. J P V Jensen, Disponent C GF L Petersen og Gross. H Schiøtz, alle af Kbhvn., samt Bestyrer N C Nielsen, der to i Foren, tegner Frm. Aktk. 30,000 Kr. Svendborg Klædefabrik ved Georg Binder. Frm. er traadt i Likvidation. Likvi ­ datorer: Sagf. R C Poulsen, Landsretssagf. Aa. L HElmquist og Overretssagf. A O Hulegaard, Kbhvn., der to i Foren, tegner Frm. Svendborg Konfektionsfabrik ved Erik B Wiggers. Indoh. E B Wiggers. Prok.: J A Wiggers. Svendborg Kotillonfabrik ved A Christiansen. Indeh. A Christiansen. Svendborg Kulkompagni ved Christian Wagner Clausen. Indeh. Christian Wagner Clausen. Svendborg Ligkistemagasin ved Hans Nielsen & Sen. Indeh. Hans Nielsen og Harry E Nielsen. Svendborg litografiske Trykkerier ved Laurits Petersen, Anker Pedersen, Willy Juul & Orla Jensen. Indeh. Hans Laurits Albers Petersen, Anker Pedersen, Wil]}' Juul og Kuno Orla Jensen, der to i Foren, tegner Frm. Svendborg Læderhandel ved V Koch Christensen. Indeh. V Koch Christensen. Svendborg Materialhandel (A S Nissens Efterfølger) ved Ejnar Hansen. Indeh. Ejnar D Hansen. Svendborg Møbellagør ved C Rasmussen. Indeh. C Rasmussen. Svendborg Nattevagt, Akts. Under dette Firma drives tillige Virksomhed af Akts. De Forenede Vagtselskaber, Kbhvn. [se dette]. Svendborg-Nyborg Jernbaneselskab, Akts. Bestyrelse: Gaardejer C Thomsen (For ­ mand), Oure, m. il. Direktør: Det sydfyenske Jernbaneselskab Akts., Odense [se dette]. Frm. tegnes af Bestyrelsens Formand alene. Aktk. 2,370,800 Kr. Svendborg ny Dampvaskori ved Jons Esbern Jul. Jensen & Junius Stampe. Indeh. Jens Esbern Jul. Jensen og Junius Stampe. Svendborg Skibsværft, Akts. Bestyrelse: Dir. V L A Nielsen (Formand), Isenkr. C M Kauffmann, Landsretssagf. Aa. L II Elmquist, Dir. Tyge Rotho, Kbhvn., Dir. P M Petersen og Konsul J P Baagøe Riber. Administrerende Direktør : JF Anderson. Frm. tegnes af den adm. Direktør i Foren, mød et Bestyrelses ­ med]. eller af to Bestyrelsesmedl. i Foren. Aktk. 325,000 Kr. Svendborg Skotøjsmagasin ved Betty Larsen. Indeh. Fru Betty Larsen. Prok.: Fru OLM Holmquist. •Svendborg Tagpap & Cementvarefabrik ved Martin Jensen. Indeh. M V Jensen. Prok.: Fru S A Jensen og Sv. M Jensen hver for sig eller C Rasmussen og Frk. K E Carstens i Foren. Svendborg Trælasthandel, Akts. Bestyrelse: Bankdir. C Mende, Dir. P M Peter ­ sen, Møller J S Petersen og Landsretssagf. Aa. L H Elmquist. Direktør. P Ene- voldsen. Frm. tegnes af to Bestyrelsesmedl. i Foren, ellor af et Bostyre!sesmedl. i Foren, med Direktøron. Prok.: P Enevoldsen. Aktk. 135,000 Kr. Svendborg Træskofabrik ved Hans Jacobsen. Indeh. Hans Jacobsen. Svendborg Træskostøvlefabrik ved N P Juul. Indeh. N P Juul. Svendborg Tøjhus og Engelsk Beklædningsmagasin ved Kragballe Nielsen. Indeh. K Nielsen. Svendborg Vogn- & Automobillakereri ved P L Albertsen. Indeh. P L Albertsen. Svendborg Ærtemolle vod-Enkefru Mario Potersen. Indeh. Fru Marie C Petersen. Prok. : J S Petersen og P Sørensen hver for sig. Svendborg Æskefabrik vod Frederiksen & Andersen. Indeh. C Frederiksen og P A V Andersen. Svendsen ’ s John Eftf. ved J C Winkler. Indeh. J C L Winkler. Sydfyns Frøavl, Akts. Bestyrelso: Kobmd. A C Andersen, Holmdrup. Kobmd. II Niolsen og Kobmd. K J Hansen. Direktion: A C Anderson og K J Hansen.Frm. tegnes af to Bestyrolsesmodl. i Foron. eller af on Direktør i Foren, med et Bestyrelsesmedl. Aktk. 240,000 Kr. Sydfyens Maskinforretning, Ludvig Petersen. Indeh. L Petersen. Sydfyens Oliekompagni ved Carl Emil Knudsen & Jens Peter Jensen Høi. Indeh. C E Knudsen og J P J Iløi. •Sydfyns Revisionskontor ved Niels Thors. Indeh. Niels M Thers. Sydfyenske Dampskibsselskab, Akts. Bestyrelse: Greve F P Ahlefeldt-Laurvig- Bille, (Formand), Egoskov, Kobmd. E E A Baagøe (Næstformd.), Landsretssagf. Aa. E Trollo-Christonsen og Dir. C O Andorsen, boggo af Rudkøbing, Godsejer A C Duborg, Havgaard, Dir., H C Christensen, Marstal, Amtsraadsmedl. P V Nielsen, Stoense, Skibsbygm. R II Aløller, Faaborg, Gross. A C Andersen, Odense, Kobmd. J P B Riber og Amtsvejinsp. Aa. P Grimstrup.Frm. tegnes af Formanden eller Næstformd. Direktor: Ing. O B Lauritsen. Prok.: O B Lauritsen alene eller O Henriksen i Foron. mod Ingeborg Rasmussen. Aktk. 288,400 Kr. Søtojsfabrikken Neptun ved Bille Wiggers. Indeh. E Bille Wiggers. Prok.: P A Baliou. Tailor ved Harry Peterson. Indeh. Harry Petersen. Teknisk Material- & Modicinalhdl., cand. pharm. Richard Sand. Indeh. Fru R Sand. Thinggaard Poul, Jern- & Staalforretning. Indeh. Poul Thinggaard. Prok.: Aa. Thomsen. Thomsen R. Indeh. O L Thomsen. Thorbensens Tapet- & Farvehandel. Indeh. T V Thorbensen. Tip-Top ved Carl Jensen. Indeh. Carl G Jenson. Tricotage- Magasinet vod Astrid Petersen. Indeh. Frk. Astrid M S Petersen. Wiggers. Brødr. Indeh. E B Wiggers. Prok.: 'R Mortensen. Windsor ved Josef Bornstoin. Indeh. Josef Bornstein. Winkel C N

II 32-33*

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker